Introductie huurincasso – Inleiding

Onder huurincasso’s wordt hier begrepen een situatie dat de verhuurder een huurvordering heeft ten laste van...
Lees meer

Betwiste/onbetwiste incasso’s

Dit onderdeel van de site is bedoeld voor de verhuurder die een onbetwiste huurvordering ten laste...
Lees meer

Introductie huurincasso – Borgstelling bij huurovereenkomsten

Inleiding Soms heeft een verhuurder behoefte aan extra zekerheidstelling bij verhuring van woon- of bedrijfsruimte. Te...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – Regels voor het aangaan van een borgtocht

Borgstelling door particulieren De borgstelling is in beginsel vormvrij. De borg kan zich dus zonder bepaalde...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – De borg moet tijdig worden geïnformeerd over de gang van zaken

De verhuurder dient de borg tijdig van het tekortschieten door de huurder op de hoogte te...
Lees meer

Introductie huurincasso – borgstelling – Rechtsopvolging van de verhuurder of de huurder

Rechtsopvolging door de verhuurder heeft geen effect voor de borgstelling (artikel 7:226 BW), tenzij de borg...
Lees meer

Introductie huurincasso – De aanmaning

Als in het huurcontract een uiterste betaaldatum voor betaling van de huur is afgesproken dan verkeert...
Lees meer

Overweging ontruiming bij incassoprocedure

De verhuurder heeft de mogelijkheid om bij het onbetaald blijven van de huur een procedure ter...
Lees meer

Geen huurovereenkomst na voortzetting gebruik na ontbinding

De rechtbank te Limburg, kantonzaken, locatie Maastricht was in haar vonnis van 16 januari 2017 (...
Lees meer

Misbruik van bevoegdheid na ontbinding van de huurovereenkomst

Het is mogelijk dat een verhuurder misbruik van zijn bevoegdheid maakt door voor een relatief lage...
Lees meer

Introductie huurincasso – Schuldsanering en (on)mogelijkheid tot ontruiming huurder

Op 1 januari 2008 is de schuldsaneringsregeling gewijzigd. De wijzigingen hebben onmiddellijke werking en zijn dus...
Lees meer

Introductie huurincasso – Incassokosten en huurachterstand

Inleiding Voor dit stuk gebruik ik de tekst van het rapport Rapport BGK-Integraal als basis. Allereerst...
Lees meer

Introductie huurincasso – Kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid

Vaak moet een schuldeiser eerst kosten maken om de door hem geleden schade te onderbouwen. Deze...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Inleiding

In veel huurcontracten is een boetebeding opgenomen. In de ROZ-voorwaarden voor winkelbedrijfsruimte staan boetebedingen opgenomen als...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Wat is een boetebeding?

De wettelijke regeling over het boetebeding is in het Nederlandse recht neergelegd in de bepalingen 6:91...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Boetebeding en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die een bedrijf opstelt om te gebruiken bij de overeenkomsten die zij...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Is een ingebrekestelling noodzakelijk?

Volgens artikel 6:93 BW is een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring nodig als deze is...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Het belang van een juiste formulering van het boetebeding

In artikel 6:92 lid 1 BW staat onder meer dat de schuldeiser geen nakoming kan vorderen...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Matiging van de boete

De rechter mag een contractuele boete matigen op grond van de ‘redelijkheid en billijkheid’. De basis...
Lees meer

Introductie huurincasso – Het boetebeding – Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

Het is verstandig om altijd aan beroep op matiging van de boete te doen, omdat de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden

Als de verhuurder na toewijzing van zijn vordering door de rechter de deurwaarder verzoekt het vonnis...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Voorkoming doorberekening provisiekosten

Algemene voorwaarden en doorberekende kosten Als de deurwaarder een dossier aanlegt moet de schuldeiser er op...
Lees meer

Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden – Onderscheid ambtelijke praktijk en incassopraktijk van

De ambtelijke praktijk van de deurwaarder en de incassopraktijk van de deurwaarder doorkruisen (intern is de...
Lees meer

Introductie huurincasso – Nasalaris

Als een procedure voor de rechter is beëindigd en een partij is veroordeeld om de vordering...
Lees meer

Introductie huurincasso – Verjaring van vorderingen

Het belang van de regels over verjaring van vorderingen Er zijn twee soorten verjaring: acquisitieve (verkrijgende)...
Lees meer

Terugvordering van de waarborgsom en verjaringstermijnen

De rechtbank Amsterdam behandelde in haar vonnis van 12 oktober 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:7465) terugvordering van een betaalde...
Lees meer

Introductie huurincasso – Updates

Bijgewerkt 15 april 2011, link staffel incassokosten rapport Voorwerk II hersteld; Bijgewerkt 13 juni 2011, aanvulling...
Lees meer