Huur en mededinging – Updates

 • Bijgewerkt 5 november 2015. Invoering hoofdstuk “Huur en mededinging”
 • Bijgewerkt 27 november 2015. Diverse aanvullingen ingevoerd.
 • Bijgewerkt 29 november 2015. Aanvulling economische machtspositie van een onderneming en uitbreiding van de bestemmmingsclausule.
 • Bijgewerkt 1 december 2015. De rechtbank Overijssel, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats te Zwolle, heeft in haar kortgedingvonnis van 13 november 2015 ( ECLI:NL:RBOVE:2015:5020 ) beslist dat de onderhuurder die tekort schoot in zijn verplichtingen uit de franchiseovereenkomst het gehuurde diende te verlaten na beëindiging van de franchiseovereenkomst.
 • Bijgewerkt 26 januari 2016. Het hof te ‘s-Hertogenbosch heeft in hoger beroep het vonnis van de rechtbank Breda vernietigd in haar arrest van 14 februari 2006 (ECLI:NL:GHSHE:2006:AV2394 ). het hof was integenstelling tot de rechtbank Breda van mening dat het in zee gaan met één zorgaanbieder niet in strijd was met het mededingingsrecht.
 • Bijgewerkt 17 maart 2016. De Hoge Raad heeft op 20 december 2013 ECLI:NL:HR:2013:2123 uitspraak gedaan over een exclusief afnamebeding voor brandstoffen tussen BP en een exploitant van een benzinestation te Woerden. Het beding was in strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet
 • Bijgewerkt 21 maart 2016. Uitbreiding onderdeel verplichte drankafname.
 • Bijgewerkt 22 maart 2016. Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft in haar arrest van 17 januari 2012 ECLI:NL:GHSGR:2012:BV1682 in hoger beroep moeten oordelen over de vraag of een beding in het huurcontract ook in het kader van het Mededingingsrecht was toegestaan, waarin stond vermeld dat de verhuurder zich had verplicht gedurende de looptijd van de huurovereenkomst geen huurovereenkomst te sluiten met een partij die in dezelfde branche (Grieks restaurant) werkzaam is, dan wel een “shoarmazaak” in de ruimste zin des woord. Ook hier stond de vraag centraal of er sprake was van een “merkbare beperking van de mededinging” en welk effect dit voor artikel 6 mededingingswet heeft.
 • Bijgewerkt 22 maart 2016. De rechtbank Amsterdam kwam in haar kortgedingvonnis van 19 mei 2016 ( ECLI:NL:RBAMS:2016:3070 ) tot het oordeel dat concurrentie door de verhuurder naar de huurder die in hetzelfde pand als de huurder haar bedrijf voerde niet mogelijk was.
 • Bijgewerkt 25 augustus 2018.  Ik vind het merkwaardig dat de rechtbank te Amsterdam in haar vonnis van 19 juni 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:4251) het mededingingsrecht in haar beoordeling geheel buiten beschouwing heeft gelaten. De rechter dient het oordeel immers ambtshalve te toetsen aan het mededigingsrecht. Het ging hier kort gezegd om de vraag of New York Pizza in het gehuurde hamburgers mocht verkopen.
 • Bijgewerkt 17 maart 2019. Het hof oordeelde in haar arrest van 25 september 2018  (ECLI:NL:GHDHA:2018:2413) dat van de verhuurder in redelijkheid niet verwacht hoefde te worden dat de bewuste bepaling in het huurcontract met de slijterij betrekking had op een indeplaatsstelling van een eerdere huurder met een latere gebruiker van het pand. Het hof is verder van oordeel dat deze bepaling specifiek betrekking had op de reeds aanwezige supermarkten, maar niet op de later in het winkelcentrum gevestigde supermarkt.