Huurprijzen (de aanvangshuurprijs) – Updates

 • 6 oktober 2011, De Hoge Raad vond in haar arrest van 18 april 2008 ( LJN: BC4493, Hoge Raad, C06/339HR ) het arrest van het hof te Amsterdam van 27 juli 2006 LJN: AY5960, Gerechtshof Amsterdam, C05/190 niet goed gemotiveerd.
 • 2 februari 2012, aanvullingen onderdeel energielabel, met name de verschillende positie van de huurder met betrekking tot huurverlaging, huurbevriezing etc. tot 1 janauri 2014
 • Bijgewerkt 31 oktober 2012. Formulieren huurcommissie geactualiseerd naar de modellen van 2012.
 • Bijgewerkt 21 november 2013. Onderdeel energielabel.
 • Bijgewerkt 13 april 2014. Wettelijke wijzigingen. Toekomstig afschaffen schaarstegebieden.
 • Bijgewerkt 2 mei 2014. Als bij aanvang van de huurovereenkomst geen energielabel aanwezig was en op een later moment gedurende de huurperiode wel, dan wordt de huurprijs bepaald op basis van bouwjaar. Dit werd ook zo beslist door de rechtbank te Amsterdam in haar vonnis van 4 maart 2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:2281
 • Bijgewerkt 6 juni 2014. Mogelijkheid van klachten tegen het afgegeven energielabel uitgewerkt.
 • Bijgewerkt 23 juni 2014. Woningwaardering van zelfstandige woningen die onder warmtewet vallen van 2 punten per verwarmd vertrek naar 1 1/2 punt per verwarmd vertrek.
 • Bijgewerkt 29 juni 2014. Onderdeel Warmtewet invloed op puntentelling ingevoerd.
 • Bijgewerkt 19 oktober 2014. Toekomstig beleid woningwaardering ingevoerd.Treedt vermoedelijk in werking op 1 juli 2015.
 • Bijgewerkt 4 januari 2014. Onderdeel Energieprestatie en de huurprijs (De energie-index) ingevoerd en onderdeel Energieprestatie en de huurprijs (het energielabel) aangepast.
 • Bijgewerkt 25 februari 2015. Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 24 februari 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:523 beslist dat partijen (zowel huurder als verhuurder) die beiden de Engelse nationaliteit hebben het Engelse recht op een huurovereenkomst van toepassing kunnen verklaren, waardoor de regels van het Nederlandse huurrecht buitenspel geplaatst kan worden.
 • Bijgewerkt 24 maart 2015. De boete voor het ontbreken ontbreken van een energielabel moet nog worden gezien als een “last onder dwangsom”.
 • Bijgewerkt 1 juni 2015. Onderdeel Nieuw huurbeleid ingevoerd.
 • Bijgewerkt 1 december 2015. Opslag 35% voor zorgwoningen en de onduidelijke berekening van als genoemd in het Besluit Huurprijzen woonruimte besproken.
 • Bijgewerkt 27 december 2015. Verlenging termijn voor toetsing van de aanvangshuurprijs tot 18 maanden ten behoeve van de huurovereenkomsten van korte duur ex artikel 7:271 lid 1 BW (nog in te voeren beleid).
 • Bijgewerkt 29 februari 2016. Nieuw huurbeleid 2016-2017 Nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt februari 2016 verwerkt.
 • Bijgewerkt 3 juni 2016. Verwerking Circulaire aanpassingen woningwaarderingsstelsel kleine woningen en renovaties.
 • Bijgewerkt 3 juni 2016. Onderdeel Punten voor renovatie vanaf 1 oktober 2016. Verwerking Ontwerpbesluit wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte in 2016.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Besluit huurprijzen woonruimte geldend vanaf 1 oktober 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte vanaf 1 oktober 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte vanaf 1 oktober 2016.
 • Bijgewerkt 30 oktober 2016. Volgens een vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland, kamer voor kantonzaken Groningen, van 10 augustus 2016 (Groningen 10-08-2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:4509, WR 2016/131), is registratie van de energie-index niet verplicht.
 • Bijgewerkt 13 november 2016. Het energielabel in verband met de toetsing van de aanvangshuurprijs en de procedure tot huurverlaging
 • Bijgewerkt 29 januari 2017. Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Brief Minister S.A. Blok 20 januari 2017 verwerkt
 • Bijgewerkt 17 april 2017. Mag de verhuurder de WOZ-waarde dan berekenen op basis van de totale waarde van het pand (€ 923.000)? Deze vraag werd in de hiernavolgende procedure door een verhuurder in een procedure aan de kantonrechter ter beoordeling voorgelegd. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland was in haar vonnis van 5 april 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:1805 van oordeel dat het in de bijlage genoemde (jaarlijks geïndexeerde) minimum bedrag in gevallen als het onderhavige wel als WOZ-waarde moet worden gehanteerd.
 • Bijgewerkt 19 december 2017. Het in de bijlage van Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte genoemde (jaarlijks geïndexeerde) minimum bedrag in gevallen als het onderhavige wel als WOZ-waarde moet worden gehanteerd volgens de rechtbank Amsterdam in haar vonnis van 10 november 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:8330.
 • Bijgewerkt 15 januari 2018. De rechtbank te Limburg van 3 januari 2018 ( ECLI:NL:RBLIM:2018:17 ) stelde vast dat de Huurcommissie terecht geen rekening heeft gehouden met extra punten voor het energielabel omdat dit label immers niet beschikbaar was bij aanvang van de huurovereenkomst. De kantonrechter stelde vast dat de Huurcommissie de aanvangshuur had vastgesteld zonder extra verkregen punten wegens verkrijging van het energielabel. De kantonrechter nam daarom de uitspraak van de Huurcommissie over.
 • Bijgewerkt 4 februari 2018. Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Brief Minister drs K.H. Ollongren 1 februari 2018 verwerkt.
 • Bijgewerkt 14 januari 2019. De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam was in haar vonnis van 7 december 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:10066) van oordeel dat de redelijkheid en billijkheid geen verandering van dit standpunt kon brengen. Hoewel artikel 5 lid 2 van Het Besluit huurprijzen woonruimte de mogelijkheid geeft om van het woningwaarderingsstelsel af te wijken zag de rechter hier geen reden toe.