Gedoogplicht gebruik van het gehuurde door derde

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Wat is uw positie als de verhuurder toestemming geeft om twee meter van de door u gehuurde tuin door de buren te laten gebruiken ten behoeve van de herbouw van hun huis?

 

Antwoord

Artikel 5:56 BW luidt:

Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

De eigenaar van uw woning kan op grond van bovenstaand artikel worden verplicht zijn medewerking te verlenen aan tijdelijk gebruik van zijn eigendom door de eigenaar van de naastgelegen onroerende zaak.

 

Als de eigenaar niet is verplicht om dit toe te staan en hij zegt dit toch doen, dan kunt u gebruik van de tuin uiteraard verhinderen. U heeft als huurder een exclusief recht op gebruik van het gehuurde inclusief tuin. Dit geldt met name als in de huurovereenkomst staat dat u een woonhuis plus tuin heeft gehuurd, of als (bij gebreke van een dergelijke bepaling) uit de aard van het gehuurde mocht blijken dat u de woning plus tuin heeft gehuurd.

 

In het huurrecht staat het volgende pendant voor de huurder van artikel 5:56 BW genoemd:

 

Artikel 220
1. Indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf, moet de huurder daartoe gelegenheid geven, onverminderd zijn aanspraken op vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding

Ook hier ligt het accent op het moeten toestaan door de verhuurder van deze werkzaamheden.

 

Conclusie

Slechts als er noodzaak bestaat tot het gebruik van het gehuurde moet u dit toestaan. U kunt gedurende de periode dat het gehuurde wordt gebruikt vermindering van de huurprijs vragen en/of schadevergoeding. Gezien het feit dat de buurman die schade en/of huurvermindering zal moeten dragen, adviseer ik u een eventuele schadevergoeding in onderling overleg met zijn drieën te bepalen. Hoogte van schadevergoeding en/of huurvermindering kan ik niet inschatten. Het moet in redelijke verhouding staan. Schade door planten die kapot gaan is goed te berekenen. Verlies huurgenot is moeilijk te berekenen. Voor een paar meter tuin zou ik zeggen dat huurvermindering van een paar tientjes per maand voldoende moet zijn.  

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

 

 

Geef een reactie