Indeplaatsstelling bij 7:290 BW-bedrijfsruimte

Met indeplaatsstelling wordt bedoeld dat de oorspronkelijke huurder de huurovereenkomst door verkoop en overdracht van zijn...
Lees meer

Artikel 7:307 BW vervangt artikel 6:159 BW niet maar past deze regeling deels aan

De regeling van indeplaatsstelling is een speciale regeling, die afwijkt van de algemene regel van contractsoverneming....
Lees meer

Het driepartijencontract

Een andere variant om de opvolgend huurder gebruik van het gehuurde te laten maken is de...
Lees meer

De wettelijke regeling van de indeplaatsstelling

De volgende punten vormen de kern van de in artikel 7:307 BW neergelegde regeling. overdracht door...
Lees meer

1. Overdracht door de huurder van zijn in het gehuurde uitgeoefend bedrijf

Het bijzondere van deze wettelijke regeling is dat er in de looptijd van een geldend contract...
Lees meer

1. Overdracht – De tijd tussen het inbrengen van een eenmanszaak in een BV en de indeplaatsstelling

Om aanspraak te kunnen maken van de wettelijke regeling van indeplaatsstelling moet er sprake zijn van...
Lees meer

1. Overdracht – Overdracht van aandelen

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 14 april 2000 ( ECLI:NL:HR:2000:AA5507 ) beslist dat...
Lees meer

1. Overdracht – Afstand van huurrechten?

Volgens de Hoge Raad in haar arrest van 14 april 2000 ( ECLI:NL:HR:2000:AA5507 ) wordt door...
Lees meer

1. Overdracht – Overdracht van aandelen voorbeeld zaak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 16 juni 1978 (HR 16 juni 1978, NJ...
Lees meer

1. Overdracht – Conclusie

De indeplaatsstelling moet in ieder geval worden gevraagd aan de verhuurder wanneer de huurder de zeggenschap...
Lees meer

1.1. Is er sprake van bedrijfsuitoefening en overname van het in het gehuurde gevoerde bedrijf?

Ten tijde van de vordering tot indeplaatsstelling moet er sprake zijn van daadwerkelijk bedrijfsuitoefening door de...
Lees meer

1.2. Bedrijfsuitoefening en onderhuur

Deze wettelijke regeling is niet bedoeld om de onderhuurder de positie van de huurder te verschaffen....
Lees meer

2. “Of door een ander in het gehuurde uitgeoefende bedrijf”

Door deze bepaling is vastgelegd dat de vordering ook kan worden ingesteld door de huurder die...
Lees meer

3. “Kan de huurder de indeplaatsstelling vorderen”

De oorspronkelijke huurder (en niet de aspirant-huurder) moet een vordering instellen als de verhuurder niet aan...
Lees meer

4. Dat hij gemachtigd wordt om die derde als huurder in zijn plaats te stellen

De oorspronkelijke huurder moet de vordering instellen als de verhuurder niet aan de indeplaatsstelling mee wenst...
Lees meer

Gelijk lopende procedures: ontbinding overeenkomst en vragen machtiging

Het is dus goed mogelijk dat een verhuurder tijdens de vordering tot machtiging tot indeplaatsstelling in...
Lees meer

Verzoek tot indeplaatsstelling door curator

De curator kan in verband met de overdracht van het door de gefailleerde gevoerde bedrijf namens...
Lees meer

Zwaarwichtig belang voor de indeplaatsstelling

De feitenrechter dient een afweging te maken of er sprake is van zwaarwichtig belang bij de...
Lees meer

De aspirant huurder biedt voldoende waarborgen

De verhuurder die met gedwongen vervanging van de huurder te maken krijgt, hoeft geen genoegen te...
Lees meer

Indeplaatsstelling en de wet Bibob

De wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Door deze wet...
Lees meer

Consequentie voor de huurovereenkomst

Als er een indeplaatsstelling is overeengekomen, dan wordt de huurperiode van de oude huurder opgeteld bij...
Lees meer

Voorlopige voorziening en indeplaatsstelling

De huurder kan bij wijze van voorlopige voorziening een vordering instellen dat de verhuurder moet gedogen...
Lees meer

Bedingen in contract die gedurende huurperiode overdracht bedrijf beperken

De vordering kan worden ingesteld ongeacht enig anders luidend beding. Dit staat weliswaar niet letterlijk in...
Lees meer

Afweging van belangen door de rechter

De rechter is niet gehouden de vordering toe te wijzen als wordt voldaan aan de eisen...
Lees meer

Voorwaarde en last bij de indeplaatsstelling

De rechter kan op grond van artikel 7:307 lid 3 BW een voorwaarde of last opleggen...
Lees meer

Indeplaatsstelling bij 7:290 BW-bedrijfsruimte – Updates

Bijgewerkt 21 juni 2011. De rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Deventer, vonnis van 26 mei 2011...
Lees meer