Erfgenaam en oplevering van het gehuurde

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar de volgende delen in huurgeschil.nl: ‘na overlijden huurder’ en wijziging aan het gehuurde en oplevering.

 

vraag

Uit uw mailtje begrijp ik dat u zich afvraagt of de verhuurder kan eisen dat de destijds met toestemming gebouwde schuur bij het einde van de huurovereenkomst moet worden afgebroken.

 

Antwoord

Als erfgenaam kunt u de huur opzeggen. Door aanvaarding van de erfenis wordt u als huurder beschouwd. U dient dan de huur te beëindigen op gelijke wijze als de huurder een huurovereenkomst zou beëindigen.

 

De schuur is kennelijk gebouwd als een toevoeging aan het gehuurde. Voor het bouwen van deze schuur was toestemming van de verhuurder nodig (zie onderdeel wijziging aan het gehuurde). De verhuurder mag aan zijn toestemming een voorwaarde of een last verbinden. Kennelijk heeft de verhuurder aan zijn toestemming de last verbonden dat het schuurtje bij het einde van de huurovereenkomst moest worden verwijderd. In principe bent u dus gehouden dit schuurtje bij het einde van de huurovereenkomst te verwijderen als de verhuurder dit wenst.

 

Het huidige artikel 7:216 lid 2 BW zegt weliswaar dat de huurder de geoorloofde wijzigingen niet hoeft te verwijderen, doch dit onderdeel is van regelend recht; hier kunnen partijen dus van af wijken. In uw geval zijn partijen daarvan afgeweken en is er overeengekomen dat het schuurtje bij het einde van de huurovereenkomst zou worden verwijderd. Dit geldt eens te meer nu de wijzigingen aan het gehuurde de buitenzijde van de woning betreft. De verhuurder kan zich dwingender opstellen voor zaken die de buitenzijde van het gehuurde betreffen.

 

De huurovereenkomst is gesloten voor 2003. Volgens het oude recht (het recht dat gold voor 2003 en dat volgens het overgangsrecht ook voor dit soort zaken nog steeds geldt) moet de huurder het gehuurde teruggeven in de toestand waarin het destijds is geaccepteerd. Als het gehuurde destijds zonder de schuur is geaccepteerd zal het ook zonder schuur moeten worden opgeleverd.

 

Als enige uitweg om de verhuurder zand in de ogen te strooien zie ik het argument van de objectieve verbetering. U kunt de verhuurder in verwarring brengen dat het schuurtje een objectieve verbetering is en dat u daarom niet bent gehouden het schuurtje te verwijderen (volgens het huidige recht hoeft een objectieve verbetering niet worden verwijderd bij het einde van de huurovereenkomst, doch dit recht is niet van toepassing; verder kan de vraag worden gesteld of het schuurtje objectieve verbetering is). Als de verhuurder hier niet intrapt zult u het schuurtje helaas moeten verwijderen (als u de erfenis heeft geaccepteerd).

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie