Bezwaar tegen een uitspraak van een geschillencommissie

Beroepsmogelijkheden tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Energie

De uitspraak van de Geschillencommissie Energie is bindend voor beide partijen, tenzij één van de partijen binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak via dagvaarding de rechter vraagt om na te gaan of de uitspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Er vindt een marginale toetsing plaats. De marginale toetsing houdt het volgende in. De rechter kan een uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken, als hij vindt dat de uitspraak niet aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld wanneer de commissie de redenen voor de uitspraak niet goed genoeg uitlegde (motivatie). Of als de procedure niet goed is uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer niet alle partijen hun verhaal konden doen tijdens de zitting. Dit is een verslechtering ten opzichte van de procedure bij de Huurcommissie. Als een partij het met de uitspraak van de Huurcommissie niet eens is, dan kan er beroep bij de kantonrechter worden ingesteld.

Legt de ondernemer in het kader van de geschillenregeling Energie het bindend advies niet voor aan de rechter en komt hij het ook niet na, dan treedt op het verzoek van de consument de nakomingsgarantieregeling in werking van de branchevereniging Vereniging Energie-Nederland of de branchevereniging Netbeheer Nederland. Het bindend advies moet wel betrekking hebben op een geschil dat is ontstaan in de periode dat de ondernemer lid is of was van Vereniging Energie-Nederland dan wel Netbeheer Nederland. Is de ondernemer bij de SGC geregistreerd dan kan de klager die in het gelijk is gesteld een beroep doen op de door deze ondernemer afgegeven nakomingsgarantie.

Beroepsmogelijkheden tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Warmtelevering
Een uitspraak van de Geschillencommissie Warmtelevering kan worden vernietigd. Vernietiging van het bindend advies van de commissie kan uitsluitend plaatsvinden door het ter toetsing voor te leggen aan de gewone rechter binnen twee maanden na de verzending van de uitspraak aan partijen ( artikel 26 reglement Geschillencommissie Warmtelevering). De rechter zal het bindend advies vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (marginale toetsing). Door niet binnen voornoemde termijn de uitspraak aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, wordt de uitspraak onaantastbaar.

Beroepsmogelijkheden tegen de uitspraak van de Huurcommissie

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar het hoofdstuk “De servicekostenafrekening” en “De procedure bij de Huurcommissie”. In het laatstgenoemde hoofdstuk wordt onder meer de beroepsprocedure van de kantonrechter na een uitspraak van de Huurcommissie besproken.