Inleiding

De bevoegdheid van de rechtbank, afdeling civielrecht, kantonzaken

Beknopt overzicht van de mogelijke processtappen in een procedure

De (inleidende) dagvaarding

Primaire en subsidiaire vorderingen

Is de beheerder of de verhuurder procespartij?

De bewindvoerder is procespartij

De vennootschap wordt ontbonden na het instellen van de vordering

Aantal exemplaren van de dagvaarding die de deurwaarder voor betekening nodig heeft

Aanbrengen van de dagvaarding

De eerste zittingsdag

Als u van mening bent dat de rechter niet bevoegd is

De conclusie van antwoord van gedaagde

Wijziging eis

De verdere gang van de procedure na antwoord

Comparitie van partijen

Na de comparitie van partijen

Conclusie van repliek

Conclusie van dupliek

Het bewijsaanbod

De gerechtelijke plaatsopneming (descente)

Het (eind)vonnis, het tussenvonnis

Rechtsmiddelen

Griffierecht

De verzoekschriftprocedure

Wie behoort tot de “zijnen” van de huurder bij ontruiming van het gehuurde?

Updates