Uitgangspunten van de mogelijkheid tot wijziging van de huurprijs  

1. Wijziging huurprijs binnen de (eerste) overeengekomen periode niet mogelijk

1a. Overeengekomen wijziging van het huurcontract binnen de overeengekomen periode  

2. De huurprijs kan eenmaal worden gewijzigd na verlenging van de huurovereenkomst

2A. Verlenging van de huurperiode door uitoefening van een optierecht

2B. Een tussen partijen overeengekomen verlenging staat huurverhoging niet in de weg

2C1. Wijziging van de huurprijs door de huurder is ook mogelijk als partijen voor de tweede periode een huurprijs zijn overeen gekomen

2C2. Partijen komen een huurprijs overeen na verstrijken van de eerste periode

2C3. Partijen komen een huurprijs overeen na uitoefening van een optie tot verlenging van de huur  

2D. Contractuele bepaling over vaststelling huurprijs door deskundigen

2E. Onderscheid contractuele verlenging en wettelijke verlenging voor de huurprijs

3. De mogelijkheid van huurprijswijziging bij een huurovereenkomst voor onbepaalde duur

Het actieve recht op vernietiging verjaart

Tijdstip van instellen van vordering

Door de rechter wordt de huurprijs vastgesteld

Rapport gezamenlijk benoemde deskundige noodzakelijk bij instellen vordering

De onderzoeksmethoden

Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse

A.  “objectieve maatstaf”

B. “ter plaatse”.

B.1. Eén verhuurder van winkels in een winkelcentrum

C. De bestemming van het gehuurde en de huurprijs

D. De omvang van het gehuurde

D.1. Verschillen in indeling

E. Wijzigingen aan het pand door de huurder

E1. Bijzondere geschiktheid van het pand voor bouwkundige wijziging

E2. Verrekeningbeding in contract noodzakelijk

E3. Verbeteringen door onderhuurder/ vorige huurder

E4. Verbouwingen leiden niet tot hogere huurwaarde

E5. Objectieve verbeteringen mogen aanleiding geven tot correctie op de huurprijs

E6. Verbouwingen die geen invloed meer hebben op de huurwaarde

F. Renovatie/gebreken en verandering huurprijs

G.1. Referentieperiode

G.1. Het gehuurde zelf wordt niet in de vergelijking betrokken

G.2. Omzet in gehuurde of in vergelijkingspand is soms een belangrijk element bij berekening huurprijs

G.3. Andere verplichtingen in de huurovereenkomst worden vaak niet in de vergelijking betrokken

Rol van de deskundige bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de huurprijs  

Aanwijzing van een deskundige door de rechter (de verzoekschriftprocedure)

Voorvragen mogelijk in de artikel 7:304 BW-procedure?

Wie regelt de betaling van de voorschotbedragen?

Wie draagt de kosten van de deskundige?

De bedrijfshuuradviescommissie bij de Kamer van Koophandel is verdwenen

De procedure van ingeschakelde deskundige

Is onderling overleg over de huurprijs voorafgaande aan de procedure noodzakelijk?

Ingangsdatum nieuwe huurprijs  

Latere ingangsdatum huurprijs

Stapsgewijze huurverhoging  

Eerdere ingangsdatum dan instelling vordering

Afhankelijke woning/zelfstandige woonruimte en wijziging van de huurprijs

Voorlopige voorziening

Indexeringsclausule

Verhuurder vergeet overeengekomen indexering door te berekenen  

Huurder betaalt jaren een verkeerd berekende indexering

Rentevergoeding  

Rechtsverwerking vordering huur en/of indexering  

Updates