Inleiding 

Hier wordt gestreefd een antwoord binnen enkele regels te formuleren. Het volledige antwoord voor uw specifieke situatie vindt u uiteraard op deze site.  In de meeste gevallen komen de onderdelen van deze vragenlijst overeen met de hoofdstukindeling van deze site, wat de zoektocht naar het volledige antwoord vergemakkelijkt. Ik heb de volgende onderwerpen in het kort aangestipt. Deze antwoorden beslaan maar en klein gedeelte van de inhoud van de site.

Onderwerpen

Het begrip bedrijfsruimte

Ambacht

Bedrijfsruimte, onderscheid

Bestemming en de regeling van 7:290 BW

Benaming en de regeling van 7:290 BW

Exploitatie en bescherming volgens het huurrecht

Gemengde overeenkomsten

Hotel, cafébedrijf of restaurant en kampeerbedrijf

Kleinhandelsbedrijf

Onroerende zaken en de regeling van 7:290 BW

Plaatsgebonden bedrijven

Publiekrechtelijke regelingen en artikel 7:290 BW

Publiek toegankelijk lokaal

 

De huurperiode met betrekking tot de huur van bedrijfsruimte

De lengte van de huurperiode

Verlenging huurperiode

Vernietigbare rechtshandelingen

Afwijking van de huurperiode ten nadele van de huurder

 

De opzegging van de huurovereenkomst met betrekking tot bedrijfsruimte

Huurperiode en opzegging

De formele eisen aan de opzegging

De termijn van opzegging

Opzeggingsgronden in opzeggingsbrief

De beëindigingsovereenkomst

Beëindiging van de huur van rechtswege is niet mogelijk

Uitvoerbaar bij voorraad

De gronden van de opzegging

De bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt

Dringend eigen gebruik

Schadevergoeding bij afwezigheid van de wil tot ingebruikneming van het gehuurde

Een huurbeëindiging op grond van een belangenafweging

De huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst

De verhuurder wenst een krachtens een geldig bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming verwezenlijken

 

Huurprijzenbedrijfsruimte

uitgangspunten

Wijziging huurprijs in de (eerste) overeengekomen periode niet mogelijk

Huurprijswijziging na verlenging een keer mogelijk

Contractuele bepaling over vaststelling huurprijs door deskundigen

Onderscheid contractuele verlenging en wettelijke verlenging voor de huurprijs

De mogelijkheid van huurprijswijziging bij een huurovereenkomst voor onbepaalde duur

De rol van de rechter bij de bepaling van de huurprijs

Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse

Bestemming van het gehuurde

Mogelijke bouwkundige wijzigingen van het gehuurde

Bijzondere geschiktheid van het pand voor bouwkundige wijziging

Correctie huurprijs door objectieve verbeteringen huurder

Referentieperiode

Ingangsdatum nieuwe huurprijs

Latere/vertraagde ingangsdatum huurprijs

Voorlopige voorziening

Indexering

Rentevergoeding

 

De indeplaatsstelling

Het begrip indeplaatsstelling

Overdracht door de huurder aan een derde van het in het gehuurde door de huurder zelf uitgeoefend bedrijf

Dat hij gemachtigd wordt om die derde als huurder in zijn plaats te stellen

Zwaarwichtig belang

De aspirant huurder moet voldoende waarborgen bieden voor nakoming van de overeenkomst

Consequentie voor de huurovereenkomst

Voorlopige voorziening

Voorwaarde en last