Terme de grâce

De rechter heeft in het kader van de opzegging en/of ontbinding van de overeenkomst nog officieel de mogelijkheid om de huurder een termijn van een maand te geven om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Dit is een vervaltermijn. Bij niet nakoming binnen gestelde termijn verspeelt men de rechten om alsnog te mogen presteren.