De opzegging wegens gemeentelijke bestemming

De wettelijke basis van de huurbeëindiging door opzegging ligt in artikel 7:274 lid 1 sub e...
Lees meer

Naast opzegging bestaat de mogelijkheid van ontbinding

De verhuurder die een op het verhuurde rustende bestemming wil verwezenlijken kan om deze reden de...
Lees meer

Verwezenlijking bestemming door nieuwe eigenaar

De strekking van artikel 7:281 BW is dat degene die onroerend goed verwerft met het oog...
Lees meer

Nieuwe eigenaar verkrijgt gehuurde tijdens lopende huurperiode

De vordering tot ontbinding komt de verhuurder alleen toe indien hij tijdens een lopende huurovereenkomst door...
Lees meer

Verschil recht op vergoeding voor huurder ontbinding/opzegging

Het maakt met het oog op de aan de huurder toe te kennen vergoeding verschil welke...
Lees meer

Gefixeerde schadeloosstelling

Artikel 7:281 lid 2 BW voorziet in een aanspraak op een gefixeerde schadeloosstelling. De aanspraak op...
Lees meer

De redelijkheid kan de gefixeerde schadevergoeding beperken

De redelijkheid kan de gefixeerde schadevergoeding beperken. De regel van de gefixeerde schadeloosstelling kan bij deze...
Lees meer

De verhuurder wordt genoopt tot huurbeëindiging

Als criterium voor deze opzeggingsgrond heeft de Hoge Raad bepaald dat slechts dan op grond van...
Lees meer

De opzegging – Gemeentelijke bestemming – Updates

Bijgewerkt 25 april 2012, aanpassing redactie gehele hoofdstuk Bijgewerkt 19 januari 2014. Aanvulling nopen tot wijziging...
Lees meer