De varianten betreffende de opzegging van 7:290 BW-bedrijfsruimte

De huurovereenkomst die voor vijf jaar is aangegaan moet worden opgezegd. Voor de huurder gelden geen...
Lees meer

Formele eisen met betrekking tot de opzegging van bedrijfsruimte

De opzegging moet worden gedaan door aangetekende brief of deurwaardersexploot. Deze eis is gesteld als waarborg...
Lees meer

De termijn van opzegging bedraagt tenminste een jaar

De termijn van opzegging bedraagt ten minste een jaar.  In het huurcontract mag van deze termijn...
Lees meer

In de opzegging staan de opzeggingsgronden

In de opzegging moeten de gronden worden vermeld waarop de verhuurder de huurovereenkomst op grond van...
Lees meer

De zes weken termijn in het kader van de opzegging van bedrijfsruimte

In artikel 7:295 lid 2 BW is een termijn van zes weken genoemd. Deze termijn van...
Lees meer

De huurovereenkomst eindigt niet van rechtswege

Een opzegging door de verhuurder doet de huurovereenkomst niet eindigen. Volgens artikel 7:295 BW blijft de...
Lees meer

De beëindigingsovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte

De formaliteiten betreffende de opzegging gelden niet als partijen onderling overeenstemming hebben bereikt over huurbeëindiging (zie...
Lees meer

Uitvoerbaar verklaring bij voorraad

Uitvoerbaarverklaring bij voorraad is steeds mogelijk, tenzij uit de wet of uit de aard der zaak...
Lees meer

De gronden van de opzegging bij opzegging bedrijfsruimte

De huur kan door de verhuurder worden opgezegd tegen het einde van de huurperiode van vijf...
Lees meer

1. De bedrijfsvoering is niet geweest zoals een goed huurder betaamt

Deze opzeggingsgrond staat vermeld in artikel 7:296 lid 1 sub a BW en is met name...
Lees meer

2A. De verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik

De wet neemt als uitgangspunt dat de verhuurder na een huurperiode van vijf jaar het recht...
Lees meer

2B. Opzegging wegens dringende reden en belangenafweging

Na de constatering dat er door de verhuurder terecht een beroep op deze opzeggingsgrond wordt gedaan...
Lees meer

2C. Dringende reden en de belangenafweging en misbruik bevoegdheid

Als rem op de afwezigheid van de afweging van belangen kan het beroep op misbruik van...
Lees meer

2D. De wachttijd van drie jaar in het kader van de dringende reden

Volgens artikel 7:296 lid 2 BW is de vordering in het kader van dringend eigen gebruik...
Lees meer

2E. Persoonlijk gebruik, duurzaamheid, in het kader van de dringendheid

Persoonlijk gebruik, duurzaamheid, in het kader van de dringendheid. Voor woonruimte geldt een dergelijke beperking ook...
Lees meer

2E.1. Persoonlijk gebruik door natuurlijke personen in het kader van de dringendheid

De verhuurder van woonruimte zal ook een andere huurder van het gehuurde gebruik mogen laten maken...
Lees meer

2E.2. Persoonlijk gebruik door een rechtspersoon in het kader van de dringendheid

Een rechtspersoon kan het gehuurde ook persoonlijk in gebruik nemen. Vereenzelviging van dochtermaatschappijen met de moedermaatschappij...
Lees meer

2E.1.3. Persoonlijk gebruik door aandeelhouders van een rechtspersoon

Ook het persoonlijk gebruik door aandeelhouders van een vennootschap mag niet met die vennootschap worden vereenzelvigd....
Lees meer

2E.2 Duurzaam gebruik is eis in het kader van de dringendheid

De rechter mag aan zijn vrije beoordeling overlaten of hij een gebruik als duurzaam benoemt. De...
Lees meer

De opzegging – 2E.3 Dringendheid

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 16 maart 2012 LJN: BV1769, Hoge Raad, 10/05298...
Lees meer

2E.4 (marginale) toetsing/ wil van de verhuurder

De rechtspraak is niet eenduidig of de wil van de verhuurder voor toetsing vatbaar is. De...
Lees meer

2F. Schadevergoeding bij afwezigheid van de wil tot ingebruikneming van het gehuurde

Als bij de verhuurder geen wil aanwezig is geweest om het gehuurde op de gronden als...
Lees meer

2G. Renovatie en de dringende reden

Voor renovatie van bedrijfsruimte gelden dezelfde uitgangspunten als genoemd bij de behandeling van renovatie van woningen....
Lees meer

3. Een huurbeëindiging op grond van een belangenafweging

Als de huurovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd kan de rechter de huur beëindigen op...
Lees meer

4. De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst

Deze opzeggingsgrond staat vermeld in artikel 7:296 lid 4 sub c BW.Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd...
Lees meer

5. Verwezenlijking bestemmingsplan als opzeggingsgrond

Deze opzeggingsgrond staat vermeld in artikel 7:296 lid 4 sub d BW. Het woord “geldig” in...
Lees meer

Positie onderhuurder en de opzegging van de 7:290 BW-bedrijfsruimte

A is eigenaar van een MKB-winkelruimte. A verhuurt deze winkel aan B. B verhuurt deze winkel...
Lees meer

De huurbeëindiging tussen hoofdverhuurder en hoofdhuurder

Artikel 7:306 lid 1 BW heeft het effect dat de onderhuurovereenkomst automatisch eindigt door een uitspraak...
Lees meer

Positie onderhuurder na huurbeëindiging om andere reden dan opzegging

De huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder kan eindigen door allerlei vorm van huurbeëindiging zoals...
Lees meer

Tegemoetkoming in kosten van verhuis- en inrichtingskosten op grond van beëindiging van de huurovereenkomst

De basis van de tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten wordt gevormd door artikel 7:297 lid 1...
Lees meer

De opzegging van 7:290 BW-bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 21 juni 2011. LJN: BP3276, Hoge Raad, 10/02860, bij huurbeëindiging door belangenafweging wordt aan de...
Lees meer