Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 1 – afdeling 3 – Artikel 23

De rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht.