Algemeen huurrecht

Aanvang van de huurovereenkomst – inleiding

In dit hoofdstuk wordt besproken waar het huurrecht in de wet is geregeld. In het kader...
Lees meer

De positie van het huurrecht in het wettelijke systeem

Het burgerlijk recht is in 9 wetboeken opgenomen en heeft een gelaagde structuur. Per rechtsgebied zijn...
Lees meer

De gelaagde structuur van het burgerlijke recht

Om de gelaagde structuur van de wet uit te leggen treft u enige voorbeelden aan met...
Lees meer

Vernietiging wegens dwaling

Men kan ook een beroep op vernietiging van de overeenkomst doen op grond van dwaling (artikel...
Lees meer

Onvoorziene omstandigheden

De rechter kan op vordering van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of...
Lees meer

Onderdelen van het huurrecht

Het verbintenissenrecht en de huurovereenkomst  Een huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst waarop de algemene regels van...
Lees meer

Beperkingen aan verhuringen door woningcorporaties

Vanaf 1 januari 2011 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvestiging...
Lees meer

Lokale verordeningen en doorbreking contractsvrijheid

Partijen zijn in beginsel vrij al dan niet een contract met elkaar te sluiten. Deze contractsvrijheid...
Lees meer

Woongroepen in het algemeen en in de gemeente Amsterdam in het bijzonder

InleidingIk behandel in dit onderdeel de verhuring van woonruimte aan woongroepen. Ik neem daarbij de gemeente...
Lees meer

Woonruimteverdeling en middenhuur

In het Wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van midden­huur­woningen en...
Lees meer

Beperkingen bij verhuring van bedrijfsruimte en de Mededingingswet

Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk Huur en mededinging. Dit onderdeel is te omvangrijk om...
Lees meer

Huurrecht en aanbestedingsrecht

Voor de vraag of er sprake is van een verplichte aanbesteding is het van belang of...
Lees meer

Weren van baby’s in huurwoningen

In het AD van 28 september 2019 had een artikel gestaan over verhuurders die bij het...
Lees meer

Amsterdam verhuurverbod nieuwbouw koopwoningen

Amsterdam wil paal en perk stellen aan verhuring van opgeleverde nieuwbouw koopwoningen door beleggers. Daarom is...
Lees meer

Beperkingen verhuring aan ondernemers

Als er sprake is van ongeoorloofde staatssteun, dan kan de huurovereenkomst worden beëindigd door onder meer...
Lees meer

Overige beperkingen in het verhuren van onroerende zaken

De eigenaar of huurder van een schoolgebouw ondervindt belemmeringen in het (onder)verhuren van een deel van...
Lees meer

Waar moet een huurovereenkomst aan voldoen?

De huurovereenkomst is vormvrij De huurovereenkomst is vormvrij. Dit betekent dat een huurovereenkomst mondeling kan worden...
Lees meer

Leiden nieuw overeengekomen bepalingen tot gewijzigde rechtsverhouding?

Het gebeurt regelmatig dat er een huurovereenkomst voor onbebouwde grond wordt gesloten waarop een benzinestation door...
Lees meer

Constructies om huurbescherming te omzeilen

De naamstelling van  het contract is niet bepalend voor de kwalificatie van een huurovereenkomst. Als er...
Lees meer

Huurprijs en btw-heffing

De belastingdienst gaat van eenzelfde begrip van huur uit als artikel 7:201 BW (Staatscourant 2013 nr....
Lees meer

Geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte

Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan bij begin van de bewoning een...
Lees meer

Onredelijk verkregen voordeel in verband met huurkwesties

In artikel 7:264 BW staat onder meer dat een beding in verband met de totstandkoming van een huurovereenkomst...
Lees meer

Bemiddelingskosten voor rekening huurder?

De bemiddelingsovereenkomst staat vermeld in artikel 7:425 BW. In dit artikel staat het hiernavolgende vermeld: “De...
Lees meer

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus in verband met hogere huurprijs dan de maximum redelijke huur Een bureau dat...
Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid en bemiddelingskosten

De rechtbank Rotterdam heeft in haar vonnis van 22 december 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:10144) geoordeeld dat de bestuurders...
Lees meer

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij

Schadeplichtigheid van bemiddelingsbureaus na hennepkwekerij Een verhuurder achtte de bemiddelaar aansprakelijk voor schade aan het gehuurde...
Lees meer

De gebruiksovereenkomst verschilt van de huurovereenkomst

Er is doorgaans sprake van een gebruiksovereenkomst als er een onroerende aan een gebruiker ter beschikking...
Lees meer

Aanvang van de huurovereenkomst – Updates

Bijgewerkt 17 april 2011, geen huur- en ontruimingsbescherming voor huurders van grond ten behoeve van staanplaatsen...
Lees meer