Eenzijdige wijziging van de overeengekomen diensten

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U vraagt zich af of de verhuurder het pakketservicekosten zomaar eenzijdig kan wijzigen. Het ging hier om de vraag of de verhuurder eenzijdig de overeengekomen internetaansluiting mocht afsluiten.

 

Antwoord

 

In artikel 7:261 lid 2 BW staat een bepaling opgenomen over wijziging van de servicekosten en de daarbij behorende kosten.

 

Artikel 7:261 lid 2 BW luidt:

De huurder is gebonden aan een wijziging van de levering van zaken of diensten en het daarbij behorende gewijzigde voorschotbedrag, indien die wijziging betrekking heeft op zaken of diensten die slechts aan een aantal huurders gezamenlijk geleverd kunnen worden, en tenminste 70% van die huurders daarmee heeft ingestemd. Een huurder die niet met de wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder dat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders, een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.

 

Het lijkt mij dat de verhuurder in deze concrete situatie ( 1 huurder) niet eenzijdig de servicekosten mag wijzigen, omdat deze dienst contractueel is overeengekomen.

 

U moet de verhuurder schriftelijk verzoeken het gebrek te verhelpen binnen een termijn van 2 weken na dagtekening van de brief. Als de verhuurder met herstel in gebreke blijft dat bent u volgens mij gerechtigd de aansluiting zelf te laten herstellen en de kosten daarvan te verrekenen met de huur. De maandelijkse kosten komen dan in mindering op de huur. De aansluiting moet dan wel gelijkwaardig zijn aan de aansluiting die u al had. Zie hiervoor het onderdeel herstel gebrek onder het algemene deel.

 

Tot Slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,


Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie