Noot 25

Ktg. Utrecht 3 februari 1994, Prg. 1994, 4067 (Servex/Manyvar), nam aan dat een nieuwe overeenkomst was ingegaan op het tijdstip waarop een verhuurder nadat een huurverhouding al een aantal jaren had geduurd, van de huurder had bedongen dat hij de gehuurde stationsrestauratie voortaan zou gebruiken. Partijen hadden gelijktijdig een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten, die op niet ondergeschikte punten afweek van de oorspronkelijke overeenkomst. Bovendien werd daarin bepaald dat daarmee alle voorgaande overeenkomsten terzijde werden gesteld. De kantonrechter oordeelde dat de partijen een nieuw contract hadden gesloten, in plaats van dat zij de oorspronkelijke overeenkomst hadden aangevuld. Dat bracht met zich mee dat op de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst een nieuwe duur van tweemaal vijf jaar was gaan gelden.