Het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte – Inleiding

In artikel 7:290 BW wordt de categorie middenstandsbedrijfsruimte (winkelruimte) besproken. Dit soort bedrijfsruimte valt onder een...
Lees meer

Gemengde overeenkomsten

Artikel 6:215 BW geeft een algemene regel welke regel van toepassing is bij het samengaan van...
Lees meer

Samenvatting van de categorieën van bedrijfsruimte

Artikel 7:290 lid 2 BW geeft drie categorieën bedrijfsruimte. Achter de diverse elementen is een nummer...
Lees meer

1. Een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan

Deze regeling heeft dus alleen betrekking op gebouwde onroerende zaken (met uitzondering van kampeerterreinen). Een stukje...
Lees meer

2. Overeenkomst van huur en verhuur

Als een huurovereenkomst onder de regeling van artikel 7:290 BW valt heeft dit tot gevolg dat...
Lees meer

3a. De niet contractueel overeengekomen bestemming

In artikel 7:290 BW staat de contractuele bestemming van het gehuurde centraal en niet het feitelijk...
Lees meer

3b. De contractueel overeengekomen bestemming van het gehuurde

Als de verhuurde onroerende zaak geschikt en bedoeld is te zijn verhuurd conform een bestemming die...
Lees meer

Het eigenmachtig veranderen van de bestemming is een ontbindingsgrond

Het eigenmachtig veranderen van de bestemming van het gehuurde door de huurder, levert een toerekenbaar tekortschieten...
Lees meer

Overeengekomen wijziging bestemming

Als er een wijziging van bestemming met de verhuurder wordt overeengekomen ligt de zaak anders. Door...
Lees meer

De (hoofd) huurder hoeft niet zelf de exploitatie te voeren

De regeling van artikel 7:290 BW is ook van toepassing als de (hoofd) huurder niet zelf...
Lees meer

Publiekrechtelijke regelingen en de bestemming van het gehuurde

Als er in het kader van verordeningen voor het gebruik van bebouwde onroerende zaken een vergoeding...
Lees meer

4. Plaatsgebonden bedrijven en het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte

De plaatsgebondenheid is bepalend geweest bij de vaststelling van het werkingsgebied van de wettelijke regeling. De...
Lees meer

4a. Kleinhandelsbedrijf/ambachtsbedrijf

Een kleinhandelsbedrijf (detailhandel) is een distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het wederverkopen op gewone wijze,...
Lees meer

4b. Hotel, cafébedrijf of restaurant

Het hotel-, restaurant- en cafébedrijf is afzonderlijk genoemd, omdat dit naar het spraakgebruik niet onder detailhandel...
Lees meer

4c. Het kampeerbedrijf

Ten aanzien van het kampeerbedrijf geldt bovendien niet de eis dat het moet gaan om een...
Lees meer

Voorbeelden van 7:290 BW-bedrijfsruimte

De apotheker houdt zich in hoofdzaak bezig met het bedrijfsmatig verkopen van roerende lichamelijke zaken aan...
Lees meer

Voorbeelden van ruimte die niet 7:290 BW-bedrijfsruimte werden aangemerkt

Ktg. Leeuwarden 31 december 1992, Prg. 1993, 3906 Art. 1624 BW is niet van toepassing op...
Lees meer

5. Publiek toegankelijk lokaal en het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte

Als aan de onder punten 1 tot en met 4 genoemde kenmerken is voldaan, moet worden...
Lees meer

5a. Publiek toegankelijk lokaal hoeft geen besloten karakter te hebben

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad van 23 september 1983, NJ 1984, 309 (Staat/Koopman) blijkt...
Lees meer

5b. Staat selectie van publiek aan het begrip van 7:290 BW in de weg?

Toegankelijk voor publiek moet worden gezien als een ruimte waar het publiek naar vrije keuze in...
Lees meer

Onroerende aanhorigheden en het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte

Als een gebouw met omliggende grond of zelfs met nabijliggende grond bij één contract wordt verhuurd,...
Lees meer

Afhankelijke woning en het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte

Het kan hier gaan om woonruimte die op zichzelf voldoet aan de definitie van artikel 7:233...
Lees meer

Onderverhuring van de afhankelijke woning

Bij onderverhuring van de afhankelijke woning door de huurder aan een derde kan er bij opzegging...
Lees meer

Tweede huurovereenkomst kan ook onder het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte vallen

Ook als er sprake is van twee aparte overeenkomsten (een voor de bedrijfsruimte bestemd voor de...
Lees meer

Het begrip 7:290 BW-bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 23 juni 2011. Geen stilzwijgende wijziging bestemming. De voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem, vonnis...
Lees meer