Herstelverplichtingen huurder kleine herstellingen

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Heeft de verhuurder het recht om ontstoppingskosten door de huurder te laten betalen waar de oorzaak gelegen is in een constructiefout, of is zij als goed huurbaas zelf verplicht om het bedrag van ontstoppen van de leidingen op zich te nemen?

 

Antwoord

Ontstoppen van leidingen onder het huis zijn voor rekening van de verhuurder (ik ga er van uit dat leidingen onder het huis niet makkelijk zijn te bereiken), tenzij door verhuurd gebruik door de huurder de leidingen verstopt zijn geraakt. Als leidingen zo vaak als door u genoemd verstopt raken, zonder dat de huurder iets te verwijten valt, dan moet we in mijn beleving wel sprake zijn van een gebrek aan het gehuurde. (zie op de site onder overige informatie)

  

Wat door de huurder moet worden gerepareerd is onder meer terug te vinden in Het Besluit Kleine Herstellingen (zie op de site onder overige informatie). In het algemeen gaat het om onderhoud en reparaties die de gemiddelde handige huurder zelf kan en mag uitvoeren. Deze werkzaamheden moeten niet veel kosten met zich meebrengen en er moet ook geen specialistische kennis voor nodig zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleine herstellingen aan de buiten- en binnenzijde van de woning.

De wetgever heeft door de redactie van artikel 6:217 BW kennelijk de bedoeling gehad om vast te leggen dat herstel van kleine gebreken altijd voor rekening van huurder komen. De enige uitzondering op deze regel komt voor in de situatie dat de gebreken het gevolg zijn van het tekortschieten door de verhuurder

Als er sprake is van een gebrek, dan moet de verhuurder op verzoek van uw schoonouders verhelpen (zie gebrek en herstel gebrek onder algemeen huurrecht op de site). Als de verhuurder dit weigert, dan kunnen uw schoonouders na kennisgeving aan de verhuurder een derde inschakelen en de kosten daarvan verrekenen met de huur (zie artikel 7:206 lid 3 BW ).

 

In het besluit kleine herstellingen staat uitdrukkelijk als verplichting voor de huurder:

m. het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
n. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is; ·s. het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn .

Als er geen sprake van een gebrek is dan kan de verhuurder het wek zoals door u bedoeld niet van de huurder verlangen als deze voor de huurder niet bereikbaar is. Als de huurder een gespecialiseerd bedrijf in moet schakelen is dit in ieder geval een teken dat er sprake is van werkzaamheden die buiten kleine herstellingen vallen. Als de verhuurder weigert de leidingen schoon te spoelen op verzoek van uw schoonouders, dan kan kunnen uw schoonouders iemand inschakelen en de kosten verrekenen met de huur.

Als u met bewijzen kunt staven dat er sprake is van een constructiefout, dan adviseer ik u de verhuurder een officieel verzoek te doen om dit gebrek te verhelpen. Weigert de verhuurder dan kunnen uw schoonouders een derde inschakelen en de kosten verrekenen met de huur.

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie