De verzoekschriftprocedure en de benoeming van een deskundige

Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk een deskundige te benoemen, dan benoemt de rechter...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Inleiding procesrecht en het mislukken van het project KEI

Het voeren van een procedure voor de rechter is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid....
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De bevoegdheid van de rechtbank, afdeling civielrecht, kantonzaken

Soms is de kantonrechter door een keuze voor een andere geschillenregeling onbevoegd Welk soort rechter is...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Beknopt overzicht van de mogelijke processtappen in een procedure

De procedure bij de kantonrechter kent verschillende fasen. Hieronder treft u deze verschillende fasen aan. Er...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De (inleidende) dagvaarding

Als de eiser de dagvaarding heeft opgesteld, stuurt hij deze naar de deurwaarder. De deurwaarder moet...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Primaire en subsidiaire vorderingen

Het instellen van primaire en subsidiaire vorderingen is bedoeld om verschillende acties achter elkaar in te...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Is de beheerder of de verhuurder procespartij?

Inleiding In huurzaken is het meestal duidelijk welke partijen bij de overeenkomst zijn betrokken. Het is...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De bewindvoerder is procespartij

De beschermingsbewindvoerder De kantonrechter te Arnhem heeft aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de positie van...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De vennootschap wordt ontbonden na het instellen van de vordering

De rechtbank Overijssel heeft in haar vonnis van 26 juli 2016 ( ECLI:NL:RBOVE:2016:4070) een uitspraak moeten doen...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Aantal exemplaren van de dagvaarding die de deurwaarder voor betekening nodig h

De deurwaarder moet altijd één exemplaar van de dagvaarding meer ontvangen dan het aantal gedaagden. Als...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Aanbrengen van de dagvaarding

Na ontvangst van de originele dagvaarding moet de nota aan de deurwaarder worden betaald. Het betekenen...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De eerste zittingsdag

In de dagvaarding staat vermeld op welke zittingsdag gedaagde verweer moet voeren. De rol van eiser...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Als u van mening bent dat de rechter niet bevoegd is

Als de gedaagde partij van mening is dat de rechter niet bevoegd is, dan moet u...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De conclusie van antwoord van gedaagde

Een reactie op de dagvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Een schriftelijk antwoord verdient...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Wijziging eis

Zolang de rechter geen eindvonnis heeft gewezen kan eiser altijd zijn vordering verminderen (artikel 129 RV)....
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De verdere gang van de procedure na antwoord

Nadat door gedaagde een antwoord is gegeven beveelt de rechter een verschijning van partijen als bedoeld...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Comparitie van partijen

Door middel van een comparitie wenst de rechter een schikking tot stand te brengen, inlichtingen te verkrijgen, of...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Na de comparitie van partijen

Na een comparitie van partijen beslist de rechter hoe de procedure verder verloopt. De rechter bepaalt wanneer de...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Conclusie van repliek

In een conclusie van repliek geeft eiser een toelichting op wat hij heeft gevorderd en geeft hij tevens...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Conclusie van dupliek

In een conclusie van dupliek geeft de gedaagde een verweer op wat eiser in zijn conclusie van...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Het bewijsaanbod

Er kan niet voldoende nadruk worden gelegd op verplichting tot het voldoen aan de bewijsplicht: de...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De rol van getuigen in een civiele procedure

Het getuigenverhoor  Als een partij in het kader van de bewijslevering zijn stellingen moet bewijzen, en...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De rol van getuigen – Het getuigenverhoor

Hoe verloopt een getuigenverhoor? U begeeft zich naar het gerechtsgebouw. U meldt zich aan bij de...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De rol van de deskundige in het kader van de bewijsvoering

Als bewijs niet door getuigen, maar door deskundigen moet worden geleverd kan de rechter op verzoek...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De gerechtelijke plaatsopneming (descente)

De rechter kan het ook wenselijk achten om zich naar het gehuurde te begeven om zo...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Het (tussen en eind) vonnis

De minuut van het vonnis is het originele vonnis dat bij de griffie blijft rusten. Partijen...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Rechtsmidelen

In deze paragraaf wordt kort aandacht besteed aan een aantal rechtsmiddelen. Daarmee wordt beoogd om in...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Het griffierecht

Het digitaal procederen is nog niet ingevoerd. Het project  digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt als...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – De verzoekschriftprocedure

Inleiding Naast de dagvaardingsprocedure kennen we de verzoekschriftprocedure (ook wel: rekestprocdure). De betreffende regels staan in...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Wie behoort tot de “zijnen” van de huurder bij ontruiming van het ge

Als de verhuurder een ontruimingsactie tegen de huurder start, dan moet er ontruiming van de huurder...
Lees meer

Beknopte handleiding procederen – Updates

23 juli 2011. wijzigingen verbandhoudende met de verhoging van de competentiegrens van de sector kanton naar...
Lees meer