Boek 6 BW – titel 2 – afdeling 3 – artikel 159 (Schuld- en contractsoverneming overdracht door akte)

Laatst bijgewerkt op 2018-06-28 om 11:10:49

  1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.
  2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.
  3. Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing.