Het begrip indeplaatsstelling

Artikel 7:307 BW vervangt artikel 6:159 BW niet maar past deze regeling deels aan

Het driepartijencontract

De wettelijke regeling van de indeplaatsstelling

1. Overdracht door de huurder van zijn in het gehuurde uitgeoefend bedrijf

De tijd tussen het inbrengen van een eenmanszaak in een BV en de indeplaatsstelling

Overdracht van aandelen en de problematiek van de indeplaatsstelling

Afstand van huurrechten?

Overdracht van aandelen

Conclusie

1.1 Is er sprake van bedrijfsuitoefening en overname van het in het gehuurde gevoerde bedrijf?

1.2. Bedrijfsuitoefening en onderhuur

2.”Of door een ander in het gehuurde uitgeoefende bedrijf”

3.”Kan de huurder vorderen”

4.Dat hij gemachtigd wordt om die derde als huurder in zijn plaats te stellen

Gelijk lopende procedures: ontbinding overeenkomst en vragen machtiging

Verzoek tot indeplaatsstelling door curator

Zwaarwichtig belang

De aspirant huurder biedt voldoende waarborgen voor nakoming van de overeenkomst  

Indeplaatsstelling en de wet Bibob

Consequentie voor de huurovereenkomst

Voorlopige voorziening

Bedingen in contract die gedurende huurperiode overdracht bedrijf beperken

Afweging van belangen door de rechter  

Voorwaarde en last

Updates