Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:12:01

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het Huurgeschil.nl  (Mr. F.C.P. Teeuw) verleende diensten. Deze diensten betreffen onder meer, doch niet uitsluitend,  de door Huurgeschil.nl gegeven cursussen en de door Huurgeschil.nl  uitgevoerde opdrachten (bijvoorbeeld: adviezen, opstellen van brieven, conclusies en dagvaardingen). Daarnaast hebben deze voorwaarden betrekking op de door Huurgeschil.nl  beschikbaar gestelde gegevens op de website Huurgeschil.nl,, die kosteloos én tegen betaling van een kleine vergoeding beschikbaar gesteld worden.

Artikel 1

 1. Als cliënt wordt beschouwd degene ten behoeve van wie werkzaamheden worden verricht, of degene waarvoor informatie wordt verstrekt al dan niet gratis of via betalende content, alles in de breedste zin van het woord.
 2. Als opdrachtgever wordt beschouwd cliënt als degene die namens cliënt de opdracht heeft gegeven voor het geven van een cursus of het geven van advies over juridische kwesties. Dit is alleen anders als duidelijk is dat de vertegenwoordiger duidelijk niet heeft bedoeld zichzelf te binden.
 3. Als er donatie wordt betaald ter verkrijging van informatie van de website van Huurgeschil.nl, dan wordt degene op wiens naam de afschrijving staat beschouwd als opdrachtgever.
 4. Huurgeschil.nl is een eenmanszaak. De overeenkomst wordt namens Huurgeschil.nl gesloten door mr. F.C.P. Teeuw, wonende te Vlaardingen.
 5. De donaties worden aangemerkt als een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het bijhouden de informatie die op Huurgeschil.nl staat weergegeven. het betreft geen bijdrage ter dekking van de individuele kosten. De donatie zal ter dekking van de kosten aanzienlijk hoger moeten zijn. Huurgeschil.nl wil iedereen de mogelijkheid blijven geven de informatie op het gebied van het huurrecht te blijven benaderen via Huurgeschil.nl. Daarom is er geen berekening gemaakt van de werkelijke kosten en de opbrengst die gegenereerd zou moeten worden om deze kosten te dekken.
 6. Huurgeschil.nl kan beslissen de betaalde content die door de donaties beschikbaar worden gesteld, te wijzigen. Tevens is Huurgeschil.nl. bevoegd  de betaalde content uit te breiden en/of te beperken. Mocht de betaalde content worden beperkt, dan heeft de cliënt geen recht op teruggave van een deel van de donaties. Het beleid om al dan niet betaalde content ter beschikking te stellen staat geheel ter beoordeling van Huurgeschil.nl. Het doel van het ter beschikking stellen van betaalde content is voor een zeer schappelijke prijs iedereen gelegenheid te geven alle informatie op het gebied van het huurrecht te verwerven. Als nu blijkt dat iedereen of het overgrote deel van de bezoekers afhaakt afhaakt om zelfs tegen een schappelijke betaling deze informatie te verwerven, dan mag Huurgeschil.nl haar beleid hierop aanpassen. Dat kan betekenen dat alle informatie weer (zonder verplichte betaling weer) open wordt gezet of dat juist alle informatie achter de betaalknop verdwijnt.

Artikel 2

Toepasselijkheid

 1. Op alle door Huurgeschil.nl gedane aanbiedingen en alle door Huurgeschil.nl verrichte diensten zijn deze algemene bepalingen van toepassing.
 2. Bij nietig verklaring of vernietiging van een specifieke bepaling van een bepaling van deze deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

 Artikel 3

Aanbiedingen van een cursus en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Huurgeschil.nl gedane aanbiedingen betreffende een cursus op deze site, of op andere wijze gedaan zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat partijen duidelijk de onderwerpen, de datum van de cursus en de prijs en het tijdstip van de cursus zijn overeengekomen. Voor incompany cursussen geldt dat de overeenkomst alleen tot stand komt na aanbod en aanvaarding van een concreet aanbod door Huurgeschil.nl en aanvaarding daarvan door opdrachtgever.
 3. Door het betalen van een donatie voor het verkrijgen van informatie die via de site van Huurgeschil.nl wordt verstrekt, wordt en overeenkomst aangegaan om deze informatie voor de overeengekomen periode beschikbaar te stellen tegen betaling van het door Huurgeschil.nl op het website weergegeven bedrag.

Artikel 4

Uitvoering van de opdracht tot advies over huurrechtelijke kwesties

 1. Huurgeschil.nl bepaalt de wijze waarop en de persoon door wie de opdracht wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 2. Huurgeschil.nl  zal de gevraagde werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren met de zorgvuldigheid die van een redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. Huurgeschil.nl kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Huurgeschil.nl steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Huurgeschil.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Huurgeschil.nl gaat er van uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever/cliënt te aanvaarden.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Huurgeschil.nl tegen alle aanspraken van derden.
 5. Ten aan zien van het het beschikbaar stellen van gegevens in verband met de mogelijkheid van het geven van een donatie spant Huurgeschil.nl zich in om de informatie zonder  onderbreking beschikbaar te stellen. Het betreft hier uitdrukkelijk een inspanningsverplichting. De informatie die op de servers staan waarop de website van Huurgeschil.nl staat wordt door de internetproviders online gezet en gehouden. Als de server geen informatie verstrekt, dan kan dit Huurgeschil.nl niet worden toegerekend. Opdrachtgever realiseert zich dat Huurgeschil voor het verstrekken van informatie afhankelijk is van het correct werken van de ingeschakelde internetproviders en dat het verstrekken van informatie en dat het uitvallen van de server niet iets is wat Huurgeschil.nl kan worden verweten.

Artikel 5

Toezending nota en betalingstermijn

 1. De opgegeven prijzen voor de cursussen zijn exclusief Btw. Er is nog Btw over de cursusbedragen verschuldigd.  De donaties zijn inclusief btw.  Ik draag daarover btw af. Het bedrag van € 2 bevat dus een bedrag van € 0.35 btw, het bedrag van € 6 bevat € 1,05 btw en het bedrag van € 10 bevat € 1.73 Btw.  Ik stuur hierover geen facturen. Uw betaling en bevestiging is uw bewijs van uw donatie.
 2. De opgegeven prijzen voor de adviezen in verband met huurrechtelijke kwesties zijn Btw belast.
 3. Facturen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres. Mocht het factuuradres verschillen met uw woonplaats/vestigingsplaats dan laat dit de opeisbaarheid van de vordering vanaf de datum van ontvangst van factuur onverlet. Voor de donaties voor het verstrekken van informatie via Huurgeschil.nl wordt geen factuur gestuurd.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting.
 5. Voor de cursist die de cursus niet heeft gevolgd door een verhindering die aan de zijde van de cursist is ontstaan (ziekte, vergadering, vakantie, werkomstandigheden, etc.) geldt lid 5 van dit artikel onverkort. Voor deze cursist worden alternatieve data gezocht waarop de cursus alsnog kan worden gegeven.
 6. Door het niet betalen van de factuur als genoemd in lid 5 van dit artikel kan de cursist van de cursus worden uitgesloten. Het in rekening gebrachte bedrag blijft dan verschuldigd.
 7. Betaling van het cursusbedrag of de verschuldigde bedragen in verband met advisering vindt plaats door overmaking naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Contante betalingen of PIN-betalingen zijn niet mogelijk.
 8. De betalingen die in verband met de donaties zijn gedaan worden betaald via elektronische weg op initiatief van de donateur. De mogelijkheid van Ideal betaling en/of andere betalingsmogelijkheden, wordt toegepast. Na betaling en voldoen van de verschuldigde betalingen wordt de mogelijkheid gegeven om de door Huurgeschil.nl geblokkeerde informatie over de gekozen periode (eenmalig, een half jaar, of een jaar) te bekijken.

 Artikel 6

Verzuim door onbetaald laten nota

 1. Door het onbetaald laten van de nota binnen de gestelde termijn verkeert de cliënt in toestand van verzuim.
 2. Cliënt is niet bevoegd verschuldigde bedragen te verrekenen of op te schorten met vordering die hij meent te hebben.
 3. Voor het bereiken van de toestand van verzuim is geen ingebrekestelling vereist.
 4. Vanaf het moment van verzuim is cliënte 1 % rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
 5. Indien er wegens het onbetaald laten van de vordering buitengerechtelijke kosten gemaakt worden, dan worden die kosten per nota vastgesteld op tenminste 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,- .
 6. De betalingen die door opdrachtgever zijn gedaan ten behoeve van het verkrijgen van informatie via Huurgeschil.nl hebben pas effect jegens Huurgeschil.nl als deze betaling op de rekening van Huurgeschil zijn bijgeschreven. De administratie van Huurgeschil.nl is leidend voor de vraag of de betaling is ontvangen.

 Artikel 7

Contractuele boete

 1. Gedurende de toestand van verzuim van de cliënt is deze naast de verschuldigde rente en incassokosten tevens een bedrag van € 5,- boete per dag verschuldigd tot het moment dat de vordering wordt voldaan. Het verzuim ontstaan als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden. Een ingebrekestelling is niet vereist.
 2. De contractuele boete is zonder ingebrekestelling verschuldigd.
 3. Verzuim ontstaan van rechtswege na overschrijding van de op de nota vermelde betalingstermijn van twee weken.
 4. Cliënt blijft naast de boete, rente en kosten, tevens gehouden de hoofdverplichting (betaling van het verschuldigde cursusbedrag) te voldoen.
 5. Dit geldt niet voor de informatie die door donatie wordt verstrekt in verband met gewenste informatie, die op de geblokkeerde gedeelten van Huurgeschil.nl staat vermeld . Huurgeschil.nl ziet deze donatie als vrijwillige bijdrage. Huurgeschil.nl weet pas of iemand informatie  beschikbaar wenst te krijgen op het moment dat een betaling staat bijgeschreven.

 Artikel 8

Incompanytraining

 1. Bij interesse voor een incompanytraining geeft de geïnteresseerde bij voorkeur via het daarvoor bestemde formulier zijn gegevens door, waarna in overleg tussen Huurgeschil.nl een cursuspakket en een prijs wordt vastgesteld.
 2. Bij een incompanytraining kan de geïnteresseerde er voor kiezen om een bepaald aantal modules te behandelen.
 3. De prijs ten behoeve van deze cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers, het verstrekte materiaal de lengte van de training (hele dagen of dagdelen) en eventuele voorbereidingstijd ten behoeve van deze training.

 Artikel 9

Cursus materiaal

 1. Als cursusboek voor de cursussen huurrecht wordt het door Mr. F.C.P. Teeuw geschreven boek “Huurgeschillen Ontleed” gebruikt. Van dit boek wordt de meest recente versie gebruikt.
 2. Dit boek wordt gebruikt voor de cursussen Huurrecht woonruimte en -bedrijfsruimte. Voor de cursus Introductie procederen voor de rechtbank, kantonzaken, wordt een door nl samengestelde cursusmap gebruikt, waarin de tekst van het hoofdstuk “beknopte handleiding procederen van het boek “Huurgeschillen Ontleed” is opgenomen en zonodig nog is uitgebreid ten behoeve van de cursus.
 3. Vragen over de cursus en/of over de administratieve verwerking van de cursus worden binnen 7 dagen na binnenkomst beantwoord.

 Artikel 10

Verhinderingen betreffende de cursussen

 1. Bij verhindering kan de opdrachtgever altijd- zonder bijkomende kosten- een vervanger sturen die voldoet aan de deelnemerseisen die gesteld worden aan de training.
 2. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is de cursist 30 % van de nota verschuldigd aan annuleringskosten.
 3. In overleg met Huurgeschil.nl zal de cursus kosteloos naar andere trainingsdata doorgeschoven kunnen worden.
 4. Kosteloos verschuiven van de cursus is niet zonder meer mogelijk als hierdoor de groep cursisten onder de grens van vier cursisten komt.
 5. De cursist blijft bij verschuiving van de cursus de nota verschuldigd conform de oorspronkelijke betalingsmomenten van deze voorwaarden.
 6. Bij ziekte en/of verhindering van Mr. F.C.P.Teeuw, of een door Huurgeschil.nl ingeschakelde trainer, zal in overleg met de cursist een nieuwe datum worden uitgezocht waarop de cursus kan worden gevolgd. Mocht de cursist aantoonbaar geen ander tijdstip de cursus kunnen volgen, dan vindt retournering van de reeds betaalde cursusbedragen plaats en/of wordt de cursist en creditnota gestuurd.
 7. In geval van ziekte en/of verhindering van Mr. F.C.P. Teeuw of een door Huurgeschil.nl geselecteerde trainer heeft cursist dan wel opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding.
  Uitval van docent is geen reden voor kosteloze annulering.
 8. In het geval de trainer door filevorming of door vertraging door de trein te laat op de cursus verschijnt, zal deze tijd niet ingehaald hoeven worden.
 9. De in dit artikel genoemde evenementen worden beschouwd als onvoorzienbare omstandigheden die niet voor rekening en risico van Huurgeschil.nl komen.

 Artikel 11

Alternatieve cursusdata

Een incompanytraining wordt in overleg tussen trainer en opdrachtgever doorgeschoven als het eerste overeengekomen tijdstip niet door mocht gaan.

 Artikel 12

Uitsluiting en/of beperking aansprakelijkheid

 1. Huurgeschil.nl is nooit aansprakelijk voor onjuistheden in het cursusmateriaal dan wel onjuiste informatie die gedurende de cursus wordt verstrekt, dan wel verkeerd begrepen informatie door de cursist die tijdens de cursus wordt opgedaan.
 2. Huurgeschil.nl is evenmin aansprakelijk voor de informatie die als betaalde content of gratis ter beschikking wordt gesteld. Huurgeschil.nl doet er alles aan om de kwaliteit van de verstrekte informatie te waarborgen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis.
 3. Huurgeschil.nl maakt gebruik van eigen apparatuur dan wel apparatuur die op de locatie ter beschikking wordt gesteld. Mocht deze apparatuur tijdens de training defect gaan, dan wordt dit beschouwd als een onvoorzienbaar evenement. Huurgeschil.nl is niet gehouden om voor alternatieve apparatuur zorg te dragen.
 4. Het geven van een cursus is een inspanningsverplichting. Mocht de cursus niet voldoen aan de verwachting van de cursist, dan ontslaat dit de cursist niet van zijn betalingsverplichtingen. De cursist zal bij klachten over de kwaliteit van de cursist dienen te bewijzen dat de door Huurgeschil.nl ingeschakelde trainers zich niet voldoende hebben ingespannen.
 5. Huurgeschil.nl heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor de heer Mr. F.C.P. Teeuw voor advisering van de diensten die worden verricht.
 6. De aansprakelijkheid ten aanzien van de adviserende werkzaamheden is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Dit geldt dus niet voor de informatie die gratis of via betaalde content ter beschikking wordt gesteld. Aansprakelijkheid voor fouten/en onjuistheden  en/of onjuiste interpretaties is uitdrukkelijk geheel uitgesloten.
 7. Elke vordering jegens Huurgeschil.nl verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
 8. Huurgeschil.nl is evenmin aansprakelijk voor ter beschikking gestelde informatie via de website. Huurgeschil.nl sluit alle aansprakelijkheid uit als deze informatie onjuist is, of onjuist is overgekomen. Dit geldt ook voor de informatie waarvoor en donatie verschuldigd is. Huurgeschil.nl spant zich in om de juiste informatie te verstrekken. Een eventuele fout of een onjuiste informatie en de gevolgen daarvan staat niet in verhouden tot de door opdrachtgever gedane donatie.

Artikel 13

Opschortende voorwaarden

 1.  Huurgeschil.nl is gerechtigd een cursist na inschrijving te weigeren om haar moverende redenen. Te denken valt aan personen waarmee de aan Huurgeschil.nl gerelateerde personen (beroepshalve) in een procedure is gewikkeld of in een (buitengerechtelijke) procedure verwikkeld is geweest, of als een cursist, of een werkgever van een cursist slecht betalingsgedrag heeft vertoond bij een vorige cursus. Na ontvangst van de inschrijving wordt dit standpunt zo spoedig mogelijk een de cursist kenbaar gemaakt.
 2. In het kader van de advisering heeft Huurgeschil.nl het recht om de opdracht terug te geven als er sprake is van een tegengesteld belang. Dit recht kan op elk moment van de behandeling worden ingeroepen. Dit is met name het geval als de opdracht veel omvangrijker mocht zijn dan is voorgespiegeld, of wanneer de opdracht de kennis van Huurgeschil.nl te boven gaat. Of deze situatie zich voordoet is aan het oordeel van Huurgeschil.nl. In dit geval zal aan opdrachtgever alleen de normale uren in rekening worden gebracht die aan deze opdracht is besteed. Een bedrag aan voorschot dat dit bedrag overstijgt zal terug worden gestort aan opdrachtgever.

 Artikel 14

Verwerking gegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Huurgeschil.nl wordt aan Huurgeschil.nl toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zullen door Huurgeschil.nl alleen worden gebruikt ten behoeve van deze cursus en/of dienst. Huurgeschil.nl verstrekt deze gegevens niet aan derden. Zie hierover de privacyverklaring. De privacyverklaring regelt ook het gebruik van coookies. Voor de gegevens verwerking van cookies is de privacyverklaring leidend.

 Artikel 15

Reclames

 1. Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering per aangetekende brief gemotiveerd te worden meegedeeld.
 2. In het geval van een cursus van één dag wordt de dienst geacht te zijn geleverd na afronding van de cursus op die dag.
 3. In het geval van een tweedaagse cursus wordt de dienst geacht te zijn geleverd na afronding van de tweede dag van de cursus.
 4. Bovenstaande termijnen gelden eveneens voor het ter beschikking gestelde materiaal.
  Klachten in de zin van dit artikel kunnen per mail worden ingediend naar het mailadres: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl.
 5. Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht wordt deze klacht door een derde die door Huurgeschil.nl is ingeschakeld als onafhankelijke deskundige beantwoord. De klachten worden behandeld door mr. drs R. Lagerweij te Haarlem. De heer Lagerweij behandelt ook klachten voor de interne klachtencommissie van een grote rechtsbijstandsverzekeraar. Hij is tevens lid van de commissie van advies voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Bloemendaal. Huurgeschil.nl is gebonden aan het oordeel van de onafhankelijke deskundige.
 6. Mocht de cliënt het met het oordeel van deze deskundige niet eens zijn, dan wordt in overleg met de deskundige en de cursist een derde deskundige benoemd die over de zaak een bindend oordeel geeft. De kosten zijn voor de meest in het ongelijk gestelde partij.
 7. Mochten partijen het met het bindend oordeel van de derde deskundige niet eens zijn, dan kunnen partijen de Nederlandse rechter vragen te beoordelen of het oordeel van de deskundige op correcte wijze tot stand is gekomen (marginale toetsing). De kosten zijn voor de meest in het ongelijk gestelde partij.
 8. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld binnen een termijn van vier weken.
 9. De klacht wordt in de administratie van Huurgeschil.nl geregistreerd voor de duur van 3 jaar.
 10. Het klachtrecht geldt niet voor de informatie die via de donatie beschikbaar wordt gesteld.

 Artikel 16

Intellectuele eigendom

 1. Al het voor de cursus vervaardigde materiaal is door nl ontwikkeld en behoort tot het intellectuele eigendom van Huurgeschil.nl.
 2. De door Huurgeschil.nl vervaardigde readers zijn wat de opzet betreft het intellectuele eigendom van Huurgeschil.nl. De afzonderlijke onderdelen zijn vrij toegankelijk, voor zover het materiaal betreft dat van Overheid.nl, Rechtspraak.nl Roz.nl afkomstig is.
 3. Het ter beschikking gestelde materiaal is eigendom van de cursist. De cursist mag het originele materiaal aan derden verkopen, ter beschikking stellen, dan wel in gebruik geven. Het is verboden het materiaal te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen (voor bijvoorbeeld intern gebruik), tenzij en voor zover Huurgeschilnl daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend, dan wel dat deze informatie via Overheid.nl door de cursist zelf wordt gedownload.
 4. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die Huurgeschil.nl bij de uitvoering van de opdracht anders dan het geven van cursussen ontwikkelt of gebruikt komen toe aan Huurgeschil.nl.
 5. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurgeschil.nl niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 6. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde bent u per illegale kopie, of een gedeelte daarvan een bedrag van € 250,- verschuldigd.
 7. Het onder lid 4 van dit artikel gestelde laat strafrechtelijke vervolging onverlet.

 Artikel 17

Geheimhouding

 1. Huurgeschil.nl betracht geheimhouding jegens derden over hetgeen gedurende een cursus over het bedrijf van de cliënt of de bedrijfsvoering van het bedrijf van de cliënt dan wel over andere zaken te verband houden met de bedrijfscultuur van het bedrijf van de cliënt ter sprake wordt gebracht. Huurgeschil.nl verbindt zich bovendien jegens haar cliënten dan ook geen kwaad te spreken over de cliënten dan wel de bedrijfsvoering van het bedrijf van de cliënte jegens derden, zodanig dat daardoor de belangen worden geschaad van de cliënte of het bedrijf waartoe de cliënte behoort. Huurgeschil.nl is niet verantwoordelijk voor uitlatingen naar derden door andere cliënten over het bedrijf of de bedrijfsvoering van een cliënt naar derden.
 2. Huurgeschil.nl is in het kader van verwerking van gegevens in verband met een opdracht verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken, waaronder begrepen de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen.
 3. Huurgeschil.nl is zal de namen van de personen die de donaties hebben gedaan niet aan derden ter beschikking te stellen.Artikel 14 is van toepassing op dit artikel.

Artikel 18

Zorgverplichting

 1. Huurgeschil.nl zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Huurgeschil.nl spant zich in om de inhoud van het materiaal dat in verband de donaties beschikbaar gesteld wordt online te houden. Mocht de server uitvallen, waarop deze informatie staat, dan valt dit Huurgeschil.nl niet te verwijten. Artikel 12 van deze voorwaarden is van toepassing.

 Artikel 19

Geen rechten van derden

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 Artikel 20

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Huurgeschil.nl tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 21

Vernietiging dossiers

 1. Huurgeschil.nl bewaart geen dossiers na het beëindigen van de opdracht. De opdrachtgever krijgt het dossier na het beëindigen van de opdracht ter beschikking. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bewaring van het dossier na beëindiging van de opdracht.
 2. Betalingen zullen zolang worden bewaard als door de belastingdienst is vereist.

Artikel 22

Wijzigen algemene bepalingen

Huurgeschil.nl heeft het recht deze algemene bepalingen te wijzigen. De gewijzigde algemene bepalingen zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.

Artikel 23

Bevoegdheid rechter

Op de rechtsverhouding tussen Huurgeschil.nl en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter conform de regels in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voor wat betreft de regels van relatieve en absolute competentie. Als de cliënt in het buitenland woont of in het buitenland haar vestiging heeft, dan worden geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Huurgeschil.nl heeft het recht geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de heer mr. F.C.P. Teeuw.