Rechtsgronden die beschikbaar zijn ten behoeve van de ontbindingsactie

Ontbinding op grond van artikel Artikel 6:265 BW (algemene ontbindingsgrond); Ontbinding op grond van artikel artikel...
Lees meer

De mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

Inleiding In het hoofdstuk “Formaliteiten van de opzegging“ is duidelijk gemaakt dat het voor een verhuurder...
Lees meer

Huurachterstand

De verhuurder zal in de regel pas een kansrijke vordering tot ontbinding en ontruiming van het...
Lees meer

Zich niet gedragen als een goed huurder betaamt

Inleiding Onder deze ontbindingsgrond kunnen een aantal verschillende gedragingen vallen die alle gekwalificeerd kunnen worden als...
Lees meer

1. Overlast

De huurovereenkomst kan door een verhuurder ook worden ontbonden als de huurder voor ontoelaatbare overlast zorgt....
Lees meer

2. Handelen in strijd met overeengekomen bestemming

Of er sprake is van een gebruik van het gehuurde in strijd met de overeengekomen bestemming...
Lees meer

Wet schuldsanering natuurlijke personen doorkruist ontruimingsvonnis

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en is in het leven geroepen voor mensen die financieel zelfstandig...
Lees meer

2.a. Het gastouderschap in een huurwoning

Het gastouderschap is een vorm van kinderopvang in een huiselijke omgeving. De gemeente waarin het gehuurde...
Lees meer

2.b. Short stay in een (sociale)huurwoning

Met short stay wordt bedoeld het verhuren van woonruimte gedurende één of twee dagen aan toeristen...
Lees meer

2.c. Short stay in een geliberaliseerde woonruimte

Ook bij verhuring van geliberaliseerde woonruimte kan de huurder in strijd met het huurcontract handelen door...
Lees meer

2.1. Het ongebruikt laten van gehuurde ruimte

In de uitspraak van 15 juli 2005 heeft het Hof te ‘s-Gravenhage beslist LJN: AU1875, gerechtshof ‘s-Gravenhage, 04/534...
Lees meer

2.2.Gebruik van het gehuurde voor de hennepteelt 

Inleiding Het kweken van meer dan vijf hennepplanten wordt op grond van de Opiumwet strafbaar gesteld...
Lees meer

2.2.1.Blootstelling aan onredelijke gevaren voor omwonenden door huurder

De risico’s van de hennepteelt en de mogelijke nadelige effecten voor de woning luiden: Bij het...
Lees meer

2.2.2. Woonbelang huurder tegenover ontbinding in verband met hennepteelt

Het belang van de huurder om in het gehuurde te mogen blijven wonen na ontdekking van...
Lees meer

2.2.3. Hennepteelt en opstalverzekering/verhoogd risico

Een brandverzekering kan uitkering weigeren als blijkt dat de schade is veroorzaakt door een hennepkwekerij in...
Lees meer

2.2.4. Aansprakelijkheid van de onderverhuurder bij hennepteelt

In huurcontracten waarin geen boetebeding in verband met het gebruik van het gehuurde ten behoeve van...
Lees meer

2.2.5. Conclusie met betrekking tot hennepteelt

Uit deze bespreking kan de volgende ‘rode lijn’ worden gehaald: de exploitatie van een hennepkwekerij (meer...
Lees meer

2.3. Het niet bewonen in strijd met een contractueel verplichting

Als er in het huurcontract geen contractuele verplichting staat vermeld, die de huurder verplicht het gehuurde...
Lees meer

2.3.1. Het niet exploiteren van bedrijfsruimte in strijd met een contractueel verplichting

BedrijfsruimteBoven is al opgemerkt dat er geen algemene regel bestaat, die de huurder van bedrijfsruimte verplicht...
Lees meer

2.3.2. Verwaarlozing van het gehuurde

Verwaarlozing van het gehuurde door de huurder kan ook reden zijn om de huurovereenkomst te ontbinden...
Lees meer

2.3.3. Onderverhuring in strijd met het huurcontract

De hoofdregel met betrekking tot onderverhuring staat in artikel 7:221 BW. In dit artikel staat dat...
Lees meer

2.3.4. Andere verbodsbepalingen in het huurcontract

In het huurcontract kunnen nog andere verbodsbepalingen staan. Het is de vraag of overtreding daarvan ontbinding...
Lees meer

Mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding  

In artikel 7:210 lid 1 BW wordt de mogelijkheid voor zowel de huurder als de verhuurder...
Lees meer

Wettelijke motivatie buitengerechtelijke ontbinding 

De wetgever heeft in de gevallen dat er bij beide partijen duidelijk de behoefte bestaat om...
Lees meer

Mogelijkheid tot ontbinding volgens algemene recht blijft in stand

De huurder dan wel de verhuurder blijft bevoegd tot ontbinden op de voet van artikel 6:265...
Lees meer

Gebrek toerekenbaar aan verhuurder? 

Bij de beoordeling van de vraag of herstel in redelijkheid van de verhuurder verlangd mag worden,...
Lees meer

Ontbinding door de verhuurder is in de volgende gevallen niet mogelijk

Als de verhuurder zijn ontbinding baseert op de artikelen 7:210 BW jo 7:206 BW, dan kan...
Lees meer

Door toedoen of risico van huurder is het huurgenot beëindigd 

Artikel 7:210 BW is niet bedoeld als instrument ter beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder...
Lees meer

Tijdelijke onmogelijkheid van huurgenot

Het is niet mogelijk om artikel 7: 210 BW in te roepen als het gaat om...
Lees meer

Omvang schadevergoeding

Artikel 7:210 lid 2 BW stelt buiten twijfel, dat de verplichting tot schadevergoeding in verband met...
Lees meer

Buitengerechtelijke ontbinding en de wettelijke basis

Vóór de invoering van het huidige wetboek was buitengerechtelijke ontbinding door zowel huurder als verhuurder mogelijk...
Lees meer

Burgemeestersluiting en ontbinding

Een sluiting van pand door de burgemeester en na buitengerechtelijke ontbinding wordt door een verhuurder nogal...
Lees meer

Updates

Bijgewerkt 14 juni 2011, Ontruimingsvonnis verliest kracht na gehele betaling van de huurachterstand LJN: BP8058, sector...
Lees meer