Introductie huurincasso – Inleiding

Onder huurincasso’s wordt hier begrepen een situatie dat de verhuurder een huurvordering heeft ten laste van...
Lees meer

Betwiste/onbetwiste incasso’s

Dit onderdeel van de site is bedoeld voor de verhuurder die een onbetwiste huurvordering ten laste...
Lees meer

Introductie huurincasso – Borgstelling bij huurovereenkomsten

Inleiding Soms heeft een verhuurder behoefte aan extra zekerheidstelling bij verhuring van woon- of bedrijfsruimte. Te...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – Regels voor het aangaan van een borgtocht

Borgstelling door particulieren De borgstelling is in beginsel vormvrij. De borg kan zich dus zonder bepaalde...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – De borg moet tijdig worden geïnformeerd over de gang van zaken

De verhuurder dient de borg tijdig van het tekortschieten door de huurder op de hoogte te...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – Rechtsopvolging van de verhuurder of de huurder

Rechtsopvolging door de verhuurder heeft geen effect voor de borgstelling (artikel 7:226 BW), tenzij de borg...
Lees meer

Introductie huurincasso – Overweging ontruiming bij incassoprocedure

De verhuurder heeft de mogelijkheid om bij het onbetaald blijven van de huur een procedure ter...
Lees meer

Introductie huurincasso – De aanmaning

Als in het huurcontract een uiterste betaaldatum voor betaling van de huur is afgesproken dan verkeert...
Lees meer

Introductie huurincasso – Schuldsanering en (on)mogelijkheid tot ontruiming huurder

Op 1 januari 2008 is de schuldsaneringsregeling gewijzigd. De wijzigingen hebben onmiddellijke werking en zijn dus...
Lees meer

Introductie huurincasso – Incassokosten en huurachterstand

Inleiding Voor dit stuk gebruik ik de tekst van het rapport Rapport BGK-Integraal als basis. Allereerst...
Lees meer

Introductie huurincasso – Kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid

Vaak moet een schuldeiser eerst kosten maken om de door hem geleden schade te onderbouwen. Deze...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Inleiding

In veel huurcontracten is een boetebeding opgenomen. In de ROZ-voorwaarden voor winkelbedrijfsruimte staan boetebedingen opgenomen als...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Wat is een boetebeding?

De wettelijke regeling over het boetebeding is in het Nederlandse recht neergelegd in de bepalingen 6:91...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Boetebeding en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die een bedrijf opstelt om te gebruiken bij de overeenkomsten die zij...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Is een ingebrekestelling noodzakelijk?

Volgens artikel 6:93 BW is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig als deze is...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Het belang van een juiste formulering van het boetebeding

In artikel 6:92 lid 1 BW staat onder meer dat de schuldeiser geen nakoming kan vorderen...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Matiging van de boete

De rechter mag een contractuele boete matigen op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’. De basis...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

Het is verstandig om altijd aan beroep op matiging van de boete te doen, omdat de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden

Als de verhuurder na toewijzing van zijn vordering door de rechter de deurwaarder verzoekt het vonnis...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Voorkoming doorberekening provisiekosten

Algemene voorwaarden en doorberekende kosten Als de deurwaarder een dossier aanlegt moet de schuldeiser er op...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Onderscheid ambtelijke praktijk en incassopraktijk van

De ambtelijke praktijk van de deurwaarder en de incassopraktijk van de deurwaarder doorkruisen (intern is de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Nasalaris

Als een procedure voor de rechter is beëindigd en een partij is veroordeeld om de vordering...
Lees meer

Introductie huurincasso – Verjaring van vorderingen

Het belang van de regels over verjaring van vorderingen Er zijn twee soorten verjaring: acquisitieve (verkrijgende)...
Lees meer

Introductie huurincasso – Updates

Bijgewerkt 15 april 2011, link staffel incassokosten rapport Voorwerk II hersteld; Bijgewerkt 13 juni 2011, aanvulling...
Lees meer