Ingebrekestelling

Schriftelijke kennisgeving van de schuldeiser dat hij een, op een in die kennisgeving aangeven tijdstip, nakoming van de verplichting van zijn schuldenaar verlangt. Als de schuldenaar hieraan geen gevolg geeft, is hij na het verstrijken van deze termijn in verzuim.