Beknopte handleiding procederen – Conclusie van dupliek

Na 1 oktober 2019 komt deze processtap in beginsel te vervallen. Volgens artikel 131 RV beveelt de rechter een mondelinge behandeling als bedoeld inartikel 87 RV, tenzij hij oordeelt dat de zaak daarvoor niet geschikt is. Uiterlijk twee weken na het in de eerste volzin bedoelde tijdstip beslist de rechter hieromtrent. Tegen deze beslissing staat geen hogere voorziening open. Er is dus nog wel een schriftelijke ronde mogelijk. Het is niet aan te bevelen het “kruid droog te houden”. Als er stukken worden achtergehouden is het mogelijk dat een partij niet meer in gelegenheid wordt gesteld om alsnog stukken in het geding te brengen.

In een conclusie van dupliek geeft de gedaagde een verweer op wat eiser in zijn conclusie van repliek heeft geschreven. Als eiser het verweer van gedaagde gemotiveerd heeft bestreden in de conclusie van repliek, dan kan gedaagde een bewijsaanbod doen, ter onderbouwing van zijn verweer. Het bewijsaanbod moet evenals bij een conclusie van repliek specifiek over een bepaald punt worden gedaan. Wat bij de conclusie van repliek hierover is gezegd is hier ook van toepassing.

Als gedaagde bij zijn antwoord tevens een eis in reconventie heeft ingediend, dan moet de conclusie van dupliek tevens een repliek in reconventie inhouden. Een conclusie van repliek in reconventie is onderhevig aan dezelfde regels als de regels die gelden voor de conclusie van repliek in conventie.