Essentialia van de huurovereenkomst

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw heeft onderhandelingen over een bepaalde te huren ruimte gevoerd. Uiteindelijk vindt u de huurprijs te hoog. U vraagt zich af of u ergens aan bent gebonden.

 

Antwoord

 

Geen vereiste van schriftelijke vastlegging van een huurcontract

Voor totstandkoming van een huurcontract is niet vereist dat deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst is dat er overeenstemming bestaat over de hoogte van de huurprijs, de te huren ruimte en de duur van de overeenkomst.

 

Ik ga ervan uit dat aan deze vereisten is voldaan, behoudens overeenstemming over de huurprijs.

 

De intentie

U heeft de intentie uitgesproken om een huurovereenkomst te sluiten, maar u heeft niets ondertekend. U stelt: “ Wij hebben toen de intentie uitgesproken om deel te nemen maar hebben niets ondertekend. De destijds voorgestelde huurprijs blijkt achteraf niet marktconform volgens onze adviseur”.

 

Als dit betekent dat u met de huurprijs zonder voorbehouden akkoord bent gegaan, dan kan er een huurovereenkomst tot stand zijn gekomen (als u ook met de andere voorwaarden heeft ingestemd): er is dan aan de zogenaamde essentialia van de huurovereenkomst voldaan.

 

Als de intentie is geweest en zo is uitgesproken om met elkaar in onderhandelingen te treden om een huurovereenkomst te sluiten en dat u met name een onderzoek in wenste te stellen over de juistheid van de geboden huurprijs, dan is het mogelijk dat er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen. Er zou een overeenkomst tot stand zijn gekomen onder de opschortende voorwaarden van overeenstemming over de huurprijs. Als deze overeenstemming om duidelijke redenen niet kan worden bereikt (geen marktconforme huur), dan kunt u zich op het standpunt stellen dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. De overeenkomst bevindt zich dan nog in de pre-contractuele fase. In deze fase verplichten partijen zich om zich in te spannen een overeenkomst tot stand te brengen.

 

Conclusie

Als uw wederpartij alleen kan bewijzen dat u zich zou inspannen om een overeenkomst tot stand te brengen en dat totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk was van overeenstemming van de huurprijs, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen als uw wederpartij niet kan bewijzen dat er overeenstemming over de huurprijs is bereikt. Dit geldt eens te meer als er geen marktconforme huur wordt gevraagd. Servicekosten maken geen onderdeel van de huurprijs uit. Bij overeenstemming over de huurprijs (en de overige factoren) zonder de servicekosten daarbij te betrekken kan er een overeenkomst tot stand zijn gekomen.

 

Als u zonder voorbehouden de huurprijs heeft geaccepteerd en u later op uw schreden terug wenste te komen en er verder ook factoren aanwezig om waaruit een huurovereenkomst kan zijn afgeleid, dan is er een huurovereenkomst tot stand gekomen. Als er een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dan kan de apotheker de huur vorderen tot het einde van het huurcontract. De apotheker kan de overeenkomst ook laten ontbinden en zijn schade (waaronder gederfde huur) aan u doorbereken.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie