Boek 6 BW – titel 5 – afdeling 3 – artikel 235 (reflexwerking kleine ondernemers?)

1. Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234
kan geen beroep worden gedaan door
a. een rechtspersoon bedoeld in artikel 360 van Boek 2, die ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk zijn jaarrekening
openbaar heeft gemaakt, of ten aanzien waarvan op dat tijdstip laatstelijk
artikel 403 lid 1 van Boek 2 is toegepast;
b. een partij op wie het onder a bepaalde niet van toepassing is,
indien op voormeld tijdstip bij haar vijftig of meer personen werkzaam
zijn of op dat tijdstip uit een opgave krachtens de Handelsregisterwet
1996 blijkt dat bij haar vijftig of meer personen werkzaam zijn.
2. Op de vernietigingsgrond bedoeld in artikel 233 onder a , kan
mede een beroep worden gedaan door een partij voor wie de algemene
voorwaarden door een gevolmachtigde zijn gebruikt, mits de wederpartij
meermalen overeenkomsten sluit waarop dezelfde of nagenoeg dezelfde
algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3. Op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234,
kan geen beroep worden gedaan door een partij die meermalen dezelfde
of nagenoeg dezelfde algemene voorwaarden in haar overeenkomsten
gebruikt.
4. De termijn bedoeld in artikel 52 lid 1 onder d van Boek 3, begint
met de aanvang van de dag, volgende op die waarop een beroep op
het beding is gedaan.