Wijziging huurprijs 7:290 BW-bedrijfsruimte – Uitgangspunten van de mogelijkheid tot wijziging van de huurprijs

De huurprijs komt tot stand door de vrije beslissing van partijen. In beginsel geldt er dus...
Lees meer

1. Wijziging huurprijs binnen de (eerste) overeengekomen periode niet mogelijk

De strekking van artikel 7:303 lid 1 sub a BW is dat de huurprijs niet binnen...
Lees meer

1a. Overeengekomen wijziging van het huurcontract binnen de overeengekomen periode

Het is mogelijk dat partijen gedurende de lopende huurperiode overeenstemming bereiken over wijziging van het gehuurde,...
Lees meer

2. Contractueel beding over de wijziging van de huurprijs

In beginsel mogen partijen in de huurovereenkomst voorzien in een bepaling waarin een wijziging van de...
Lees meer

2A. Verlenging van de huurperiode door uitoefening van een optierecht

Na verlenging door gebruik van een optie kan er dus een wijziging van de huurprijs tot...
Lees meer

2B. Een tussen partijen overeengekomen verlenging staat huurverhoging niet in de weg

Als na de looptijd van de oorspronkelijke huurperiode de huurovereenkomst wordt verlengd met een periode van...
Lees meer

2C1. Partijen komen in de huurovereenkomst een huurprijs voor de tweede periode overeen

Als partijen in de huurovereenkomst hebben vastgelegd welke huurprijs voor de tweede huurperiode zal gelden, dan...
Lees meer

2C2. Overeengekomen huurprijs na de eerste huurperiode

Als partijen na het verstrijken van de eerste periode een huurprijs zijn overeengekomen, dan is er...
Lees meer

2C3. Overeengekomen huurprijs na uitoefening van een optierecht

Voor ingrijpen door de rechter is evenmin plaats als de huurprijs tussen partijen is overeen gekomen...
Lees meer

2D. Contractuele beding over benoeming deskundigen

Een contractueel beding waarin partijen zijn overeengekomen dat de nieuwe huurprijs door deskundigen zal worden vastgesteld...
Lees meer

2E. Onderscheid contractuele verlenging en wettelijke verlenging

In de vorige onderdelen heb ik het verschil tussen de contractueel overeengekomen verlenging en de wettelijke...
Lees meer

3. Huurprijswijziging na verlenging voor onbepaalde duur

De huurovereenkomst die na verloop van een huurperiode van tien jaar voor onbepaalde tijd is verlengd,...
Lees meer

Het actieve recht op vernietiging van een huurprijsbeding

In de ROZ-bepalingen (versie 2008) staat standaard een van de wettelijke regeling afwijkende bepaling over de...
Lees meer

Tijdstip van instellen van vordering tot huurprijsaanpassing

Artikel 7:303 lid 1 sub a BW stelt dat de huurprijs kan worden aangepast “indien de...
Lees meer

Door de rechter wordt de huurprijs vastgesteld

Artikel 7:303 BW heeft alleen betrekking op een wijziging van de huurprijs, voor zover deze niet...
Lees meer

Rapport gezamenlijk benoemde deskundige is noodzakelijk

Een vordering op grond van artikel 7:303 BW is alleen ontvankelijk als deze vordering wordt onderbouwd...
Lees meer

De toegepaste onderzoeksmethoden door de deskundigen

Een deskundige is vrij om een onderzoeksmethode te kiezen die hij het beste acht. Er zijn...
Lees meer

Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse

De kern van het begrip “vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse” is om het niveau van de huurprijzen...
Lees meer

A. “objectieve maatstaf” in het kader van huurprijswijziging

De oorspronkelijk overeengekomen huurprijs is bij deze berekening niet van belang. Noot 128 Het gaat steeds...
Lees meer

B. “ter plaatse” in het kader van de huurprijswijziging

Het is de bedoeling dichtbij het gehuurde gelegen vergelijkbare panden in het onderzoek te betrekken. Het...
Lees meer

B. 1. Eén verhuurder van winkels in een winkelcentrum

Winkels in een winkelcentrum voldoen in principe niet aan het criterium ‘vergelijkbare ruimte ter plaatse’ als...
Lees meer

C. De bestemming van het gehuurde en de huurprijs

Het criterium dat geldt is de huurprijs van vergelijkbare panden. Noot 154. Bij de prijsvergelijking mogen...
Lees meer

D. De omvang van het gehuurde

Huurprijsvaststellingen komen tot stand door de oppervlakte van het gehuurde met de gemiddelde prijs per m²...
Lees meer

D.1. Verschillen in indeling van de vergelijkingspanden

Als een pand één grote ruimte bevat, wordt deze geacht beter bruikbaar te zijn dan een...
Lees meer

E. Wijzigingen aan het pand door de huurder

Voor bepaling van de huurprijs wordt de staat waarin het pand is verhuurd tot uitgangspunt genomen...
Lees meer

E1. Bijzondere geschiktheid van het pand voor bouwkundige wijziging

Als de gehuurde ruimte een bijzondere geschiktheid voor een bouwkundige uitbreiding heeft en deze uitbreiding is...
Lees meer

E2. Verrekeningbeding in contract noodzakelijk

Partijen doen er verstandig aan om bepaalde omstandigheden in de overeenkomst te vermelden waarvan zij van...
Lees meer

E3. Verbeteringen door vorige huurder bij onderverhuring

Verbeteringen die door de onderhuurder zijn gedaan gelden als verbeteringen van de hoofdhuurder in relatie tot...
Lees meer

E4. Verbouwingen leiden niet tot hogere huurwaarde

De verhuurder kan ter motivering van de hogere huurprijs naast het bovengenoemde argument van de geschiktheid...
Lees meer

E5. Objectieve verbeteringen en correctie van de huurprijs

Slechts de veranderingen die door de huurder zijn aangebracht en tot verbetering van het gehuurde hebben...
Lees meer

E6. Verbouwing heeft geen invloed meer op de huurwaarde

Als de huurder een verbouwing heeft uitgevoerd die aanvankelijk wel een verbetering was, maar na verloop...
Lees meer

F. Renovatie en/of gebreken en verandering huurprijs

Voor niet-geliberaliseerde woonruimte geldt voor wijziging van de huurprijs na renovatie een aparte regeling. Een soortgelijke...
Lees meer

G. Referentieperiode van de vergeleken panden

De bedoeling van de referentieperiode is een huurprijs vast te stellen, die aansluit op de gemiddelde...
Lees meer

G.1. Het gehuurde zelf wordt niet in de vergelijking betrokken

Het gehuurde zelf wordt niet in de vergelijking betrokken. Een belangrijk uitgangspunt is dat alleen huurprijzen...
Lees meer

G.2. Omzethuur in gehuurde of in vergelijkingspand

In beginsel mogen partijen een huurprijs afspreken die omzet gerelateerd is. Bij omzethuur wordt overeengekomen dat...
Lees meer

G.3. Andere verplichtingen worden vaak niet in de vergelijking betrokken

In de huurovereenkomst kunnen bepaalde onderhoudsverplichtingen voor rekening van de huurder worden gebracht. Als de huurder...
Lees meer

Rol van de deskundige betreffende de wijziging van de huurprijs

Het is de bedoeling van de wetgever geweest om met de invoering van artikel 7:304 BW...
Lees meer

De verzoekschriftprocedure en de benoeming van een deskundige

Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk een deskundige te benoemen, dan benoemt de rechter...
Lees meer

Voorvragen mogelijk in de artikel 7:304 BW-procedure?

Het is in het kader van de wettelijke regeling ex artikel 7:304 BW niet wettelijk vereist...
Lees meer

Is na een artikel 7:304 BW-procedure niet-ontvankelijkheid mogelijk?

Casus Een partij vraagt middels een artikel 7:304-procedure de kantonrechter een deskundige te benoemen. Er werd...
Lees meer

De voorschotbedragen ivm de benoeming van de deskundige

De meest gerede partij bij het aanvragen van een deskundige zal zich moeten realiseren dat een...
Lees meer

Wie draagt de kosten van de deskundige?

De kosten van de deskundigen worden op grond van artikel 7:304 lid 3 BW in rekening...
Lees meer

De bedrijfshuuradviescommissie bij de Kamer van Koophandel is verdwenen

De bedrijfshuuradviescommissie bestond uit drie personen: – één deskundige op het terrein van onroerend goed (bijvoorbeeld...
Lees meer

De wettelijke regeling over de ingeschakelde deskundige

In artikel 198 RV staat de richtlijn voor de deskundige vermeld. Deze richtlijn is niet van...
Lees meer

Is onderling overleg over de huurprijs noodzakelijk?

De wet heeft niet bedoeld partijen vóór een procedure tot overleg over de huurprijs te dwingen....
Lees meer

Partijen bepalen het onderwerp van de procedure

Partijen bepalen waar de rechtsstrijd over gevoerd wordt. Als de verhuurder bijvoorbeeld huurverhoging heeft gevraagd en...
Lees meer

Ingangsdatum nieuwe huurprijs na de 7:303 BW-procedure

Ingangsdatum van de nieuwe huurprijs is volgens artikel 7:303 lid 4 BW de dag waarop de...
Lees meer

Ingangsdatum nieuwe huurprijs – Latere ingangsdatum huurprijs

Als in het gehuurde achterstallig onderhoud aanwezig is, kan dat een reden zijn om de huurverhoging...
Lees meer

Ingangsdatum nieuwe huurprijs – Stapsgewijze huurverhoging

Naast de mogelijkheid van een latere ingangsdatum van de huurprijs dan in het verzoekschrift door de...
Lees meer

Eerdere ingangsdatum dan instelling vordering

Artikel 7:303 lid 4 BW maakt het mogelijk de ingangsdatum van de huurprijs in te laten...
Lees meer

Afhankelijke woning/zelfstandige woonruimte en wijziging van de huurprijs

Als bij de bedrijfsruimte een afhankelijke woning behoort, dan dient de huurprijs op basis van de...
Lees meer

Wijziging huurprijs 7:290 BW-bedrijfsruimte – Voorlopige voorziening

Bij voorlopige voorziening kan een huurprijs (voorlopig) worden vastgesteld als met grote mate van waarschijnlijkheid aangenomen...
Lees meer

Wijziging huurprijs 7:290 BW-bedrijfsruimte – Indexeringsclausule

Door de indexeringsclausule in de meeste huurcontracten wordt de geldontwaarding ondervangen. Als zo’n bepaling in het...
Lees meer

Indexeringsclausule – Verhuurder vergeet overeengekomen indexering door te berekenen

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 mei 2004, WR 2005/1 is bepaald dat...
Lees meer

Huurder betaalt jaren een verkeerd berekende indexering

Stel dat de verhuurder verkeerde indexeringen (te hoge bedragen) in rekening brengt en de huurder komt...
Lees meer

Rentevergoeding in het kader van huurprijswijziging

Wettelijke rente en wettelijke handelsrente De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 15 juni 2001...
Lees meer

Vorderingen ex artikel 7:303 BW en verjaring

Door een huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW heeft een partij een vordering op de andere partij....
Lees meer

Rechtsverwerking vordering huur en/of indexering

Algemeen wordt aangenomen dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking, tenzij...
Lees meer

Wijziging huurprijs 7:290 BW-bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 27 oktober 2011, verjaring en/of verval rechten in verband met afrekening servicekosten? De rechtbank Haarlem,...
Lees meer