Geen mogelijkheid huurverhoging na verkoop pand

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw Probleem

Het pand waarin uw buurwinkel zit gevestigd wordt binnenkort verkocht. U vraagt zich af of de nieuwe verhuurder een hogere huur van u kan vragen.

 

Antwoord

Verkoop van de winkel is voor de nieuwe eigenaar geen reden om uw huur te verhogen.

 

Verhoging van uw huur is om de volgende redenen mogelijk, waarbij het niet van belang is of het gebouw waarin uw winkel zit van eigenaar wisselt:

Huurperiode

De verhuurder en de huurder kunnen aan de rechter vragen om de huurprijs te veranderen als de huurprijs niet meer overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Deze vordering kunnen de huurder en de verhuurder alleen maar doen als:

-de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur;

– in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.

Ik ga er even van uit dat voor uw huurovereenkomst een huurperiode van 2 x 5 jaar is overeengekomen. Volgens het eerste punt kan de huur worden aangepast na de eerste vijf jaar en na de tweede vijf jaar. Als u een huurovereenkomst heeft gesloten voor bijvoorbeeld zeven jaar, dan kan de huurprijs pas worden aangepast na verloop van zeven jaren.

Als uw huurovereenkomst inmiddels voor onbepaalde tijd geldt (u huurt bijvoorbeeld al 18 jaar en er is nooit een nieuwe huurovereenkomst gesloten) dan mag de huurprijs door de nieuw eigenaar worden verhoogd als de laatste huurverhoging tenminste vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Rapport van een deskundige

Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering.

De verhuurder zal alleen door de rechter in zijn vordering tot huurprijsverhoging worden toegelaten als zijn vordering tot verhoging van de huurprijs vergezeld gaat van een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door een of meer door partijen gezamenlijk benoemde ter zake deskundigen. Dit betekent dat de nieuwe eigenaar zich eerst tot u moet wenden om een deskundige voor de vaststelling van de huurprijs te benoemen.

Benoeming deskundige door de rechter

Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige, benoemt de rechter deze op verzoek van de meest gerede partij.

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie