De opzegging – Dringend eigen gebruik – Wettelijke basis

De rechtsgrond voor huuropzegging in het kader van dringend eigen gebruik is geregeld in artikel 7:274...
Lees meer

Dringend eigen gebruik van de woning (ad A)

Er is geen blauwdruk te geven of de verhuurder de huurovereenkomst kan laten eindigen wegens de...
Lees meer

De processuele functie van de eis van dringendheid

De eis van dringendheid heeft een processuele functie, doordat het de weg vrijmaakt voor een onmiddellijke...
Lees meer

Sloop als reden van huuropzegging

Vanuit woordelijke en taalkundige benadering klinkt het vreemd om een woning voor eigen gebruik nodig te...
Lees meer

Financieel belang als reden voor huuropzegging

Financiële belangen voor huurbeëindiging wegens sloop (en een daarop volgende verkoop van de grond) kan een...
Lees meer

Renovatie als dringende reden om de huur te beëindigen

Volgens artikel 7:274 lid 3 onder a BW dient onder eigen gebruik mede te worden begrepen...
Lees meer

Ruimtegebrek is veelal een dringende reden

Wanneer een verhuurder zelf daadwerkelijk te kampen heeft met ruimtegebrek is dit al gauw een dringende...
Lees meer

De belangen van beide partijen (Ad B)

De rechter komt pas aan de belangenafweging toe, indien er is vastgesteld dat er sprake is...
Lees meer

Het belang van een ander kan een reden zijn voor opzegging

Vaste rechtspraak is dat naast persoonlijk gebruik door de verhuurder, ook gebruik door een ander dan...
Lees meer

Omstandigheden die voor verhuurder in het kader van de opzegging van belang zijn

Voor de door de verhuurder aan te voeren omstandigheden gelden weinig vastomlijnde algemene beperkingen. De rechtspraak...
Lees meer

Eigen toedoen door de verhuurder van de dringende reden

Wanneer de verhuurder zelf een sturende rol heeft gespeeld bij de noodzaak van het eigen gebruik,...
Lees meer

Ander (woon)alternatief van de verhuurder

Wanneer de verhuurder zonder veel moeite via een andere oplossing dan door beëindiging van de betrokken...
Lees meer

Onbehoorlijke keuze van de verhuurder

De verhuurder die meer woningen verhuurt is vrij in de keuze met welke huurder hij de...
Lees meer

De Praktische of juridische beletsels aan het gebruik van het gehuurde

Wanneer het om praktische of juridische redenen onaannemelijk is dat het door de verhuurder beoogde gebruik...
Lees meer

Passende woonruimte als harde eis voor toewijzing van de vordering (Ad C)

Als de verhuurder aan heeft kunnen tonen dat er sprake is van een dringende reden die...
Lees meer

Stelplicht verhuurder

De verhuurder zal in de loop van de procedure de rechter de overtuiging moeten bijbrengen dat...
Lees meer

Verzwaarde stelplicht huurder

Hoewel in de wetsgeschiedenis aan de huurder geen rol is toebedacht bij het onderzoek naar de...
Lees meer

Passende vervangende woonruimte en overige criteria

De huur Met ‘passend’ wordt niet bedoeld dat de huurprijs van de vervangende woonruimte niet kan...
Lees meer

Dringend eigen gebruik – Toekomstige omstandigheden

Volgens HR 24 mei 1957, NJ 1957, 485 (Schotman/Bartels) en HR 17 februari 1978, NJ 1978,...
Lees meer

Redenen voor afwijzing vordering

In artikel 7:274 lid 5 BW staat vermeld dat de vordering van huurbeëindiging in het kader...
Lees meer

Dringend eigen gebruik wegens het behoren tot een doelgroep

Het nieuwe huurbeleid als vervat in de Memorie van toelichting tijdelijke bewoning woonruimte en is vanaf...
Lees meer

Doelgroepen – De woning ten behoeve van gehandicapten

De opzegging wegens dringend eigen gebruik van woning voor gehandicapten (dit was voor invoering van de...
Lees meer

Doelgroepen – De woning ten behoeve van ouderen

Het verstrekken aan een oudere van een zelfstandige woning welke onderdeel uitmaakt van een complex van...
Lees meer

Doelgroepen – Jongeren

Artikel 7:274c BW maakt het vanaf 1 juli 2016 mogelijk tijdelijke huurcontracten te sluiten ten behoeve...
Lees meer

Doelgroepen – De woning voor grote gezinnen

Vanaf invoering op 1 juli 2016 van artikel 7:274f BW is het mogelijk een huurovereenkomst op...
Lees meer

Doelgroepen – Campuscontracten – en dringend eigen gebruik

Campuscontracten vormen een bepaald soort overeenkomst voor bepaalde duur. Deze overeenkomsten zijn bedoeld voor de verhuurders...
Lees meer

Vergoeding aan de huurder

Inleiding Als de huurovereenkomst met de huurder kan worden beëindigd, dan geldt een mogelijke verplichting voor...
Lees meer

Schadevergoeding bij ontbreken wil om het gehuurde dringend te gebruiken

Als bij de verhuurder geen wil aanwezig is geweest om het gehuurde op de gronden zoals...
Lees meer

De opzegging – Dringend eigen gebruik – Updates

Bijgewerkt 27 juni 2011, gerechtshof te Amsterdam 14 december 2010 LJN: gerechtshof Amsterdam, 200.042.621/01 huurbeëindiging mogelijk...
Lees meer