De overeengekomen periode ligt tussen de vijf jaar en tien jaar

Ook hier geldt het uitgangspunt dat de overeenkomst geldt voor vijf jaar met een verlenging van rechtswege voor een periode van nogmaals vijf jaar.

Een huurovereenkomst die voor een periode langer dan vijf jaar is gesloten geldt voor die langere duur, zonder dat deze overeenkomst tussentijds door opzegging kan worden beëindigd. De huurder kan de huurovereenkomst dan niet tussentijds na een periode van vijf jaar opzeggen. Zie ook het hoofdstuk De huurovereenkomst voor bepaalde periode. De overeenkomst die is aangegaan voor bijvoorbeeld zeven jaar geldt voor tien jaar ( zie artikel 7:292 lid 2 BW). Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de huurovereenkomst van rechtswege verlengd met een periode van drie jaar, waardoor de termijn van tien jaar wordt gehaald (de tweede termijn van vijf jaar is dan zoveel korter dan vijf jaar dan de eerste overeenkomst langer is dan vijf jaar). Partijen zijn beiden gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van de overeengekomen duur op te zeggen. Voor de verhuurder gelden dan de beperkte gronden van opzegging als genoemd in artikel 7:296 lid 1 sub a en b BW. Een huurovereenkomst voor langer dan vijf jaar kan dus in het nadeel van de huurder zijn, omdat die de mogelijkheid van opzegging na vijf jaar vooralsnog wordt onthouden. Als de exploitatie in het gehuurde tegenvalt kan het immers voor de huurder een opluchting zijn om na vijf jaar de huurovereenkomst door opzegging te beëindigen. De huurder moet er op bedacht zijn dat hij door een dergelijke constructie in ieder geval wordt geacht het gehuurde te exploiteren gedurende de langere overeengekomen periode (behoudens de mogelijkheid van indeplaatsstelling, (zie artikel 7:307 BW). De meeste contracten hebben in de algemene voorwaarden immers een bepaling opgenomen, waardoor de huurder is verplicht de exploitatie gedurende de huurperiode ter hand te nemen.

De overeenkomst die in eerste instantie is aangegaan met een duur die is gelegen tussen de vijf en de tien jaar kan pas worden opgezegd tegen een tijdstip waarop de overeengekomen huurtermijn eindigt. Een opzegging na een periode van vijf jaar is dus niet mogelijk in het bovengenoemde voorbeeld van de gesloten huurovereenkomst van zeven jaren.