2B. Een tussen partijen overeengekomen verlenging staat huurverhoging niet in de weg

Als na de looptijd van de oorspronkelijke huurperiode de huurovereenkomst wordt verlengd met een periode van tien jaar, dan wordt in het kader van deze huurovereenkomst geacht een nieuwe huurperiode te zijn aangevangen. Het gevolg van deze redenering is dat de huurprijs na verloop van de overeengekomen periode kan worden gewijzigd. Noot 104 Boven is al vermeld dat gedurende deze verlenging de huurprijs slechts eenmaal kan worden aangepast.

De uitspraak in laatstgenoemde noot lijkt aan te sluiten op de situatie dat de huurovereenkomst na een overeengekomen periode van 2 jaar wordt verlengd tot vijf jaar; de huurovereenkomst kan dan ook na die periode van twee jaar worden aangepast als die niet overeenstemt met de vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Noot 106 De huurder wordt beschermd als partijen alvast een huurprijs hebben afgesproken (dus gelijktijdig met het sluiten van de overeenkomst) die ingaat na de overeengekomen periode van twee jaar: de huurder kan, gezien het semi-dwingendrechtelijke karakter van deze afdeling, aanpassing van de huurprijs vragen.

De formulering over een afgesproken nieuwe huurprijs na het verstrijken van een overeengekomen periode, waarmee partijen gedurende een bepaalde huurperiode de huurovereenkomst hebben uitgebreid, is volgens de uitspraak van de kantonrechter te Eindhoven van 23 februari 1987 Noot 108 bepalend voor de vraag of een huurprijsaanpassing wel doorgang kan vinden. Het is goed mogelijk dat de huurprijs niet aangepast kan worden als partijen gedurende de huurperiode (bijvoorbeeld in het derde jaar) verklaren dat de einddatum van de huurperiode, die oorspronkelijk valt tegen het einde van het vijfde jaar, nu wordt geacht te eindigen tegen het einde van het tiende jaar. In het kader van de contractsvrijheid lijkt het dat partijen op deze wijze de overeengekomen duur alsnog kunnen uitbreiden. Dan is het niet mogelijk om de huurprijs tussentijds te wijzigen. De eerste huurperiode is dan immers uitgebreid tot een periode van tien jaar.