a contrario

(vanuit het tegenovergestelde) is een argumentatievorm waarbij een stelling wordt verdedigd door de stelling om te keren (er de negatie van te poneren) en dan te argumenteren dat deze negatie zeker niet juist is.
voorbeeld: “Jan houdt van Els. Als dat niet zo was, dan was hij er zeker nooit mee getrouwd

Aanbod

Een uitnodiging om een wilsovereenstemming aan te gaan. Als het aanbod aanvaard wordt, is er wilsovereenstemming en daarmee een overeenkomst. Het aanbod kan in het algemeen worden teruggetrokken vóór de aanvaarding en een vrijblijvend aanbod zelfs nog onmiddellijk na de aanvaarding.

Aanmanen

Een schriftelijk stuk waarin de schuldenaar wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een vordering aan de schuldeiser te voldoen. Voldoet de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn, dan komt hij in toestand van verzuim.

Aanvullend recht

de wetgever geeft regels van regelend recht omdat hij meent dat partijen een dergelijke oplossing gewild zouden hebben als zij er aan hadden gedacht. Partijen zijn bevoegd om van deze regels af te wijken

Aard- en nagelvast

Duurzaam verenigd met een erf of gebouw.Voorwerpen die aard- of nagelvast zijn verbonden worden beschouwd als onroerende zaken. Er moet sprake zijn van een zodanige hechte verbinding dat losmaken niet mogelijk is zonder breken of beschadigen.

Absolute competentie

Hierbij moet worden gekeken welke rechter bevoegd is om over de zaak te oordelen. Voor alle huurzaken is de rechtbank, sector kanton, in eerste aanleg bevoegd over de zaak een oordeel te geven, ongeacht de hoogte van de vordering. Met uitzondering van huur- en arbeidszaken is de rechtbank, sector kanton, bevoegd vorderingen te behandelen tot € 25.000. Voorts worden vorderingen in verband met consumentenkrediet tot een bedrag van € 40.000 in het vervolg door de sector kanton behandeld. De redactie van artikel 93 RV kan wat betreft de vorderingen verbandhoudende met consumentenkrediet tot verwarring leiden. De grens van € 40.000 wordt echter bepaald door artikel 3 van de Wet op het consumentenkrediet. In deze wet staat dat de regeling van de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is voor krediettransacties, waarbij de kredietsom meer dan € 40.000 bedraagt. Als dat zo is (dus de transactie beloopt een hoger bedrag dan € 40.000), is er dus geen sprake van een krediettransactie als bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet en is de sector kanton niet bevoegd een oordeel over het geschil te geven.

Aedes

Aedes is een overkoepelende organisatie voor woningcorporaties. Aedes is gesprekspartner namens haar leden in onder meer politiek Den Haag. Lidmaatschap van Aedes biedt woningcorporaties de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en besluitvorming van de branchevereniging en daarmee het landelijk beleid van de volkshuisvesting.