Gebreken en mogelijkheden tot herstel

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies verwijs ik voor het antwoord op uw vraag voornamelijk naar het gedeelte in huurgeschil.nl over gebreken aan het gehuurde en herstel van het gebrek aan het gehuurde.

 

Uw vraag

Wat moet ik doen als de verhuurder zijn verplichtingen tot herstel van het gehuurde niet nakomt?

 

Verzoek tot herstel van de gebreken

Als technisch ingrijpen noodzakelijk is om de normale toestand in de woning te hervatten, dan kan er van een gebrek worden gesproken die ingrijpen door de verhuurder rechtvaardigt. In het laatste geval kunt u de verhuurder verplichten tot herstel van de woning over te gaan. het is verstandig de verhuurder schriftelijk te verzoeken tot herstel van het gebrek over te gaan. De verhuurder moet het gebrek op een juiste wijze herstellen. Het maakt daarbij niet uit op welke wijze dit gebeurd: het moet alleen goed worden gedaan. De verhuurder kan voor herstel van het gebrek een bedrijf, of een klusjesman inschakelen. Als de verhuurder zelf ook handig is mag hij ook zelf de gebreken verhelpen.

 

Zelfklus recht

Als de verhuurder met herstel in gebreke blijft kunt u de herstelwerkzaamheden zelf uit laten voeren en de kosten daarvan verrekenen met de huur. U moet de verhuurder dan wel eerst gelegenheid hebben gegeven om de herstelwerkzaamheden uit te voeren (een brief sturen, waarin de gebreken staan vermeld en een termijn geven, waarbinnen de gebreken moeten worden verholpen). Uit uw mailbericht maak ik op dat u dat laatste al heeft gedaan. De verhuurder reageert alleen niet.  Als de herstelwerkzaamheden omvangrijk zijn en u de herstelkosten voor te schieten, dan moet u via de rechter herstel afdwingen.

 

Tijdelijke huurverlaging

Als de kale huur minder dan € 615,01 (prijspeil 2006) per maand bedraagt, dan kunt u de huurcommissie in schakelen om de huurprijs te verlagen gedurende de periode dat de gebreken voortduren en herstelwerkzaamheden uitblijven. Als uw huur meer beloopt dan € 615,01 (prijspeil 2006) dan huurt u een geliberaliseerde woning en dan moet u zich voor huurverlaging tot de rechter wenden.

Gevolgschade      

Gezien uw probleem lijkt het mij ook dat er door de lekkage gevolgschade ontstaat. Onder de door u geschetste omstandigheden lijkt deze gevolgschade (bijvoorbeeld: verkleurd behang, schimmelvorming, aangetaste verf in de woning)voor rekening van de verhuurder te komen. Deze reageert immers niet op uw verzoeken tot herstel van de gebreken aan de woning. Zie het hoofdstuk schadevergoeding (https://huurgeschil.nl/index.php?page=schadevergoedingdoorgebrekaangehuurde.php)

 

Inboedelverzekering

Eventuele gevolgschade kan wellicht ook door uw inboedelverzekering worden vergoed.

 

Rechtsbijstandverzekering

Als het gebrek door toepassing van het zelfklusrecht is toe te passen, dan is het probleem in principe snel te verhelpen. Gaat het om een grote investering, dan zult u via een procedure de verhuurder onder toepassing vaneen gevorderde dwangsom moeten dwingen om het gehuurde te herstellen. Dit kunt u niet zelf. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kunnen deze u wellicht juridisch (kosteloos ) bijstaan.

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie