De mogelijkheden van opzegging op een rijtje

Opzegging moet geschieden bij aangetekende brief of deurwaardersexploot

De termijn van opzegging bedraagt tenminste een jaar

De zes weken termijn

Overeenkomst eindigt niet van rechtswege

De beëindigingsovereenkomst

Uitvoerbaarverklaring bij voorraad

De gronden van de opzegging

1.De bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt

2.A De verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik: de uitgangspunten

2.B Inleiding

2.C Beperkende werking /afwezigheid van een belangenafweging

2.D De wachttijd van drie jaar

2.E Persoonlijk gebruik, duurzaamheid

2.E.1 Persoonlijk gebruik door natuurlijke personen

2.E.1.2 Persoonlijk gebruik door een rechtspersoon

2.E.1.3 Persoonlijk gebruik door aandeelhouders van een rechtspersoon

2.E.2 Duurzaam gebruik

2.E.3 Dringendheid

2.E.4 (marginale) toetsing/ wil van de verhuurder

2.F Schadevergoeding bij afwezigheid van de wil tot ingebruikneming van het gehuurde  

2.G Renovatie

3. Een huurbeëindiging op grond van een belangenafweging

4. De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst

5. De verhuurder wenst een krachtens een geldig bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming verwezenlijken

Positie onderhuurder

De huurbeëindiging tussen hoofdverhuurder en hoofdhuurder

Positie onderhuurder na huurbeëindiging om andere reden dan opzegging

Tegemoetkoming in kosten van verhuis- en inrichtingskosten op grond van beëindiging van de huurovereenkomst

Updates