Overlast – Inleiding

In dit hoofdstuk zal de huurbeëindiging door de verhuurder worden besproken in het kader van door...
Lees meer

De vormen van overlast

Er bestaan vele vormen van overlast. De meest herkenbare vorm van overlast is geluidsoverlast. Soms wordt...
Lees meer

Overlast en feitelijke stoornis

Inleiding In het hoofdstuk: Gebrek aan de gehuurde woon- (bedrijfs)ruimte is al duidelijk gemaakt dat de...
Lees meer

Overlast en normale leefgeluiden

Wat door de een als overlast wordt ervaren wordt door een ander als zodanig niet als...
Lees meer

Door afwijkende levensstijl hoeft niet iedere vorm van overlast te worden vermeden

Volgens de rechtspraak kan niet iedere vorm van overlast worden vermeden en mag een bewoner een...
Lees meer

Overlast in de omgeving van het gehuurde

De huurder is niet alleen gehouden overlast in de woning tot een minimum te beperken, doch...
Lees meer

Overlast en strafbare feiten 

Het plegen van strafbare feiten in het gehuurde zorgt er niet zonder meer voor dat de...
Lees meer

Welke stappen moeten worden genomen als men overlast ervaart? 

Door de hierboven behandelde uitspraak Noot 46 wordt duidelijk dat mensen een bepaalde leefwijze van een...
Lees meer

Een gerechtelijke procedure vormt het sluitstuk als overleg niet tot resultaat leidt

Voordat er tot het voeren van een procedure tegen de overlast veroorzaker wordt overgegaan moeten eerst...
Lees meer

Overlast en de rol van uw verhuurder 

Overlast is een feitelijke stoornis door derden. In het hoofdstuk: Gebrek aan de gehuurde woon- (bedrijfs)ruimte...
Lees meer

Overlast en de rol van de gemeente 

Per 1 juli 2017 trad de Wet aanpak woonoverlast (ook wel Aso-wet genoemd) in werking. Deze...
Lees meer

Overlast en de buurtbewoners die niet allen huurder van dezelfde verhuurder zijn 

De Hoge Raad heeft beslist Noot 50 dat een huurder die buiten de woning ernstig overlast...
Lees meer

Voorlopige voorziening mogelijk?

Inleiding  De verhuurder kan bij wijze van ordemaatregel en vooruitlopend op een uitspraak in de aanhangige...
Lees meer

Ontbinding en ontruiming in verband met overlast

De verhuurder kan op verzoek van de huurder beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming vorderen. Sterker...
Lees meer

Verbod om overlast te bezorgen onder verbeuring van een dwangsom

Er kan een verbod worden gevraagd om nog langer overlast te bezorgen, waarbij ook een dwangsom...
Lees meer

Bij overlast is een ingebrekestelling niet zonder meer nodig 

In het arrest van 5 oktober 1990, nr 13.951, NJ 1991, 295 heeft de Hoge Raad...
Lees meer

Overlast en opschorting van de huur 

In een uitspraak van de kantonrechter te Alkmaar van 6 april 1994, WR 1994/49 was de...
Lees meer

Schadevergoeding en/of huurverlaging en overlast 

Het is mogelijk dat de verhuurder wegens overlast gehouden is schade te vergoeden aan de huurder....
Lees meer

Overlast en het burenrecht 

De huurder heeft zelf een vordering op grond van onrechtmatige daad op de overlastveroorzaker op grond...
Lees meer

Overlast veroorzaakt door verhuurder in verband met renovatie 

Ook de verhuurder kan zorgen voor overlast, bijvoorbeeld bij renovatie in de nabijheid van de huurwoning....
Lees meer

Immateriële schadevergoeding en overlast 

Als de verhuurder schadeplichtig blijkt te zijn, dan kan de schade van de huurder bestaan uit...
Lees meer

Overlast – Updates

Bijgewerkt 14 april 2011, overlast en normale leefgeluiden, Voorzieningenrechter te ‘s-Gravenhage van 7 april 2011 (LJN:...
Lees meer