}
Huurprijzen bedrijfsruimte

Huurprijzen bedrijfsruimten

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button:

Uitgangspunten van de mogelijkheid tot wijziging van de huurprijs >>

De huurprijs komt tot stand door de vrije beslissing van partijen. In beginsel geldt er dus volledige contractsvrijheid ten aanzien van wat partijen over de huurprijs onderling zijn overeengekomen. Dit betekent dat partijen de huurprijs op een door hen gewenste wijze kunnen samenstellen. Te denken valt aan een huurovereenkomst op basis van omzetcijfers. Bij het ter beschikking stellen van een tankstation door een eigenaar aan een exploitant van dit station, kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een huurovereenkomst als tussen partijen wordt overeengekomen dat door de eigenaar benzine wordt geleverd en door de exploitant deze benzine wordt verkocht. Als tussen partijen vervolgens een gegarandeerd inkomen van de exploitant wordt overeengekomen en de overige opbrengst na aftrek van kosten aan de eigenaar toekomt, kan dit als een tegenprestatie voor het terbeschikkingstellen van bedrijfsruimte worden gezien (HR 10 november 1989, NJ 1990/273). Op grond van artikel 7:303 BW kan de huurprijs van bedrijfsruimte na verloop van een bepaalde periode worden gewijzigd.

Als de huurder de verhuurder in een procedure betrekt mag de huurder uitgaan van de partij die op het huurcontract staat vermeld. Mocht de eigendom van het gehuurde tussentijds zijn overgedragen naar een andere eigenaar, dan wordt de huurder niet geacht hier zelf onderzoek naar te doen door het kadaster te raadplegen. De huurder kan immers niet de specifieke verhoudingen die tussen eigenaren rust uit het kadaster halen. Uit het kadaster kan bijvoorbeeld niet de economisch eigendom worden gehaald. De overdracht van de eigendom van het gehuurde door vererving wordt ook niet in het kadaster opgenomen als de erfgenamen die niet laten registeren. De huurder mag daarom uitgaan van degene die als verhuurder op het huurcontract staat vermeld. De huurder mag bijvoorbeeld voorts ook degene als verhuurder aanmerken die na mededeling van de verkoop van het gehuurde als nieuwe eigenaar aangemerkt wordt. De rechten en verplichtingen gaan dan ex artikel 7:226 BW over op de nieuwe eigenaar.

De mogelijkheid van wijziging van de huurprijs is aan bepaalde regels gebonden. Bij wijziging van de huurprijs wordt niet uitgegaan van de markthuur, maar wordt uitgegaan van de huurwaarde van artikel 7:303 BW. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wettelijke criteria teneinde de huurprijs vast te stellen. Ook wordt ingegaan waarmee rekening gehouden moet worden om de huurwaarde te bepalen. Er moet bij toepassing van deze regels met betrekking tot wijziging van de huurprijs steeds worden bedacht dat van deze regels niet in het nadeel van de huurder mag worden afgeweken.
Bij aanvang van de huurovereenkomst gaan partijen al dan niet bewust uit van “verhuurbare oppervlakte”. Als er een aanduiding van de oppervlakte in het huurcontract staat opgenomen, dan is dit doorgaans een aanduiding van de verhuurbare oppervlakte. Voor bepaling van de huurprijs moet onderscheid worden gemaakt tussen “winkeloppervlakte” en “overige oppervlakte”. In dit hoofdstuk wordt op dit verschil in oppervlakteaanduiding voor bepaling van de huurprijs nader ingegaan.

Wijziging van de huurprijs kan op verzoek van zowel de huurder als de verhuurder op de volgende momenten plaatsvinden:

 • Als de verstreken huurperiode zich binnen de eerste afgesproken (overeengekomen) huurperiode bevindt, dan is wijziging van de huurprijs in principe niet mogelijk (1);
 • De huurprijs kan eenmaal worden gewijzigd na verlenging van de huurovereenkomst (2);
 • De huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, of zich in de onbepaalde periode bevindt, kan telkens na vijf jaar worden gewijzigd als deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse (3).

Voor uitleg over de verschillende huurperioden waarbinnen de huurovereenkomst zich kan bevinden, zie het hoofdstuk: "De huurperiode met betrekking tot de verhuur van bedrijfsruimte".

Huurprijs en btw-heffing
De belastingdienst gaat van eenzelfde begrip van huur uit als artikel 7:201 BW (Staatscourant 2013 nr. 26851 30 september 2013, bladzijde 17).
De huurprijs wordt in beginsel berekend exclusief btw. Op grond van artikel 11 lid 1 sub b Wet op de omzetbelasting 1968 is de verhuur van onroerende zaken in beginsel vrijgesteld van btw-heffing. In artikel 11 lid 1 sub b Wet op de omzetbelasting 1968 (geldig op 3 december 2014) is dit als volgt verwoord.
De verhuur (de verpachting daaronder begrepen) van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw-heffing (Staatscourant 2013 nr. 26851 30 september 2013, bladzijde 3), met uitzondering van:

 1. de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines;
 2. de verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen, die daar slechts voor een korte periode verblijf houden;
 3. de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen;
 4. de verhuur van safeloketten;
 5. de verhuur van onroerende zaken, anders dan gebouwen en gedeelten daarvan welke als woning worden gebruikt, aan personen die de onroerende zaak gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van de belasting op de voet van artikel 15 bestaat mits de verhuurder en de huurder blijkens de schriftelijke huurovereenkomst daarvoor hebben gekozen of in andere gevallen gezamenlijk een verzoek daartoe aan de inspecteur hebben gedaan en overigens voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.
Als het pand door de huurder wordt gebruikt voor belaste prestaties, dan is het voor de huurder vermoedelijk voordelig om de huur van het gehuurde pand te laten belasten met btw. Als de huurder namelijk van btw is vrijgesteld, dan berekent de verhuurder waarschijnlijk een hogere huurprijs omdat hij de bij hem niet aftrekbare btw in de huurprijs zal doorberekenen.

De minister kan deze vrijstelling op gezamenlijk verzoek van huurder en verhuurder beëindigen (Staatscourant 2013 nr. 26851 30 september 2013, bladzijde 12). Dit betekent dat de btw slechts een onderdeel van de huurprijs uit kan maken, indien en voor zover dit tussen partijen is overeengekomen (partijen opteren voor btw-plichtige verhuur) én de btw-vrijstelling middels een beschikking is opgeheven. Als voor deze mogelijkheid van geopteerde btw wordt gekozen, dan moet de huurder tevens het gehuurde in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar waarin hij is gaan huren. Dit wordt de referentieperiode genoemd. Door de referentieperiode toe te passen wordt aangesloten bij het boekjaar van de verhuurder. Als het gehuurde niet gedurende het boekjaar in gebruik is genomen, dan is niet voldaan aan de optie en is de verhuur dus alsnog vrijgesteld. In sommige gevallen kan op basis van het Vastgoedbesluit de referentieperiode worden verlengd, waardoor de verhuring toch kan worden belast gedurende de periode in het boekjaar dat het gehuurde niet in gebruik is genomen.
Door te kiezen voor btw-belaste huur kan de verhuurder de aan hem in rekening gebrachte btw in vooraftrek brengen. Het gaat hierbij om de btw op de lopende kosten, zoals het groot onderhoud en de beheerskosten. Een eerste voorwaarde voor BTW belasting is dat het gebouw in gebruik wordt genomen voor btw-belaste activiteiten. Let op onderverhuring. Als het pand wordt onderverhuurd aan een niet btw-huurder, dan zal de hoofdhuur in zijn geheel niet onder het criterium van btw belaste huur kunnen vallen. Een tweede daarmee verbandhoudende voorwaarde is dat de huurder negentig procent of meer van zijn activiteiten in het gehuurde van de in rekening gebrachte btw in aftrek kan brengen. Voor sommige branches geldt een percentage van zeventig procent (bijvoorbeeld financiële instellingen, zorginstellingen, assurantiebedrijven). Dit betekent dus dat (uitgaande van de 90%-norm) de huurder het pand voor minstens negentig procent btw belaste prestaties moet gebruiken (Staatscourant 2013 nr. 26851 30 september 2013, bladzijde 20). Als dit niet het geval is, dan kan sowieso niet met btw verhuurd worden. Als er door een verhuurder btw wordt berekend over de huurprijs zonder dat btw-vrijstelling middels een beschikking is opgeheven, dan betaalt de huurder de btw zonder wettelijke basis en wordt deze betaling dus als onverschuldigd beschouwd te zijn gedaan door de huurder (Ktg.'s-Gravenhage 13 augustus 1984, Prg. 1984/2177Prg. 1984/2177). Als partijen een btw-heffing zijn overeengekomen maakt deze overeengekomen btw geen onderdeel uit van de huurprijs als in de wet bedoeld, zodat wettelijke bepalingen die zien op de vaststelling van de huurprijs niet mede betrekking hebben op een eventueel daarover te berekenen btw-heffing.

Als btw-heffing over de verschuldigde huur is overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op facturen ten behoeve van zijn administratie ten behoeve van zijn btw-administratie. Dit geldt ook als de huurder een particuliere huurder is. Het hof Den Haag overwoog in haar arrest van 4 maart 2014 ( ECLI:NL:GHDHA:2014:456) dat de verhuurder ook facturen naar de huurder moet sturen als de huurder een particuliere huurder is. Het hof overwoog daaromtrent dat de verhuurder door de onroerende zaak aan deze persoon te verhuren te verhuren is deze ondernemer in de zin van artikel 7, tweede lid, onderdeel b, Wet OB 1968 aan te merken. De huurder kan uitsluitend als ondernemer de gezamenlijke keuze voor belaste verhuur zijn aangegaan en is op basis van de dan ook voor hem als ondernemer geldende administratieve verplichtingen verplicht facturen uit reiken en wel conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten (artikelen 34 tot en met 37b Wet OB 1968).

Als de btw niet doorbelast kan worden, dan wordt er ook wel gesproken van btw-schade. De schade bestaat er dan onder meer uit dat de verhuurder bij de oplevering van een nieuwe onroerende zaak de over deze onroerende zaak berekende btw (de investerings-BTW). Als deze investerings-btw bij de levering van het pand is voldaan, dan is deze btw aftrekbaar.
Als de huurder tegen het einde van het boekjaar merkt dat hij niet meer voldoet aan de voorwaarden voor BTW-vrijstelling, dan dient hij binnen vier weken de verhuurder daarover te informeren. De huur is dan met ingang van het nieuwe boekjaar vrijgesteld van BTW.
Als het pand is verhuurd na oplevering en deze verhuring btw belast is, dan hoeft deze btw over de verhuring niet terug te worden betaald. Gedurende tien jaren kan de belaste btw ter zake de oplevering van het pand aan de onroerende zaak worden toegerekend. Die toerekening van de btw is ook mogelijk bij panden die geheel zijn verbouwd en na verbouwing in gebruik zijn genomen. De met deze verbouwing gemoeide btw is dan ook aftrekbaar.
De huurder moet er wel goed op letten dat hij niet na de genoemde periode van tien jaar btw aan de verhuurder vergoedt over deze investeringen, want de verhuurder is dan al gecompenseerd voor de over deze investeringen belaste BTW.
In de ROZ-voorwaarden is een bepaling opgenomen waarmee partijen vrijwillig overeenkomen de BTW-schade te compenseren als er geen recht meer is om btw over de verhuring te berekenen. Deze btw-schade komt feitelijk neer op een verhoging van de huurprijs. Ik vroeg mij in eerste instantie af hoe deze regeling zich verhoudt met de regeling van artikel 7:303 BW. Deze regeling is immers semi-dwingend recht . Bij nader inzien komt deze regeling niet in strijd met de regels van artikel 7:303 BW. Er is immers geen sprake van een huurverhoging bij doorbelasting van schade, maar er is sprake van een door partijen bij aanvang van de overeenkomst voorziene situatie, waarbij door de verhuurder de door partijen bij aanvang van de overeenkomst geopteerde btw niet meer kan worden doorbelast; de verhuurder lijdt als gevolg hiervan schade en deze schade wordt door partijen door een contractueel beding aan de huurder doorbelast. Als deze schade vervolgens aan de huurder wordt doorbelast, dan is er geen sprake van een verhoging van de huur; er is daarentegen sprake van doorbelasting van schade naast het bedrag dat de huurder aan huur dient te voldoen. Dat deze schadecomponent door de huurder als huurverhoging wordt gevoeld, maakt dit niet anders.
Als de btw door een wijziging van de wet, waarvan de wijziging op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet viel te voorzien, niet meer doorbelast kan worden, dan kan de bepaling ter zake het doorbelasten van schade wellicht niet ten laste van de huurder worden gebracht. Het lijkt dan meer voor de hand te liggen deze schade voor rekening van de verhuurder te laten. De huur van bedrijfsruimte is immers in beginsel onbelast, tenzij partijen opteren voor belaste huur, zodat het in een dergelijke uitzonderlijke situatie reëler is het risico voor het niet meer doorbelasten van de huur voor rekening voor de verhuurder te laten. Onder deze uitzondering valt niet de situatie dat de btw niet meer aan de huurder doorbelast kan worden als de huurder te weinig btw belaste activiteiten in het gehuurde ontplooit. Een dergelijke situatie hebben partijen dan wél verdisconteerd bij aanvang van de overeenkomst.

De btw over de investering over de eerste tien jaar is min of meer eenvoudig te berekenen. Dit is uiteraard anders voor de btw-schade op de onderhouds- en beheerskosten. Deze kosten zijn variabel. Het btw-verlies over dit deel wordt dan bepaald door de aard en omvang van het uit te voeren onderhoud. Daarnaast is van belang of er meerdere huurders gebruik maken van het pand, waarbij verschillende btw-regimes naast elkaar kunnen lopen. Het is daarom handig deze schade jaarlijks achteraf op nacalculatiebasis af te rekenen.

1. Wijziging huurprijs binnen de (eerste) overeengekomen periode niet mogelijk >>

De strekking van artikel 7:303 BW is dat de huurprijs niet binnen de overeengekomen eerste huurtermijn wordt aangepast. Dit is het gevolg van de contractsvrijheid, die de wet aan partijen heeft gegeven. Na verstrijken van de eerste overeengekomen duur kan de huurprijs dus in beginsel worden aangepast. Dit beginsel is ook van toepassing als partijen een huurovereenkomst zijn aangegaan voor twee jaar of korter (zie artikel 7:301 BW). Als de huurder na de overeengekomen termijn gebruik van het gehuurde mag blijven maken, dan kunnen partijen de huurprijs nader laten vaststellen, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse ( zie Kamerstukken II 2000/01, 26932,nr 5, pagina 12). Het gestelde in artikel 7:301 lid 2 BW is enigszins verwarrend. Een vluchtige lezing van dit artikel zou tot de onjuiste conclusie kunnen leiden dat onder de zinsnede "geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch voor vijf jaar, waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komen" ook de overeengekomen huurprijs zou vallen. Dit is dus niet het geval. Artikel 7:301 lid 1 BW stelt artikel 7:303 BW niet buiten werking. Dit betekent dat als partijen een huurperiode van maximaal 2 jaar overeenkomen, waarbij eerst een periode van één jaar wordt overeengekomen de meest gerede partij na verstrijken van de periode van een jaar ook aanpassing van de huurprijs kan vragen. Op grond van artikel 7:301 lid 2 BW wordt de overeengekomen periode van twee jaar geacht te zijn verlengd tot een huurperiode van vijf jaar. De huurovereenkomst wordt dus niet van begin af aan geacht te zijn gesloten voor de duur van vijf jaar. Mocht dit laatste het geval zijn, dan zou er immers op grond van artikel 7:303 BW geen mogelijkheid aanwezig zijn voor aanpassing van de huurprijs.
Voor bepaling van de hoogte van de huurprijs die tussen partijen is overeengekomen is een taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract niet doorslaggevend, maar komt het tevens aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Ook is van belang hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen redelijkerwijs hebben mogen afleiden. Het gerechtshof te 's-Gravenhage was daarom in haar arrest van 16 augustus 2011 ( LJN: BT1889, gerechtshof 's-Gravenhage, 200.037.351/01 ) van mening dat de huurprijs van het in het arrest besproken geval, waarin de verhuurder bij verhuring in het huurcontract had vermeld dat het gehuurde circa 110 m² was, terwijl het gehuurde slechts maximaal 90 m² groot was, in de eerste huurperiode niet slechts bepaald moest worden op grond van de werkelijk grootte van het oppervlakte. De huurprijs was naar de mening van het hof tot stand gekomen op basis van de andere factoren die bij totstandkoming van de overeenkomst een rol hebben gespeeld.
De huurder had een gedeelte van de huurprijs teruggevorderd, vanwege het naar de mening van de huurder ontbreken van de toegezegde vierkante meters. Het hof was een andere mening toegedaan. Het hof was van mening dat de huurprijs niet op basis van het aantal vierkante meters berekend diende te worden. Zo stond in het huurcontract niet dat de huurprijs was gebaseerd op het aantal vierkante meters. In het contract was immers een huurprijs op jaarbasis vastgelegd, zonder dat een verband werd gelegd tussen het aantal vierkante meters en de huurprijs. Verder zag het hof uit de weergegeven feiten aanleiding voor een standpunt dat de huurprijs een “overnamecomponent” kon bevatten vanwege overname van de inventaris en goodwill in het gehuurde. De overnameprijs was immers door de onderhandelingen verlaagd, terwijl de huurprijs werd verhoogd ten opzichte van de eerst geboden huurprijs. Het hof was daarom van mening dat de stelling van de huurder onjuist was. De huurder mocht er dus niet redelijkerwijs van uit gaan dat de oppervlakte doorslaggevend is geweest voor de hoogte van de huurprijs.
Uiteraard speelt voor bepaling van de huurprijs voor de tweede huurperiode de grootte van het oppervlakte van het gehuurde wel een rol.

Onder de overeengekomen duur van de huurprijs moet worden verstaan de duur waarvoor de overeenkomst in eerste aanleg is aangegaan, dat wil zeggen ongeacht een eventuele mogelijkheid tot verlenging door gebruikmaking van een optie. Noot 94. Als de huurder van een optierecht gebruik maakt (huurder kan een nieuwe huurperiode huren; huurder moet vaak voor een bepaalde datum aangeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een extra periode te huren) vangt een nieuwe huurperiode aan.

In artikel 7:303 lid 1 sub b BW wordt gesproken van in "alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd". Aangenomen wordt dat met dit zinsdeel wordt bedoeld de gevallen waarin de overeenkomst zich niet (meer) in de eerst overeengekomen huurperiode bevindt. De vordering kan dan worden ingesteld op ieder gewenst moment, mits sedert de vorige wijziging vijf jaar is verstreken. Noot 96

Een uitzondering op deze regel vindt plaats als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Zo was het voor ingangsdatum van het huidige artikel 7:303 BW ook mogelijk om de huurprijs binnen de overeengekomen periode telkens na een periode van vijf jaar te laten herzien. Huurders die een huurovereenkomst hadden gesloten voor twintig of dertig jaar zagen bij invoering van het wettelijke wijziging deze mogelijkheid uit hun handen glippen. De rechter vond in zijn uitspraak van 1 augustus 1989 deze wijziging van de wet niet door de huurder was te voorzien, waardoor de mogelijkheid van huurprijswijziging om de vijf jaar toch mogelijk moest worden geacht op grond van artikel 6:258 BW. Noot 98

Er moet worden aangenomen dat de rechter volgens het huidige recht voor deze argumenten ook gevoelig is en op grond van onvoorziene omstandigheden tussentijdse wijziging van de huurprijs toestaat. Een onvoorziene situatie als genoemd in dit voorbeeld zal zich nu vrijwel niet meer voordoen.

De kantonrechter te Amsterdam heeft in haar vonnis van 2 september 1997 (Prg. 1997, 4857) beslist dat wijziging van de huurovereenkomst mogelijk was wegens onvoorziene wijziging van omstandigheden. Een beroep op onvoorziene omstandigheden werd aangemerkt in de situatie waarbij sprake was van langdurige grote leegstand van het winkelcentrum en wijziging van de bedrijfsvoering van de winkelbedrijven die in het winkelcentrum waren gevestigd. Het winkelcentrum was veranderd van een gemengde samenstelling met diverse vormen van bedrijfsvoering in een bedrijfsvoering die voornamelijk werd beheerst door bedrijven met een horecabestemming. Na opening van het winkelcentrum bestond driekwart van het te verhuren oppervlakte uit detailhandel met niet-horecabestemming. Door de verhuurder was de huurder ook voorgespiegeld dat het winkelcentrum in deze gemengde opzet verhuurd zou worden. Dit bleek onder meer uit de raamovereenkomst van het te realiseren project van de te verhuren bedrijfsruimte waarin stond dat maximaal een bepaald aantal vierkante meters aan horecaruimten verhuurd zouden worden. Dit maximum aantal vierkante meters dat aan horecaruimten is verhuurd is ruim boven dit aantal geplande vierkante meters uitgekomen. De huurder stelde dat zij als winkelier daardoor potentiële klanten mis waren gelopen. De rechter was gezien deze omstandigheden van mening dat deze ontwikkeling voor de exploitatie van de zaak van de huurder negatieve consequenties heeft gehad in die zin dat de normale aanloopverliezen niet althans onvoldoende werden gevolgd door de verwachte stijging van omzet.

Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat de huurprijs van bedrijfsruimte ter plaatse geen criterium is om een procedure tot wijziging van de huurprijs te mogen starten. De vraag of de bedrijfsruimte is te vergelijken is bepalend, niet de prijs van deze ruimten. Als de bedrijfsruimte vergelijkbaar is, dan kijkt de rechter of een wijziging van de huurprijs van het gehuurde reëel is. De procedure wordt daarom gewoon ontvankelijk verklaard als de wijziging van de huurprijs wel overeenkomt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Noot 100 Degene die een vordering tot nadere huurprijs vaststelling instelt kan zich dus beperken tot de stelling dat de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte.

1a. Overeengekomen wijziging van het huurcontract binnen de overeengekomen periode >>

Het is mogelijk dat partijen gedurende de lopende huurperiode overeenstemming bereiken over wijziging van het gehuurde, waarbij tevens een wijziging van de huurprijs wordt overeengekomen. Het is dan mogelijk dat er tussen partijen een nieuwe huurprijs is overeengekomen, waardoor de afgesproken huurprijs als gevolg van de wijziging aan het gehuurde opnieuw voor vijf jaar vast staat. Hiervan was ook sprake in zaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2017 ( ECLI:NL:RBMNE:2017:1745 ). Huurder en verhuurder waren oorspronkelijk in oktober 2002 een huurovereenkomst overeengekomen voor circa 1.695 m² op de begane grond en circa 239 m² op de eerste verdieping. De huurder heeft met ingang van 1 januari 2014 extra bedrijfsruimte gehuurd ter grootte van circa 198 m². De afspraken voor uitsluitend de uitbreiding zijn vastgelegd in een allonge op de huurovereenkomst, waarvoor een huurprijs van € 41.350 per jaar was overeengekomen. Voor het overige bleven de bepalingen in de vigerende huurovereenkomst onverkort van kracht. De vigerende huurovereenkomst en deze allonge vormden één geheel. In de loop van 2014 had de huurder aan de verhuurder medegedeeld dat aanspraak werd gemaakt op een huuraanpassing overeenkomstig artikel 7:303 BW van het oorspronkelijk gehuurde. De verhuurder had zich op het standpunt gesteld dat een huuraanpassing niet eerder dan op 1 januari 2019 mogelijk is.

De huurder betwiste dat op 1 januari 2014 de huurprijs was gewijzigd. Volgens de huurder waren de afspraken die partijen hebben gemaakt, bezien in hun samenhang en de omstandigheden waaronder zij tot stand zijn gekomen, niet gericht op een vaststelling van de huurprijs ten aanzien van het “Oorspronkelijk Gehuurde”, maar slechts gericht op vaststelling van de huurprijs voor de “Uitbreiding”, terwijl in het licht van een huurprijsherziening de aanpassing bovendien slechts van geringe betekenis was, zodat het onredelijk zou zijn om niettemin haar recht op huurprijsherziening gedurende vijf jaar te blokkeren.

Volgens de rechter diende vastgesteld te worden dat op basis van daarover tussen partijen bereikte (en in de allonge vastgelegde) overeenstemming, de jaarlijkse huurprijs (buiten de reguliere indexering om) per 1 januari 2014 was verhoogd. Dat die verhoging alleen een bedrag aan extra huur betrof voor de “Uitbreiding” van het winkeloppervlak, zodat met die verhoging partijen (dus) niet een algehele herziening van de huurprijs voor ogen stond, doet daar niet aan af. Daar kwam nog bij dat partijen ervoor hadden gekozen nadere afspraken te maken bij een allonge en niet bij een afzonderlijke huurovereenkomst, terwijl ook de “Uitbreiding” door de verbouwing niet langer als afzonderlijke ruimte kon worden beschouwd. De allonge vormde een integraal onderdeel van de huurovereenkomst van het “Oorspronkelijk Gehuurde” nu daarin met zoveel woorden was vermeld dat de vigerende huurovereenkomst en de Allonge één geheel vormden. Daarbij kwam dat de verhuurder bij de uitvoering van de tussen partijen gemaakte afspraken, zonder protest van de huurder, steeds de huur van het “Oorspronkelijk Gehuurde” en de “Uitbreiding” gezamenlijk in een factuur factureerde, hetgeen impliceerde dat ook partijen kennelijk van één huurprijs voor het totaal waren uitgegaan, terwijl ook de looptijd van de huur van de “Uitbreiding” was aangepast aan die van het “Oorspronkelijk Gehuurde”.

De huuraanpassing kon dan volgens de rechter ook niet los worden gezien van de “eigenlijke huurverhouding”. Daarbij was van belang dat de onderhavige nadere vaststelling naar het oordeel van de kantonrechter niet van verwaarloosbare betekenis was, mede in aanmerking genomen dat die vaststelling deel uitmaakte van afspraken die partijen met elkaar hadden gemaakt over de realisering van een (tamelijk ingrijpende) uitbreiding van het gehuurde met 198 m² en de verdeling van de kosten daarvan, terwijl ook de hoogte van de huur voor de “Uitbreiding” in relatie tot de huurprijs van het “Oorspronkelijk Gehuurde” eveneens niet van verwaarloosbare betekenis was.
De kantonrechter was van oordeel dat partijen gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de Allonge, niet vrij waren om huurprijsvaststelling te vorderen ex artikel 7:303 BW.
De kantonrechter suggereert dat het anders had kunnen liggen als er een afzonderlijke overeenkomst opgesteld zou zijn en als er afzonderlijke facturen gestuurd zouden zijn. Dat dit niet zo is volgt uit de daaropvolgende overweging dat tevens in aanmerking genomen moest worden dat het gaat om realisering van een (tamelijk ingrijpende) uitbreiding van het gehuurde. Deze uitbreiding kan niet los worden gezien van de gehuurde bedrijfsruimte, waardoor gemaakte afspraken ook effect hebben op de reeds bestaande overeenkomst. Ook als er een afzonderlijke huurovereenkomst zou zijn gesloten en afzonderlijke facturen gestuurd zouden zijn, dan zou dit naar mijn mening niet kunnen verhinderen dat deze overeenkomst voor wat betreft de huurprijsaanpassing als één geheel aangemerkt moet worden.

Partijen realiseren zich dus het effect van deze overeengekomen wijziging vaak niet. Het effect kan zeer nadelig voor een partij zijn als de huurprijs zich voor wijziging leende tegen het einde van een overeengekomen periode (artikel 7:303 lid 1 sub a BW), of tegen het einde van een periode van vijf jaar nadat de laatste huurprijswijziging zich heeft voorgedaan (artikel 7:303 lid sub b BW). Door deze tussentijds overeengekomen wijziging is het namelijk mogelijk dat een nieuwe periode als bedoeld in artikel 7:303 lid sub b BW is gestart en er binnen de periode van vijf jaar nadat de wijziging is ingegaan geen wijziging van de huurprijs mogelijk is op grond van laatstgenoemde regeling. Ik geef hieronder een casus weer om de juridische positie van partijen te verduidelijken.

Casus
In een hypothetische situatie is tussen huurder en verhuurder een huurovereenkomst gesloten voor de duur van 10 jaar met betrekking tot bedrijfsruimte ter grootte van circa 1600 m². De huurprijs per maand beloopt een bedrag van circa € 27000. De huurperiode loopt van 15 januari 2005 tot en met 14 januari 2015. Daarna wordt de huurperiode telkens verlengd voor een periode van nog 5 jaar. Partijen zijn evenwel op 1 mei 2013 een wijziging in het huurcontract overeengekomen. De huurder huurt een extra opslagruimte bij het gehuurde van circa 90 m². De extra huurprijs ten behoeve van deze extra ruimte beloopt een bedrag van circa € 5500 per maand.

Vraagstelling
De vraag die hier centraal staat is of partijen op 15 januari 2015 een wijziging van de huurprijs kunnen bewerkstelligen. Als de tussen partijen overeengekomen wijziging van verwaarloosbare betekenis geacht moet worden, dan is wijziging van de huurprijs op 15 januari 2015 mogelijk. Als dat niet het geval is, dan is wijziging van de huurprijs niet mogelijk. De eerst mogelijke wijziging van de huurprijs kan dan volgens artikel 7:303 lid sub b BW plaatsvinden op 1 mei 2018. Als in het huurcontract wordt gesproken van een contractuele verlenging met een periode van vijf jaar zal het tijdstip waarop de huurprijs gewijzigd kan worden vallen onder de regel van artikel 7:303 lid sub a BW.
Het standpunt van de blokkering van de mogelijkheid van wijziging van de huurprijs na een verandering van het gehuurde tijdens een lopende huurperiode wordt hieronder uitgewerkt. Er kan een verschil worden gemaakt tussen fysieke wijzigingen aan het pand en wijzigingen ten aanzien van de overeengekomen huurperiode.

Verlenging van de overeengekomen periode
Volgens een uitspraak van de kantonrechter te Eindhoven van 23 februari 1987 Noot 101 is de formulering over een afgesproken nieuwe huurprijs gedurende een bepaalde huurperiode bepalend voor de vraag of een huurprijsaanpassing wel doorgang kan vinden. Het is goed mogelijk dat de huurprijs niet aangepast kan worden als partijen gedurende de huurperiode (bijvoorbeeld in het derde jaar) verklaren dat de einddatum van de huurperiode, die oorspronkelijk valt tegen het einde van het vijfde jaar, nu wordt geacht te eindigen tegen het einde van het tiende jaar. In het kader van de contractsvrijheid kunnen partijen op deze wijze de overeengekomen duur alsnog uitbreiden. Als deze wijziging is overeengekomen dan is het niet mogelijk om de huurprijs tussentijds, na verloop van de huurperiode van vijf jaar, te wijzigen. De eerste huurperiode is dan immers uitgebreid tot een periode van tien jaar.

Fysieke wijziging van het gehuurde
In het arrest van de Hoge Raad van 1 februari 2008 ( ECLI:NL:HR:2008:BB5923 ) werd een casus besproken waarin partijen tussentijds een wijziging van het gehuurde waren overeengekomen. Het hof had in deze zaak in hoger beroep als vaststaand aangenomen dat met ingang van 1 april 1996 een nabij het gehuurde gelegen terras bij het gehuurde getrokken was. Partijen hadden aldus gedurende een lopende huurperiode overeenstemming bereikt over uitbreiding van het gehuurde. Voorts werd het huurcontract gewijzigd in dier voege dat de oorspronkelijk bij het gehuurde aanwezige bovenwoning bestemd mocht worden als opslagruimte. Dit alles bracht met zich mee dat de huurprijs met ingang van 1 april 1996 werd gewijzigd. Partijen zijn daarnaast met betrekking tot de vergoedingen in verband met deze wijzigingen overeengekomen dat de jaarlijkse indexering per 1 juni 1996 achterwege blijft en dat, indien de gemeente de vergunning voor het exploiteren van het terras zou intrekken, de huurprijs met ƒ 7.000,-- zou worden verminderd. Voorts waren partijen overeengekomen dat de huurder per 1 juli 1996 een bedrag van ƒ 40.000,-- als vergoeding van goodwill aan de verhuurder zou betalen.

Standpunt hof
Het hof was van mening dat de huurprijs op 1 april 1996 met ƒ 7.000,- is verhoogd in verband met uitbreiding van de gehuurde ruimte (het terras) en met ƒ 2.400,- is verlaagd in verband met de bestemmingswijziging van de bovenwoning naar opslagruimte. Uit het in de procedure overgelegde rapport kon voorts worden opgemaakt dat de huurprijs voor het overige niet was gewijzigd. Naar het oordeel van het hof volgt reeds uit dit laatste dat de aanpassing er niet aan in de weg staat dat de huurder na ommekomst van de termijn, waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan, wijziging van de huurprijs kon verlangen en dat hij, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, nadere vaststelling van die huurprijs door de rechter kan vorderen.

De Hoge Raad wijkt af van het standpunt van het hof
De Hoge Raad was het met het oordeel van het hof niet eens. De Hoge Raad was van mening dat door het tussentijds overeenkomen van een nieuwe huurprijs met ingang van een binnen de lopende huurtermijn gelegen tijdstip, vanaf dat tijdstip ten minste vijf jaren verstreken moeten zijn voordat de rechter een nadere huurprijs kan vaststellen. De omstandigheid dat de huurprijs in het onderhavige geval met ingang van 1 april 1996 slechts tussentijds is aangepast in verband met het terrasgebruik en de bestemmingswijziging van de bovenwoning, en voor het overige niet is gewijzigd, brengt volgens de Hoge Raad met zich mee dat partijen een nadere huurprijs zijn overeengekomen die meebrengt dat er geen plaats meer is voor rechterlijke vaststelling tegen het einde van de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode; huurprijswijziging kan daarentegen pas plaatsvinden na verloop van vijf jaren sedert de aanvang van de periode waarvoor partijen de aangepaste huurprijs hebben vastgesteld.
Dit is alleen anders als de wijziging van het huurcontract per 1 april 1996 van verwaarloosbare betekenis was. De Hoge Raad was van mening dat hier niet sprake was van een wijziging van verwaarloosbare betekenis.
Wanneer er wel of niet sprake is van een wijziging van verwaarloosbare betekenis is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hetzelfde geldt voor een antwoord op de vraag waar het omslagpunt zich bevindt tussen een wijziging van verwaarloosbare betekenis en wanneer hiervan geen sprake is.

Wanneer is er sprake van een wijziging van verwaarloosbare betekenis?
In de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 22 oktober 1993 Noot 103 werd de volgende casus behandeld. Een huurovereenkomst ten aanzien van (MKB) bedrijfsruimte was aangevangen met ingang van 1 februari 1984. Partijen hadden de huurprijs voor de tweede periode van 5 jaar (per 1 februari 1989) omstreeks die tijd in onderling overleg vastgesteld op ƒ3.500 (per maand). In het voorjaar van 1991 bereikten de partijen overeenstemming over wijzigingen in de huurverhouding: de huurster kreeg toestemming om de verdieping boven de gehuurde winkelruimte als bedrijfsruimte in gebruik te nemen (en daarvoor te verbouwen). De huurprijs werd vanwege de overeengekomen wijziging met ingang van 1 augustus 1991 vastgesteld op ƒ 4.400 per maand. In september 1991 vorderde de huurster nadere vaststelling van de huurprijs op de voet van de voorganger van het huidige artikel 7:303 BW.
De Hoge Raad was de volgende mening toegedaan. Volgens de wettelijke regeling staat de huurprijs van bedrijfsruimte ter vrije beschikking van partijen. Er is slechts dan plaats voor ‘nadere huurprijsvaststelling’ door de rechter wanneer de door partijen overeengekomen huurprijs door tijdsverloop niet langer overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De regeling gaat ervan uit dat eerst valt te rekenen met de mogelijkheid dat deze voorwaarde voor rechterlijke tussenkomst is vervuld, wanneer na de vaststelling van de huurprijs door partijen een zekere tijdsduur is verstreken (in de regel: vijf jaar).
Partijen kunnen niet eerder dan 5 jaar nadat zij omtrent de huurprijs een (nadere) afspraak hebben gemaakt, opnieuw vaststelling van de huurprijs vorderen.
Los van wijzigingen in het huurcontract kon de huurder hier naar maatstaven van de huidige regels geen wijziging van de huurprijs vorderen, omdat partijen in 1989 in onderling overleg tot vaststelling van een nieuwe huurprijs waren gekomen. Als dit niet het geval was geweest, wordt de mogelijkheid tot huurprijsaanpassing geblokkeerd als de wijziging niet kan worden gekwalificeerd als een wijziging van verwaarloosbare betekenis. Huydecoper geeft hier over in de conclusie bij dit arrest een heldere uiteenzetting.
Huydecoper noemt in zijn conclusie bij dit arrest twee voorbeelden waardoor van het uitgangspunt, dat bij een tussentijdse wijziging van het huurcontract geen plaats is voor huurprijsaanpassing tegen het einde van de lopende toepasselijke termijn (de termijn als bedoeld in artikel 7:303 lid sub a en b BW, afgeweken kan worden:

 1. De huurder heeft, in verband met een financiële probleemsituatie, de verhuurder in het vierde huurjaar gevraagd om de contractueel overeengekomen indexering voor het komende jaar een keer te mogen overslaan; en de verhuurder heeft daarmee ingestemd. Als de huurder na het verstrijken van vijf jaar aanspraak maakt op huurverlaging (wegens een lager liggend gemiddelde van de huurprijzen ter plaatse), zou het licht onredelijk kunnen zijn wanneer de verhuurder zich erop zou beroepen dat het één keer overslaan van de inflatiecorrectie een nieuwe afspraak over de huurprijs oplevert, die hem, verhuurder, voor vijf jaar nadien vrijwaart van nadere huurprijsvaststelling. Iets dergelijks zou trouwens (kunnen) gelden als de verhuurder na vijf jaar aanspraak maakt op huurverhoging, en de huurder een ‘spiegelbeeldig’ verweer voert. In de beschikking van 1 februari 2016 van de kantonrechter van de rechtbank te Assen (Rechtbank Assen, kantonzaken, locatie Assen, beschikking van 1 februari 2016, rolnummer 4552671/OV VERZ 15-41) werd in het kader van een voorvraag een korting van € 200 op een huurprijs van € 2.000, waarbij de huurder zijn rechten had voorbehouden alsnog een huurprijswijziging ex artikel 7:303 BW te realiseren ontvankelijk verklaard in zijn verzoek ex artikel 7:304 BW. Volgens de kantonrechter was de huurder door een voorbehoud te maken geen definitieve huurprijsaanpassing overeengekomen. Door een voorbehoud te maken kan de huurder zijn rechten veilig stellen.
 2. In een huurverhouding die behalve in huur en verhuur van bedrijfsruimte ook in andersoortige samenwerking voorziet (franchise, exploitatie van een benzinestation, e.g.), doen zich met grote regelmaat wijzigingen voor in de condities van de wederzijdse samenwerking: veranderingen in het leveringsprogramma, in de marketingformule, in de prijzen van de van de franchisegever/benzinemaatschappij te betrekken producten, etc. Dergelijke wijzigingen kán men wel kwalificeren als veranderingen van de voor de beschikbaarstelling van de bedrijfsruimte te leveren tegenprestatie, en daarmee: als nadere afspraken over de huurprijs. Strikt doortrekken van de hiervóór besproken rechtsleer zou dan meebrengen dat de huurprijs nooit ter discussie kan worden gesteld, omdat er altijd wel wijzigingen zijn aan te wijzen die minder dan vijf jaar geleden zijn ingetreden. Dan ligt in de rede dat de bedoelde regel hier niet strikt mag worden doorgetrokken.

Conclusie
Uit bovenstaande voorbeelden kan worden herleid dat herziening van de huurprijs tegen het oorspronkelijke wijzigingstijdstip niettegenstaande fysieke wijzigingen aan het gehuurde, of andere wijzigingen in de bepalingen van het huurcontract gedurende de lopende overeengekomen huurtermijn, mogelijk is als de nadere afspraak over de huurprijs van zodanig geringe betekenis is geweest dat het onredelijk (of onaanvaardbaar?) zou zijn om daaraan de disproportionele consequentie van een blokkering van het recht op huurprijsherziening te verbinden, en als wijzigingen in een ‘gemengde’ huurverhouding aspecten betreffen die niet of nauwelijks verband houden met de ‘eigenlijke’ huurverhouding (maar bijvoorbeeld geheel te rekenen zijn tot de tegelijk met de huurverhouding geldende samenwerkingsrelatie). Voorts dienen partijen zich te realiseren dat als een dergelijke tussentijdse wijziging heeft plaatsgevonden de contractuele verlenging van huurovereenkomst en de mogelijkheid om de huurprijs te wijzigingen definitief uit de pas zullen lopen; deze termijnen lopen – als het gaat om een verlenging met perioden van vijf jaar – door de tussentijdse opzegging dan niet meer gelijk.
Verder blijft het de vraag of er in een concrete situatie sprake is van een wijziging die als ondergeschikt aangemerkt dient te worden. De partij die tegen het einde van de oorspronkelijke huurperiode desondanks een huurprijswijziging wenst te bewerkstellingen zal duidelijk dienen te maken dat er sprake is van een verwaarloosbare wijziging als de andere partij van mening is dat er door de wijziging een nieuwe huurprijsperiode is aangevangen.

2. De huurprijs kan eenmaal worden gewijzigd na verlenging van de huurovereenkomst >>

In beginsel mogen partijen in de huurovereenkomst voorzien in een bepaling waarin een wijziging van de huurprijs wordt geregeld. Ook hier geldt het beginsel van de contractsvrijheid. Een van de wet afwijkend beding is dus in beginsel geldig. Door artikel 7:303 BW kan de contractsvrijheid als genoemd in een door partijen overeengekomen contractuele bepaling worden aangevuld met deze wettelijke regeling of beperkt door deze regeling. In het hoofdstuk: "Het begrip bedrijfsruimte" is uitgelegd dat artikel 7:291 BW de afdeling over de huur van bedrijfsruimte semi-dwingend rechtelijke regels bevat. Dit betekent dat van deze regels wel in het voordeel van de huurder, doch niet in het nadeel van de huurder mag worden afgeweken. De huurder kan een bepaling in het contract vernietigen als deze in zijn nadeel strekt.Artikel 7:291 BW strekt immers ter bescherming van de belangen van de huurder en is ook van toepassing op contractuele bedingen die beogen af te wijken van de in artikel 7:303 BW opgenomen bevoegdheid een nadere vaststelling van de huurprijs te vorderen. Dit wordt ook bevestigd in een arrest van De Hoge Raad van 28 mei 2010 ( LJN: BL9562, Hoge Raad, 08/02927 ). Voor nadere begripsvorming op deze uitspraak is het zinvol de alinea's 9, 10, 15 en 17 van de conclusie bij dit arrest van mr. Huydecoper te lezen. De Hoge Raad nam de argumentatie van mr. Huydecoper over bij de bepaling van haar standpunt.

2A. Verlenging van de huurperiode door uitoefening van een optierecht >>

Na verlenging door gebruik van een optie kan er dus een wijziging van de huurprijs tot stand worden gebracht als er geen bedingen over de huurprijs zijn gemaakt. Dit is ook door de Hoge Raad bevestigd in haar uitspraak van 1 oktober 1982. Noot 102
Als partijen bij het sluiten van een huurovereenkomst een optietermijn hebben afgesproken, waarbij zij tevens zijn overeengekomen dat de huurprijs gedurende de periode waarvoor de verlenging is afgesproken niet zal worden gewijzigd, is het goed mogelijk dat deze regel geldig is. Een afwijking in het voordeel van de huurder is immers mogelijk als er sprake is van regels met een semi-dwingend karakter. Mocht de huurder van mening zijn dat deze bepaling in zijn nadeel zou werken, dan dient de huurder deze bepaling te vernietigen, waardoor de kracht van deze bepaling kan worden ontzegd. Dit beding kan immers ook in het nadeel van de huurder zijn als de huurprijs in de eerste huurperiode al op een te hoog niveau door partijen was gesteld.
Als partijen na de huurperiode van tien jaren op grond van een overeengekomen optie de huurovereenkomst verlengen met nog een periode van tien jaar, dan kan gedurende deze periode niet meer sprake zijn van wijziging van de huurprijs als partijen bij aanvang van deze overeenkomst een nieuwe huurprijs zijn overeengekomen. Dit is dus ook uitdrukkelijk van toepassing als de nieuwe overeengekomen huurperiode als gevolg van dit optierecht met een huurperiode van meer dan vijf jaren wordt verlengd. Stein merkt in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 23 februari 1996 (HR 23 februari 1996, NJ 1996/432 met noot van mr. P.A. Stein) op dat de mogelijkheid van wijziging van de huurprijs gedurende deze verlengingsperiode en/of een contractueel beding niet in het wettelijke systeem past. In de overeengekomen (verlengde)huurperiode wordt dan weer teruggegrepen naar het beginsel van contractsvrijheid als vermeld in artikel 7:303 lid 1 sub a BW. De huurder doet er verstandig aan dit te realiseren en bij onzekere tijden geen langere optieperioden overeen te komen dan vijf jaar. Volgens Vrolijk (Groene Serie Huurrecht, 17 in alle overige gevallen bij: Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 303, Kluwer 2012) heeft de wetgever abusievelijk in artikel 7:303 lid 1 sub b BW vergeten te vermelden dat de mogelijkheid om de huurprijs om de vijf jaar aan te passen geldt als de overeenkomst na een huurperiode van tenminste tien jaar voor onbepaalde tijd is verlengd. In het wetsartikel dat vóór het huidige artikel 7:303 BW van toepassing was, is ook een zinsnede opgenomen dat de huurprijs telkens om de vijf jaar aangepast kon worden als de overeenkomst na de periode van tien jaar voor onbepaalde tijd was verlengd. Als de huurperiode door het afroepen van een optierecht is verlengd met een bepaalde periode zonder daarbij een nieuwe huurprijs af te spreken, dan wordt deze optieperiode niet bij de oorspronkelijke huurperiode opgeteld. De meestgerede partij heeft dus de mogelijkheid wijziging van de huurprijs te verzoeken na het verstrijken van de eerste overeengekomen periode exclusief de nader afgeroepen optieperiode. In gelijke zin besliste het gerechtshof te Arnhem in haar arrest van 7 september 2010 ( ECLI:NL:GHARN:2010:BN5668).
De huurprijs kan niet worden gewijzigd als er één lange huurperiode is overeengekomen met tussentijdse mogelijkheden van opzegging. Als de huurder van deze mogelijkheden van opzegging geen gebruik maakt, dan loopt de overeenkomst door zoals is overeengekomen. Een mogelijkheid van tussentijdse opzegging wordt niet gelijkgesteld met een verlengingsoptie gedurende de huurperiode die wordt vervolgd als de huurder van de mogelijkheid van opzegging geen gebruik heeft gemaakt (Hof Amsterdam/Arnhem 16 december 2008, WR 2009/32).

2B. Een tussen partijen overeengekomen verlenging staat huurverhoging niet in de weg >>

Als na de looptijd van de oorspronkelijke huurperiode de huurovereenkomst wordt verlengd met een periode van tien jaar, dan wordt in het kader van deze huurovereenkomst geacht een nieuwe huurperiode te zijn aangevangen. Het gevolg van deze redenering is dat de huurprijs na verloop van de overeengekomen periode kan worden gewijzigd. Noot 104 Boven is al vermeld dat gedurende deze verlenging de huurprijs slechts eenmaal kan worden aangepast.

De uitspraak in laatstgenoemde noot lijkt aan te sluiten op de situatie dat de huurovereenkomst na een overeengekomen periode van 2 jaar wordt verlengd tot vijf jaar; de huurovereenkomst kan dan ook na die periode van twee jaar worden aangepast als die niet overeenstemt met de vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Noot 106 De huurder wordt beschermd als partijen alvast een huurprijs hebben afgesproken (dus gelijktijdig met het sluiten van de overeenkomst) die ingaat na de overeengekomen periode van twee jaar: de huurder kan, gezien het semi-dwingendrechtelijke karakter van deze afdeling, aanpassing van de huurprijs vragen.

De formulering over een afgesproken nieuwe huurprijs na het verstrijken van een overeengekomen periode, waarmee partijen gedurende een bepaalde huurperiode de huurovereenkomst hebben uitgebreid, is volgens de uitspraak van de kantonrechter te Eindhoven van 23 februari 1987 Noot 108 bepalend voor de vraag of een huurprijsaanpassing wel doorgang kan vinden. Het is goed mogelijk dat de huurprijs niet aangepast kan worden als partijen gedurende de huurperiode (bijvoorbeeld in het derde jaar) verklaren dat de einddatum van de huurperiode, die oorspronkelijk valt tegen het einde van het vijfde jaar, nu wordt geacht te eindigen tegen het einde van het tiende jaar. In het kader van de contractsvrijheid lijkt het dat partijen op deze wijze de overeengekomen duur alsnog kunnen uitbreiden. Dan is het niet mogelijk om de huurprijs tussentijds te wijzigen. De eerste huurperiode is dan immers uitgebreid tot een periode van tien jaar.

2C1. Wijziging van de huurprijs door de huurder is ook mogelijk als partijen voor de tweede periode een huurprijs zijn overeen gekomen >>

Als partijen in de huurovereenkomst hebben vastgelegd welke huurprijs voor de tweede huurperiode zal gelden, dan ontneemt dit in ieder geval de huurder op grond van artikel 7:291 BW niet het recht om op grond van artikel 7:303 BW een vordering tot vaststelling van de huurprijs in te stellen. Als de huurprijs in het nadeel van de huurder is vastgesteld, dan komt de semi-dwingendrechtelijke regel van 7:291 BW de huurder te hulp. Als de overeengekomen huurprijs ten nadele van de verhuurder is overeengekomen, dan lijkt de verhuurder daar op basis van de huidige wetgeving weinig tegen te kunnen doen. De wetgever heeft immers partijautonomie bij de bepaling van de afspraken voorop gezet, waarbij de huurder wordt beschermd, als deze afspraken in zijn nadeel luiden. Noot 110 Zie ook HR 13 oktober 1989, NJ 1990, 494, m.nt. P.A. Stein (Gamba/Mespan I). In deze uitspraak wordt een uitspraak van de rechtbank bestreden, die de mogelijkheid openhield om bezwaar tegen een tussen partijen overeengekomen huurprijs (ten behoeve van de verlenging) bij aanvang van de huurovereenkomst te maken. De Hoge Raad overwoog: "deze stelling faalt, omdat - zoals in de aanhef van het eerste lid van art. 1632a BW (voorganger van het huidige artikel 7:303 BW, Huurgeschil.nl) met zoveel woorden tot uitdrukking is gebracht en wordt bevestigd door de wetsgeschiedenis, aangehaald in de conclusie van het OM onder 2.13, 2.15 en 2.23-2.25 pp. niet bij overeenkomst de mogelijkheid van huurprijsvaststelling overeenkomstig dat artikel kunnen uitsluiten".

De uitspraak in laatstgenoemde noot komt uit de tijd dat in de wet de zinsnede "ongeacht enig anders luidend beding" was opgenomen. Deze zinsnede is in de huidige wet komen te vervallen, waardoor de huurder slechts bij aanvang van de huur voor hem nadelige bepaling in het huurcontract kan bestrijden.

2C2. Partijen komen een huurprijs overeen na verstrijken van de eerste periode >>

Als partijen na het verstrijken van de eerste periode een huurprijs zijn overeengekomen, dan is er geen plaats meer voor rechterlijk ingrijpen als een van de partijen zich niet kan vinden in de huurprijs die voor de tweede huurperiode tussen partijen is overeen gekomen. Dit vloeit voort uit de partijautonomie, zoals die door de wet tot uitgangspunt is genomen. In de uitspraak van de Hoge Raad van 22 oktober 1993 wordt dit bevestigd.

2C3. Partijen komen een huurprijs overeen na uitoefening van een optie tot verlenging van de huur >>

Voor ingrijpen door de rechter is evenmin plaats als de huurprijs tussen partijen is overeen gekomen na uitoefening van een optie tot verlenging van de huur door de huurder. Ook hier gaat de rechtspraak er van uit dat het op de weg van partijen ligt om een nadere huurprijs overeen te komen. Als partijen dan een nadere huurprijs zijn overeengekomen, dan kan de huurder zich na die afspraken niet tot te rechter wenden om die gemaakte afspraken aan te tasten. De Hoge Raad heeft dit beslist in haar uitspraak van 23 februari 1996. Allereerst bevestigt de Hoge Raad dat de huurder de rechter in kan schakelen als er afspraken over de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst zijn gemaakt. Noot 112

2D. Contractuele bepaling over vaststelling huurprijs door deskundigen >>

Een contractueel beding waarin partijen zijn overeengekomen dat de nieuwe huurprijs door deskundigen zal worden vastgesteld is geldig. Partijen mogen de overeengekomen huurprijs ook afhankelijk laten stellen van andere criteria dan in de wet (artikel 7:303 BW) genoemd. Partijen kunnen de huurprijs afhankelijk laten stellen van omzet, winst, etc. Dit sluit niet uit dat partijen de rechter op grond van de wettelijke regeling niet mogen vragen in plaats van de contractuele regeling de wettelijke procedure te volgen. Een dergelijke situatie wordt dan beoordeeld op grond van hetgeen boven is gesteld over een gewijzigde huurprijs die op grond van afspraken bij aanvang van de huurovereenkomst kan worden gewijzigd.Noot 114 De rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft in haar vonnis van 19 oktober 2012 ( LJN: BY1179, sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 850865 ) beslist dat een contractueel overeengekomen bepaling over benoeming van een deskundige na een beroep door de huurder op vernietiging van deze bepaling in strijd is met de semi-dwingend rechtelijke regeling als genoemd in artikel 7:291 lid 1 BW en daarom buiten toepassing diende te blijven. Volgens dit artikel mag van deze afdeling niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. Het hof vond deze bewuste regeling in het nadeel van de huurder. Het hof vond deze afspraak zoals tussen partijen overeengekomen vooral in het nadeel van de huurder omdat dit artikel uitsloot dat partijen slechts één deskundige benoemen. Voorts bepaalde dit artikel dat de huurder een deskundige benoemt en dat de verhuurder een deskundige benoemt, waarna deze deskundigen gezamenlijk een derde deskundige benoemen. Dat betrof derhalve geen gezamenlijke benoeming van de deskundige(n) door de huurder en de verhuurder. Verder was deze regeling op grond van de verdeling van de kosten in het nadeel van de huurder. De contractuele regeling verplichte de huurder immers ten minste de kosten van de door hem benoemde deskundige en de helft van de kosten van de derde deskundige te dragen (in plaats van de helft van de kosten van één deskundige).

Het hof heeft zich echter niet gebogen over de vraag of de huurder zich nog wel op vernietiging van de overeengekomen bepalingen kon beroepen.

In hoger beroep voor het gerechtshof te 's-Gravenhage werd op 19 juli 2016 ( ECLI:NL:GHDHA:2016:1995) een procedure gevoerd waarin de vraag ter beoordeling werd voorgelegd of een beding in de algemene voorwaarden (versie 28 januari 1994) van toepassing was en de regeling van artikel 7:303 BW en artikel 7:304 BW op grond van de algemene voorwaarden terzijde kon worden gezet. Deze regeling als verwoord in de algemene voorwaarden luidde als volgt: "Indien een partij bij het vervallen/ontbreken van een dwingendrechtelijke regeling daaromtrent gebruik wil maken van de bevoegdheid om wijziging van de huurprijs aan de markthuurwaarde te verlangen, dan stelt hij de andere partij daarvan [….] in kennis […].” "Hierna volgt een bindend adviesregeling, een en ander zoals geciteerd in de bestreden beschikking in rechtsoverweging 2d (hierna: de bindend adviesregeling)".

De kantonrechter had op verzoek van de huurder een deskundige benoemd om een advies uit te brengen omtrent de huurprijs van de winkelruimte vanaf de dag waarop het verzoek was ingediend.
De verhuurder nam hier geen genoegen mee. In hoger beroep stelde de verhuurder dat de bindend adviesregeling van artikel 4.2 algemene bepalingen exclusief van toepassing is (met uitsluiting van de wettelijke regeling van boek 7, artikelen 303 en 304 BW). De ongewijzigde handhaving van artikel 4.2 algemene bepalingen zou moeten gezien worden als het product van onderhandelingen tussen partijen, gelet op de afwijkende bepalingen die toen zijn overeengekomen. Volgens de verhuurder moet onder deze omstandigheden worden aangenomen dat partijen de letterlijke taalkundige betekenis van artikel 4.2 algemene bepalingen voor ogen hebben gehad. Blijkens de tekst van artikel 4.2 algemene bepalingen is naar de mening van de verhuurder de bindende adviesregeling van toepassing, indien een dwingendrechtelijke regeling is vervallen of geheel ontbreekt.

Het hof kon zich niet vinden in het standpunt van de verhuurder. Volgens het hof staat voorop dat ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst in 2000 het oude huurrecht van boek 7A BW gold, waarbij – voor zover thans van belang – een met de huidige artikelen 7:303 en 7:304 BW overeenkomstige regeling voor huurprijswijziging bestond. In afwijking van het oude recht heeft de regeling nu niet meer voor alle partijen een dwingendrechtelijk karakter. Alleen de huurder kan hierop een beroep doen, de verhuurder niet. Dit blijkt uit de eerder besproken huidige redactie van artikel 7:291 BW, waarin staat: “Van de bepalingen van deze afdeling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken”. Dit lag dus anders in het recht dat vóór 2003 van toepassing was. Van de wettelijke regeling kon dus niet door partijen - ook niet in het voordeel van de huurder - worden afgeweken wegens het dwingendrechtelijke karakter van deze bepaling.

Volgens het hof bevat het huidige huurrecht nog steeds ‘een dwingendrechtelijke regeling’ tot wijziging van de huurprijs, zodat reeds hierom de grondslag aan het verweer van de verhuurder is ontvallen. De omstandigheid dat de regeling niet voor beide partijen dwingendrechtelijk van aard is, maakt volgens het hof deze uitleg niet anders.

Steun hiervoor wordt volgens het hof mede gevonden in de wetsgeschiedenis, waarin de dwingende aard van de regeling van artikel 7:291 BW expliciet wordt genoemd. Verwezen wordt naar de hierna geciteerde passage in de memorie van toelichting: (MvT TK 26 932, nummer 3, p. 1) “De voorgestelde regeling brengt geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van het huidige recht. Zowel het thans bestaande toepassingsgebied als de thans bestaande opzeggings- en termijnbescherming op dit gebied zijn gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor de regeling van de vaststelling van de huurprijzen. Het onderhavige wetsvoorstel heeft dan ook een andere strekking dan het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte en intrekking van de Huurwet (Kamerstukken II 1994-95, 24 150, nrs. 1-13) had.
In dit verband werd verder nog gewezen op de uitleg in 2.3 van de handleiding bij de algemene voorwaarden, inhoudende: “[…] voorziet de wet in de mogelijkheid om bij de kantonrechter een huurprijsaanpassing te bewerkstelligen als de huurprijs niet meer overeenkomt met de markthuur ter plaatse.[….] Omdat het er echter naar uitziet dat de wettelijke regeling ter zake van markthuurprijsaanpassingen komt te vervallen, is in 4.4 van de huurovereenkomst en in 4.2 van de algemene bepalingen voorzien in een vervangende regeling”. Ook hierin wordt uitgegaan van een vervangende regeling in de situatie dat de wettelijke regeling zou wegvallen.
In de handleiding behorende bij de algemene voorwaarden werd verwezen naar aanpassing van de markthuur door de kantonrechter. Het begrip ‘markthuurwaarde’/‘markthuurprijs’ werd destijds als een verzamelbegrip werd gebruikt, waarmee (mede) werd gedoeld op het criterium van het toenmalige artikel 7A:1632a BW (thans artikel 7:303 BW). De (enkele) verwijzing naar ‘markthuurwaarde’ in de algemene bepalingen vormt onder deze omstandigheden, gelet op het tijdgewricht waarin deze algemene bepalingen tot stand kwamen en in dit geval zijn toegepast, dan ook geen aanwijzing dat met het gebruik van dit begrip door partijen een andere maatstaf dan de wettelijke werd beoogd.

Het hof was daarom van oordeel dat de huurder terecht ontvankelijk werd verklaard in haar verzoek en dat de deskundige de maatstaf van artikel 7:303 BW dient te hanteren.

In deze procedures werd geen beroep gedaan op de verjaring van het actieve recht om zich op vernietiging van een bepaling op grond van artikel 3:52 BW te beroepen. Ik vind de opmerking van het hof dat de omstandigheid dat de regeling niet voor beide partijen dwingendrechtelijk van aard is, de uitleg niet anders maakt niet begrijpelijk. Ik ga er van uit dat het hof hier heeft bedoeld de contractuele regeling alleen van toepassing te laten verklaren als een (semi)dwingende regeling zou ontbreken. Een dergelijke wettelijke regeling ontbreekt echter niet, zodat partijen uiteindelijk terug dienen te vallen op deze wettelijke regeling. Op grond van het feit dat de regeling van artikel 7:303 BW semidwingend recht bevat zal de regeling binnen een periode van drie jaar komen te vervallen nadat het recht tot vernietiging van een bepaalde bepaling aan de huurder ‘ten dienste is komen te staan’. Ik ga hier onderstaand nader op in.

2E. Onderscheid contractuele verlenging en wettelijke verlenging voor de huurprijs >>

De Hoge Raad heeft al wel aangegeven dat er een verschil kan bestaan als er sprake is van een verlenging van de huurovereenkomst op grond van de wet of een verlenging op grond van de huurovereenkomst (in de huurovereenkomst wordt dan bijvoorbeeld een huurperiode van vijf + telkens vijf opvolgende jaren afgesproken). Is het laatste het geval dan is het mogelijk dat van de objectieve maatstaf die bij de berekening van de huurprijs toegepast moet worden wordt afgeweken door op de uitkomst van de toepassing daarvan een correctie toe te passen op grond van 'de wijze van totstandkoming van het door partijen omtrent de huurprijs overeengekomene'. Noot 116 Ook als door partijen de bijzondere geschiktheid van het gehuurde voor het gebruik er van dus in de oorspronkelijke huurprijs was verdisconteerd, dan nog kan de rechter in het geval van een contractuele verlenging toch aan die factor betekenis toekennen, nadat hij eerst de naar objectieve maatstaf vastgestelde huurprijs heeft benoemd.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 6 september 1996 bevestigd dat er een verschil is tussen een huurovereenkomst die door de wet is verlengd, of op grond van de huurovereenkomst is voortgezet. Bij de laatstgenoemde wijze van verlenging kan er rekening worden gehouden dat het verhuurde bijzonder geschikt is om het beter in te richten voor het doel waarvoor het is verhuurd, hetgeen een factor kan zijn die op de huurwaarde van invloed is. Noot 118 Bij een verlenging op grond van de wet is die mogelijkheid er niet. De overeenkomst die met een beding van een huurperiode van vijf plus vijf jaar is gesloten wordt echter vaak als een weerslag van de wettelijke regeling gezien. Partijen zijn zich vaak niet bewust dat dit een contractuele verlenging betreft en dus reden kan zijn om van de objectieve maatstaf af te wijken.

Zo zou de huurprijs van een huurpand dat oorspronkelijk voor 60 m² is verhuurd, maar gemakkelijk (met eenvoudige middelen) uitgebreid kan worden naar 160 m² (bijvoorbeeld door een binnenplaats te overdekken) gecorrigeerd kunnen worden in het kader van deze bijzondere geschiktheid in het voordeel van de verhuurder. Volgens de Hoge Raad kan dan in het kader van een contractuele verlenging hier rekening mee worden gehouden.

Voor zover bekend is er geen rechtspraak waarin van de objectieve maatstaf wordt afgeweken. De praktische betekenis van het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid is niet groot.

3. De mogelijkheid van huurprijswijziging bij een huurovereenkomst voor onbepaalde duur >>

De huurovereenkomst die na verloop van een huurperiode van tien jaar voor onbepaalde tijd is verlengd, kan telkens na vijf jaar worden gewijzigd als deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De periode van vijf jaar vangt aan vanaf het tijdstip met ingang waarvan de huurprijs door partijen het laatst is gewijzigd of een wijzigingsprocedure formeel wordt ingeleid, of een wijziging van de huurprijs wordt afgedwongen. Voor een antwoord op de vraag of de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse moet een objectieve maatstaf in acht worden genomen. De oorspronkelijke overeengekomen huurprijs speelt hierbij geen rol. Dit betekent dat de huurder, die naar objectieve maatstaven aantoonbaar te veel huur heeft betaald gedurende de eerste overeengekomen periode, geen rechten toekomt om deze te veel betaalde huur terug te vorderen. Het objectieve aspect in deze redenering is gelegen in het feit dat de huurprijs bij voortzetting van de huurovereenkomst niet is gebaseerd op de tussen partijen gesloten overeenkomst, maar daarentegen wordt gebaseerd op de gemiddelde huurprijs van de vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse (HR 10 mei 1996, NJ 1996, 670, met noot P.A. Stein (Aarhof).
De overeenkomst die van meet af aan is gesloten voor onbepaalde tijd geldt voor vijf jaar. Dit is vastgesteld op grond van artikel 7:292 lid 1 BW. Deze overeenkomst valt wat betreft de aanpassing van de huurprijs onder de regel van artikel 7:303 lid 1 onder b BW. Los van de perikelen omtrent de huurprijs wordt deze overeenkomst op grond van artikel 7:292 lid 2 BW van rechtswege verlengd voor een periode van nog eens vijf jaar. Na het verstrijken van een huurperiode van totaal 10 jaren kan de huurprijs opnieuw worden aangepast op grond van artikel 7:303 lid 1 onder b BW. Er geldt geen mogelijkheid van aanpassing van de huurprijs op grond van artikel 7:303 lid 1 onder a BW, omdat er niet sprake is van het verstrijken van een overeengekomen huurperiode. Als de huurprijs op grond van artikel 7:303 lid 1 onder b BW wordt aangepast, dan wordt bij bepaling van de huurprijs geen rekening gehouden met omstandigheden waarmee partijen bij totstandkoming van de overeenkomst rekening hebben gehouden.

Het actieve recht op vernietiging verjaart >>

In de ROZ-bepalingen (versie 2008) staat standaard een van de wettelijke regeling afwijkende bepaling over de benoeming van de deskundige. Deze regeling in de ROZ-bepalingen komt er op neer dat bij huurprijswijzigingen partijen allebei een deskundige moeten benoemen. Deze deskundigen moeten op grond van deze voorwaarden een derde deskundige benoemen. De drie deskundigen stellen dan een huurprijs vast op basis van de wettelijke criteria. Een partij betaalt de kosten van een door hem benoemde deskundige. De kosten van de derde deskundige worden door huurder en verhuurder door ieder voor de helft gedragen.

Deze bepaling wijkt af van de wettelijke regeling. De wettelijke regeling zegt dat er slechts één deskundige benoemd dient te worden en dat de rechter deze deskundige benoemt als partijen er niet in slagen in onderling overleg een deskundige te benoemen. De voorwaarden die gelden om een deskundige in te schakelen worden afzonderlijk in dit hoofdstuk besproken.

Deze contractueel overeengekomen regeling kan in een specifiek geval in het nadeel van de huurder zijn. Het inschakelen van één deskundige is vaak al prijzig. Inschakeling van twee deskundigen zal doorgaans kostbaarder zijn, dan inschakeling van één deskundige. Mr. Wissink geeft in zijn conclusie van 10 maart 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:183) aan dat naar het oordeel van het hof de wettelijke regels niet waren geschonden. Het hof had in hoger beroep een verzoek tot afwijking van de in de wet gestelde regels over huurprijsverhoging in het kader van de wettelijke mogelijkheid van artikel 7:291 lid 3 BW afgewezen. Voor meer informatie over de uitspraak verwijs ik naar het hoofdstuk De huurperiode onderdeel "Verzoek om wettelijke regeling buiten toepassing te verklaren".
Dat volgens deze bepaling de kosten van de derde deskundige door beide partijen wordt gedragen, maakt dit niet anders. Voor het opstellen van een rapport wordt door grote expertisebureaus vaak een bedrag tussen de € 5.000 en de € 7.000 gevraagd.

De huurder heeft in ieder geval geen belang bij afwijking van de wettelijke regeling als de verhuurder huurverhoging wenst te bewerkstelligen. Als de verhuurder huurverhoging wenst te bereiken, zal de huurder dus conform deze voorwaarden mee moeten betalen aan een procedure waarbij hij geen belang heeft. De huurder moet dan meewerken en betalen voor het leveren van het bewijs dat een verhoging door de verhuurder aan de orde is. Conform het bewijsrecht zal de partij die een standpunt inneemt zijn stelling dienen te bewijzen (artikel 150 RV) en staat de andere partij buiten deze bewijslevering die een partij ter onderbouwing van een stelling aan dient te dragen.
De genoemde regeling in de ROZ-bepalingen laten de partij (huurder) die geen belang heeft bij een procedure ook meebetalen in de kosten van deze procedure, ook als deze partij (verhuurder) in het ongelijk wordt gesteld.

Verder heeft de huurder geen invloed op de benoeming van de derde deskundige.

Daarnaast wordt de gang naar de rechter impliciet afgesneden als een partij het niet eens is met de benoeming van de derde deskundige. Deze derde deskundige heeft dan een belangrijke rol in de vaststelling van de huurprijs. De wet heeft bedoeld dat partijen overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige die de huurprijs moet vaststellen. Beide partijen moeten dus vertrouwen hebben dat de deskundige een juiste vaststelling van de huurprijs opstelt.

Deze nadelen kunnen ook voor de verhuurder spelen. De regeling is echter ingesteld op een verhoging van de huurprijs, die doorgaans plaatsvindt. Dat er door de crisis verlaging van de huurprijs plaatsvindt, is een uitzonderlijke situatie. In zijn algemeenheid kan dus wel worden gesteld dat deze regeling in strijd is met de wettelijke regeling, omdat deze regeling in het nadeel van de huurder van de wettelijke regeling afwijkt. Deze regeling komt daarom voor vernietiging in aanmerking. De belangrijkste nadelen van het huurprijsverhogingsbeding in de algemene voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat. Deze bepalingen zijn (potentieel) tijdrovender. Na het doorlopen van deze regeling staat immers nog de wettelijke procedure open. Dit betekent niet alleen dat de huurder langer zal moeten wachten voordat hij duidelijkheid krijgt over zijn rechtspositie, maar ook dat de huurder met veel meer kosten (het entameren van een procedure bij de kantonrechter en wederom de kosten van deskundige(n)) wordt geconfronteerd.
Verder geldt dat door het volgen van de wettelijke regeling van artikel 7:304 BW de aanvangsdatum van de huurprijswijziging wordt gefixeerd. Het beding waarbij het voor partijen pas mogelijk is om de wettelijke regeling te doorlopen, nadat de regeling in de Algemene Bepalingen niet heeft geleid tot een uitkomst waar beide partijen mee kunnen leven, kan voor de huurder zeer nadelig uitpakken. Immers, indien de deskundige(n) een huurprijsaanpassing adviseert, zal de huurprijsaanpassing geruime tijd later ingaan dan wanneer de wettelijke regeling direct kan worden gevolgd. Dit is met name ongunstig (voor de huurder) indien het advies sterk (in voor de huurder gunstige zin) afwijkt van de overeengekomen huurprijs. Tot slot zet de constructie van de benoeming van een derde deskundige door de twee partijdeskundigen, partijen op meer afstand bij de benoeming van de derde deskundige dan wanneer partijen gezamenlijk of de rechter een of meer deskundigen benoemt, en dat de wettelijke regeling voor de huurder met meer waarborgen is omkleed.

Vernietiging van een bepaling uit het huurcontract door de huurder
De huurder kan in beginsel altijd een beding vernietigen als dit beding afwijkt van een semi-dwingende wettelijke regeling. Dit geldt dus ook voor afwijking van de regeling tot benoeming van een deskundige als verwoord in artikel 7:304 BW. Het recht om een bepaalde contractuele regel te vernietigen wordt beperkt door artikel 3:52 BW. Dit artikel regelt de verjaring van de rechtsvordering tot vernietiging. Uit het gestelde in de algemene inleiding van de memorie van toelichting tot vaststelling van titel 7.4 wordt duidelijk dat is beoogd de gewone regels voor het inroepen van de vernietiging op het huurrecht van toepassing te doen zijn en dus ook artikel 3:52 BW. Voor het huurrecht geldt dus geen afwijkende regeling. De botsing tussen een contractuele bepaling die afwijkt van de regeling ex artikel 7:303 BW en 7:304 BW leidt tot een regeling die strijdig is met het dwingend recht en dit is een “andere vernietigingsgrond” als bedoeld in artikel 3:52 lid 1 sub d BW.

Onderscheid eiser of verweerder van belang De huurder moet er echter op bedacht zijn dat hij niet stil kan zitten tot het moment dat vernietiging van een bepaling in de algemene voorwaarden noodzakelijk wordt. Het actieve recht tot vernietiging van een bepaling verjaart op grond van artikel 3:52 lid 1 sub b BW drie jaar nadat het recht aan de huurder ‘ten dienste is komen te staan’. Volgens artikel 3:51 lid 3 BW kan de verwerende partij altijd een beroep op vernietiging in een procedure doen. Dit recht verjaart dus niet. Het is dus van belang een onderscheid te maken of een partij die zich op vernietiging beroept als eiser of als verweerder optreedt.

Wanneer vangt de verjaringstermijn aan?
Als eenmaal duidelijk is dat een partij als eisende partij optreedt, dan is de verjaringstermijn van drie jaar van toepassing. Het is dan van belang te weten wanneer deze verjaringstermijn aanvangt. Zoals gezegd vangt volgens de wet deze termijn aan nadat het recht tot vernietiging van een bepaalde bepaling aan de huurder ‘ten dienste is komen te staan’.

In de rechtspraak staat nu ter discussie wanneer dit recht de huurder “ten dienste staat”. Is dit nu vanaf aanvang van de overeenkomst, of vanaf het moment dat de behoefte tot vernietiging van een bepaalde voorwaarde uit de overeenkomst tot uitdrukking kwam?
Het hof te Amsterdam heeft op 5 juni 2012 antwoord gegeven op deze vraag. De verhuurder heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof. De Hoge Raad heeft over deze zaak op 9 augustus 2013 arrest gewezen. Voor een heldere begripsvorming bespreek ik beide arresten.

In de procedure voor het gerechtshof te Amsterdam op 5 juni 2012 ( LJN: BZ0439, gerechtshof Amsterdam, 200.095.269/01 ) werd een huurder de mogelijkheid ontnomen om op grond van artikel 7:303 BW na verlenging van de huurperiode een huurprijswijziging te initiëren. De huurder wenste de in zijn nadeel gestelde bepalingen te vernietigen. De huurder stelde het verzoek in om ex artikel 7:304 BW een deskundige te benoemen toen partijen in onderling overleg geen deskundigen konden benoemen. In deze procedure deed de verhuurder een beroep op verjaring van de mogelijkheid het overeengekomen beding te vernietigen zoals genoemd in artikel 3:52 lid 1 sub b BW.

Het hof te Amsterdam bevestigde in haar arrest dat de bewuste bepaling zich voor vernietiging leent, omdat deze bepaling in strijd is met de wettelijke regeling en in het nadeel van de huurder luidt. De overwegingen staan in alinea 3.6 van het arrest genoemd. Het hof is echter in alinea 3.7 van het arrest de mening toegedaan dat artikel 3:52 BW ook in deze situatie van toepassing is en dat voor het huurrecht geen afwijkende regeling is opgenomen. De verjaringstermijn van drie jaar vangt dan aan op het moment dat de bevoegdheid tot vernietiging aan degene die de vernietiging inroept ten dienste is komen te staan.

Het hof is van mening dat hier niet sprake is van een verwerend beroep van de huurder ex artikel 3:51 BW. Door indiening van het verzoekschrift wordt de huurder als actieve partij beschouwd en wordt de mogelijkheid van vernietiging beschouwd te zijn verjaard als het actieve beroep op vernietiging wordt gedaan na verstrijken van de in de wet genoemde termijn van verjaring.

Wanneer staat de bevoegdheid tot vernietiging ten dienste?
Het hof trekt een parallel met het arbeidsrecht en komt in rechtsoverweging 3.9 van het arrest tot het oordeel dat het dwingendrechtelijke karakter van het huurrecht voor middenstandsbedrijfsruimten en de beschermingsgedachte die daaraan ten grondslag ligt ertoe nopen ook in het kader van dat huurrecht artikel 3:52 lid 1 sub D BW aldus uit te leggen dat de bevoegdheid tot vernietiging de huurder eerst ten dienste is komen te staan wanneer de verhuurder een beroep op het afwijkende beding heeft gedaan. Het hof trekt hierbij een parallel met het arbeidsrecht. Hoewel dit een sympathieke draai in de redenering van het hof is ten gunste van de huurder, is deze redenering toch merkwaardig nu het hof eerst tot de conclusie was gekomen dat voor het huurrecht in het kader van de mogelijkheid van vernietiging van rechtshandelingen uitdrukkelijk geen uitzondering op de algemene regel was gemaakt. Voor het arbeidsrecht geldt een afwijkende wettelijke regeling, zodat beide verschillende regelingen niet zijn te vereenzelvigen. Het is daarom niet te verbazen dat er ten aanzien van deze uitspraak door de verhuurder cassatie bij de Hoge Raad is ingesteld.

De Hoge Raad komt in het arrest van 9 augustus 2013 ( ECLI:NL:HR:2013:BZ9951 ) over dit bewuste punt in rechtsoverweging 3.5.1 tot het oordeel dat er onvoldoende grond bestaat voor toepassing van de regeling zoals die voor het arbeidsrecht geldt. Bij gebreke van een wettelijke voorziening in het huurrecht kan dan ook niet worden aangenomen dat de in deze zaak in het geding zijnde vernietigingsgrond de door het beding benadeelde partij in alle gevallen eerst ten dienste komt te staan op het moment waarop een beroep op het beding wordt gedaan.
Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever met de woorden ‘ten dienste komen te staan’ bedoeld te bewerkstelligen dat de verjaring een aanvang neemt zodra de partij die een beroep op de vernietigbaarheid toekomt, die bevoegdheid daadwerkelijk kan uitoefenen. Voorts, dat hier sprake is van een regel die zich voor flexibele toepassing leent.

De Hoge Raad brengt vervolgens de volgende nuance aan in deze kwestie voor wat betreft het moment waarop de mogelijkheid van vernietiging van deze bepaling, en dus niet van de gehele overeenkomst, ten dienste staat. Dat is mogelijk op het moment dat de huurder zich bewust was dat in de overeenkomst is afgeweken van artikel 7:303 BW, alsmede indien het de huurder, toen partijen voorafgaand aan de procedure onderhandelden over de benoeming van een deskundige met het oog op de door de huurder gewenste aanpassing van de huur, duidelijk was dat de verhuurder van mening was daartoe contractueel niet gehouden te zijn. De zaak is vervolgens terug verwezen naar het hof te ’s-Gravenhage voor verdere behandeling en beslissing. De uitspraak van het hof te ’s-Gravenhage is mij nu (juli 2014) nog niet bekend. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland civiel recht, locatie Almere heeft in een vonnis van 25 oktober 2013 ( ECLI:NL:RBMNE:2013:7733 ) beslist dat een grote professionele huurder op grond van artikel 3:52 lid 1 sub d BW geen beroep toekwam op vernietiging van bepalingen van de algemene ROZ-voorwaarden, die een bepaalde van de wet afwijkende procedure voorschreven. De huurder was een grote professionele huurder, die zelf de overeenkomst had opgesteld met toepasselijkheid van deze voorwaarden. De rechtbank concludeerde dan ook in rechtsoverweging 4.5 dat de huurder bij het sluiten van de overeenkomst bekend was met de van de wet afwijkende regeling in de algemene voorwaarden, zodat de verjaringstermijn als genoemd in artikel 3:52 lid 1 sub d BW is gaan lopen vanaf het begin van de huurovereenkomst. Aangezien de verjaringstermijn van drie jaar al lang was verstreken ten tijde van het actieve beroep van de huurder op vernietiging van de bewuste voorwaarden, werd de vordering van de huurder afgewezen.

Dat de positie van een partij afhankelijk is van de juridische argumenten die in een procedure worden gevoerd blijkt maar eens weer uit het arrest van het hof te Amsterdam van 16 juli 2013 ( ECLI:NL:GHAMS:2013:2105 ). In deze zaak was een partij door indeplaatsstelling huurder geworden van een hotel. Het huurcontract liep al meer dan drie jaar, voordat de indeplaatsstelling tot stand kwam. Bij dit huurcontract waren de ROZ-bepalingen van toepassing verklaard. In deze ROZ-bepalingen staat dat partijen onderling een deskundige benoemen in het kader van een procedure tot wijziging van de huurprijs.

De huurder had eerst meegewerkt aan een benoeming van een deskundige conform de algemene bepalingen. Deze bepaling is dezelfde bepaling als boven al beschreven bij de procedure voor het gerechtshof te Amsterdam op 5 juni 2012. In deze zaak werd de bevoegdheid van de rechter om een deskundige te benoemen ook ter discussie gesteld. Dit standpunt over de bevoegdheid van de rechter richtte zich op een ander aspect. De huurder had tweemaal ingestemd om een deskundige te benoemen conform de algemene bepalingen, doch de gemachtigde van de huurder had ook tweemaal de toestemming in getrokken. De verhuurder was daarom van mening dat de huurder zijn recht had verwerkt om de weg te volgen zoals in artikel 7:304 BW wordt voorgeschreven.

Het hof verwierp het betoog van de verhuurder dat de huurder zijn recht had verwerkt. Het hof was van mening dat het enkele feit dat de voormalige gemachtigde van de huurder aanvankelijk had ingestemd met toepasselijkheid van de regeling van huurprijswijziging in de algemene bepalingen niet mee brengt dat sprake is van rechtsverwerking, en dat de huurder het recht heeft verspeeld zich op de wettelijke regeling te beroepen.
Ik vind deze onderbouwing wel erg mager. Ik wil hier niet te lang bij stil staan. Ik vind het interessanter dat hier niet ter sprake is gekomen dat de overeengekomen bepalingen gewoon van toepassing zijn. De huurder had deze bepalingen niet vernietigd. Ook al zou de huurder beroep op vernietiging van deze bepalingen hebben gedaan, dan zou het hof conform artikel 3:52 lid 1 sub d BW moeten beslissen dat de verjaringstermijn was gaan lopen vanaf het begin van de huurovereenkomst. Door de indeplaatsstelling zijn de rechten en de verplichtingen van de oorspronkelijke huurder overgegaan op de in de plaats gestelde huurder. De rechtbank te 's-Gravenhage, zittingsplaats Leiden, was in de beschikking van 28 april 2016 ( rechtbank 's-Gravenhage, kantonzaken, zittingsplaats Leiden, 4712713/EJ VERZ 15-87670), waarin om de benoeming van een deskundige in het kader van de 7:304 BW procedure was verzocht, van mening dat het dwingendrechtelijke karakter van deze regeling ertoe noopt de bepaling van artikel 3:52 lid 1 sub d BW betreffende de verjaringstermijn aldus uit te leggen dat de bevoegdheid tot vernietiging de huurder eerst ten dienste is komen te staan wanneer de verhuurder een beroep op het afwijkende beding heeft gedaan.

De verjaringstermijn van drie jaar was al lang was verstreken ten tijde van de indeplaatsstelling. Ook in deze zaak had de verhuurder na een beroep door de huurder op vernietiging van deze bepaling zich kunnen beroepen op de actieve verjaring. Het verzoek van de huurder zou dan afgewezen moeten worden. De huurder heeft echter geen beroep op vernietiging van deze bepaling gedaan, zodat deze bepaling in stand bleef. Dit zou ook het geval zijn als de huurder wel een beroep zou hebben gedaan op vernietiging van deze bepaling in de algemene voorwaarden. Dit beroep op vernietiging van deze bepaling zou dan afgewezen dienen te worden, net zoals gebeurde in de procedure voor het gerechtshof te Amsterdam op 5 juni 2012. De enige mogelijkheid om dit beroep toch te laten slagen is dan gelegen in het verleggen van het tijdstip waarop de vernietiging ten dienste komt te staan aan de huurder tot het moment dat de vernietiging actueel wordt. Wellicht is dat nog mogelijk voor de niet professionele huurder die zich ook niet door een professional bij heeft laten staan bij het sluiten van een contract.

Afwijkende bedingen
Ook na vernietiging van een beding kan een partij de rechter verzoeken alsnog akkoord te gaan met een dergelijk beding. De Hoge Raad beargumenteert in haar arrest van 3 april 2015 ( ECLI:NL:PHR:2015:2) dat de wet geen tijdstip noemt waarvoor of termijn waarbinnen het verzoek om goedkeuring moet worden gedaan. Een partij, dat zal doorgaans de verhuurder zijn, zal daarom volgens de Hoge Raad, nu de wet niet anders bepaalt en er ook anderszins geen grond is die zich daartegen verzet, ook na ingang van de huur en na vernietiging van dit beding dat verzoek kunnen doen. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar het hoofdstuk "De huurperiode", onderdeel "Verzoek om wettelijke regeling buiten toepassing te verklaren".

Conclusie
Als deze uitspraak tot maatstaf heeft te gelden, dan zal de huurder bij een actief beroep op verjaring duidelijk moeten maken dat hij pas op een later stadium bekend werd met het afwijkend beding in het nadeel van de huurder ten opzichte van de wettelijke regels. Als er sprake is van een professionele huurder die bekend is met deze voorwaarden, of een huurder die zich bijvoorbeeld bij het sluiten van de overeenkomst door een advocaat bij heeft laten staan, dan is het goed mogelijk dat de verjaringstermijn ex artikel 3:52 lid 1 onder d BW aanvangt vanaf het begin van de overeenkomst. Is er sprake van een niet-professionele partij die als huurder de overeenkomst heeft gesloten, dan is het mogelijk dat de huurder pas later tot ontdekking komt dat deze voorwaarden afwijken van de wettelijke regeling. Te denken valt aan de huurder die zich, na het standaard paraferen van de algemene voorwaarden, pas bij de onderhandelingen over wijziging van de huurprijs realiseert dat de algemene voorwaarden bepalingen bevatten die in het nadeel afwijken van de wettelijke regeling. De verjaringstermijn tot vernietiging van deze bepalingen start dan vanaf het moment dat de huurder daarmee bekend is geworden.
Het verdient de voorkeur na het sluiten van de overeenkomst de bepalingen buitengerechtelijk te vernietigen, waarvan duidelijk is dat deze in het nadeel van de huurder afwijken van de wettelijke regeling.
Na vernietiging van een bepaling is een partij alsnog bevoegd de rechter te vragen dit van de wettelijke regels afwijkend beding alsnog goed te keuren.

Als partijen bij aanvang van de huurovereenkomst een bindend advies over de huurprijs zijn overeengekomen, dan kan dit beding om dezelfde redenen worden aangepast als de redenen die gelden voor aanpassing van de huurprijs die bij aanvang van de huurovereenkomst tot stand is gekomen. Een bindend advies is wel geldig op het moment dat deze afspraak wordt gemaakt gedurende de looptijd van de eerste periode van de huurovereenkomst. Dan geldt de contractsvrijheid weer en kunnen partijen over de huurprijs bindende afspraken maken.

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button:

Tijdstip van instellen van vordering >>

Artikel 7:303 lid 1 sub a BW stelt dat de huurprijs kan worden aangepast "indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur". Dit moet niet zo letterlijk worden genomen dat de vordering pas kan worden ingesteld na afloop van de overeengekomen duur. De wetgever is van mening dat een van de partijen er ook belang bij kan hebben om de vordering zo snel mogelijk na mislukte onderhandelingen te kunnen indienen om daarmee zo snel mogelijk na het ingaan van de nieuwe huurperiode een uitspraak te hebben. De nieuwe huurprijs kan dan pas ingaan bij aanvang van de nieuwe periode, dus na het instellen van de vordering (Kamerstukken II, 26 932, nr. 5, p. 14, met betrekking tijdstip verzoek artikel 7:304 BW).

De wetgever heeft er kennelijk geen rekening mee gehouden dat de in dit artikel vermelde referentie periode, waarover de huurprijs berekend moet worden, door deze interpretatie verschoven dreigt te worden. Op deze referentieperiode en de betekenis van deze referentieperiode wordt in dit stuk verder ingegaan.

Door de rechter wordt de huurprijs vastgesteld >>

Artikel 7:303 BW heeft alleen betrekking op een wijziging van de huurprijs, voor zover deze niet meer overeenstemt met huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte. Als er sprake is van een gemengde huurovereenkomst, zal de rechter de huurprijs bij deze overeenkomst slechts mogen wijzigen als de huurprijs die voor het gebruik van de bedrijfsruimte wordt betaald niet overeenstemt met de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.

Een vergoeding voor goodwill en inventaris (die eventueel in de huurprijs inbegrepen zit) moet buiten beschouwing blijven. Het moet dus gaan om een "kale" vergoeding voor het gebruik van de bedrijfsruimte. Noot 122 In dezelfde zin werd in de uitspraak van 30 januari 2006 bepaald over de verhoging van een pachtprijs van een café. Hierbij was de pachtprijs in één bedrag weergeven (bijvoorbeeld ook vergoeding van inventaris). De rechter zal ook deze huurprijs alleen mogen wijzigen als datgene dat alleen voor het gebruik van de bedrijfsruimte wordt betaald niet overeenstemt met de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De rechter zal de "kale" huurprijs dus uit de gehele vergoeding van de gemengde overeenkomst dienen te lichten. Noot 123 Als er geen huurprijs voor het gebruik van de bedrijfsruimte uit de gehele vergoeding is te herleiden, dan kan het gebeuren dat de huurverhoging bij gebreke van een mogelijkheid tot toetsing geen doorgang kan vinden. In de uitspraak HR 30 januari 1981, NJ 1981, 393, m.nt. P.A. Stein (Heineken/Kreuk; de Pinguin) staat immers vermeld: "De rechter zal derhalve de huurprijs bij een gemengde overeenkomst als de onderhavige slechts mogen wijzigen voor zover hetgeen ten tijde van de vergelijking geacht kan worden te strekken tot vergoeding van het gebruik van de bedrijfsruimte, niet meer overeenstemt met de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse".
De wettelijke regeling als vervat in Artikel 7:303 BW maakt het dus niet mogelijk een wijziging van de vergoeding te bewerkstelligen van andere elementen waaruit de huurprijs is opgebouwd dan het element dat betrekking heeft op het beschikbaar stellen van de gehuurde onroerende zaak. De bij het gehuurde behorende grond (onroerende aanhorigheden) en de bij het gehuurde behorende bedrijfswoning kan wél bij de berekening van de huurprijs ingevolge artikel 7:303 BW worden betrokken.

Rapport gezamenlijk benoemde deskundige noodzakelijk bij instellen vordering >>

Een vordering op grond van artikel 7:303 BW is alleen ontvankelijk als deze vordering wordt onderbouwd door een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door één of meer door partijen gezamenlijk benoemde ter zake deskundigen (zie artikel 7:304 BW). Het is dus mogelijk dat partijen wel overeenstemming hebben bereikt over benoeming van een deskundige. Dat was de eerste stap in het proces. De tweede stap is dat partijen het eens moeten zijn over de huurprijs, die door de deskundige is berekend. Daar kan een probleem voor een partij ontstaan als deze het met de door de deskundige berekende huurprijs niet eens is. De partij die het met de berekening niet eens is, kan de rechter inschakelen. Dit is ook mogelijk zonder dat partijen een inhoudelijke discussie over de huurprijs hebben gevoerd. Artikel 7:303 BW vereist voor de ontvankelijkheid van de vordering niet dat er een inhoudelijke discussie over de huurprijs is gevoerd. Het is immers mogelijk dat een partij het met de uitkomst van een rapport niet eens is en al voorziet dat hij met de andere partij over de hoogte van de huurprijs niet tot overeenstemming zal kunnen komen. Als er al enige tijd in beslag genomen is met het benoemen van de deskundige en het deskundigenonderzoek, dan zal de partij die wijziging van de huurprijs verlangt een vordering tot wijziging van de huurprijs in kunnen stellen. Op de achtergrond kunnen partijen dan altijd nog proberen tot overeenstemming te komen. De partij die belang heeft bij wijziging van de huurprijs heeft er immers belang bij dat de ingangsdatum van de huurprijs wordt vastgezet. Om dit te bereiken moet de vordering worden ingesteld.
De rechter kan deze bezwaren zelf inhoudelijk beoordelen. Als de rechter van mening is dat het aangedragen rapport niet voldoet aan de wettelijke criteria en er door een deskundige alsnog een correct rapport opgesteld dient te worden met inachtneming van de wettelijke criteria, of als de bezwaren van een partij zodanig technisch zijn dat de rechter deze bij gebrek aan de benodigde kennis niet kan beantwoorden, dan kan hij zelf een deskundige in schakelen. De rechter en de partijen zijn in beginsel niet gebonden aan het rapport van de deskundige dat in het kader van de regeling van artikel 7:304 BW is opgesteld.
De deskundige wordt bij tussenvonnis benoemd (zie artikel 194 RV e.v.). In artikel 194 RV staat onder meer vermeld: “De rechter benoemt bij vonnis of bij latere rolbeschikking een of meer deskundigen na overleg met partijen (…)”.
In tegenstelling tot de eindbeschikking, die de rechter op het verzoek tot benoeming van een deskundige op grond van artikel 7:304 BW verstrekt waartegen de gewone rechtsmiddelen openstaan, wordt laatstgenoemde beslissing getroffen door het rechtsmiddelenverbod van artikel 194 lid 2 RV .

Het voorschrift ("De rechter (…) na overleg met partijen in artikel 194 lid 2 RV ") betekent niet dat de rechter is verplicht de deskundige na overleg met partijen te benoemen. Als de rechter een deskundige benoemt zonder daarover met partijen overleg te hebben, dan wordt geen vormvoorschrift op straffe van nietigheid overschreden. Er is ook geen sprake van schending van een fundamentele regel van procesrecht.Noot 123a Het is niet aannemelijk dat bovengenoemde zinsnede in artikel 194 RV dwingend recht bevat.

Een argument om aan te nemen dat de wetgever niet heeft bedoeld het genoemde overleg verplicht te stellen luidt als volgt. Het aanwijzen van andere deskundigen leidt in andere situaties dan het berekenen van de huurprijs soms tot discussie. De benoeming van de bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) als deskundige leidde in het verleden niet vaak tot discussie, omdat deze instantie gezien de deskundigheid en de ervaring bij het vaststellen van de huurprijs het meest in aanmerking kwam als bron van deskundig advies.Noot 123a Alle Kamers van Koophandel beschikten sinds 1981 over een BHAC, die werden ingeschakeld als deskundige voor een advies over de juiste huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte, zoals een horeca- of winkelpand. Per 1 januari 2014 is de Kamer van Koophandel gestopt met de Bedrijfshuuradviescommissie. Na het verdwijnen van de bedrijfshuuradviescommissie, zullen partijen én de rechter zijn aangewezen op commerciële marktpartijen.

De rechtbank Gelderland heeft in haar vonnis van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RBGEL:2016:5600) geoordeeld dat het rapport van de door partijen benoemde deskundige, waarin een markthuurprijs was berekend in plaats van de huurprijs conform artikel 7:303 BW volstrekt niet kon worden gebruikt door de huurder om de huurprijs zoals genoemd in dit rapport vast te kunnen laten stellen. Daarnaast had de huurder een verklaring voor recht gevorderd om de huurprijs op een bepaald niveau vast te stellen zonder daarbij zélf het rapport te volgen. De rechter zag daarom reden deze vordering af te wijzen. Daarnaast werd als subsidiaire vordering gevraagd een huurprijs op basis van het rapport vast te stellen. Deze vordering kon evenmin toegewezen worden, omdat deze was gebaseerd op het onjuist opgestelde rapport. De rechter zag geen aanleiding om een deskundige te benoemen, omdat daartoe een verzoek ontbrak. De rechter had ambtshalve een deskundige kunnen benoemen, doch is hiertoe niet verplicht. De vordering van de huurder viel dus in duigen wegens een slecht opgesteld rapport door de deskundige en wegens onjuist en/of onvolledig ingestelde vorderingen.

De onderzoeksmethoden>>

Een deskundige is vrij om een onderzoeksmethode te kiezen die hij het beste acht. Er zijn drie onderzoeksmethoden (de minder gebruikte natuurlijke zonering laat ik buiten beschouwing), die voornamelijk bij de bepaling van de huurwaarde van artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte worden toegepast:
 • De comparatieve of direct vergelijkende methode. Volgens deze onderzoeksmethode zal de deskundige huur- en transactiegegevens van panden die zoveel mogelijk gelijkenis vertonen met het te taxeren object herleiden naar een vierkantemeterprijs. Deze prijs wordt dan vervolgens gebruikt om de huurwaarde van het huurobject waarop de huurwijziging betrekking heeft te bepalen. Voor een goed resultaat moeten er wel voldoende mutaties gedurende de referentieperiode bekend zijn om verschillende huurcontracten binnen verschillende huurmomenten te kunnen onderscheiden.
 • De zogenaamde 'ITZA-methode'. ITZA staat voor In Terms of Zone A. Uitgangspunt van deze wijze van berekening van de huurprijs is dat de totale oppervlakte van een object niet voor eenzelfde prijs per vierkante meter wordt berekend. Deze methode kan worden gebruikt om verschillen in schaalgrootte te compenseren als panden wat omvang betreft niet gelijkwaardig zijn. Er wordt uitgegaan van een standaardwinkel met een frontbreedte van 5 tot 6m¹ en een totale oppervlakte van 100 tot 120 m². Niet elke verhuurbare vierkante meter binnen een winkel heeft hetzelfde economische nut. Voor een detaillist is de beganegrondvloer van een winkel belangrijker dan de eerste of tweede etagevloer. Maar ook op de begane grond wordt een onderscheid gemaakt. De vierkante meters dicht bij de winkelstraat (front) bewijzen een hogere productiviteit dan de vierkante meters diep in het pand. Als er meer mensen een winkel (tegelijk) binnen kunnen stappen levert dat meer waarde op voor de winkelier. Bij de waardering volgens de ITZA-methode wordt ervan uitgegaan dat bij een als winkel gebruikte onroerende zaak een aantal vierkante meters van het vloeroppervlak als de optimale zone (zone A) kan worden aangemerkt en dat de waarde van een vierkante meter vloeroppervlak kan worden uitgedrukt in een van de Zone A afgeleide waarde. Voor deze rekenmethode worden de eerste vierkante meters achter de gevel als het belangrijkst ervaren. De A-zone wordt veelal bepaald door te kijken naar de eerste 10 à 15 meter vanaf de voorgevel. Deze vierkante meters worden voor 100% meegenomen in het totaal. Een winkel met breed front en een goede toegankelijke entree zal daarom een hogere huurprijs genereren dan een diepe smalle winkel (met evenveel vierkante meters als de eerstgenoemde winkel). Een diepe smalle winkel kan worden verdeeld in verschillende zones.
 • Voorbeeld zonering waarop huurwaardeniveau kan worden gebaseerd

  Ruimteomschrijving  Kwalificatie  Zone 
  Winkel tot 15 meter  100 %  A  
  Winkel 15-30 meter  50 % 
  Winkel 30-45 meter  25 % 
  Winkel 45-60 meter  12,50% 
  Winkel 90-75 meter  6,25 % 

  De IZTA-methode is alleen een methode om op basis van vierkante meters te vergelijken en laat andere aspecten die op de huurwaarde van invloed kunnen zijn buiten toepassing. De vastgestelde zonediepten geven een verkeerd beeld als de winkel een afwijkende vorm heeft met bijvoorbeeld schuin weglopende scheidingswanden. Een zonering van een pand volgens de ITZA-methode is in het kader van een objectieve vaststelling van een huurprijs niet aan te bevelen als de verhouding tussen de gevelbreedte en de diepte van het pand niet tot een meer objectief resultaat leidt, dan een methode van berekening van de huurprijs die slechts is gebaseerd op de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse (comparatieve methode). Deze laatste methode van berekening kan immers worden gecorrigeerd in verband met de grootte van het gehuurde pand, of in verband met een andere verhouding winkelruimte/opslagruimte van het gehuurde in vergelijking tot de andere bedrijfspanden die in de vergelijking zijn betrokken. In historische binnensteden wordt er daarom vaak afgeweken van de ‘vaste zones’. Er wordt dan rekening gehouden met bouwkundige obstakels. De vaste zonering wordt hierbij gebaseerd op de grootste gemene deler tussen de verschillende objecten, dit kan bijvoorbeeld het oppervlakte van het kleinste vergelijkingsobject zijn dat de basis vormt voor de vergelijking en waaraan 100% wordt toegekend . Vervolgens wordt aan het overige oppervlakte buiten dit deel een lager percentage toegekend (B.J. Mols mei 2006).

 • De overall methode. Bij deze methode gaat de deskundige op zoek naar de winkelruimte die zich het meest laat vergelijken met het object waarvoor een huurprijswijziging wordt gevraagd. Er wordt in het kader van deze vergelijking geen zonering toegepast.
De uitgangspunten van het onderzoek
 • De verhuurbare oppervlakte moet worden berekend conform de NEN 2580 norm. Voor bepaling van de huurprijs moet onderscheid worden gemaakt tussen “winkeloppervlakte” en “overige oppervlakte”.
 • Bij vergelijking tussen de verschillende artikel 7:290 BW-bedrijfsruimten moet rekening worden gehouden met het opleveringsniveau van de vergelijkbare bedrijfsruimte. Als er casco bedrijfsruimte is verhuurd, dan zal de prijs van een completer verhuurd vergelijkbaar pand gecorrigeerd dienen te worden.
 • Delen van de artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte, die niet als winkeloppervlakte aangemerkt worden (bijvoorbeeld een afhankelijke bedrijfswoning en een parkeerplaats) moeten anders worden gewaardeerd dan winkelruimte.
 • De verbeteringen die door de huurder zijn gerealiseerd moeten buiten de herzieningswaarde worden gelaten.
 • Als de huurder een eenmalige tegemoetkoming van de verhuurder ontvangt (bijvoorbeeld huurkorting), dan dienen deze onderdelen buiten de huurprijs gehaald te worden.
In dit hoofdstuk worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt.

Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse>>

De kern van het begrip "vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse" is om het niveau van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte te achterhalen. De wet heeft niet gespecificeerd welke criteria voor een correcte vergelijking toegepast moeten worden. Het is wel duidelijk dat er geen anonieme vergelijkingspanden door de deskundige opgevoerd mogen worden ( zie Kamerstukken II 2000/01, 26932, nr 5, pagina 16). Voor een vergelijking kan aan de volgende criteria worden gedacht: ligging van het gehuurde (in centrum, aan de rand van de stad, een stille straat, winkelcentrum), bereikbaarheid met openbaar vervoer en/of met de auto, parkeergelegenheid, bereikbaarheid voor toeleveranciers, etc. In de Kamerstukken (Kamerstukken II 1979/80, 15 666, nr. 5 , p. 6 (MvA). wordt hierover het volgende opgemerkt: “Gelijk wij hiervoor reeds ten aanzien van het begrip ‘huurprijs’ concludeerden, menen wij dat sterk casuïstisch bepaalde kwesties als deze naar hun aard niet in de wet dienen te worden geregeld, doch aan het feitelijk oordeel van de rechter en van deskundigen moeten worden overgelaten.”

Voorts is voor een vergelijking van “vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse” de standplaatskwaliteit van belang. Voor de standplaatskwaliteit zijn de loopstromen van passanten belangrijk. Een hogere passantenstroom leidt tot een hogere huurwaarde. Zo zal een winkel in de binnenstad een groter aantal passanten kunnen bedienen dan een winkel aan de rand van een stad. Er wordt een onderscheid Noot 123ab gemaakt tussen A1-locatie (landelijke publiektrekkers, binnenstad, nagenoeg geen leegstand), A2-locatie (circa 50 tot 70% van het aantal passanten van een A1-locatie), B1-locatie (circa 25 tot 50% van het aantal passanten van A1-locatie, locale detaillisten en beperkte autobereikbaarheid), B2-locatie (circa 10 tot 25% van het aantal passanten van een A1-locatie en daghoreca en locale detaillisten) C-locatie (aanloop/aanrijstraat met gevestigde partijen met specifiek assortiment. Daarnaast bestaan nog typische winkellocaties, zoals woonboulevards en outletcentra.

Ook panden met een wezenlijk andere bestemming kunnen met elkaar worden vergeleken. Dit is alleen anders als de bouwkundige staat van het gehuurde een vergelijking in de weg staat. Zo kan een boekwinkel wel worden vergeleken met een opticien, doch kan een boekwinkel niet worden vergeleken met een benzinestation. Het gaat hierbij om een objectieve maatstaf. De deskundige heeft wel een behoorlijke vrijheid om een huurprijs vast te stellen. Zie het arrest van het hof te 's-Hertogenbosch van 4 september 2007 LJN: BB4472, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C200600558 . Het hof te 's-Hertogenbosch benadrukte deze vrijheid van de deskundige nog eens in rechtsoverweging 8.13 van haar arrest van 8 april 2008 LJN: BQ3015, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 103.003.119 . Correcties zijn volgens het hof alleen op zijn plaats als er sprake is van wezenlijke verschilpunten tussen het te beoordelen pand en de vergelijkingspanden. Volgens het hof heeft de deskundige alleen verschillende oppervlakten van de vergelijkbare panden gecorrigeerd. Dat de deskundige verder geen correcties heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld contractuele regelingen inzake van het onderhoud) werd geaccepteerd nu de deskundige daarin onvoldoende aanleiding zag nu de locatie vooral van belang was.

Dat de deskundige vrijheid heeft in het vaststellen van de huurprijs blijkt ook uit het navolgende arrest van het hof te Amsterdam. Uit het arrest van het hof te Amsterdam van 16 oktober 2012 LJN: BY0272, gerechtshof Amsterdam, 200.070.384/01 was het hof in rechtsoverweging 2.6 van mening dat de deskundige de best vergelijkbare panden in de vergelijking moet betrekken. Op het bezwaar van de verhuurder dat de deskundige in zijn vergelijking niet de panden had betrokken die zich het dichtst in de nabije omgeving van het gehuurde bevonden merkte het hof op dat niet was aangetoond dat de deskundige niet in overeenstemming met die regel zou hebben gehandeld. Vergelijkbaarheid heeft volgens het hof immers betrekking op een groot aantal verschillende aspecten, waaronder ook minder grijpbare zoals kwaliteit en uitstraling. De weging van al deze aspecten, uitmondend in de beslissing welke panden per saldo als de optimaal vergelijkbare in de vergelijking moeten worden meegenomen, behoort bij uitstek tot de taak van de deskundigen, die geacht mogen worden te zijn toegerust met ervaring en intuïtie. Het hof te Amsterdam heeft zich in haar oordeel kennelijk laten inspireren door een arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 1989 (HR 20 oktober 1989 (898, Le Bastion/Keff). In dit arrest heeft de Hoge Raad immers beslist dat de deskundige vaak een 'inschatting' moeten maken van de verschillen in de panden die in de vergelijking zijn betrokken en de mate waarmee met deze verschillen rekening gehouden moet worden. De Hoge Raad accepteert in het kader van deze 'inschatting' dat de deskundige hun eindoordeel deels zullen moeten putten uit ervaring en intuïtie, waardoor het voor deze deskundigen in de regel niet mogelijk zal zijn het eindoordeel ten volle met redenen te omkleden. Het aspect voor wat betreft de intuïtie van de deskundige kwam ook aan de orde in het arrest van het hof te Amsterdam van 24 mei 2016 ( ECLI:NL:GHAMS:2016:2009 ). Het hof was van mening dat de verschillen in bestemming alleen van belang zijn als dit tot uitdrukking komt in de bouwkundige gedaante van het gehuurde. De huurder was van mening dat de door de deskundige aangedragen panden niet zonder meer met elkaar vergeleken konden worden. Volgens de deskundigen waren de verschillen in de bouwkundige gedaante niet zo groot dat de aangedragen panden niet met elkaar vergeleken konden worden. Bovendien hadden de deskundigen een correctie toegepast ten aanzien van de panden, die ten aanzien van bijvoorbeeld de grootte verschilden met het referentiepand. Ik zie geen opmerkingen van de rechter over de percentages die de deskundigen als correctie hebben aangevoerd. Het hof volstond met de opmerking dat zij de onderbouwing van de deskundige voldoende achtte. Hierbij is uiteraard wel van belang dat de onderdelen die zich wel voor motivatie lenen wel gemotiveerd dienen te worden. De rechter kan op die afweging maar tot op zekere hoogte controle uitoefenen. Uit deze beslissing is aldus duidelijk te herleiden dat de deskundige een zekere mate van vrijheid heeft om het best vergelijkbare pand te bepalen. Dit maakt dat het uiteindelijke advies door de deskundige toch enigszins ondoorzichtig blijft. Dit is een risico voor de partij die belang bij de wijziging van de huurprijs heeft.

In de praktijk vraagt de deskundige aan partijen of zij referentiepanden in gedachte hebben om bij het onderzoek te betrekken. Als één partij wel referentiepanden aandraagt en de andere partij niet, dan is de partij die wel referentiepanden aan heeft gedragen in het voordeel. Als beide partijen referentiepanden hebben aangedragen, dan is de deskundige dus gehouden om deze panden al dan niet in het onderzoek te betrekken. Volgens mr. P.A.J. Stevens ( mede-eigenaar en oprichter van Lagerehuur.nl) kan een partij die zich verdiept in de ter plaatse aanwezige referentiepanden een verschil maken in de uitkomst van een procedure waarin de wijziging van de huurprijs onderwerp van geschil is. Als een partij goed voorbereid is, dan kan er immers beter kritiek worden gegeven op de door de deskundige gebruikte referentiepanden. Als door de deskundige een geschikter pand buiten beschouwing is gelaten, dan heeft deze deskundige dus wel iets uit te leggen als hij een pand in de vergelijking heeft betrokken en correcties toe heeft moeten passen, die onjuist blijken te zijn. Een partij kan dan deze kritiek kenbaar maken. De deskundige zal moeten motiveren waarom dit pand in de vergelijking past. Bij onvoldoende motivatie zal de rechter in de artikel 7:303 BW-procedure dit pand buiten beschouwing dienen te laten als de deskundige in zijn rapportage dit pand met onvoldoende motivering onderdeel van de vergelijkende panden uit laat maken. De partij die vindt dat dit pand niet in de vergelijking past zal dit in de artikel 7:303 BW-procedure ook nog een keer onder de aandacht van de rechter moeten brengen.
Een partij en/of de door deze partij ingeschakelde jurist kan dit vaak zelf niet beoordelen. Het is daarom zinvol een andere deskundige achter de hand te hebben als adviseur. Slechts door een onderzoek ter plaatse in te stellen kan worden beoordeeld of er juiste panden in de vergelijking zijn opgenomen en of de eventueel toegepaste correcties op juiste wijze zijn toegepast.

Ook de rechter kan maar tot op zekere hoogte controle uitoefenen. Het is wel duidelijk dat de deskundige geen panden in de vergelijking mag betrekken die gedurende de referentieperiode niet zijn verhuurd. De deskundige mag dan niet de huurprijs herleiden uit het gebruik vóór de referentieperiode door bijvoorbeeld de huurprijs te indexeren ten behoeve van een huurprijs tijdens de referentieperiode.

Verder blijkt uit het volgende arrest dat de bevindingen van de deskundige slechts voldoende gemotiveerd bestreden kunnen worden. Het hof heeft in haar arrest van 13 januari 2009 LJN: BH4187, gerechtshof Amsterdam, 104.003.131 geoordeeld dat de BHAC in haar rapport een correcte huurprijs had berekend. De huurder was allereerst van mening dat de in de vergelijking betrokken panden een betere winkellocatie betrof dan de locatie waarin het gehuurde object gelegen is, waardoor de panden niet vergelijkbaar waren. Naar de mening van het hof had de huurder haar stelling onvoldoende onderbouwd. De huurder had ter onderbouwing van haar stelling verwezen naar een brief van haar deskundige (rechtsoverweging 4.6) uit de inhoud van deze brief bleek echter niet dat beide locaties niet als A1 locaties aangemerkt konden worden. Uit de weergegeven punten bleek echter niet dat de BHAC haar advies niet goed had uitgebracht. De BHAC had bijvoorbeeld terecht beide locaties als A1 locatie aangemerkt. Dit standpunt kon worden onderbouwd door het aantal passanten en de vierkante meter huurprijs van beide locaties. De huurder was bovendien van mening dat de BHAC slechts kleinere panden in de vergelijking had betrokken. Kleinere oppervlakten van gehuurde ruimten hebben doorgaans een hogere huurprijs per vierkante meter. Extreme voorbeelden hiervan zijn een hakkenbar en een snackbarcounter. Grotere oppervlakten dienen daarom te worden gecorrigeerd. Het hof stelde dat de enkele stelling van het feit dat van algemene bekendheid is dat kleinere panden een hogere huurprijs per vierkante meter opleveren dan grotere panden daartoe onvoldoende is onderbouwd, nog daargelaten de vraag wat moet worden verstaan onder “substantieel kleinere panden”.

Dit standpunt bevreemdt mij enigszins. Het is immers inderdaad bekend dat grote winkelpanden een minder hoge huurprijs per vierkante meter betalen. Kennelijk heeft de huurder niet goed onderbouwd dat zijn pand in vergelijking tot de panden die in de vergelijking waren betrokken daadwerkelijk substantieel minder groot is dan de panden die in de vergelijking waren betrokken. Het is daarom van belang een dergelijk standpunt voldoende concreet te maken om alsnog tot een bewijsaanbod te komen. De rechter zal een voldoende concreet bewijsaanbod niet zonder meer mogen passeren. De huurder zal dan zijn standpunt alsnog kunnen uitwerken en/of kunnen onderbouwen. Een onvoldoende concreet bewijsaanbod kan door de rechter worden gepasseerd.
Daarnaast is de BHAC na opname ter plaatse, tot het oordeel gekomen dat op basis van de ligging en of grootte in oppervlakte geen correcties nodig zijn en voorts dat zij met betrekking tot vergelijkingspand 4 heeft overwogen dat zij ondanks de aanzienlijke frontbreedte van dit pand (in beginsel gunstig) ten opzichte van het door huurder gehuurde pand, niet tot correctie is overgegaan gezien de beperkte functionaliteit intern van dit vergelijkingspand. Hierbij werd een voordeel van het pand gecompenseerd door een nadeel dat het voordeel kennelijk teniet doet.

Dat de oppervlakte van het gehuurde in vergelijking tot de vergelijkingspanden van belang is en kan leiden tot een neerwaartse correctie van de huurprijs wordt geïllustreerd door een arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 8 december 2005 (alinea 4.15, LJN: AV3104, gerechtshof Amsterdam, 04/1265 ). In dit arrest werd een correctie van 15 % geaccepteerd. Het hof was van mening dat de huurder zijn stelling onvoldoende had onderbouwd om een correctie van 30 % op de huurprijs van vergelijkbare panden te rechtvaardigen. De correctiefactor beloopt doorgaans 15 %. Mocht de huurder van mening zijn dat er een hogere correctiefactor toegepast dient te worden, dan zal de huurder dit standpunt dienen te onderbouwen.
Het hof te Amsterdam besliste in rechtsoverweging 2.14 van haar arrest van 16 oktober 2012 LJN: BY0272, gerechtshof Amsterdam, 200.070.384/01 dat de deskundige niet voldoende rekening heeft gehouden met de huurwaarde van het vergelijkbare pand in het kader van de huurwaarde van een oppervlakte op de eerste verdieping. De deskundige had de waarde van de eerste verdieping gesteld op 70 % van de begane grond. De huurder was echter van mening dat slechts de waarde van de oppervlakte op de eerste verdieping op 50 % gewaardeerd moest worden. Het hof was van mening dat nog onderzocht moest worden dat er een hogere correctie toegepast moest worden in de situatie als de onderhavige, waarin het publiek een trap moet beklimmen om alleen al in de hoofdpublieksruimte (lees: de winkel) te komen. Het is goed voorstelbaar dat het negatieve effect in dat geval sterker is.
Ook hier valt te zien dat goed bekeken moet worden of de correcties in het rapport correct zijn toegepast.
De Hoge Raad heeft een zaak waarin een verhuurder van mening was dat het hof ten onrechte een bepaald pand buiten de vergelijking had gelaten in haar arrest van 15 maart 2010 LJN: BK9631, Hoge Raad, 08/03325 beslist dat het beroep verworpen kon worden op grond van artikel 81 RO. Mr. J.L.R.A. Huydecoper heeft in zijn conclusie bij dit arrest ook geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
Het hof was echter niet zeker van het huurregime van één pand dat bij de vergelijking was betrokken. Het was namelijk mogelijk dat in een pand een sexclub werd uitgeoefend, waardoor dit pand als artikel 7:230a BW beschouwd diende te worden. Het hof vond hierin aanleiding om, in het al vermelde tussenarrest, aan de deskundigen de vraag voor te leggen of aan de hand van nader onderzoek de aard van het in het pand uitgeoefende bedrijf kon worden vastgesteld en indien dat onderzoek negatief zou uitvallen of de deskundigen dan andere bruikbare vergelijkingspanden konden aanwijzen.
In hun nadere rapport berichtten de deskundigen dat zij geen gegevens hadden kunnen achterhalen die de aard van de bedrijfsuitoefening in het pand in kwestie voldoende konden verduidelijken en dat zij daarom hadden besloten dit pand uit de vergelijking te laten.
In het eindarrest heeft het hof zich bij de zojuist samengevatte bevindingen van de deskundigen aangesloten. Daarom heeft het hof ervan afgezien de gegevens van betreffende het pand alsnog in de vergelijking te betrekken.
Door dit pand buiten de vergelijking te laten kon de huurprijs op een hoger bedrag worden gesteld. De huurder had bezwaar tegen deze gang van zaken.
Volgens Huydecoper heeft de rechter bij het hier van hem gevraagde oordeel veelal behoefte aan voorlichting door de deskundige. Ook voor de tot beoordeling geroepen deskundigen geldt een vergelijkbare mate van vrijheid.
Aan de hand van de nieuwe gegevens kan de rechter afwijken van zijn aanvankelijk ingenomen oordeel. Voor zover de klacht ertoe lijkt te strekken dat de rechter die zich eenmaal op een bepaalde wijze van beoordeling heeft "vastgelegd" geen vrijheid meer zou hebben van zijn eerder ingenomen oordeel af te wijken, of in elk geval een "verzwaarde motiveringsplicht" zou hebben als het erom gaat of zijn eerder gemaakte keuze mag worden herzien is Huydecoper van mening dat deze stelling niet juist is.
Huydecoper stelt dat als de deskundige een andere koers aanbeveelt - uiteraard: mits het deskundigenbericht logisch houdbaar is en niet van beoordelingsfouten blijk geeft - in zo'n geval (vrijwel) altijd voor de rechter voldoende grond zal opleveren om inderdaad van koers te veranderen.
Motivering van rechterlijke oordelen behoort duidelijk te maken langs welke weg de rechter tot het gegeven oordeel is gekomen (en behoort het daarnaast mogelijk maken om te beoordelen of de door de rechter gevolgde weg een zinnige en rechtens juiste is). Aan die maatstaf voldoet de hier veronderstelde motivering alleszins.

Men moet zich wel bedenken dat niemand de huurders van de vergelijkbare panden kan dwingen om aan de deskundige de door hen betaalde huurprijs openbaar te maken. Ook hoeft niemand de deskundige toe te laten om het pand aan een vergelijkend onderzoek te onderwerpen. De bedrijfshuuradviescommissie van de Kamer van Koophandel werd in het verleden vaak als deskundige ingeschakeld. Na januari 2014 is de bedrijfshuuradviescommissie niet meer een onderdeel van de Kamer van Koophandel. Partijen én de rechter zijn vanaf 1 januari 2014 aangewezen op commerciële marktpartijen.

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button:

A. "objectieve maatstaf" >>

De oorspronkelijk overeengekomen huurprijs is bij deze berekening niet van belang. Noot 128 Het gaat steeds om individueel aan te duiden vergelijkingspanden en niet om een abstract algemeen prijsniveau. Dit kan anders zijn als de huurovereenkomst is verlengd op grond van een contractueel beding. Bij een contractueel verlengingsbeding kunnen partijen hebben beoogd om in een volgende huurperiode een voor- of nadeel uit een eerdere periode te compenseren. Te denken valt aan een door de verhuurder gerealiseerde verbouwing die op verzoek van de huurder is gerealiseerd en waarvan de investering moet worden afbetaald door een verhoging in de huurprijs gedurende een bepaalde periode. Een ander voorbeeld is de korting op de huurprijs die aan een starter de eerste huurperiode is verleend en die gecompenseerd moet worden in een aansluitende huurperiode als het de huurder weer voor de wind gaat.

Door het niveau van vergelijkbare bedrijfsruimte in kaart te brengen kan men beoordelen of de huurprijs moet worden gewijzigd. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de economische huurprijs (de huurprijs die een huurder voor deze locatie wenst te betalen) vast te stellen. Noot 130 Met andere woorden: het is niet de bedoeling van de wetgever om de juiste huurprijs te bepalen (voor dat bewuste pand), maar om het algemeen niveau van huurprijzen van vergelijkbare panden vast te stellen en uit deze huurprijs de juiste huurprijs voor het bewuste pand te destilleren.

Óf er van vergelijkbare bedrijfsruimte sprake is wordt vaak aan het feitelijk oordeel van de rechter overgelaten. Als de huurder het met de waardering van de feiten niet eens is, dient hij daarvan bij deze rechter zich te weer te stellen. In hoger beroep is er weliswaar nog een mogelijkheid aanwezig om deze feiten aan te vechten, maar in cassatie niet meer. Het is daarom van belang de feiten in een zo vroeg mogelijk stadium goed op een rijtje te hebben. De rechter heeft vaak een deskundige nodig om die vergelijking goed te kunnen maken. Vaak worden in de vergelijking panden betrokken die toch verschillen met het gehuurde vertonen. Dit sluit niet uit dat deze panden in de vergelijking worden betrokken, met dien verstande dat de verschillen worden gecorrigeerd Noot 132.

De deskundige mag uiteraard niet bewust naar een huurprijs toeschrijven. Panden met een bepaald niveau van huur mogen niet welbewust in de vergelijking worden betrokken of juist uit de vergelijking worden geweerd. Dit kwam onder meer aan de orde in het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 17 november 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:4575. In deze kwestie wenste de verhuurder een bepaald pand uit de vergelijking te houden omdat de huurprijs extreem laag zou zijn in vergelijking met de huurprijs van overige referentiepanden. Daarnaast speelde ook dat dit pand eigendom van de moeder van de huurder was, zodat deze volgens de verhuurder niet als een objectief vergelijkingspand aangemerkt mocht worden. Het hof vond het standpunt van de verhuurder niet relevant dat het pand niet in de vergelijking betrokken kon worden wegens de omstandigheid dat het pand eigendom van de moeder van de huurder was. Dit gegeven maakt het pand immers niet ongeschikt als vergelijkingsobject. Daarnaast vond het hof van belang dat – zoals de kantonrechter terecht heeft overwogen – bij de keuze van vergelijkingspanden de huurprijzen van die panden buiten beschouwing dienen te blijven. Dit laatste gestelde over de huurprijs werd ook beslist in het vonnis van de rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht van 13 januari 2010 LJN: BL7948, sector kanton rechtbank Maastricht, 336337 CV EXPL 09-2621. In onderhavige uitspraak had de deskundige volgens de rechter correct gehandeld. De deskundige mag dus in de vergelijking geen pand uitsluiten, waarvan de huur al meer dan vijf jaar niet is bijgesteld. Dit zegt immers ook iets over de gemiddelde huurprijzen van de vergelijkbare panden. Het oordeel van de rechtbank in haar uitspraak van 10 mei 1996 kon daarom voor de Hoge Raad niet door de beugel. Noot 134 Een nadere omschrijving over wat met de vergelijkbare bedrijfsruimte wordt bedoeld is niet in de wet te vinden. Door het sterk casuïstisch karakter kan van de wetgever niet worden verlangd om een bepaald criterium neer te leggen. Aan de rechter wordt overgelaten welke bijzondere omstandigheden in het oordeel betrokken dienen te worden. Noot 136 Dit sluit niet uit dat de rechter met bijzondere omstandigheden rekening kan houden. Noot 138

De onderverhuurde gedeelten van de vergelijkbare bedrijfsruimte dienen ook bij de vergelijking te worden betrokken. De huurprijs van het onderverhuurde deel moet dan wel naar objectieve maatstaven (zie voor het begrip objectieve maatstaf het onderdeel vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse) afgeleid kunnen worden uit de huurprijs van de gehele bedrijfsruimte. Noot 140
In de wet staat niet vermeld hoeveel panden in de vergelijking betrokken moeten worden. In de praktijk blijkt de vergelijking ongeveer vier tot zes panden te bevatten. Uit de richtlijn die uit de literatuur valt te herleiden dienen en minimaal vier tot vijf panden in de vergelijking te worden betrokken (Verouden, augustus 2015). Bij de toelichting op de wet komt wel tot uitdrukking dat meer panden die bij de vergelijking worden betrokken wel de voorkeur geniet (Handelingen II5 december 1979, 16 655, p. 1785). Dus hoe meer panden in de vergelijking betrokken kunnen worden des te beter zal dit voor de bepaling van de huurprijs zijn. Het is echter aan de feitenrechter overgelaten om te beslissen hoeveel panden hij in de vergelijking wil betrekken. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval is het in het ene geval voldoende om twee panden in de vergelijking te betrekken, terwijl in een ander geval meer vergelijkingspanden nodig zijn om een correcte huurprijs vast te kunnen stellen. Noot 141. Verder moet bedacht worden dat het betrekking van meer panden in dit onderzoek de kosten van het onderzoek alleen maar hoger doen laten worden. Als de juiste panden bij het onderzoek zijn betrokken zal daaruit correct gemiddelde huurprijs berekend kunnen worden. Het is dus wel van belang goed na te gaan dat de juiste panden in de vergelijking worden betrokken.

B. "ter plaatse" >>

Het is de bedoeling dichtbij het gehuurde gelegen vergelijkbare panden in het onderzoek te betrekken. Het uiteindelijke doel is de best vergelijkbare panden in het onderzoek te betrekken. Het is dus het uitgangspunt de vergelijking te beperken tot een bepaald winkelgebied, tenzij de marktwerking door het beleid van één verhuurder wordt beperkt. Als de vergelijking kan worden gemaakt binnen een beperkt gebied, dan is dit voldoende; als een ruimer gebied noodzakelijk is om aannemelijk te maken dat daar vergelijkbare omstandigheden de huurvorming kunnen bepalen, dan valt uitbreiding van dit gebied (bijvoorbeeld buiten de gemeente waar het gehuurde ligt) te rechtvaardigen Noot 146. Binnen een gemeente bestaan immers grote verschillen. Het is bijvoorbeeld niet juist om de winkels in een druk aantrekkelijk winkelgebied te vergelijken met winkels (in dezelfde gemeente) in een straat die qua aantrekkelijkheid niet zonder meer te vergelijken is met de winkels die zich op toplocatie bevinden. Noot 142 en Noot 144

De huurprijsvaststelling van de winkels in de Markthal te Rotterdam zal in de toekomst voor wat betreft het vinden van vergelijkbare bedrijfsruimte op problemen kunnen sluiten. Er is immers in Rotterdam geen vergelijkbaar object te vinden. Elders in Nederland is ook geen vergelijkbaar object te vinden. Volgens een artikel van 24 april 2015 in het AD waren binnen een termijn van 7 maanden na de opening vijf miljoen bezoekers de entree gepasseerd.

Wat betreft bezoekersaantallen kunnen andere winkelcentra in Rotterdam wel met dit aantal bezoekers worden vergeleken. Volgens het AD zouden winkelcentra als het Alexandrium en het Zuidplein respectievelijk per jaar acht tot tien miljoen en tien miljoen bezoekers over de vloer krijgen. Hoog Catharijne ontvangt ongeveer vijfendertig miljoen bezoekers per jaar (Bron: InWinkelCentra.nl (http://www.inwinkelcentra.nl/winkelcentrum-hoog-catharijne/). Enerzijds zeggen bezoekersaantallen iets over de populariteit van een winkelcentrum. Anderzijds moeten de bezoekersaantallen in de context van de ligging worden beoordeeld. Als ik ergens in Utrecht moet zijn, bijvoorbeeld in vergadercentrum La Vie, dan loop ik altijd door het winkelcentrum om mijn weg vervolgens buiten het winkelcentrum te vervolgen. Mijn kooppotentie ligt op dat moment doorgaans op nihil, omdat ik de overdekte weg in het winkelcentrum alleen gebruik om mijn weg te vervolgen naar een andere locatie in Utrecht.

De gemiddelde bezoeker die in de Markthal komt heeft meer kooppotentie, omdat deze bewust er voor kiest om de Markthal te bezoeken. Nu is het wel zo dat bezoeker van de Markthal de locatie ook bezoekt om het concept van deze locatie en de decoratie op de muren en het plafond te bezichtigen. Dus niet elke bezoeker zal iets besteden. De potentie van bestedingen van een bezoeker lijkt mij toch gemiddeld hoger te liggen dan die van de bezoeker van Hoog Catharijne, waarvan een groot gedeelte het winkelcentrum alleen gebruikt om zich elders naar een locatie te Utrecht te begeven. De deskundige zal dan terug moeten vallen op de best vergelijkbare winkelruimte, waarbij vermoedelijk correcties toegepast dienen te worden. Het toepassen van correcties kan tot veel discussies leiden. Ik heb begrepen dat de huurders van de Markthal contracten zijn gesloten voor tenminste tien jaren met een breakoptie ten behoeve van de huurders na vijf jaar. De eerste zaken over huurprijsaanpassing over winkelruimte met betrekking tot de Markthal zullen daarom voorlopig nog niet worden gevoerd.

Als er in de directe omgeving wél vergelijkbare panden aanwezig zijn dan moet de deskundige deze panden in zijn vergelijking betrekken. De deskundige die panden in de vergelijking betrekt die niet in de directe omgeving zijn gelegen moet hiervoor een verklaring kunnen geven. In het vonnis van de rechtbank Arnhem, sector kanton, locatie Arnhem van 13 juni 2012 LJN: BW8101, sector kanton Rechtbank Arnhem, 776715 CV Expl. 11-9484 werd daarom het deskundigenrapport dat door de verhuurder was ingediend ter onderbouwing van de gevorderde huurprijs door de rechter niet geaccepteerd. De huurder had bezwaar gemaakt tegen de keuze van de deskundige onder aanwijzing van vergelijkbare panden, die wel in de omgeving waren gelegen. De deskundige had bovendien in zijn rapport een huurprijs verwerkt van een vergelijkend pand waarvan de klagende huurder op verzoek van gedaagde had opgemerkt dat die huurprijs niet juist was. De deskundige had vervolgens zijn rapport aangepast, doch de verhuurder had het gewijzigde rapport niet bij zijn vordering betrokken en ging uit van het eerste rapport.

Terecht was de kantonrechter van mening dat er geen onderbouwde verklaring was gegeven waarom er geen vergelijkbare panden uit de directe omgeving van het gehuurde pand in de vergelijking waren betrokken. De huurder had deze gegevens van vergelijkbare panden immers wél beschikbaar gekregen. Als er immers panden in de directe omgeving beschikbaar zijn moeten deze in de vergelijking worden betrokken.
De rechter heeft de door de huurder aangedragen vergelijkbare panden bij zijn oordeel betrokken nu de verhuurder geen bezwaar had gemaakt tegen de door de huurder aangedragen vergelijkbare panden. De rechter zag om deze reden geen noodzaak een andere deskundige te benoemen. De vordering van de verhuurder werd afgewezen, omdat de door de verhuurder gewenste huurprijs te zeer verschilde met de huurprijs die op basis van de vergelijkbare panden gevraagd kon worden.

Bij gebreke van vergelijkbare panden zoals beschreven in artikel 7:303 BW dus ook worden gekeken naar panden die raakvlakken hebben met het pand waarvan de huurprijs nader moet worden vastgesteld. Noot 148 Als er in een gemeente geen vergelijkbare panden zijn te vinden dan geldt volgens deze uitspraak het volgende:'De rechter zal in een zodanig geval overeenkomstig de strekking van de bepalingen moeten letten op huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte elders, doch op een vergelijkbare plaats'.

De aanwezigheid van een grote supermarkt als trekker kan van grote invloed op de huurprijs zijn, omdat zo'n winkel vaak "in de loop ligt". Een straat verder kan de situatie al heel anders zijn en de panden onvergelijkbaar maken met de winkels die in de loop liggen.

B. 1. Eén verhuurder van winkels in een winkelcentrum >>

Winkels in een winkelcentrum voldoen in principe niet aan het criterium 'vergelijkbare ruimte ter plaatse' als er vanwege die ene verhuurder van onvoldoende prijsvorming sprake is. Noot 150. Een dergelijke situatie deed zich ook voor in een zaak die heeft geleid tot een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 3 maart 2015 ( ECLI:NL:GHAMS:2015:770). In deze zaak had de deskundige naar de mening van de verhuurder slechts één van de door haar aangedragen vergelijkingspanden in het advies betrokken, terwijl met de deskundige was afgesproken dat er meer van de door haar aangedragen panden in het advies betrokken zouden worden. Voorts had de deskundige volgens de verhuurder ten onrechte twee vergelijkingspanden uit het winkelcentrum van de verhuurder betrokken. De deskundige had daarbij geen rekening gehouden met het gegeven dat de huurprijzen door een monopoloïde verhuurder aan de marktwerking waren onttrokken.

Dat er in een winkelcentrum slechts één verhuurder actief is, is op zichzelf weliswaar onvoldoende om te concluderen dat de huurprijzen aan iedere markwerking onttrokken zijn geweest. De verhuurder erkende dat bij het sluiten van de overeenkomsten de huren op marktconform niveau waren vastgesteld. De huren waren daarna echter vanuit de geloofsovertuiging van de verhuurder en het de daarmee samenhangende toegepaste beleid inhoudende dat eenmaal overeengekomen huren wel overeenkomstig het contract worden geïndexeerd maar niet anderszins worden verhoogd, niet marktconform gehouden. Dat beleid heeft dan ook tot gevolg gehad dat in het winkelcentrum zeer oude huren op een - niet met het huidige marktniveau corresponderend - laag huurprijsniveau zijn blijven gelden. Volgens de verhuurder had de deskundige onder deze omstandigheden de door haar aangedragen referentiepanden niet mogen negeren.

Het hof is in rechtsoverweging 3.7 van mening dat de deskundige ten onrechte niet is ingegaan op de stelling van de verhuurder dat de (oude) huren van deze vergelijkingspanden om de verhuurder moverende redenen op een niet-marktconform laag niveau zijn gehandhaafd. Volgens het hof is het niet van belang dat de deskundige de door de verhuurder aangeleverde panden niet heeft gebruikt, omdat de keuze uit de ter beschikking gestelde vergelijkingspanden aan de deskundige is voorbehouden. Dat het hof geen afdoende reden uit het rapport kan herleiden waarom het niet mogelijk was andere (al dan niet door de verhuurder voorgestelde panden) in het winkelcentrum in aanmerking te nemen, is wel van belang. Het hof is daarom van mening dat het advies niet volstaat om tot een nadere vaststelling van de huurprijs te komen.

Bij een bezwaar door een partij bij een dergelijke vergelijking van winkels in een winkelcentrum, zal deze partij moeten aantonen dat, door bijvoorbeeld een monopoliepositie (van een verhuurder), de huurprijzen zijn onttrokken aan een vrije prijsvorming. Er moet dan worden gekeken naar de wijze waarop de huurovereenkomsten tot stand zijn gekomen en de wijze waarop de huurprijzen in de loop der jaren zijn verhoogd. De feitenrechter zal op grond van kritiek dienen te onderbouwen waarom bepaalde panden in de vergelijking betrokken kunnen worden. Noot 152
De rechtbank Noord-Holland, kantonkamer, locatie Haarlem was in haar vonnis van 28 december 2016 ( ECLI:NL:RBNHO:2016:10689 ) van oordeel dat de deskundige voor het berekenen van de huurprijs de andere vergelijkbare panden als referentiepanden mocht gebruiken die in het bedrijfsgebouw over de snelweg te Hoofddorp aan de Rijksweg A4 zitten gevestigd. De kantonrechter oordeelde ten aanzien van de eenzijdige selectie van de vergelijkingspanden door een onafhankelijke deskundige uit hetzelfde gebouw dat, gezien de specifieke deskundigheid en ervaring, een groot gewicht dient te worden toegekend aan het oordeel van de deskundige. De rechter maakte het zich door deze opmerking wel heel makkelijk door zich achter de vermeende kennis van de deskundige te verschuilen. Verder merkte de rechter ten aanzien van deze beperkte vergelijkingsruimte op dat de keuze van het aantal vergelijkingspanden beperkt is door het specifieke karakter van het gehuurde als wegrestaurant aan een grote snelweg, waardoor het voor de hand ligt dat de deskundige enkele in het brugrestaurant gevestigde horecabedrijven als vergelijkingsobjecten heeft geselecteerd. Ik vind deze redenering discutabel. Het gebouw is weliswaar een bijzonder object, doch de aard van het gebouw is in de aard een wegrestaurant. Daarvan zijn er genoeg vergelijkbare objecten te vinden. De kans dat de prijzen van de vergelijkbare panden aan de vrije prijsvorming zijn onttrokken is een realistisch scenario.

De enkele omstandigheid dat vijf van de zes vergelijkingspanden eigendom zijn van dezelfde verhuurder acht de rechter op zichzelf echter onvoldoende om te concluderen dat de huurprijzen van deze panden aan iedere marktwerking onttrokken zijn geweest. De rechter kwam tot dit oordeel ondank dat de laatste tien jaar geen mutaties in de huurprijs plaats hadden gevonden. Ik acht de kans groter dat de huurprijzen van deze panden wél aan iedere marktwerking zijn onttrokken dan dat dit niet het geval is geweest. Ik zou om deze schijn te voorkomen in ieder geval een aantal andere panden in de vergelijking betrekken. De huurder die wenst aan te tonen dat de huurprijzen aan de marktwerking zijn onttrokken, dient dit onder meer te onderbouwen door bijvoorbeeld de aanvangshuurprijzen met elkaar te vergelijken. Als deze met elkaar overeenkomen, dan geeft dit een indicatie van het onttrekken van de huurprijzen aan de marktwerking. Daarnaast moet iedere schijn van partijdigheid worden voorkomen. Als er vijf van de zes vergelijkingspanden uit een complex van dezelfde verhuurder worden gehaald, dan kan het zijn dat de huurprijs aan de marktwerking onderhevig is geweest. Het lijkt mij dat de verhuurder dit dan zal dient te onderbouwen. De verhuurder is de persoon om dit te kunnen onderbouwen, omdat deze inzicht kan geven in de wijze waarop de huurprijs tot stand is gekomen. De door de rechter genoemde dooddoener over de ervaring en de intuïtie van de deskundige acht ik in dit verband niet voldoende sterk om het daarbij te laten. Ik hoop dat er tegen deze uitspraak hoger beroep is aangetekend.

Dit geldt eens te meer nu de uitgezochte deskundige door overname van het bedrijf waarin de deskundige werkzaam was, door het concern waartoe de verhuurder behoorde, door de huurder als niet meer onafhankelijk werd aangemerkt. De rechter was echter van oordeel dat er geen reden was om aan te nemen dat de onafhankelijkheid van de deskundige in het geding was. De rechter overwoog dat de deskundige al in juli 2014 was benoemd en dat pas vanaf 1 april 2015, het kantoor van de deskundige aan het concern was verbonden waartoe de verhuurder behoorde. Uit het feit dat het rapport korte tijd na de bedrijfsovername gereed was, oordeelde de rechter dat het onaannemelijk was dat de deskundige bij de uitoefening van zijn opdracht op enigerlei wijze is beïnvloed door eerdere zakelijke contacten met het bedrijf van de verhuurder. Verder merkt de rechter op dat de deskundige in zijn mailbericht van 19 juni 2015 voldoende overtuigend heeft toegelicht dat van belangenverstrengeling geen sprake is geweest. Dit is op zijn minst een wereldvreemde benadering.

Het is natuurlijk mogelijk dat het rapport op onafhankelijke wijze tot stand is gekomen. De kans is echter ook aanwezig dat dit niet is gebeurd. Het rapport kan na de bedrijfsoverdracht zijn aangepast en voor de bedrijfsoverdracht kunnen de deskundige en de verhuurder natuurlijk ook overleg met elkaar hebben gehad. Die bedrijfsoverdracht is immers ook niet uit de lucht komen vallen. En wat betreft de mededeling van de deskundige die erop neerkomt dat hij wel onafhankelijk te werk moet gaan, omdat zijn rol als deskundige snel uitgespeeld zou zijn, merk ik het volgende op. Juist omdat de bepaling van de huurprijs gebaseed is op de kennis, de ervaring en de intuïtie van de deskundige, is het ook hier beter alle schijn van partijdigheid te voorkomen en een andere deskundige te benoemen. Dat geldt eens te meer nu ik de argumenten van de rechter in het kader vand de onafhankelijkheid van de deskundige niet sterk acht.

Als er andere panden in het winkelcentrum eigendom van dezelfde verhuurder zijn dan is dit dus niet zonder meer een reden om deze winkels geheel buiten de vergelijking te houden. ( LJN: BO5277, gerechtshof Amsterdam, 200.008.335/01). Verder hoeft de deskundige de vergelijking niet tot de winkels binnen een winkelcentrum te beperken, als buiten het winkelcentrum, op vergelijkbare locaties vergelijkbare panden aanwezig zijn. Dit zelfde standpunt werd ingenomen door de rechtbank Noord-Holland, kantonkamer, locatie Alkmaar, in haar vonnis van 22 januari 2014 ( ECLI:NL:RBNHO:2014:6408 ).

In dit vonnis werd een zaak behandeld, waarin door een huurder om een huurprijsaanpassing werd gevraagd. Deze huurder had door de deskundige een rapport op laten stellen. De deskundige had een aanzienlijke huurverlaging voorgesteld. De huurder wenste de verhuurder te houden aan de door de deskundige berekende huurprijs. De verhuurder was het niet eens met de door de deskundige berekende huurprijs. De verhuurder stelde dat het rapport van de deskundige gebrekkig was, omdat geen rekening was gehouden met de monopoliepositie van de verhuurder betreffende het winkelcentrum, waarin de panden waren gelegen die in de vergelijking zijn betrokken.

De verhuurder zou gelijk hebben als er van vrije prijsvorming geen sprake zou zijn geweest. Daarvan was volgens de rechter geen sprake. De verhuurder had zich immers op het standpunt gesteld dat de huren van de panden aan Marktplein die door de deskundige ook in haar advies ten aanzien van de huurprijsvaststelling had betrokken, wel marktconform waren en op een reëel niveau lagen. Uit dat eigen standpunt van de verhuurder bleek al dat de huurprijzen in het winkelcentrum niet allemaal op een gelijk niveau waren gehandhaafd en evenmin geheel aan een vrije ontwikkeling van het huurprijsniveau waren onttrokken. De deskundige kon de panden aan Marktplein dus mede bij haar advies betrekken.

Óf de markthuurwerking niet mee speelt bij de huurprijzen van bepaalde vergelijkbare objecten waardoor deze objecten buiten de vergelijking gehouden moeten worden, werd onder meer behandeld in het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 1984 (HR, 24-02-1984, nr. 6343: Gem. Utrecht/Trapman).
De rechtbank had hier eerder geoordeeld dat in het onderhavige geval rekening gehouden moest worden met benzinestations buiten de gemeente Utrecht, omdat — kort samengevat — de huurprijzen van benzinestations binnen de gemeente hun huidige onderlinge gelijke niveau danken aan de omstandigheid dat de gemeente, als enige verhuurster van zodanige bedrijfsruimte binnen haar gebied, die prijzen zelf aldus heeft kunnen bepalen. De prijzen kwamen derhalve niet in onderhandelingen tussen met elkaar concurrerende verhuurders en gegadigden voor de huur van een benzinestation tot stand. Dit was volgens de rechtbank reden om voor vergelijkbare bedrijfsruimte zich niet strikt tot de grenzen van een bepaalde gemeente te beperken, maar naar andere gemeenten voor vergelijkbare bedrijfsruimte uit te wijken. De Hoge Raad keurde deze interpretatie van de rechtbank goed.
Boven heb ik al aangegeven dat een bedrijfsruimte ook aan de marktwerking kan zijn onttrokken als een verhuurder bij het sluiten van de overeenkomsten de huren op marktconform niveau had vastgesteld, maar dat de huren daarna vanuit de geloofsovertuiging wel overeenkomstig het contract worden geïndexeerd maar niet anderszins werden verhoogd. Hierdoor werd beoordeeld dat de huren niet marktconform werden gehouden (hof Amsterdam van 3 maart 2015 ( ECLI:NL:GHAMS:2015:770).

C. De bestemming van het gehuurde en de huurprijs >>

Het criterium dat geldt is de huurprijs van vergelijkbare panden. Noot 154. Bij de prijsvergelijking mogen de aard van de activiteiten in het gehuurde bij de bepaling van de huurprijs geen rol spelen. Ook panden met een wezenlijk andere bestemming kunnen met elkaar worden vergeleken. Er wordt bij een selectie van vergelijkbare bedrijfsruimte gekeken naar functie, bouwaard en schaalgrootte (Mols, pagina 21, mei 2006). Dit is alleen anders als de bouwkundige staat van het gehuurde een vergelijking in de weg staat. Dit is het geval als de bouwkundige gedaante van belang is voor de bestemming van het pand. Aangezien de bestemming van het pand geen rol hoort te spelen bij de bepaling van de huurprijs, kan een pand, waarbij de dit wel het geval is niet zonder meer in de vergelijking worden betrokken. Zo kan een boekwinkel wel worden vergeleken met een opticien, doch kan een boekwinkel niet worden vergeleken met een benzinestation. Een hotel en een supermarkt laat zich ook niet goed vergelijken. De Hoge Raad heeft deze stelling onderschreven met de formulering dat voor de bepaling van de huurprijs niet wordt gekeken naar de bestemming van het gehuurde, 'voor zover zij niet tot uitdrukking komen in de bouwkundige gedaante van de betrokken bedrijfsruimte'. Noot 156 Met andere woorden: een verschil in bestemming dat niet tot uitdrukking komt in de bouwkundige gedaante is niet van invloed op de vergelijkbaarheid.
De door de huurder aangebrachte wijzigingen aan het gehuurde dienen buiten het bestek van de vergelijking te worden gehouden. Het is daarom van belang dat de huurder aan kan tonen welke wijzigingen aan het pand in de loop van de huurperiode door hem zijn aangebracht.

Voor sommige objecten is het - gezien de specifieke bestemmingen (bijvoorbeeld: benzinestations, hotels, restaurants, cafés) die ook tot uitdrukking komen in de bouwkundige gedaante van het pand - het meest voor de hand liggend om de panden, die voor soortgelijke bestemming worden gebruikt met elkaar te vergelijken. Als deze panden met een specifieke gebruiksbestemming worden vergeleken met elk willekeurig ander pand, dan dienen correcties toegepast te worden. Er zijn echter geen harde criteria voorhanden waaraan deze correctie dient te voldoen. Dit betekent dan dat in beginsel niet geschikt vergelijkingsmateriaal wordt gecorrigeerd met een vage correctiefactor. Er moet dan worden geleund op inschatting of de intuïtie van de deskundige. Dit leidt alleen maar tot een meer onduidelijk en ondoorzichtig eindoordeel.

Als er een huurprijs moet worden bepaald met betrekking tot horecaruimte, dan is het bovendien aan te bevelen geen horecaruimten in de vergelijking op te nemen, die zijn verhuurd met een speelautomatenbeding, als er voldoende vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de vergelijking opgenomen kunnen worden zonder een dergelijk beding. De huren van bedrijfsruimte bij een dergelijke wijze van exploitatie stijgen in de regel aanzienlijk uit boven het normale huurprijsniveau en volgen niet de gangbare huurprijsontwikkeling. De huurprijzen van bedrijfsruimte die een dergelijk beding hebben dienen daarom te worden gecorrigeerd. Als panden met een dergelijk beding buiten de vergelijking gehouden kunnen worden heeft dit de voorkeur (WR. 1996,59).
Als er geen andere vergelijkbare panden beschikbaar zijn om in de vergelijking te worden betrokken is het echter wel mogelijk om toch een niet horeca pand in de vergelijking te betrekken Noot 158 Hierbij kunnen in de vergelijking ook niet 7:290 BW bedrijfspanden worden betrokken. Verschillen in de bestemming in de vergelijking bedrijfsruimten ten opzichte van de te beoordelen bedrijfsruimte mogen niet worden gecorrigeerd, bij de vaststelling van de advieshuurprijs voor zover deze niet tot uitdrukking komen in de bouwkundige gedaante van de betrokken bedrijfsruimten.

Voor het bepalen van de huurprijs van benzinestations mag een ander criterium worden toegepast dan de overeengekomen huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse vanwege de specifieke aspecten die spelen bij de bepaling van de huurprijs van benzinestations. In de procedure die speelde op 17 juli 2008 voor het hof te 's-Gravenhage ( ECLI:NL:GHSGR:2008:BF1794 ) had de deskundige voor vergelijkbare bedrijfsruimten alleen geput uit vergelijkbare benzinestations die door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd met een exploitatieovereenkomst waarbij de exploitatievergoeding wordt vastgesteld in centen per liter motorbrandstof. Het hof stelde voorop dat de deskundige een zekere beleidsvrijheid had bij de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden. Aangenomen moest worden dat het advies van de deskundige was gebaseerd op eigen wetenschap en ervaring. De enige variabele bij de vaststelling van de exploitatievergoeding betrof de liters motorbrandstof die waren omgezet.

Bij de vaststelling van de huurprijs werd rekening gehouden met de verplichting van de zelfstandig ondernemer om alle brandstoffen (en soms ook andere goederen en diensten) verplicht af te nemen bij de verhuurder/oliemaatschappij tegen de door de oliemaatschappij vastgestelde prijzen. Hierbij heeft de deskundige wegens de speciale positie van de benzinestations niet gekozen uit andere vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse met een andere bestemming dan de verkoop van benzine. De deskundige had geen, of in beperkte mate rekening gehouden met de ligging, aard, en omvang van naast het benzinestation aanwezige faciliteiten (shop, wasstraat, etc.).

De deskundige had ter vergelijking benzinestations geselecteerd, die hoofdzakelijk qua exploitatievorm (centen per liter) goed en vervolgens ook qua ligging en voorzieningenniveau redelijk vergelijkbaar waren met de litigieuze bedrijfsruimte. De rechtbank had het advies van de deskundige gevolgd en bij vonnis van 15 september 2005 de exploitatievergoeding voor het tankstation van de huurder per 1 september 2001 vastgesteld op € 0,71464 voor iedere 100 liter motorbrandstof die in het station werd omgezet, exclusief btw. Het was het hof echter niet duidelijk geworden waarom de deskundige slechts de vergelijking heeft gezocht in de berekeningsmethodiek (centen per liter) en, zoals gezegd, geen, dan wel in beperkte mate, rekening heeft gehouden met de totale literomzet alsmede de ligging, aard en omvang van naast het benzinestation aanwezige faciliteiten (shop, wasstraat, etc.). Ook was het het hof niet duidelijk geworden of de deskundige rekening heeft gehouden met de door BP gestelde omstandigheid dat de huurprijzen, zeker bij contracten die de laatste 10 jaar tot stand zijn gekomen, veelal zijn gericht op het totale door de exploitant te behalen exploitatieresultaat en dat de rekenmethode in centen per liters minder gebruikelijk is geworden. Het hof had hierbij meegewogen dat, gelet op de a-typische vorm van de bedrijfsruimte, de gebruikelijke vergelijkingsmethodiek, zoals het aantal gehuurde vierkante meters thans niet aan de orde was. Het hof had een comparitie van partijen bepaald ter verkrijging van inlichtingen.

Aangezien er niet voldoende antwoord was gegeven op deze vragen had het hof in haar arrest van 31 maart 2009 (ECLI:NL:GHSGR:2009:BI2410) geen reden om het rapport van de deskundige integraal over te nemen. Het was het hof wél zonneklaar geworden dat er een grote diversiteit was aan huurvormen en -prijzen, waardoor een vergelijking aan de hand van de wettelijke maatstaven niet volledig mogelijk was. Het hof heeft daarom een huurprijs vastgesteld, waarbij werd gelet op de hiervoor genoemde maatstaven en deze zo goed mogelijk werden benaderd. Het hof stelde voorop dat de potentiële winstgevendheid van een tankstation in hoge mate bepalend is voor de hoogte van de huurprijs. In verband hiermee lag het volgens het hof voor de hand om primair de omzet van een tankstation (als uitingsvorm van de winstgevendheid) een duidelijke plaats toe te kennen bij de vergelijking. De gemiddelde huurprijs van de door de verhuurder gepresenteerde stations lag op ongeveer € 158.000 en de gemiddelde huurprijs van de door de huurder gepresenteerde stations bedroeg ongeveer € 33.000,--. Het verwijt dat de huurder aan de verhuurder maakte – kort gezegd inhoudende een eenzijdige selectie van stations door de verhuurder – lijkt omgekeerd ook voor de huurder te gelden, nu er geen afdoende verklaring gevonden kon worden voor de extreme verschillen. Een verklaring kan worden gevonden in het feit dat de huurder, in tegenstelling tot de verhuurder, heeft geselecteerd op een kleinere (en in vier gevallen een aanzienlijk kleinere) brandstof-omzet, hetgeen de winstgevendheid van een tankstation drukt. Dit sloot ook aan bij de door de huurder overgelegde (steekproefsgewijs tot stand gekomen) Bovag-cijfers, waaruit naar voren kwam dat een grotere (liter)omzet in de regel ook een meer dan lineair stijgende exploitatievergoeding oplevert. Alle omstandigheden van deze zaak zo goed mogelijk afwegend en mede gelet op de Bovaggegevens kwam het hof schattenderwijs (anticiperend op artikel 7:303 lid 2 BW ) tot een huurprijs van € 75.000,-- per jaar per 1 september 2001. Hierbij had het hof ook gelet op de referentieperiode van vijf jaar en de aanwezigheid van een shop. Nu het hof (overeenkomstig de systematiek van de wet) tot een vaste vergoeding was gekomen en dus de flexibiliteit van een direct aan de literprijs gekoppelde vergoeding was komen te ontbreken, lag het in de rede om de aldus vastgestelde exploitatievergoeding te indexeren. De Hoge Raad vond in haar arrest van 11 maart 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP1078 ) het laatste arrest van het hof te 's-Gravenhage niet in strijd met de wet.

Als het gehuurde door een wijziging in de bouwkundige gedaante geschikt kan worden gemaakt om daarin een andersoortig bedrijf uit te oefenen dat een hogere huur op kan brengen, dan kan dit toch niet ten nadele van de huurder werken. Dit kan anders zijn als het gehuurde met bijna te verwaarlozen ingrepen voor een andere bestemming geschikt kan worden gemaakt. De omstandigheden van het geval moeten dit uitwijzen. Omgekeerd kan de huurder volgens deze redenering ook niet verlangen dat de huur wordt verlaagd als hij in het gebouw, dat volgens de bouwkundige gedaante geschikt is een lucratief bedrijf uit te oefenen er voor kiest om in dit gebouw een minder winstgevend bedrijf uit te oefenen. HR 6 maart 1987, NJ 1987, 971 (Levi Lassen/Ah Po Chan) Zie ook: HR 26 april 1996, NJ 1996, 630).

D. De omvang van het gehuurde >>

Huurprijsvaststellingen komen vaak tot stand door de oppervlakte van het gehuurde met de prijs per m² te vermenigvuldigen. Bedacht moet worden dat een kleine winkel tussen grotere winkels vaak naar verhouding een hogere huurprijs per m² heeft. Een winkel die duidelijk groter is dan andere winkels heeft vaak een lagere huurprijs per m². Met deze verschillen moet rekening worden gehouden. Het kan dus niet zo zijn dat de huurprijs van een kleine cadeauzaak wordt herleid naar een m² huurprijs van die grote winkelruimte. Er moet hiermee aldus bij de berekening van de huurprijs rekening worden gehouden. Als echter een grote winkel met een ondergeschikte bouwkundige ingreep in kleine eenheden is te splitsen en deze splitsing is goed zichtbaar, dan kan de huurprijs worden vastgesteld door deze met kleinere panden te vergelijken. Noot 160
Als er niet kan worden beschikt over objecten die zonder meer als referentie kunnen dienen, dan zullen correcties uitgevoerd dienen te worden tussen de artikel 7:290 BW-bedrijfsruimten onderling. Oorzaak van de noodzaak van correcties kunnen zijn gelegen in een hoekligging, verschillende passantenstromen, of een andere schaalgrootte. Ten aanzien van hoekpanden wordt vaak een correctie van 10% toegepast ten opzichte van een pand dat is gelegen in een rij. Een hoekpand wordt vaak geacht een hogere waarde te hebben dan een pand gelegen in een rij. Dit is aan aanname die wel onderbouwd moet worden. Bedacht moet hierbij echter worden dat er niet standaard een correctie van 10% ten aanzien van een hoekpand toegepast kan worden. De correctie in verband met de extra attentiewaarde moet wel worden vastgesteld en kan niet louter worden gebaseerd op de het feit dat er sprake is van een hoekpand. Het hof te 's-Hertogenbosch besliste in haar arrest van 4 september 2007 ( ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4472) over dit punt dat de attentiewaarde van een hoekpand niet louter en alleen bestaat uit een afwijking van de omringende bouw. Deze constatering is volgens het hof ontoereikend voor zodanige correctie. Het hof is vervolgens van mening dat de vraag of het gebouw waarin het gehuurde is gevestigd moet worden aangemerkt als een gebouw met een bijzondere attentiewaarde in hoge mate een kwestie is van smaak. Tal van gebouwen zijn in hun uitingsvorm bijzonder of afwijkend van ‘de middelmaat’. Zodanige afwijking valt, anders dan in bijzondere omstandigheden, niet of slechts intuïtief te kwantificeren. Dergelijke bijzondere omstandigheden, in het bijzonder omstandigheden die maken dat de bouw zodanige attentiewaarde heeft dat een correctie geboden is, moete daarom worden onderbouwd. In deze kwestie was dit volgens het hof niet gebeurd.
Volgens het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 18 september 2012 ( ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0272) moet in het kader van de vergelijkbaarheid worden gekeken op een groot aantal verschillende aspecten, waaronder ook minder grijpbare zoals kwaliteit en uitstraling. De weging van al deze aspecten, uitmondend in de beslissing welke panden per saldo als de optimaal vergelijkbare in de vergelijking moeten worden meegenomen, behoort bij uitstek tot de taak van de deskundigen, waarvoor zij geacht moeten worden te zijn toegerust met ervaring en intuïtie.
Het hof was in rechtsoverweging 2.23 van oordeel dat en passantestroom bepalend is voor de huurprijs. Het hof overwoog dienaangaande als volgt: “De vergroting van de attentiewaarde en de zichtbaarheid van het gehuurde die het gevolg is van de ontwikkeling die het winkelgebied Alkmaar-Overstad voorafgaand aan de referentieperiode heeft doorgemaakt (De Simsonstraat als doorgaande route naar de binnenstad, aanleg Parcade met haar passantenstroom), dient volledig in de nieuwe huurprijs tot uitdrukking te komen”. Ook hier bepaalt de passantestroom de attractiewaarde voor een belangrijk deel.

Kleinschalige winkels zoals een hakkenbar of een uitgiftepunt van snacks hebben vaak referentiepanden met een grotere oppervlakte in de buurt. Deze andere panden kunnen dan wel in de vergelijking worden betrokken, doch de verschillen in grootte moeten er uit worden gefilterd. Op deze plaats kan niet verder worden ingegaan op de verschillende manieren waarop de correcties plaats kunnen vinden. Ook als er een correctie in verband met de grootte van de oppervlakte gebruikelijk is, kan deze correctie niet zonder nadere motivatie gegeven worden. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch draaide om deze reden in haar arrest van 20 april 2010 ( ECLI:NL:GHSHE:2010:BP8525) een vonnis van de kantonrechter terug. De kantonrechter had in eerste aanleg in afwijking van het rapport van de deskundige een correctie toegekend vanwege de verschillen in vierkante meters. Het hof overwoog dat de deskundige kennelijk geen plaats had gezien voor een dergelijke correctie wegens oppervlakteverschillen. Zonder nadere motivering, die ontbrak, kon het hof de kantonrechter niet volgen in de zienswijze dat het algemene praktijk is om op basis van relevante oppervlakteverschillen een correctie, in dit geval van 10%, aan te brengen op een in de vergelijking te betrekken huurprijs van een vergelijkingspand, of op de voor het huurobject berekende huurprijs. Het hof vond daarom aanleiding aan de deskundige nog aanvullende vragen te stellen omtrent correcties wegens de grootte van de vergelijkingsobjecten ten opzichte van het gehuurde. Dat dit nog door de deskundige nader verklaard dient te worden is wel begrijpelijk. De deskundige kan namelijk in de berekening rekening hebben gehouden. Kennelijk hadden de deskundigen dit ook niet voldoende gemotiveerd, zodat aanvullende motivatie noodzakelijk was.
De aanwezigheid van een erf, zoals HR 15 juni 2001, NJ 2001, 478 (Van Oest/Redevco) bevestigt, is in beginsel relevant voor de bepaling van de hoogte van de huurprijs. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een eigen parkeerterrein en andere aanhorigheden.

Het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden moest zich in hoger beroep buigen over een zaak, waarin een vraag werd beantwoord of het terras behorende bij het gehuurde bij de berekening van de huurprijs meegeteld diende te worden. Het hof besliste in haar arrest van 14 oktober 2014 ( ECLI:NL:GHARL:2014:7859) in deze concrete situatie dat dit niet het geval was. De deskundige had het terras niet meegenomen bij de berekening van de huurprijs, omdat het terras zodanig beperkt was dat het geen waarde verhogend effect had. De enkele stelling van de verhuurder dat een ruimte als terras kan worden gebruikt, was volgens het hof onvoldoende om aan te nemen dat daarvan een waarde verhogend effect op de huurprijs uitging. De verhuurder had daartoe concrete feiten en omstandigheden moeten stellen, zoals of het terras feitelijk als zodanig bij de huurder in gebruik is, of de ruimte gezien de ligging daadwerkelijk als terras kon worden gebruikt, in welke periode van het jaar gebruik van het terras te verwachten was en welk effect daarvan op bijvoorbeeld de omzet van het gehuurde was te verwachten. Deze nadere feiten en omstandigheden had de verhuurder niet gesteld, zodat de kantonrechter volgens het hof op goede gronden het advies van de BHAC heeft gevolgd en geen waardeverhogend effect aan de (terras)ruimte aan de voorzijde had toegekend. Hierbij komt het belang van het goed onderbouwen van de stellingen tot uitdrukking. Het is goed mogelijk dat de verhuurder een punt had, maar door de slechte onderbouwing van zijn standpunt heeft het hof dit punt niet in het voordeel van de verhuurder voor wat betreft de invloed op de huurprijs tot uitdrukking kunnen brengen.
Dat de verschillende ruimten die tot het gehuurde behoren op verschillende wijze beoordeeld kunnen worden, komt verder in dit hoofdstuk aan de orde.

D.1. Verschillen in indeling >>

Als een pand één grote ruimte bevat, wordt deze geacht beter bruikbaar te zijn dan een ruimte die in kleine eenheden wordt gesplitst. Bij een bedrijfsruimte die in kleine delen is gesplitst mag de huurprijs niet worden berekend door de totale gehuurde oppervlakte in m² te vermenigvuldigen met een zekere prijs per m². Er moet dus een correctie worden aangebracht wegens de verschillen in indeling. Andere bouwkundige verschillen die tot correctie aanleiding kunnen geven zijn:
- een ondiepe winkel met een grote frontbreedte en een 'pijpenla';
- een extra hoek in de winkel (als deze hoek voor in de winkel zit wordt het front breder; de extra hoek kan ook in het midden van de winkel en achter de winkel zitten. De wegingspercentages zijn dan respectievelijk 108%, 81% en 86%);
- een grote winkelruimte en een klein magazijn dan wel een kleine winkel en een groot magazijn. Dit punt is vooral van belang als de huurder in deze indeling geen stem heeft gehad.

De bovengenoemde 'ITZA-methode' is voor de berekening van de huurwaarde van bedrijfspanden niet altijd een geschikte methode. Dit werd bevestigd in rechtsoverweging 4.19 van het arrest van het hof te Amsterdam van 8 december 2005 ( LJN: AV3104, gerechtshof Amsterdam, 04/1265 ). In dit arrest kwam het hof tot oordeel dat de huurprijsberekening conform de 'ITZA-methode' niet zonder meer een juiste methode van berekening is om een juiste huurprijs vast te stellen van een warenhuis. Deze uitspraak is niet gewezen op grond van een procedure op grond van artikel 7:303 BW maar op grond van een waardebepaling van de huurwaarde voor de WOZ-heffing. Desondanks is dit arrest een goed voorbeeld van de wijze van bepaling van de waarde van de huurprijs van winkelbedrijfsruimte. Dit arrest kan goed worden gebruikt met betrekking tot de waardebepaling van de huurprijs op grond van artikel 7:303 BW. De comparatieve methode is wellicht een betere methode om de huurwaarde voor een warenhuis te berekenen. Het is dan niet de bedoeling om warenhuizen met elkaar te vergelijken, doch onroerende zaken te vergelijken die gelijkenis vertonen met het te taxeren object. Zonder naar de bestemming te kijken van het te taxeren object kan er wel worden vergeleken met andere warenhuizen als de onroerende zaken vergelijkbaar met elkaar zijn. Voor uitleg van de verschillende onderzoeksmethode verwijs ik naar het onderdeel "De Onderzoeksmethode" in dit hoofdstuk.

Het gerechtshof te Amsterdam kwam in haar arrest van 19 december 2008 ( LJN: AV3104, gerechtshof Amsterdam, 04/1265 ) eveneens tot oordeel dat de huurprijsberekening conform de 'ITZA-methode' in deze kwestie niet een juiste methode was om een huurprijs te berekenen. In dit arrest is in alinea 2.10 een eerder standpunt van de rechtbank weergegeven. Het hof heeft zich in alinea 2.6.3.3 aangesloten bij het standpunt van de rechtbank. Ook het hof is van mening dat de toegepaste zonering, zoals deze te doen gebruikelijk is bij de indeling in zones van kleinere winkels, in het onderhavige geval onvoldoende recht doet aan de mogelijkheden die het object de gebruiker geeft en daardoor ook onvoldoende recht doet aan de in acht te nemen huurwaarde. De rechtbank heeft hiertoe overwogen dat bij de indeling in zones in het taxatierapport onvoldoende is gemotiveerd waarom het op een A1 locatie gelegen object, gelet op de spreiding van het assortiment over meerdere verdiepingen, de aanwezige roltrappen waardoor op de verdiepingen 'hoogwaardige betredingen' plaatsvinden die verder strekken dan slechts de eerste vierkante meters en gelet op de passantenstroom, slechts over een optimale verkoopzone beschikt van 1,33 % (A) van het totaal aantal m² winkeloppervlakte van 21.920 m² gewaardeerd met een huurwaarde van € 725,- respectievelijk 4,07 % (A') met een huurwaarde van € 450,- en daarentegen beschikt over 51,07 % (11.194 m² zone E) gewaardeerd met een huurwaarde van € 45,- per m². Een zodanig afnemende productiviteit per verdieping als de eigenaar aldus voorstaat achtte de rechtbank onwaarschijnlijk. De rechtbank vermocht in dit verband ook niet in te zien waarom de opslag/magazijnruimte tegen een zelfde m² prijs (€ 45,-) was gewaardeerd als een publiekstrekker als het restaurant op de vierde verdieping.
Voorts geven de alinea's 2.6.4 en 2.6.5 van het arrest argumenten waarom bepaalde panden niet geschikt zijn om in de vergelijking te worden betrokken.

Dat de beoordeling door een deskundige kritisch bekeken moet worden blijkt uit ook het arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 4 april 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:1466. In dit arrest werd beschreven dat de deskundigen een door de huurder weggehaalde verdieping hadden begroot als opslagplaats. De waardering van deze verdieping ten opzichte van de winkelruimte was te verwaarlozen. De verhuurder maakte bezwaar tegen deze waardering door de deskundigen. De verhuurder had betwist, dat de verticale verkeersruimten van geringe omvang zouden zijn. De verhuurder had haar bezwaar met tekeningen onderbouwd. Er waren twee trapopgangen en een lift. In één van de trapopgangen was er een zogenoemde “luie trap”, bedoeld om het winkelend publiek uit te nodigen. Er was sprake van een groot trappenhuis. De verhuurder verwees tot slot naar de rapporten van twee deskundigen die beiden de oorspronkelijke eerste verdieping waardeerden als winkelruimte bij het bepalen van de huurprijs.
Het hof was van oordeel dat de deskundige geen objectieve onderbouwing had gegeven dat de oorspronkelijke eerste verdieping niet als winkelruimte beoordeeld kon worden. Voorts had de verhuurder onbetwist gesteld dat de oorspronkelijke eerste verdieping ruim toegankelijk was voor het publiek; zij had gewezen op het bestaan van de trappen waaronder een luie trap en een lift. de huurder had het bestaan ervan niet betwist. Tot slot was gesteld noch gebleken dat de aard van het bedrijf met zich zou brengen dat exploitatie daarvan op een eerste verdieping niet functioneel was. Onbetwist heeft de verhuurder gesteld dat de vorige huurder van het pand de eerste verdieping als winkelruimte had gebruikt. Als de huurder deze beweringen niet heeft betwist, omdat deze feiten juist waren dan is dit natuurlijk correct. Een betwisting zonder onderbouwing is immers zinloos. Als de huurder is vergeten deze feiten te betwisten als daar aanleiding toe was, dan is dit een procesrechtelijke miskleun. Ik denk echter niet dat hier sprake was van een fout. Ik denk dat de verhuurder hier gewoon gelijk had en dat de onderhavige ruimte gewoon verkeerd was beoordeeld.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in haar arrest van 25 augustus 2015 ( ECLI:NL:GHSHE:2015:3313 ) beslist dat de deskundige te grote verschillen had berekend in de waardering die hij had gegeven ten aanzien van het restaurantgedeelte in het restaurant. De deskundige had het restaurantgedeelte als volgt gewaardeerd: de entreeruimte en eerste restaurantruimte op de begane grond tegen 90% vanwege het feit dat deze niet op het maaiveldniveau liggen. Vanwege verdere verhogingen van het vloerniveau waardeerde de deskundige de restaurantruimte 2 op 60% en restaurantruimte 3 op 35%.
Het hof kon zich in deze redenering niet vinden. Het hof was van mening dat er wel reden voor correctie was, maar niet in de mate die de deskundige had berekend. Het hof kwam tot een verschil in waardering tussen winkelruimte en horecaruimte. Volgens het hof is het voor restaurantruimte minder van belang om het gehele oppervlak van de begane grond op één niveau te hebben liggen dan in geval van winkelruimte. Gasten die problemen hebben met het overbruggen van hoogteverschillen kunnen immers in de laagstgelegen ruimte verblijven en daar bijdragen aan de omzet. Bij winkels daarentegen kunnen hoogteverschillen leiden tot onbereikbaarheid van delen van het bedrijf, waardoor slecht ter been zijnde klanten de op de hogere delen aangeboden goederen niet kunnen bereiken, wat kan leiden tot een verminderde omzet.
Voor wat betreft de restaurantruimten zullen de hoogteverschillen slechts van beperkte invloed zijn op de verhuurbaarheid. Desalniettemin zullen zij wel van enige invloed zijn op de waardebepaling van de huurprijs. Het hof was daarom van oordeel dat in de bestaande niveauverschillen een reden is gelegen om de restaurantruimten (restaurant 1, 2 en 3) op de begane grond met 10% af te waarderen. Redenen om de ruimten 2 en 3 met een hoger percentage af te waarderen acht het hof niet aanwezig. Het gaat in totaal om 193 m2, zodat 10% daarvan 19,3 m2 betreft. Hier had de deskundige zich niet gerealiseerd dat er in dit verband verschil bestaat tussen de waardering van winkelruimte en horecaruimte vanwege de verschillende aard van het bezoek door de consument.

De heer B.J. Mols heeft in zijn onderzoek Noot 161 naar een interpretatie over het begrip bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte samengevat op welke wijze door de deskundigen de winkeloppervlakte werd gewaardeerd door de deskundigen. Uit dit onderzoek blijkt dat de deskundigen vergelijkbare winkeloppervlakte met het litigieuze pand meestal waarderen op 100%. Alle overige meters worden meestal meegewogen voor 50%. De secundaire ruimten (geen verkoopruimte) worden doorgaans afgewaardeerd tot 50% of minder. Als er een bewinkelbare eerste verdieping of kelder aanwezig is wordt deze vaak gewaardeerd van 15% tot 50%. Mols concludeert in zijn onderzoek dat enkele branches veel voorraad houden (schoenenwinkels), maar het gros van de retailers tegenwoordig niet meer. Het is dus niet zo dat bij de beoordeling van secundaire ruimten volstaan kan worden met het toekennen van een wegingspercentage. Hij acht daarom “aftopping” noodzakelijk. Dat leidt dan tot minder dramatische verschillen in waardering van de secundaire ruimte ten opzichte van de verkoopruimte.

Mols acht het opmerkelijk dat een toelichting op deze percentages vaak ontbreekt. Verder was opvallend dat de deskundige voor de waardering veelal uit ging van het gebruik door huurder van de ruimte en niet van de invulling van de ruimte die door partijen bij aanvang van de overeenkomst is bedoeld; dat is toch alleszins merkwaardig. Als er immers 50 m² winkelruimte is verhuurd en de huurder heeft de ruimte opgedeeld in 25 m² opslagruimte en 25 m² winkelruimte, dan moet de oppervlakte van 50 m² toch in het geheel gewaardeerd dienen te worden als winkelruimte.
Hoewel de deskundige volgens een arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 1989 (HR 20 oktober 1989 (898, Le Bastion/Keff) zijn rapport niet achter de komma hoeft te motiveren, brengt dit niet met zich mee dat enige vorm van motivatie voor een bepaalde (af)waardering de huurwaarde van een gedeelte van het gehuurde buiten beschouwing kan blijven. Bovengenoemde uitspraak van het hof te Amsterdam van 19 december 2008 laat zien dat een afwaardering van de huurwaarde van een bepaalde verdiepingslaag niet door de beugel kon vanwege de ontbrekende en/of ontoereikende motivering.
Een partij die wordt geconfronteerd met een rapport waarin verschillende percentages worden genoemd, die de huurwaarde ernstig beïnvloeden en waarbij de motivering van deze percentages niet duidelijk is, moet zich dus niet laten intimideren door laatstgenoemd arrest van de Hoge Raad. Uit laatstgenoemd arrest blijkt immers niet dat een motivering kan ontbreken.
Mols is in zijn onderzoek Noot 161 tot de conclusie gekomen dat retailers geen zonediepten hanteren bij winkels met een oppervlakte van 120 m² tot 150 m². Opslagruimte ziet men bij voorkeur achter het winkeloppervlak of in de kelder. Men geeft er de voorkeur aan de verdiepingen te gebruiken als dagverblijf of opslagruimte. De behoefte aan secundaire ruimten neemt niet evenredig toe met het aantal meters winkelvloeroppervlak, maar bedraagt maximaal zo’n 60 m² tot 80 m². Het hanteren van vaste wegingspercentages voor oppervlakten van secundaire ruimten klopt niet in de beleving van de retailers. Volgens de retailers is de ideale winkeloppervlakte 300 m² en is de ideale frontbreedte 9 m¹. Voor de retailer mag de winkel die aan deze maat voldoet geheel worden gekwalificeerd als vallende in de A-zone. De partij die een rapport van een deskundige te zien krijgt kan met inachtneming van deze cijfers een rapport met een afwijkende conclusie ter discussie stellen op basis van deze gegevens. Dit geldt eens te meer nu wetenschappelijke onderbouwing voor het hanteren van zonediepten van 10 m¹ tot 15 m¹ niet is gevonden. Dit geldt ook voor het hanteren van de “vaste” percentages die aan de verschillende zones toegerekend worden.

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button:

E. Wijzigingen aan het pand door de huurder >>

Voor bepaling van de huurprijs wordt de staat waarin het pand is verhuurd tot uitgangspunt genomen (artikel 7:303 lid 3 BW). Wijzigingen die door de huurder zijn aangebracht en die een verbetering van het gehuurde betekenen, mogen niet in de vergelijking worden betrokken. Anderzijds dienen wijzigingen door de huurder die bepaalde onderdelen van het gehuurde "downgraden" niet meegeteld te worden. Voor de huurprijs wordt uitgegaan van de oorspronkelijke situatie, zoals het gehuurde ter beschikking was gesteld. Dit werd ook beslist in het vonnis van de rechtbank Limburg, kantonzaken, locatie Maastricht van 13 januari 2010 ECLI:NL:RBMAA:2010:BL7948 dat een ruimte die was verhuurd als telefoonruimte voor het publiek, maar later was gewijzigd in een berging, toch als publiektoegankelijke ruimte beschouwd diende te worden. Dat voor bepaling van de huurprijs de bouwkundige gedaante van het gehuurde ten tijde van de ingangsdatum van de eerste huurtermijnen als uitgangspunt voor de berekening van de huurprijs genomen moet worden bleek ook uit het arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch van 4 april 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:1466. In dit arrest komt aan orde dat een door de huurder weggehaalde verdiepingsvloer toch als bedrijfsruimte voor de huurprijs gewaardeerd diende te worden. In de onderhavige zaak had de verhuurder weliswaar ingestemd met het verwijderen van de tussenvloer maar zij had tevens bedongen dat deze op kosten van de huurder bij beëindiging van de huurovereenkomst moet worden teruggeplaatst indien zij dit zou wensen. De verhuurder had volgens het hof dan ook niet ingestemd met een definitieve wijziging van de bouwkundige gedaante en zij had geen afstand gedaan van het aantal m² te verhuren vloeroppervlak in het gehuurde.
Onverplichte reparaties door de huurder tellen niet mee als een verbetering. Hiermee hoeft dus geen rekening gehouden worden. De huurder die schilderwerk aan de buitenzijde van het gehuurde uit had laten voeren, kon daarom volgens het hof te ’s-Hertogenbosch in haar arrest van 14 april 2009 geen correctie van de huurprijs verkrijgen wegens deze werkzaamheden. Het schilderwerk heeft geen huurwaarde verhogend effect. De Hoge Raad was in haar arrest van 23 november 2012 ECLI:NL:PHR:2012:BX7849 van mening dat het hof door dit standpunt geen rechtsregel had geschonden. Hiermee hoeft dus geen rekening gehouden worden.
Voor een antwoord op de vraag of een wijziging aan het pand effect op de huurwaarde heeft dient dus eerst beoordeeld te worden of deze wijziging een verbetering aan het pand betreft. Daarna dient te worden beoordeeld of deze verbetering effect op de huurwaarde van het pand heeft. Er bestaat vaak geen evenredig verband tussen de hoogte van de investering en een stijging van de huurwaarde.

Bedacht moet worden dat artikel 7:303 lid 3 BW niet van toepassing is in het geval dat een vordering tot huurprijsverlaging wordt gedaan. Het staat de rechter wel vrij om in zo’n geval rekening te houden met de door de huurder bekostigde verbeteringen. In het kader van een procedure tot huurverlaging kan een huurder zich dus niet op het standpunt stellen dat de huurprijs door zijn wijzigingen op een lagere huurprijs gesteld moet worden, dan wanneer de werkzaamheden niet plaats zouden hebben gevonden. Dit is ook wel logisch, omdat artikel 7:303 lid 3 BW uitgaat van een correctie van de huur wegens de door de huurder aangebrachte verbeteringen bij een huurprijsverhoging.

Als de huurder de winkel gedurende de huurperiode heeft uitgebreid, dan telt die extra oppervlakte niet mee voor de vergelijking. De huurprijs moet aldus worden vastgesteld alsof de wijzigingen niet plaatsgevonden zouden hebben.
In het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 8 mei 2008 LJN: BD8712, gerechtshof Amsterdam, 106.002.728/01 tikte het Hof de deskundige op de vingers die bij de berekening van de huurprijs een door de huurder gerealiseerde uitbreiding in de berekening van de huurprijs had meegenomen. De deskundigen waren van mening: “De uitbreiding (...) beslaat bijna de helft van het totale perceel van het gehuurde (...) en is uitgevoerd in één bouwlaag en in een uiterst simpele constructie. De ondergrond waarop is gebouwd is op deze locatie in het winkelcentrum van Veenendaal verreweg de belangrijkste component van de waarde van de onderhavige uitbreiding. (...) Gezien het tijdsverloop van ruim 20 jaren sedert de uitbreiding werd gerealiseerd, kan deze mede gelet op de simpele constructie, geacht worden (vrijwel) volledig te zijn afgeschreven.”

Het Hof straft dit oordeel af met haar motivering onder rechtsoverweging 2.4 van het arrest die als volgt luidt: dat wanneer de mogelijkheid tot uitbreiding van het gebruiksnut en de gebruikswaarde van het gehuurde slechts met méér dan geringe kosten is te realiseren, deze mogelijkheid geen huurwaarde verhogende factor is. (...) Nu de ondergrond zonder het maken van meer dan geringe kosten geen bruikbare bedrijfsruimte oplevert, komt aan de constatering van de deskundigen dat die ondergrond de belangrijkste component van de waarde van de uitbreiding is, dus geen afzonderlijke betekenis voor de huurwaarde toe. Om die reden vormt de uitbreiding van 220 m2 geen huurprijs verhogende factor. De omstandigheid dat de uitbreiding inmiddels (vrijwel) volledig is afgeschreven, deed aan het vorenstaande niet af.

Is een wijziging een verbetering waarmee rekening gehouden dient te worden?
Deze vraag stond centraal in een procedure voor de rechtbank te Amsterdam waarin huurprijswijziging door de huurder werd gevorderd. In deze kwestie werd vonnis gewezen op 20 oktober 2014 ( ECLI:NL:RBAMS:2014:6896 ). De huurder had twee naast elkaar gelegen panden verhuurd. De huurder had toestemming gekregen de muur tussen de panden weg te breken. Voor beide panden was één huurovereenkomst opgesteld. In het kader van de huurprijswijziging was de deskundige in zijn rapportage uitgegaan van één winkelruimte en had de in haar onderzoek betrokken vergelijkingspanden daarop afgestemd. De verhuurder was het hier niet mee eens. De verhuurder was van mening dat er bij de berekening van de huurprijs rekening gehouden had moeten worden met twee afzonderlijke panden. In de optiek van de verhuurder was dit wel te begrijpen, omdat winkels met een groot oppervlakte doorgaans een lagere vierkante meterprijs hebben. In deze procedure werden twee vragen behandeld:

 • welke bedoelingen hadden partijen ten aanzien van de hoedanigheid en de uitvoering van het gehuurde?
 • geldt de verwijdering van de scheidingswand als een verbetering van het gehuurde in de zin van artikel 7:303 lid 3 BW?
De rechter behandelde de eerste vraag aan de hand van het Haviltex-criterium (hoe mochten partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs de huurovereenkomst uitleggen en wat mochten partijen te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar verwachten?).
De rechter was van mening dat de verhuurder zich niet eerder (dus voordat het geschil over de huurprijs aanhangig werd gemaakt) op het standpunt had gesteld dat er twee afzonderlijke units waren verhuurd. De rechter vond de enkele vermelding op de huurfacturen van twee (kadastrale) units onvoldoende om daarover anders te oordelen. De huurder vond het verwijderen van de muur van ondergeschikt belang, omdat het gehuurde toch werd verbouwd. Verder speelde volgens de rechter een eventuele daling van de beleggingswaarde niet mee in het kader van deze discussie. Op grond van deze omstandigheden, in hun samenhang bezien, werd geoordeeld dat partijen voor ogen stond om een huurovereenkomst voor één object aan te gaan.
Wellicht had de verhuurder een correctie toe kunnen laten passen als hij had gesteld dat het pand bijzonder geschikt was voor bouwkundige wijzigingen. Het effect van dit argument op de huurprijs wordt in het volgende onderdeel besproken.

De rechter vond een behandeling van de tweede vraag (leidt verwijdering van de muur tot verbetering van het gehuurde) niet van belang. Volgens de rechter heeft de wetgever willen vermijden dat de huurder behalve de kosten van een verbetering van het gehuurde ook de daaruit voortvloeiende hogere huurlasten moet dragen. De bescherming van dat belang is bij een huurprijsverlaging niet aan de orde.

In hoger beroep heeft het hof te Amsterdam in haar arrest van 12 juli 2016 ( CLI:NL:GHAMS:2016:2812 ) het standpunt ingenomen dat in beginsel uitgegaan dient te worden van de omschrijving van de huurovereenkomst. In die huurovereenkomst is de huurprijs niet bepaald als de optelsom van twee huurprijzen voor twee afzonderlijke huurobjecten, maar is één huursom vastgesteld voor ‘het gehuurde’. Deze omschrijving in de huurovereenkomst bood steun aan de stelling van de huurder dat partijen hebben beoogd één winkelruimte te verhuren/huren en niet aan de opvatting van de verhuurder dat het gehuurde (eigenlijk) uit twee objecten bestond. Het gehuurde werd aangeduid als één geheel gelegen op één adres, zonder de vermelding van een feitelijke splitsing van het gehuurde in twee winkelruimten of gelegen in twee van elkaar gescheiden winkelpanden. Dat het gehuurde oorspronkelijk uit twee winkelpanden heeft bestaan, is daarbij irrelevant. Deze bedoeling was ook te herleiden uit een akte van de advocaat van de verhuurder waaruit bleek dat partijen bij aanvang van de huur waren overeengekomen dat de huurder de tussenmuur zou verwijderen en de beide panden als één ruimte zou exploiteren.

Het hof was daarom van oordeel dat de deskundige bij de advisering over de nadere huurprijs het gehuurde wederom niet nader ‘op zou hoeven te splitsen’, door de aangebrachte wijziging in de vorm van het wegnemen van de tussenmuur waardoor één winkelruimte is ontstaan ‘weg te denken’, en bij de huurprijsvergelijking uitsluitend winkelpanden te betrekken die vergelijkbare (kleinere) oppervlakten hebben met betrekking tot de oorspronkelijke afzonderlijke ruimten, waaruit het gehuurde bestond. Naar het oordeel van het hof was er geen reden om de verhuurder in een dergelijke situatie te beschermen tegen de huurwaardedaling die het gevolg is van de door de huurder uitgevoerde verbouwing, aangezien de verhuurder met die verbouwing expliciet heeft ingestemd en zij blijkens de huurovereenkomst wist dat daardoor één winkelruimte ontstond die ook als zodanig verhuurd zou worden.

De verhuurder had er nog op gewezen dat de huurder in het gehuurde (inmiddels) twee ‘formules’ exploiteerde, optisch gescheiden en elk met een eigen ingang. De omstandigheid dat de huurder in het gehuurde (inmiddels) twee ‘formules’ exploiteerde kon naar het oordeel van het hof niet de conclusie dragen dat in casu sprake was van de verhuur van twee objecten, omdat het ter vrije bepaling van de huurder staat hoe hij het door hem gehuurde inricht en dit de staat van het gehuurde niet beïnvloedt.
Naar het oordeel van het hof voerde de verhuurder in verband met de gewijzigde invulling van het gehuurde echter terecht aan dat bij de vergelijking van bedrijfsruimtes qua bouwkundige indeling kan worden afgeweken van de feitelijke toestand indien de bouwkundige ingreep die voor zulk een theoretische wijziging is vereist, te verwaarlozen valt. Indien de gehuurde bedrijfsruimte met een dergelijke ingreep in kleinere verhuurbare eenheden kan worden gesplitst, is dat relevant voor de bepaling van de huurprijs in het kader van artikel 7:303 lid 3 BW. De verhuurder stelde dat de deskundige met de eenvoudige splitsbaarheid van het gehuurde geen althans onvoldoende rekening heeft gehouden. Het hof oordeelde daarom dat er een deskundige benoemd dient te worden die met dit gegeven rekening dient te houden.

mr. M.F.A Evers vond in zijn noot bij deze uitspraak de rechtbank te Amsterdam van 20 oktober 2014 ( ECLI:NL:RBAMS:2014:6896, WR 2015,44 ) de argumentatie dat een verbetering door de huurder bij een huurverlaging buiten beschouwing dient te blijven onjuist. Ik vond in eerste instantie dat Everts hierbij de spijker op de kop sloeg. Ik denk hier door het arrest van het hof anders over. Als partijen immers uitdrukkelijk hebben bedoeld het gehuurde als één ruimte te verhuren, dan kan de eerste wijziging (verwijderen van de muur) buiten beschouwing laten en moet juist het aanbrengen van een scheiding afzonderlijk worden beoordeeld als het gehuurde bijzonder geschikt is voor de bouwkundige wijziging. In het volgende onderdeel ga ik hier verder op in.

E1. Bijzondere geschiktheid van het pand voor bouwkundige wijziging >>

Als de gehuurde ruimte een bijzondere geschiktheid voor een bouwkundige uitbreiding heeft en deze uitbreiding is daadwerkelijk door de huurder gerealiseerd, dan is dit een bouwkundige eigenschap van het pand die bijdraagt aan de kwaliteit van het pand. Dit geldt met name als het gehuurde met betrekkelijk geringe kosten beter is in te richten voor het doel waarvoor het is verhuurd. Een hogere waardering is dan wel op zijn plaats. De redenering is dan dat de verbetering (de door de huurder aangebrachte uitbreiding) moet worden weggedacht, maar dat de mogelijkheid van uitbreiding wel moet worden meegewogen als een pluspunt voor de betrokken ruimte. Door dat laatste kan een hogere huurprijs worden gerechtvaardigd. Noot 162 Het hof te Amsterdam besliste in rechtsoverweging 2.23 van haar arrest van 16 oktober 2012 LJN: BY0272, gerechtshof Amsterdam, 200.070.384/01 dat de deskundige ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de hogere attentiewaarde van het gehuurde door ontwikkelingen in de binnenstad, waardoor er sprake was van een verhoging van de passantenstroom langs de winkel. De huurder die de entree naar de passantenstroom heeft verplaatst heeft daardoor door een relatief lage investering profijt van aantrekkelijkheid van de ligging van het pand dat niet veroorzaakt wordt door de aangebrachte wijziging. Het gehuurde was kennelijk bijzonder geschikt om door deze relatief eenvoudige wijziging de aantrekkingskracht te verhogen. Dit mag daarom wel degelijk in de huurprijs mee berekend worden (alinea 2.23 arrest).
De Hoge Raad heeft in haar arrest van 13 juli 2012 LJN: BW7483, Hoge Raad, 11/02518 beslist dat het beroep verworpen kon worden op grond van artikel 81 RO. De Hoge Raad was aldus van mening dat het hof te 's-Gravenhage in haar arrest van 15 februari 2011 het recht goed had toegepast.
De kern van het geschil was dat met ingang van 1 mei 1988 een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 10 jaar tot stand was gekomen tussen de huurder en de rechtsvoorganger van de huidige verhuurders. In 1988 heeft de huurder voor eigen rekening verbouwingen laten uitvoeren, bestaande uit de aanbouw van een serre in de tuin en het verwijderen van een gangmuur. De vloeroppervlakte van de kapsalon is daardoor uitgebreid met respectievelijk 25 en 7 m². Het ging hier aldus om artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte. De huurder had een significante investering moeten doen ter vergroting van de oppervlakte van de effectieve bedrijfsruimte. De verhuurder was van mening dat de huurders gedurende de huurperiode de investering reeds lang terug heeft kunnen verdienen, waardoor een huurverhoging met inachtneming van de totale oppervlakte kon worden gerechtvaardigd.
Het hof te 's-Gravenhage was echter van mening dat er sprake is van bijzondere geschiktheid van het gehuurde als met de wijzigingen slechts betrekkelijk geringe kosten zijn gemoeid. Indien de kosten van verbetering substantieel zijn, zoals in het onderhavige geval kan niet worden gesproken van een bijzondere geschiktheid van het verhuurde voor verbetering en is er geen sprake van een factor die de huurwaarde verhoogt ( HR 15 juni 2001, LJN: AB2146 ). Dat de huurder jarenlang minder huur heeft betaald in vergelijking tot de situatie waarin de verbeteringen wel in de huurprijs zouden zijn verdisconteerd, doet niet af aan de substantiële kosten die de huurder voor de verbetering heeft moeten maken. Reeds omdat de huurder heeft betaald voor hetgeen hij van verhuurder te huur ontving en op zijn kosten de verbeteringen heeft laten aanbrengen, is er geen sprake van onbillijkheid of schending van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM.
Mr. F.F. Langemeijer zegt over dit door de verhuurder voorgestelde cassatiemiddel het volgende. In de wettekst wordt geen relatie gelegd tussen de mogelijkheid voor de huurder om de gedane investering terug te verdienen en de vaststelling van de huurprijsverhoging. Dat is ook redelijk: in de situatie waarop het artikellid doelt is de stijging van de huurwaarde mogelijk gemaakt door een investering van de huurder. De verhuurder heeft ten aanzien van de verbetering geen enkel investeringsrisico gelopen. Het prijsvoordeel, dat inherent is aan het uitblijven van een huurverhoging bij toepassing van het derde lid van artikel 7:303 BW, is economisch beschouwd niet slechts te rechtvaardigen als een vergoeding voor de door de huurder gedane uitgaven, noch daartoe beperkt. Het is economisch beschouwd tevens een beloning voor het door de huurder gelopen investeringsrisico.

E2. Verrekeningbeding in contract noodzakelijk >>

Partijen doen er verstandig aan om bepaalde omstandigheden in de overeenkomst te vermelden waarvan zij van mening zijn dat die na afloop van de eerste huurperiode op de huurprijs van invloed moeten zijn. Als partijen dus wel te kennen hebben gegeven door werkzaamheden van de huurder een reductie in de huurprijs te hebben gegeven (deze verbeteringen zijn dan feitelijk door de verhuurder gefinancierd), doch men laat na te vermelden welke periode deze reductie duurt, dan kan worden aangenomen dat deze reductie voor de eerste periode geldt. Noot 164 Het leveren van bewijs zal lastig, zo niet onmogelijk zijn. Bij verlenging op grond van een contractuele bepaling (anders dan bij een wettelijke verlenging) kan hier wel rekening mee worden gehouden.

Doet men dat niet dan gaat men er snel vanuit dat deze omstandigheden in de huurprijs van de eerste periode zijn verdisconteerd. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 7:303 lid 3 BW. Dit betekent dat als de huurprijs in de eerste periode door de verhuurder lager is gesteld wegens een door de huurder aangebrachte verbetering aan het gehuurde, hiermee in het kader van de berekening van de huurprijs niet zonder meer rekening gehouden hoeft te worden als niet uitdrukkelijk in het huurcontract een beding is opgenomen dat er een lagere huurprijs is overeengekomen teneinde daardoor de door de huurder gemaakte kosten te vergoeden. Zonder een dergelijk beding wordt deze lagere huurprijs dus niet gezien als een aflossing van een lening. De verhuurder kan dan niet zonder meer stellen dat deze de voorgestelde wijzigingen van de huurder heeft gefinancierd door akkoord te zijn gegaan met een lagere huurprijs in de eerste overeengekomen periode wegens de door de huurder aangebrachte wijzigingen. Het argument dat de huurprijs lager is gesteld dan de gebruikelijke huurprijs zal de verhuurder dan geen soelaas bieden. De door partijen overeengekomen huurprijs wordt dan zonder een dergelijk beding (er is bij de bepaling van de huurprijs rekening gehouden met door de huurder bekostigde verbeteringen) geacht tussen partijen te zijn overeengekomen, waarbij de door de huurder aangebrachte verbeteringen dan onverplicht uitgevoerd geacht worden te zijn. De rechter kan dan op grond van artikel 7:303 BW er niet vanuit gaan dat deze wijzigingen op kosten van de verhuurder zijn verricht. De aangebrachte verbeteringen dienen daarom buiten de berekening van de huurprijs te worden gehouden en kunnen in het kader van de vergelijking met andere bedrijfsruimten niet leiden tot een huurprijsverhogend effect ( Noot 166). Een verhuurder kan zich dus danig in de vingers snijden als hij erkent een vergoeding met de huurder te zijn overeengekomen, doch bewijs van betaling van deze vergoeding door het ontbreken van een verrekenbeding in de huurovereenkomst vooralsnog ontbreekt! Noot 168 Door de aanwezigheid van een verrekenbeding in het huurcontract kan de verhuurder eenvoudig bewijzen dat een deel van de verbeteringen die tot een correctie van de huurprijs zouden leiden ten laste van de verhuurder is gekomen. Voor een correctie van de huurprijs is dan niet of in mindere mate plaats. Noot 170

Het feit dat de huurder door zijn aangebrachte verbeteringen een vergoeding kan vorderen, geeft nog geen reden om bij de nadere bepaling van de huurprijs die verbeteringen ten gunste van de verhuurder als een huurwaardevermeerdering aan te merken. Noot 172 Dit vergoedingsrecht heeft immers alleen betrekking op verbeteringen, die in de verhouding van de huurder tot de verhuurder, ten laste van de huurder zijn gebracht zonder dat de huurder een vergoeding heeft gekregen van deze door hem gemaakte kosten.

E3. Verbeteringen door onderhuurder/ vorige huurder >>

Verbeteringen van de onderhuurder gelden als verbeteringen van de onderverhuurder. Verbeteringen die vóór een indeplaatsstelling door de oorspronkelijke huurder zijn aangebracht gelden als door de in de plaats gestelde huurder aangebracht.Noot 174

E4. Verbouwingen leiden niet tot hogere huurwaarde >>

De verhuurder kan ter motivering van de hogere huurprijs naast het bovengenoemde argument van de geschiktheid van het pand nog een argument aanvoeren. Hij kan aanvoeren, dat het verschil tussen enerzijds de jaarhuurwaarde die het pand zou hebben gehad als het pand zou zijn verhuurd zoals het pand er na de verbouwing uit zag en anderzijds de verschijningsvorm van het pand zoals die verhuurd zou zijn zonder deze wijzigingen, niet veel minder bedraagt dan het totaal van de verbouwingskosten. Dit kan dan tot gevolg hebben dat de verbeteringen weliswaar niet bij de berekening van de huurprijs betrokken worden (zeker als die al een aantal jaren geleden gemaakt zijn), maar dat men bij de waardering van de oorspronkelijke situatie de bijzondere mogelijkheden die het pand al bood niet uit het oog mag verliezen. Noot 176

E5. Objectieve verbeteringen mogen aanleiding geven tot correctie op de huurprijs >>

Slechts de veranderingen die door de huurder zijn aangebracht en tot verbetering van het gehuurde hebben geleid kunnen leiden tot vaststelling van een huurprijs die lager is dan de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Veranderingen die door de huurder (onverplicht) zijn verricht (bijvoorbeeld reparaties) kunnen niet leiden tot deze aanpassing van de huurprijs. Noot 178

In het arrest van 10 december 1982 bevestigt de Hoge Raad dat niet alle verbouwingen aan het pand als verbeteringen aangemerkt worden. Als een verbouwing niet als een verbetering aangemerkt wordt, behoeft er geen correctie op de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse plaats te vinden. HR 10 december 1982, NJ 1983, 215 (Heerlense Kegelbond). De huurder, die rekent op een correctie van een huurprijs na verbouwing, doet er dus goed aan zich er van te vergewissen of een verbouwing een objectieve verbetering met zich mee brengt. Dit geldt eens te meer nu de kosten van de verbouwing niet bepalend zijn voor de vraag of er van een objectieve verbetering sprake is. Noot 180 Als de verbouwing geen objectieve verbetering betreft, die tot verhoging van de huurwaarde leidt, dan moet de verhuurder er rekening mee houden dat er geen correctie op de huurprijs plaatsvindt. Noot 182

E6. Verbouwingen die geen invloed meer hebben op de huurwaarde >>

Als de huurder een verbouwing heeft uitgevoerd die aanvankelijk wel een verbetering was, maar na verloop van tijd zijn invloed op de huurwaarde verliest, dan is er wel iets voor te zeggen dat deze verbetering geen invloed op de huurprijs heeft. De toestand van het gehuurde ten tijde van de vaststelling van de huurprijs moet immers als uitgangspunt worden genomen. Noot 184

F. Renovatie/gebreken en verandering huurprijs >>

Voor niet-geliberaliseerde woonruimte geldt voor wijziging van de huurprijs na renovatie een aparte regeling. Een soortgelijke regeling ontbreekt bij bedrijfsruimte. De aanwezigheid van verschillen staat een vergelijking niet in de weg. Zo kan een gerenoveerd pand het best worden vergeleken met een niet gerenoveerd pand mits in het gegeven geval met de verschillen op passende wijze rekening wordt gehouden door middel van een correctie. Bij de waardering van het pand moet worden uitgegaan van de staat van het pand, waarin dit verkeert bij de huurprijsvaststelling. Als een pand waarvoor een gewijzigde huurprijs wordt aangevraagd een wijziging ondergaat, dan moet daar gedurende de referentieperiode rekening mee gehouden worden. Als het pand waarvoor wijziging van de huurprijs wordt aangevraagd tijdens het instellen van de vordering door een bestemmingswijziging door de gemeente aan een autoluwe straat komt te liggen, terwijl dit pand voorheen aan een drukke verkeersweg lag, dan moet dit pand tijdens de referentieperiode worden vergeleken met panden die eveneens aan een autoluwe straat zijn gelegen. Dat dit pand voorheen aan een drukke verkeersweg lag is voor de berekening van de huurprijs niet van belang. Voor de vergelijkbare panden moet met de bouwkundige en/of onderhoudstoestand eveneens rekening worden gehouden. Als het vergelijkbare pand tijdens de vergelijking op het zelfde niveau staat, maar binnen de referentieperiode is opgeknapt, dient hiermee met de huurprijs rekening worden gehouden. De verhuurder kan zich verzetten bij het ontbreken van een dergelijke correctie. De winkelruimte in een winkelcentrum waaraan zich in een later stadium een renovatie heeft voorgedaan, zijn zonder correctie dus niet zonder meer vergelijkbaar. Deze correctie hangt af van de grootte van het kwaliteitsverschil tussen de twee soorten panden “in verband met de overige bijzondere omstandigheden van het geval” Noot 186.
Een richtlijn van de hoogte van deze correctie kan hier niet worden gegeven. Dat is te zeer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het is wél van belang dat er een correctie plaatsvindt als een winkel zich bevindt in een winkelcentrum, waaraan renovatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

In het vonnis van de kantonrechter te Haarlem van 26 mei 2010 (Ktr. Haarlem, 26-05-2010, nr. 420347/CVEXPL09-3657, WR 2010, 99) blijkt dat er in bijna een identiek geval een correctiefactor van 25% verhoging werd toegepast. De kantonrechter oordeelde dat een verbetering van de winkelstand in het algemeen als een omzetverhogende factor kon worden aangemerkt. Met deze bijzondere omstandigheden had de deskundige — naar het oordeel van de kantonrechter — terecht in de vorm van een opwaartse correctie rekening gehouden bij de waardering van de huurwaarde van het gehuurde.

In het arrest van de Hoge raad van 10 mei 1996 Noot 186 werd met name besproken of de bedrijfsruimte, waarvan de huurprijzen in verband met renovatie in het begin van de referentieperiode aangepast was in de vergelijking betrokken kon worden. Na de renovatie waren de meeste winkeliers akkoord gegaan met verhoging van de huurprijs.

Als men alleen de overige bedrijfsruimte in de prijsvergelijking zou betrekken die niet akkoord waren gegaan met de huurverhoging, dan leidde dat tot een onaantrekkelijk resultaat voor de verhuurder: men moet dan, ter berekening van de toekomstige huur, de gemiddelde huur over een referentieperiode van vijf jaar nemen. In dit geval waren in het overgrote deel van die periode de aanzienlijke kosten van renovatie nog niet in de huurprijzen verwerkt; gevolg is dat de kosten van renovatie vooralsnog niet doorwerken in de huur van een onwillige huurders. De kantonrechter was van oordeel dat de huurprijzen van de bedrijfsruimte voor de renovatie niet zonder meer vergelijkbaar waren met de thans, na de renovatie, ontstane situatie. De deskundige mocht volgens de kantonrechter niet kiezen uit panden uit dit winkelcentrum.
De verhuurder ging tegen dit oordeel in hoger beroep bij de rechtbank.
De rechtbank was tot oordeel dat de renovatie van het winkelcentrum niet met zich meebracht dat deze bedrijfsruimten vanwege die renovatie in de onderhavige huurprijsvaststelling buiten beschouwing dienden te worden gelaten. De vraag of de huurprijzen van de andere bedrijfsruimten van voor de renovatie (veel) lager waren dan de huurprijzen in de na de renovatie ontstane situatie was in dit verband niet van belang. Wanneer is vastgesteld welke panden als vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse in aanmerking komen, deed het volgens de rechtbank voor de nadere vaststelling naar de wettelijke maatstaf niet ter zake hoe de huurprijzen van de vergelijkingspanden voorheen tot stand waren gekomen.

Volgens de Hoge Raad is er wel sprake van een bijzondere omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden op een wijze die past in gevallen als het onderhavige. De 'winkelstand' vóór en na de renovatie kunnen in de berekening worden betrokken. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen hoge en lage huurprijzen. Bij de keuze van de vergelijkingspanden mag niet geselecteerd worden op de huurprijzen van deze bedrijfsruimte. Als er een verschil in de uitstraling van de bedrijfsruimte bestaat zal deze winkelruimte buiten beschouwing van de berekening dienen te blijven als de winkelruimten niet meer met elkaar zijn te vergelijken. Als deze winkelruimte nog wel met elkaar zijn te vergelijken, dan kan er reden zijn van een passende correctie. Welke correctie in laatstbedoeld geval als passend kan worden beschouwd — hangt af van de grootte van het bedoelde kwaliteitsverschil in verband met de overige bijzonderheden van het geval. Volgens de Hoge Raad zal de feitenrechter, desgeraden voorgelicht door deskundigen, hieromtrent dienen te beslissen. het standpunt van de rechtbank werd daarom niet correct bevonden. De rechtbank gaf immers een ongenuanceerd oordeel inhoudende dat het voor het voor de vaststelling naar de wettelijke maatstaf niet ter zake zou zijn hoe de huurprijzen van de vergelijkingspanden voorheen tot stand waren gekomen

Mr Bloembergen meldt in zijn conclusie ten behoeve van deze casus dat de wetgever niets heeft geregeld over de situatie waarin er in het kader van de huurprijswijziging ex artikel 7:303 BW binnen de referentieperiode renovaties of eventueel andere verbeteringen plaats hebben gevonden met betrekking tot de bedrijfsruimte waarop de vordering betrekking heeft dan wel de in de vergelijking te betrekken bedrijfsruimte.
Bloembergen haalt uit de wetsgeschiedenis dat met de bepaling van de huurprijs met de bijzondere omstandigheden van het geval rekening gehouden moet worden.
Bloembergen is van oordeel dat het geheel meetellen van de huurprijzen van gerenoveerde panden tot een onredelijke uitkomst kan leiden, omdat er appels met peren worden vergeleken. Als er immers 4 jaar een lage huurprijs verschuldigd was en alleen het laatste jaar en hogere huurprijs wordt berekend, dan komt de huurprijs door het nemen van gemiddelden relatief laag uit.
Bloembergen is van oordeel dat het verbeterde pand uit de vergelijking gehouden kan worden. Het is ook mogelijk dit pand in de vergelijking te betrekken, maar dan zal er doorgaans wel een correctie plaats dienen te vinden.
Bloembergen haalt aan de hand van de memorie van antwoord de denktrant over de berekening van de huurprijs aan zoals destijds in de Eerste Kamer was behandeld. Hieruit blijkt dat de huurprijs niet aan de hand van een wiskundige formule toegepast kan worden. Er moet altijd acht worden geslagen op de bijzondere omstandigheden van het geval.
Het is mogelijk dat de panden uit één winkelcentrum aan de vrije marktontwikkeling zijn onttrokken, waardoor deze panden niet in de vergelijking betrokken zouden kunnen worden. In deze situatie was hier geen beroep op gedaan. Mr Bloembergen is van oordeel dat hier een taak voor de deskundige ligt. De deskundige moet kunnen constateren dat de huurprijzen aan het marktmechanisme zijn onttrokken.
Bij eindvonnis van 31 maart 1998 heeft de kantonrechter de huurprijs van de gehuurde bedrijfsruimte vastgesteld op ƒ 196.020,- exclusief btw per jaar, althans op ƒ 600,- per herleide vierkante meter, althans op ƒ 514,49 per feitelijke vierkante meter, en heeft de huurder veroordeeld tot betaling van die nieuw vastgestelde huurprijs, en wel in vier gelijke kwartaalbedragen bij vooruitbetaling te voldoen, te vermeerderen met de contractuele indexeringen voorzover daarvan in de loop van de procedure sprake mocht zijn en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de respectieve vervaldata. De huurder heeft vervolgens hoger beroep en cassatie ingesteld. Het arrest van de Hoge Raad 20 oktober 1989, NJ 1989, 898 (De Kapschuur Naarden) loopt vooruit op de hier besproken uitspraak van de Hoge Raad van 10 mei 1996. In dit arrest werd benadrukt dat het aan de feitenrechter, doorgaans voorgelicht door deskundigen, is voorbehouden te beslissen welke en hoeveel panden als 'vergelijkbare bedrijfsruimte' in de berekening van het gemiddelde van de huurprijzen dienen te worden betrokken. Voorts is het aan de feitenrechter voorbehouden te beslissen welke panden in aanmerking komen om als 'vergelijkbare bedrijfsruimte' in de berekening te worden betrokken. Dat deze panden verschillen vertonen behoeft niet uit te sluiten dat deze panden in aanmerking worden genomen, mits met deze verschillen op in het gegeven geval passende wijze wordt rekening gehouden.

Het is voor de deskundige een lastige taak om deze correctiefactoren toe te passen. Uit deze uitspraken is niet te herleiden hoe de deskundige zijn berekening moet samenstellen. In het vonnis van de kantonrechter te Haarlem van 26 mei 2010 (Ktr. Haarlem, 26-05-2010, nr. 420347/CVEXPL09-3657, WR 2010, 99) werd door de kantonrechter een vergelijking met een ander winkelcentrum akkoord bevonden. In dit winkelcentrum lag de huurprijs 20% hoger dan het vergelijkingspand. Daarboven werd een verhoging van 5% toegekend vanwege het grotere verzorgingsgebied van het vergelijkingspand. Gezien deze problematiek is het wellicht het beste de vergelijkingspanden niet uit het winkelcentrum te halen waarbij de wijziging zich heeft voorgedaan. Als de comperatieve onderzoeksmethode wordt toegepast, dan hoeven er geen correcties plaats te vinden wegens de met de renovatie zich voortdoende huurprijsproblematiek. Als er wel bedrijfsruimte uit dit winkelcentrum worden gekozen waarin zich een renovatie heeft voorgedaan, dan zijn er geen juridische argumenten voorhanden om deze panden buiten de vergelijking te laten. Dat is alleen anders als door de deskundige aangetoond kan worden dat de vrije marktprijs wegens de aanwezigheid van één verhuurder is onttrokken.

De verhuurder kan aanpassing van de huurprijs verlangen als hij bepaalde energiebesparende voorzieningen heeft aangebracht. artikel 7:305 BW geeft daarvoor een aanknopingspunt. Een dergelijke aanpassing kan ook als renovatie worden gezien. Het huurrecht bedrijfsruimte kent dus alleen aanpassing van de huurprijs door deze beperkte vorm van renovatie (energiebesparende maatregelen). Verder dienen de onderhoudsverplichtingen die partijen op zich hebben genomen, meegewogen te worden in de vaststelling van de huurprijs. De huurder die al het onderhoud van zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het gehuurde op zich heeft genomen is naar verwachting een lagere huurprijs verschuldigd, dan de huurder die gehouden is voor het onderhoud van het gehuurde aan de binnenzijde zorg te dragen. Het lijkt dan het beste de panden in de vergelijking te betrekken, waarbij gelijksoortige onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen.

G. Referentieperiode >>

De bedoeling van de referentieperiode is een huurprijs vast te stellen, die aansluit op de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan het instellen van de vordering ex artikel 7:303 BW. In beginsel wordt voor vaststelling van de referentieperiode uitgegaan van een periode van vijf jaar voorafgaande aan het instellen van deze vordering. Deze regeling vindt haar basis in artikel 7:303 lid 2 eerste zin BW. Hiermee wordt bedoeld dat er moet worden gekeken naar de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse binnen het tijdvak van vijf jaar voorafgaande aan het instellen van de vordering. Een uitzondering op deze regel geldt als de deskundige is benoemd ex artikel 7:304 BW. Volgens artikel 7:304 lid 2 BW geldt de datum van het verzoek immers als ingangsdatum van de herziene huurprijs.
Als de huurprijs is vastgesteld door deskundigen die in onderling overleg zijn benoemd dan kunnen prijsontwikkelingen na deze referentieperiode van vijf jaar tot het moment van het instellen van de vordering leiden tot aanpassing van de huurprijs. Dit volgt ook uit het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 22 januari 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:180). In deze zaak hadden partijen buiten de artikel 7:304 BW procedure een deskundige benoemd, die huurprijzen van de vergelijkingspanden gedurende de referentieperiode had herleid tot de peildatum 1 maart 2012. Gedurende de periode vanaf 1 maart 2012 tot het instellen van de dagvaarding (27 maart 2013) werd door de huurder gesteld dat het snel bergafwaarts was gegaan in de retailsector. Aangezien deze periode buiten de door de deskundige berekende referentieperiode lag, had de kantonrechter de huurprijs schattenderwijs tot stand gebracht. De kantonrechter had hierbij de referentieperiode van vijf jaar strikt toegepast (vanaf het instellen van de vordering ex artikel 7:303 lid 2 BW). Daardoor ontstond er een "gat" tussen de door de deskundige berekende huurprijs over de gehanteerde referentieperiode en de op grond van de wet te hanteren referentieperiode, die start vanaf het instellen van de vordering. Het is dus van belang om bij een in onderling overleg gekozen deskundige, zo spoedig mogelijk na berekening van deze huurprijs een vordering op grond van artikel 7:303 BW in te stellen. Dit technisch juridische probleem van het bovengenoemde "gat" tussen de berekende huurprijs over de gehanteerde referentieperiode en de op grond van de wet te hanteren referentieperiode vanaf het moment van het instellen van de vordering doet zich niet voor bij de huurprijs die door een deskundige is vastgesteld op basis van een beschikking ex artikel 7:304 BW. De kantonrechter had er in boven aangehaalde kwestie er wellicht verstandiger aan kunnen doen door met inachtneming van de bijzondere omstandigheden als genoemd in artikel 7:303 lid 4 BW de huurprijs vast te stellen conform het rapport van de deskundige. Partijen waren het immers eens over de benoeming van deze deskundige. De kantonrechter had dus ook gezien deze omstandigheden van de referentieperiode kunnen afwijken. Dan hadden partijen in ieder geval een goed onderbouwde huurprijs gehad in plaats van een slag in de lucht door de kantonrechter. Deze mogelijkheid wordt in dit hoofdstuk ook aangestipt in het onderdeel: "Eerdere ingangsdatum dan instelling vordering ".
Deze manier van het vaststellen van de huurprijs over de referentieperiode heeft een matigend en dempend effect. De wet heeft met deze regeling beoogd om te voorkomen dat huurprijzen alleen vastgesteld worden aan de hand van vastgestelde huurprijzen op grond van marktontwikkelingen.

De ontwikkelingen van de markt kunnen immers grillig verlopen. Het is niet de bedoeling van de wetgever om partijen gedurende een huurrelatie met marktafhankelijke schokkerige ontwikkelingen van de huurprijs te confronteren. Door de huurprijs door middel van de referentieperiode vast te stellen worden deze huurprijzen vermoed onderdeel uit te maken van een duurzame prijsontwikkeling. Noot 123a
Het is geen bezwaar als de vergelijkingspanden niet gedurende de hele referentieperiode zijn verhuurd. Deze panden kunnen dan alleen gedurende de periode dat deze zijn verhuurd in de vergelijking worden betrokken. Deze panden kunnen niet in de vergelijking worden betrokken als deze gedurende de referentieperiode helemaal niet zijn verhuurd.

Er moet rekening worden gehouden met wijzigingsbedingen in huurcontracten. Deze wijzigingsbedingen kunnen de huurprijs afhankelijk stellen van de omzet of de winst uit de onderneming in het gehuurde. Op deze wijze is wellicht ook de huurprijs gedurende de eerste huurperiode bepaald. Een dergelijk beding is op grond van de contractsvrijheid waardoor ook het huurrecht wordt beheerst, geldig overeengekomen. Dit beding is dan wel in strijd met de regeling als vermeld in artikel 7:303 lid 2 BW. Dit beding kan dan worden vernietigd, aangezien dit beding dan de wettelijke regeling doorkruist. De partij die het met dit contractueel beding niet eens is, zal dit beding dienen te vernietigen. Als dit niet wordt gedaan, dan blijft dit beding in stand en zal de huurprijs moeten worden bepaald conform dit beding (ECLI:NL:HR:2008:BB5923 ).

Partijen moeten na verloop van de eerste termijn niet te lang discussiëren over de huurprijs, want na verloop van de eerste vijf jaar wordt de peildatum voor de huurwijziging (als partijen het met elkaar niet eens zijn geworden) gesteld op indiening van het verzoek tot benoeming van een deskundige, of als over de benoeming van de deskundige geen onenigheid heeft bestaan, op de datum waarop de vordering tot vaststelling van de huurprijs is ingediend.

Als het pand 1 jaar voor het herzieningsmoment opnieuw is verhuurd, dan moet voor de bepaling van de gemiddelde huurprijs jaar 1 tot en met 4 van de referentieperiode (met de oude huurprijs) worden genomen en moet de nieuwe huurprijs van jaar 5 worden meegewogen.

De referentieperiode wordt berekend vanaf het herzieningsmoment. Het herzieningsmoment kan zijn vastgezet op het moment dat:
- partijen de ingangsdatum van de nieuw vast te stellen huurprijs hebben gefixeerd;
- een partij een verzoek tot benoeming van een gezamenlijk deskundige heeft ingediend;
- een partij de vordering tot vaststelling van de huurprijs heeft ingediend.

Hoewel de wet in beginsel uitgaat van berekening van een herzieningsmoment van 5 jaar voorafgaande aan bovengenoemde herzieningsmomenten kunnen er omstandigheden zijn om de referentieperiode toe te passen over een periode van vijf jaar voorafgaande aan de ingang van de nieuwe huurprijs ( zie Kamerstukken II 2000/01, 26932, nr 5, pagina 16). De Hoge Raad heeft in haar arrest van 10 oktober 2008 in overweging 3.3 ( LJN: BD5988, Hoge Raad, C07/011HR ) beslist dat de wet heeft bedoeld de referentieperiode te laten aansluiten bij de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs, welke veelal samenvalt met de datum van de inleidende dagvaarding.

Volgens de Hoge Raad kan de rechter de referentieperiode bij die latere datum te laten aansluiten als de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs op een later tijdstip is vastgesteld. De Hoge raad neemt hiermee de argumenten over die mr. Huydecoper in zijn conclusie bij dit arrest heeft vermeld om de referentieperiode te laten aansluiten op het tijdstip van de gewijzigde huurprijs. Volgens Huydecoper heeft de wet in het kader van bepaling van de referentieperiode geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de nieuwe huurverplichting op een ander tijdstip kan ingaan dan vanaf bovengenoemde herzieningsmomenten. Gezien de klaarblijkelijke strekking - namelijk om de referentieperiode onmiddellijk te laten aansluiten op de ingangsdatum van de "nieuwe" huur - lijkt het Huydecoper alleszins verantwoord om voor de uitzonderingsgevallen waarin die huur niet op de datum van het instellen van de vordering ingaat, ook de referentieperiode op een andere datum te laten ingaan (en ook dan natuurlijk vanaf de datum waarop de nader vastgestelde huurprijs dan wél ingaat). Daarmee wordt aan (de strekking van) de wet geen geweld aangedaan, maar wordt daarbij juist aansluiting gezocht. Door de Hoge Raad is deze uitleg bevestigd in haar bovengenoemd arrest.

De inflatie mag geen invloed hebben op de bepaling van de huurprijs. De huurprijzen worden daarom herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag waarop de huurprijs per vierkante meter gold tot aan die van het instellen van de vordering. De ontwikkeling van het prijspeil wordt gewoonlijk afgemeten aan de Consumenten Prijs Index (CPI) alle huishoudens. Het gaat om de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Niet om die van de prijzen van onroerend goed of iets dergelijks. De vergelijkende panden moeten dan ook een inflatiecorrectie ondergaan, waardoor de in het verleden betaalde huurprijs (er mag niet van leegstaande panden naar een huurprijs worden geredeneerd) naar een prijspeil worden teruggerekend, zoals die op het moment van het herzieningsmoment geldt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest om een gemiddelde huurprijs van een vergelijkend pand te berekenen, waarna die gemiddelde prijzen van die vergelijkende panden ook weer met elkaar gemiddeld zouden worden. De wet beoogt dat er met de herleide huurprijs van vergelijkende panden éénmaal een gemiddelde huurprijs wordt berekend.

Dit systeem ondervindt de volgende moeilijkheid in de berekening van de huurprijs. Als de huurprijs alleen wordt herleid uit de huurovereenkomst van vergelijkbare bedrijfsruimte die al langer dan vijf jaar bestaat, dan heeft dit een drukkend effect op de huurprijs bij een stijgende tendens van de huurprijs. Bij een dalende tendens van de huurprijs dan heeft het meenemen van oude huurprijzen een verhogend effect. Deze huurprijs zal immers lager zijn dan de huurprijs die wordt berekend op basis van huurovereenkomsten die pas enkele jaren voor het tijdstip van de vordering zijn aangevangen. De verhuurder heeft er dus belang bij om panden in de vergelijking te betrekken waarvan de huurovereenkomst slechts enkele jaren voor de vordering is aangevangen, terwijl de huurder er belang bij heeft om voor de berekening van de huurprijs panden in de vergelijking te betrekken waarvan de huurovereenkomst al veel langer loopt. De deskundige heeft de taak een goede mix van deze panden in de vergelijking mee te nemen. De rechter dient er attent op te zijn dat deze mix niet te zeer in het voordeel van één partij is samengesteld. Verouden (srciptie, Master Thesis Ms RE Valuation Amsterdam School of Real Estate, augustus 2015) is op pagina 25 van zijn scriptie van mening dat er geen recente transacties in de huurprijs betrokken mogen worden. Ik ben het hier niet mee eens. Ik volg de door Huydecoper redenering in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 1 februari 2008 ( ECLI:NL:PHR:2008:BB5923).
Volgens Huydecoper hinkt het in de wet neergelegde systeem op verschillende gedachten. Aan de ene kant wordt aansluiting gezocht bij ‘het algemene huurniveau’ dan wel bij ‘een duurzame prijsontwikkeling’ (en staat ‘eigenlijke prijsbeheersing’ niet voor ogen). Aan de andere kant wordt onderkend dat wanneer veel huurprijzen ter plaatse nog geen verhoging hebben ‘ondergaan’, dat een groter matigend effect zal hebben, dan door het criterium ‘het algemeen huurniveau’ kan worden gerechtvaardigd. Huydecoper schertst in alinea 43 van zijn conclusie de verschillende benaderingen waarop de huurprijs in het kader van deze doelstellingen kan worden gebaseerd.

Huydecoper merkt in zijn conclusie op dat een signalering van een stijging of daling van een prijspeil doorgaans slechts opgemerkt kan worden aan de hand van recente verhuringen. Dit betreft doorgaans een beperkt aantal gevallen gerelateerd aan het aantal verhuringen in een bepaald gebied, waarbinnen de gewijzigde huurprijs berekend dient te worden. Het betrekken van voornamelijk deze gewijzigde huurprijzen zal een scheve verhouding weergeven ten opzichte van de panden waarvan de huurprijs al langer vastligt.
Huydecoper wenst de courante marktwaarde daarom ook in de vergelijking te betrekken, maar geen overwegende rol te laten spelen. De mix tussen langer lopende huurprijzen en nieuwe huurprijzen laten dan enigszins de gemiddelde huurprijs ontwikkeling ter plaatse zien, terwijl door in de vergelijking een deel van deze courante huurprijzen op te nemen niet te zeer wordt toegewerkt naar een markthuurprijs.

De rechtspraak lijkt echter slechts aansluiting te zoeken bij het ‘toevallige’ beeld van de plaatselijk geldende huurprijzen, zonder er rekening mee te houden of die prijzen (nog) aan het ‘algemene huurpeil’ beantwoord(d)en, dan wel als (sterk) achtergebleven moeten worden aangemerkt, en zonder noemenswaardige ruimte voor correctie aan de hand van de, noodzakelijkerwijs betrekkelijk willekeurige, selectie van een beperkt aantal ‘vergelijkingspanden’ uit een vaak aanmerkelijk groter aanbod van voor vergelijking in aanmerking komende objecten. Illustratief hiervoor is de opmerking van de Hoge Raad in haar arrest van 20 oktober 1989 (HR 20 oktober 1989 (898, Le Bastion/Keff), waarin de deskundigen hun eindoordeel deels zullen moeten putten uit ervaring en intuïtie, waardoor het voor deze deskundigen in de regel niet mogelijk zal zijn het eindoordeel ten volle met redenen te omkleden. Als een vergelijkingspand aan de voorwaarden voldoet zal de rechter niet eisen dat een ander pand met een recente huurprijs in de verlenging betrokken wordt.

Bedacht moet hierbij nog wel worden dat het betrekken van een recent overeengekomen huurprijs (bijvoorbeeld een lopend huurcontract van één jaar) minder gewicht in de schaal zal leggen, dan een huurprijs waarvan een huurperiode van vijf jaar meegenomen moet worden: van de laatste verhuurde bedrijfsruimte worden immers zestig maanden in de vergelijking meegenomen, terwijl in het voorbeeld van een recente verhuring twaalf maanden in de vergelijking wordt meegenomen. Ik kom hier verder op in dit hoofdstuk op terug.

De kern van de regeling is er in gelegen dat er een huurprijs per vierkante meter ten behoeve van het gehuurde pand met behulp van de vierkante meter huurprijs van de vergelijkende panden wordt berekend. Hierbij wordt de huurprijs per vierkante meter van de vergelijkbare panden gecorrigeerd naar het prijspeil van de dag van vaststelling. Het gaat om de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt met name om de oude huurprijs een bepaalde actualiteitswaarde te geven. Noot 188

Het volgende voorbeeld geeft een verduidelijking van deze materie. Stel dat er sprake is van vier vergelijkbare panden:

- Pand A heeft gedurende de referentieperiode een huurperiode van vijf jaar;
- Pand B heeft gedurende de referentieperiode een huurperiode van vier jaar;
- Pand C heeft gedurende de referentieperiode een huurperiode van drie jaar;
- Pand D heeft gedurende de referentieperiode een huurperiode van twee jaar;

Vervolgens gaat de deskundige als volgt te werk:

 • Allereerst wordt de jaarprijs per vierkante meter per pand herberekend met gebruik van het prijsindexcijfer (met ingang van 2003 wordt vooral gehanteerd de reeks CPI-Alle Huishoudens) tot de prijs van het jaar waarin de vordering is ingesteld;
 • In het bovenstaande voorbeeld resulteert dit in 14 jaarprijzen per vierkante meter van alle panden die in de vergelijking zijn betrokken en die naar het prijspeil van het jaar van het instellen van de vordering zijn herberekend;
 • Vervolgens worden de 14 jaarprijzen per vierkante meter bij elkaar opgeteld en gedeeld door 14;
 • Het resultaat is dan een gemiddelde jaarprijs per vierkante meter gerelateerd aan het jaar van het instellen van de vordering, waarbij de prijzen van pand A relatief het zwaarst wegen; dit object heeft immers een huurprijs die over de volle referentieperiode van vijf jaar berekend is.

Een huurprijs van een vergelijkend pand waarvan de huurperiode binnen de referentieperiode slechts drie jaar heeft geduurd wordt dus geacht minder zwaar te wegen dan de huurprijs van een vergelijkend pand waarvan de huurperiode al vijf jaar heeft geduurd. In een uitspraak van de rechtbank te Utrecht van 2 december 2009 LJN: BL1426, sector kanton Rechtbank Utrecht, 611956 UC EXPL 09-1031 wordt door de rechter bevestigd dat de oorspronkelijke huurprijs niet van belang is voor bepaling van de nieuwe huurprijs. Verder wordt door de rechter vermeld dat wegens de referentieperiode van vijf jaar ook panden in de vergelijking kunnen worden betrokken die recent een huurprijswijziging hebben ondergaan. Er moet volgens de rechter rekening worden gehouden dat recent in verhuur gekomen panden naar verhouding zwaarder drukken op de berekening vanwege de recent aangevangen huurprijs, die doorgaans aanzienlijk verschilt met de huurprijs van het pand van de huurder die de wijziging wenst. Daarnaast kan rekening worden gehouden met afwijkende factoren ten gunste of ten nadele van het beoordelingspand. Dat laatste is feitelijk niet juist. Een recente huurprijs, waarvan slechts een huurperiode van twaalf maanden meegeteld kan worden weegt minder zwaar in de berekening dan een pand waarvan een periode van zestig maanden in de vergelijking wordt betrokken.
Een huurprijs van een vergelijkend pand waarvan de huurperiode binnen de referentieperiode slechts drie jaar heeft geduurd wordt geacht minder zwaar te wegen dan de huurprijs van een vergelijkend pand waarvan de huurperiode al vijf jaar heeft geduurd. De langere periode van het vergelijkende pand compenseert de verschillen in de huurprijs immers ruimschoots.

G.1. Het gehuurde zelf wordt niet in de vergelijking betrokken >>

Een belangrijk uitgangspunt is dat alleen huurprijzen mogen meewegen, die werkelijk betaald zijn over de volle periode van vijf jaar. Als de verhuurder de huurder gedurende een bepaalde periode een korting geeft vanwege een moeilijke periode (de crisis), dan mag dit pand niet zonder meer in de vergelijking mee te tellen. Op dit moment (juni 2013) is het vanwege de crisis het belangrijk hiermee rekening te houden.
De wettelijk voorgeschreven vergelijkingsmethode kan tot rare gevolgen leiden. Bijvoorbeeld: in een straat bevinden zich zes restaurants, die allemaal goed met elkaar zijn te vergelijken. De huur per vierkante meter per restaurant bedraagt respectievelijk per jaar: € 200,00, € 400,00, €600,00, € 800,00 €1000,00 en € 1500,00. De verhuurder van het eerste restaurant vraagt nadere prijsvaststelling. De huur per vierkante meter per jaar zal vermoedelijk worden verhoogd naar € 860,00 (€ 4300,00 : 5). Als de huurder van het laatstgenoemde restaurant tegelijkertijd huurverlaging aanvraagt zal zijn huurprijs per vierkante meter per jaar vermoedelijk worden verlaagd naar € 600,00 (€ 3000 : 5).
De grootte van het gehuurde pand (de oppervlakte in vierkante meters) is dus van belang om de huurprijs te herleiden van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter, die uit de vergelijkende panden wordt gedestilleerd, naar de huurprijs die voor het gehuurde pand berekend dient te worden. Als door de deskundige de oppervlakte van het gehuurde pand in geringe mate afwijkt van de correcte oppervlakte, dan heeft dit niet zonder meer tot effect dat het rapport als onjuist gekwalificeerd wordt. Een afwijking van 5 % wordt geacht binnen een gangbare tolerantie te vallen. De bedrijfshuuradviescommissie hanteerde in dit verband een tolerantie van maximaal 5% en de kantonrechter volgde in haar vonnis van 20 april 2012 van de rechtbank Arnhem ( LJN: BW4428, sector kanton Rechtbank Arnhem, 784794 CV Expl. 11-7618 ) de commissie daarin.

Door deze rekenmethode wordt een te hoge huur verlaagd en wordt een te lage huur verhoogd. Er kan geen rekening worden gehouden met een moreel gevoel van te hoge of te lage huur. Er is wel kritiek op dit systeem geuit. De wetgever heeft zich nog niet aan een ander systeem gewaagd. Voor invoering van een systeem gebaseerd op markthuurwaarde leek volgens kamerstukken uit 2001 nog geen draagvlak te bestaan. In een uitspraak van 18 januari 1991 Noot 190 heeft de Hoge Raad dit onderschreven. Volgens de Hoge Raad moet het gehuurde buiten de vergelijking blijven volgens de tekst en de geschiedenis van deze wetsbepaling. Noot 192

G.2. Omzet in gehuurde of in vergelijkingspand is soms een belangrijk element bij berekening huurprijs>>

In beginsel mogen partijen een huurprijs afspreken die omzet gerelateerd is. Volgens een arrest van de Hoge Raad van 26 februari 1993 (HR 26 februari 1993, 1993:ZC0891, met noot mr. P.A. Stein) is er geen plaats voor afwijking van de objectieve maatstaf van de wettelijke regeling door de omzetgegevens in de nieuwe huurprijsvaststelling te verwerken. Volgens de verhuurder diende de huurprijs na een renovatie met een opwaartse correctie te worden verhoogd. Het winkelcentrum waarin het gehuurde was gevestigd, was volgens de verhuurder door de renovatie een modern winkelcentrum met een uitnodigende entree en heldere passages geworden door het binnenkomend daglicht. De huurder was na een renovatie van mening dat de renovatie geen invloed op de huurprijs had en stelde dat verbetering van de winkelstand niet met omzetcijfers aangetoond kon worden. De rechtbank was van mening dat omzetgegevens niet zonder meer als maatgevend beschouwd kunnen worden, omdat de omzet door allerlei factoren bepaald kunnen worden. Kwaliteit en ligging is daar één van. Het is immers mogelijk dat een slechte ondernemer een lage omzet op een goede locatie haalt, terwijl een goede ondernemer door durf en intuïtie op een slechte locatie een goede omzet kan draaien. Met andere woorden: het rendement van een verkooppunt is afhankelijk van de vakbekwaamheid en de gemotiveerdheid van de ondernemer en niet alleen van de ligging. De huurder moet zelf zijn eigen beleid en daarmee mogelijk zijn omzet in redelijkheid kunnen bepalen. Daarom kan de potentiële jaaromzet niet als een objectief gegeven worden aangemerkt.

In deze laatste uitspraak hadden partijen bij het aangaan van de overeenkomst niet voor een omzetafhankelijke huurprijs gekozen, maar waren partijen uitgegaan van een vast bedrag. De rechter ging daarom voorbij aan het aanbod van de huurder om te bewijzen dat de omzet na de renovatie niet meer dan trendmatig was gestegen. Alleen als partijen bij het sluiten van de overeenkomst met een omzetafhankelijke huurprijs rekening hebben gehouden, mag de rechter met een nadere huurprijsvaststelling op grond van artikel 7:303 BW rekening houden. Doorgaans moet de omzet buiten de berekening van de huurprijs worden gehouden, omdat de criteria van artikel 7:303 BW geen rekening houden met de en exploitatie die in het gehuurde wordt gevoerd. In het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 17 november 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:4575 werd een casus besproken waarin de deskundige panden met een terras in de vergelijking had betrokken. In dit hoofdstuk is aan de hand van deze uitspraak al besproken dat de deskundige niet panden uit mag zoeken om naar een bepaalde huurprijs toe te schrijven. Het hof kwam echter tot oordeel dat de aanwezigheid van het terras bij het gehuurde niet van invloed op de huurprijs was aangezien het terras is gesitueerd op gemeentegrond en niet tot het gehuurde behoorde. De aanwezigheid van het terras zal van invloed zijn op de omzet van het eetcafé, maar bij de berekening van de huurprijs dienen de omzet en de (wijze van) exploitatie van het gehuurde buiten beschouwing te blijven. Of en hoe een drankafnameverplichting bij huurders van invloed is op de door hen te betalen huurprijs is door verhuurster op geen enkele wijze onderbouwd. Hier was door partijen kennelijk ook niet gesteld dat omzethuren waren overeengekomen.

Uit de kamerstukken wordt duidelijk dat het voor partijen mogelijk blijft een door de omzet bepaalde huur overeen te komen ( zie Kamerstukken II 2000/01, 26932, nr 19). Meestal gebeurt dat door een combinatie van een vast bedrag, vermeerderd met een bepaald percentage van de omzet. Een belangrijke passage uit het kamerstuk over de omzetgerelateerde huur luidt als volgt "(...) ls dat overeengekomen, kan daarmee bij de nadere huurprijsvaststelling conform artikel 7:303 BW rekening worden gehouden. De nadere huurprijs kan dus een omzethuur zijn. De nadere huurprijsvaststelling kan dan bestaan uit een hoger of lager percentage van de omzet of uit een hoger of lager vast bedrag. Daarbij moet wel als richtsnoer gelden dat de door artikel 7:303 BW voorgeschreven vergelijking met andere huurprijzen plaatsvindt. Daarbij hoeft het niet per se ook om omzethuren te gaan. Dat de oorspronkelijke huur een omzethuur was, is een bijzondere omstandigheid waarmee de rechter eveneens rekening heeft te houden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat partijen met de omzethuur hebben beoogd de huur niet te hoog te laten oplopen". De Hoge Raad vond deze redenering (dat er met omzet geen rekening gehouden hoeft te worden als dit niet bij aanvang van de overeenkomst is overeengekomen) in haar arrest van 15 juni 2001 ( ECLI:NL:HR:2001:AB2174 ) niet onjuist.
Daarnaast geldt dat een huurprijs die aan omzet is gerelateerd (dus de omzet maakt een onderdeel van de huurprijs uit) wel in de vergelijking kan worden betrokken, want een omzet gerelateerde huur wordt wel beschouwd als een geaccepteerde huurprijs voor een bepaalde categorie bedrijfsruimten (benzinestations en horeca).

In het algemeen is de huurprijs van benzinestations samengesteld uit diverse vergoedingen. De reden daarvan is dat de exploitatie van benzinestations dermate specifiek is dat wel met de aard van die activiteiten rekening moet worden gehouden. De rechtbank Alkmaar heeft zich in haar uitspraak van 6 januari 1994, Prg. 1995, 4333 aangesloten bij vergelijkbare ruimten en daarbij gezocht naar de gemiddelde percentages van andere ondernemingen.

G.3. Andere verplichtingen in de huurovereenkomst worden vaak niet in de vergelijking betrokken >>

In de huurovereenkomst kunnen bepaalde onderhoudsverplichtingen voor rekening van de huurder worden gebracht. Als de huurder meer dan gebruikelijke verplichtingen op zich dient te nemen zou dit in principe in een correctie op de huurprijs vertaald dienen te worden.Noot 194 Een afwijkende onderhoudsverplichting moet in de huurprijs worden verdisconteerd, maar niet als 'verbetering'. Vaak werd in het rapport van de bedrijfshuuradviescommissie hier geen rekening mee gehouden. Voor de commerciële deskundige zal de beoordeling hetzelfde zijn als die van de bedrijfshuuradviescommissie. De huurder die meer dan gemiddelde onderhoudsverplichtingen op zich heeft genomen dient hier attent op te zijn. De kantonrechter te Leeuwarden heeft in zijn uitspraak van 3 september 1992 rekening gehouden met de omstandigheden dat de huurder voor het gehele binnen- en buitenonderhoud moest zorgen. Noot 196 Uit het deskundige advies bleken deze kosten op 1 % van de herbouwwaarde te worden begroot. De kantonrechter stelde de huurprijs vervolgens vast door een dienovereenkomstige vermindering toe te passen op het gemiddelde van de huurprijzen van de vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.

Rol van de deskundige bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de huurprijs >>

Het is de bedoeling van de wetgever geweest om met de invoering van artikel 7:304 BW procedures buiten de deur te houden en partijen na een huurprijsvaststelling door een deskundige inzicht te geven in de kansen van wijziging van de huurprijs gedurende een procedure. Ook met het oog op de kosten van het inschakelen van een deskundige lijkt de wetgever een garantie te geven dat belanghebbenden niet lichtvaardig een dergelijke procedure zullen starten.
In de Memorie van Toelichting (26932, toelichting op artikel 304) wordt dit standpunt als volgt toegelicht: “Teneinde onnodige procedures te voorkomen is in artikel 304 een vereiste voor de ontvankelijkheid van de vordering opgenomen, dat ertoe strekt partijen te bewegen tot serieuze onderhandelingen aan de hand van het oordeel van een of meer deskundigen, eer zij tot een procedure betreffende huurprijsvaststelling besluiten… In de huidige praktijk vraagt de rechter regelmatig advies aan de zogenoemde bedrijfshuuradviescommissies, die functioneren bij de Kamers van Koophandel, maar geen wettelijke status hebben. Het ligt voor de hand dat, voor wat betreft het vinden van deskundigen voor de toepassing van de onderhavige bepaling, in de eerste plaats gedacht moet worden aan deze commissies. De thans voorgestelde regeling komt er derhalve op neer dat deze commissies reeds in een eerder stadium worden ingeschakeld, zo niet door partijen gezamenlijk dan wel op verzoek van één van hen door de rechter. Aldus kan van hun werk eerder en derhalve meer profijt worden getrokken…

Een ontvankelijkheidsvereiste ten einde partijen te bewegen hun geschil zo veel mogelijk in de minne op te lossen, al of niet met de hulp van een deskundige die geen rechter is, komt ook elders in wetgeving voor…”.
Hieruit blijkt dat van partijen wordt verlangd dat zij onderhandelingen voeren om een deskundige te benoemen en dat de inschakeling van de rechter als ultimum remedium moet worden beschouwd. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 4 oktober 2013 ECLI:NL:HR:2013:856 (rechtsoverweging 3.4.3) evenwel bepaald dat aan het overleg niet al te hoge eisen gesteld hoeven te worden. Het is van belang dat zonder onnodige vertraging op een uitnodiging tot overleg of op voorstellen van de andere partij wordt ingegaan, zowel wat betreft de huurprijswijziging als wat betreft de eventuele benoeming van een deskundige. Worden partijen het daarover niet binnen redelijke tijd eens, of blijft een serieuze reactie (onnodig lang) uit, dan kan geconcludeerd worden dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt als bedoeld in artikel 7:304 lid 2 BW. Uit de tekst en de strekking van de wet volgt dat het voeren van overleg tussen partijen tijdens een procedure niet mogelijk is te laat is en tot niet-ontvankelijkheid hoort te leiden.
Als partijen het eens worden over de benoeming van de deskundige kunnen zij de ingangsdatum van een nieuwe huurprijs bespreken. Dat tijdstip zal dan ook bepalend zijn voor de ingangsdatum van de referentieperiode. De wettelijke regeling laat toe dat partijen overeenstemming bereiken over de ingangsdatum waarop de wijziging van de huurprijs in moet gaan (en de datum waarop de referentieperiode aanvangt).
Als partijen na aanwijzing van de deskundige niet tot overeenstemming komen over de hoogte van de huurprijs, dan moet het deskundigenadvies in het kader van een procedure worden overgelegd. Noot 210 Het is de vraag of die rem zijn functie vervult. Met name voor de partij die de huurprijs gewijzigd wenst te zien en die voor rechtsbijstand is verzekerd, vormen deze kosten geen belemmering, omdat deze kosten bij enige verzekeraars (let op de polisvoorwaarden!) als proceskosten onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering vallen. Gezien de formulering van artikel 7:304 lid 1 BW kan de vordering zonder begeleiding van het advies door deskundigen over de huurprijs worden gestart. Het advies wordt geacht door de eiser ook later in het geding gebracht te kunnen worden. De wetgever heeft immers de dagvaarding niet nietig verklaard, zonder aanwezigheid van dit rapport. Uit de dagvaarding moet verder wel blijken dat gedaagde van de inhoud van het rapport op de hoogte was en dat gedaagde zich niet met het standpunt van de deskundigen akkoord heeft verklaard.

Als er echter op het moment van dagvaarding geen advies voorhanden is, dan doet zich een omstandigheid voor die de wet heeft willen voorkomen en dan zal de eiser niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden. Noot 211 De rechtbank te Utrecht heeft in haar vonnis van 19 februari 2010 LJN: BM0097, sector kanton Rechtbank Utrecht, 669355 UE VERZ 09-2454 JS de verhuurder ontvankelijk verklaard in haar verzoek, omdat de huurder in de onderhandelingen over deze wijziging van de huurprijs niet overeengekomen voorwaarden heeft gesteld, waardoor partijen niet tot overeenstemming hebben kunnen komen. De rechter besliste daarom dat partijen - conform de overeengekomen voorwaarden - ieder voor de helft in de kosten veroordeeld zouden worden.

De rechter is niet gebonden aan het advies van de deskundigen en kan daar dus van afwijken ( zie Kamerstukken II 1999/2000, 26932, nr.3 pagina 9). De rechter kan bijvoorbeeld van het advies afwijken als dit niet voldoet aan de criteria als vermeld in artikel 7:303 lid 2 BW. Als het rapport de vordering tot huurprijswijziging moet ondersteunen en het voldoet niet aan de criteria als vermeld in artikel 7:303 lid 2 BW, dan is het toch niet de bedoeling dat de rechter de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren. De mogelijkheid van correctie en/of bijsturing van de uitkomst van het rapport van de deskundige door de rechter kan nadelige gevolgen voor een van de partijen door een foutief rapport voorkomen.

De rechtbank te Amsterdam, sector kanton, van 25 september 2007 Noot 211a was van mening dat een rapport dat in overleg met de huurder en de verhuurder door drie deskundigen was opgesteld als een bindend advies (artikel 7:904 BW) kon worden gezien. Van dit advies kan worden afgeweken als gebondenheid daaraan van een van de partijen in verband met de inhoud of de wijze daarvan in gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd. In deze concrete situatie ging het om een afwijking van 52 m² tussen een meting op basis van tekeningen en op basis van een (latere) meting ter plaatse. Dit verschil kwam neer op een afwijking van zes à zeven procent, dat zodanig groot is dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om partijen daaraan te houden. De deskundigen hadden dit verschil moeten constateren en hadden voorts dienen te besluiten om ter plekke met behulp van de modernste apparatuur op basis van NEN 2580-norm de oppervlakte vast te stellen. Bij het bepalen van huurwaarde moet echter wel rekening gehouden worden met het verschil tussen “winkelvloeroppervlak” en “overige oppervlakte”. De feitelijk gehuurde oppervlakte (op basis van NEN 2580) zal aanmerkelijk groter zijn dan de winkeloppervlakte. De winkelvloeroppervlakte is toegankelijk voor de consument. Deze winkelruimte wordt doorgaans gewaardeerd op 100%. De overige ruimte wordt daarvan herleid. De rechter kan dus van het uitgebrachte advies van de deskundige afwijken als met deze variabelen niet voldoende rekening is gehouden. De rechter dient zijn oordeel dat afwijkt van het rapport van de deskundige dan wel uitgebreid te motiveren (HR 22 april 1983, NJ 1983, 666 (Hart/Curatoren Stronkhorst).

Aanwijzing van een deskundige door de rechter (de verzoekschriftprocedure)>>

Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk een deskundige te benoemen, dan benoemt de rechter op verzoek van de meest gerede partij een deskundige. De wederpartij wordt uiteraard op het verzoek gehoord. In het onderdeel “Rol van deskundige bij onderhandelingen over de totstandkoming van de huurprijs” van dit hoofdstuk is beschreven dat partijen eerst in onderling overleg moeten proberen een deskundige te benoemen om de gewijzigde huurprijs vast te stellen.

De rechter is vrij te beslissen welke deskundige er benoemd wordt. Er wordt soms een discussie gevoerd over de benoeming van een plaatselijke deskundige of landelijk bekende deskundige. In een door de rechtbank den Haag, locatie Den haag, behandelde zaak wenste de verzoeker een landelijke deskundige benoemd te zien. De verzoeker voerde een procedure tegen een grote plaatselijke verhuurder. De gerechtvaardigde vrees bestond dat de door verweerder gewenste plaatselijke deskundige banden met deze verhuurder had, waardoor er een gekleurd rapport zou verschijnen. Deze rechtbank besliste in haar beschikking van 4 oktober 2016 (repnr. 5057611 RPVERZ 16-50357) dat de opdracht gegeven zou worden aan een landelijk opererende deskundige. De kantonrechter argumenteerde zijn keuze voor een niet-plaatselijke deskundige als volgt: er bestaat bij aanwijzing van een plaatselijke deskundige gevaar voor de (de schijn van) bekendheid /afhankelijkheid van een partij. De partij die niet een plaatselijke deskundige benoemd wenst te zien kan door deze argumentatie en met verwijzing naar deze uitspraak benoeming van een landelijke deskundige beargumenteren.

Voor een verzoek op voet van artikel 7:304 lid 2 BW is slechts vereist dat partijen met elkaar hebben afgestemd of zij overeenstemming kunnen bereiken over de benoeming van een deskundige. Indien (al snel) blijkt dat het niet mogelijk is om hierover overeenstemming te bereiken, hebben beide partijen de bevoegdheid om op voet van artikel 7:304 BW benoeming van een deskundige door de rechter te verzoeken. Er moet wel een redelijke termijn worden gegund aan een partij om te kunnen reageren op een door een andere partij geformuleerd voorstel. Als er geen redelijke termijn wordt gegund om te reageren, dan wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Dit werd beslist door de Rechtbank Noord-Holland in haar vonnis van 16 december 2013 ( ECLI:NL:RBNHO:2013:13916 ). De rechter heeft alleen beslist dat de huurder te weinig tijd is gegund om te kunnen reageren op het voorstel dat door de verhuurder is gedaan. Uit de weergegeven feiten blijkt dat deze zaak in ieder geval niet de toets der kritiek van artikel 7:304 lid 2 BW had kunnen doorstaan. Uit de feiten komt immers naar voren dat de verhuurder een voorstel met betrekking tot een huurprijs heeft gedaan, waarbij een makelaar als bindend adviseur werd aangewezen. Deze wijze van handelen kon immers niet worden aangemerkt als een overleg om een deskundige te benoemen. Louter deze wijze van handelen zou al kunnen leiden tot een niet-ontvankelijk verklaring, omdat partijen niet een gezamenlijk overleg hebben gevoerd om een deskundige te benoemen. Partijen kunnen met inachtneming van laatstgenoemde uitspraak snel “doorpakken” om een procedure tot benoeming van een deskundige te starten als er niet wordt ingegaan op het verzoek om spoedig een gezamenlijk benoemde deskundige te benoemen. Het kan immers al snel duidelijk worden dat partijen het over de benoeming van een deskundige niet eens worden. Dit wordt onder meer bevestigd door en uitspraak in hoger beroep door het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 11 januari 2005 ( ECLI:NL:GHSHE:2005:AS2622 gerechtshof 's-Hertogenbosch ). De rechter benoemt dan op verzoek van de meest gerede partij (dat is de partij die daar het meest belang bij meent te hebben) een deskundige op grond van artikel 7:304 lid 2 BW. Dat partijen het over de benoeming van een deskundige niet eens worden kan snel worden vastgesteld. Een soortgelijke beslissing werd genomen door de rechtbank te 's-Hertogenbosch te 19 oktober 2012 ( LJN: BY1179, sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 850865 ). Voorts is het in het kader ontvankelijkheidstoets niet nodig dat partijen in deze fase van de procedure serieuze onderhandelingen over de hoogte van de huurprijs voeren. Onderhandelingen over de huurprijs horen immers thuis in de procedure die onder artikel 7:304 BW wordt gevoerd.
Voor het instellen van de vordering op grond van artikel 7:303 BW is het niet noodzakelijk dat de partij die de vordering instelt aan kan tonen dat de huurprijs niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De partij die een vordering tot vaststelling van de huurprijs ondersteunt met een deskundigenrapport waaruit het standpunt van de eiser niet kan worden onderbouwd, voldoet wel aan de voorwaarde van artikel 7:303 BW; de consequentie zal voor deze eiser kunnen zijn dat de vordering door de rechter afgewezen zal kunnen worden. De rechter kan immers uit de overgelegde stukken voldoende gegevens aanwezig achten om een vonnis te wijzen. Daarnaast is het voor de andere partij in het kader van de verdediging prijsschieten als de eisende partij gegevens in de procedure inbrengt, die de vordering niet kunnen ondersteunen. De rechter hoeft immers niet te beslissen om nog eens een deskundige te benoemen om tot een vonnis te komen.

De rechtbank 's-Gravenhage heeft in haar vonnis van 3 november 2010 ( ECLI:NL:RBSGR:2010:BP6690 ) geoordeeld dat het voor de ontvankelijkheid van de artikel 7:303 BW-procedure niet noodzakelijk is om de rechter in het kader van een artikel 7:304 BW-procedure een deskundige te laten benoemen als er zowel door de huurder en de verhuurder een afzonderlijke deskundige is benoemd. Als vervolgens op basis van de uitgebrachte rapporten onderhandelingen zijn gevoerd om tot overeenstemming van een huurprijs te komen, dan hoeft de vordering tot huurprijsvaststelling bij de kantonrechter niet te worden vergezeld van een nieuw door een deskundige opgesteld advies. De kantonrechter was van oordeel dat hij de reeds bij de onderhandelingen gehanteerde adviezen als uitgangspunt kon nemen in de artikel 7:303 BW-procedure.
De kantonrechter wees op hetgeen hieromtrent in de wetsgeschiedenis staat vermeld (Kamerstukken II 1999/2000, 26932, nr. 3, p. 9 (Memorie van Toelichting) :
“Teneinde onnodige procedures te voorkomen is in artikel 304 een vereiste voor de ontvankelijkheid van de vordering opgenomen, dat ertoe strekt partijen te bewegen tot serieuze onderhandelingen aan de hand van het oordeel van een of meer deskundigen, eer zij tot een procedure betreffende huurprijsvaststelling besluiten”. Verder wordt vermeld ( Kamerstukken II 2000/2001, 26932, nr. 5, p. 16 (Nota naar aanleiding van het Verslag) “Alvorens zich tot de rechter te kunnen wenden, moeten partijen advies inwinnen bij een of meer door partijen gezamenlijk benoemde deskundigen. (…) Het advies zal ertoe moeten leiden dat partijen nader tot elkaar komen en geneigd zullen zijn het advies te volgen zodat de gang naar de rechter achterwege kan blijven.(…) Mochten partijen evenwel niet tot overeenstemming komen dan zullen zij een deskundigenadvies moeten overleggen. De rechter heeft bij de vaststelling van de nadere huurprijs aan de hand van het in artikel 7:303 lid 2 BW neergelegde criterium behoefte aan voorlichting door ervaren deskundigen op het gebied van onroerend goed”.
Naar het oordeel van de rechter bleek uit de wetsgeschiedenis niet dat er qua advisering van twee separate trajecten kan worden gesproken: een onderhandelingstraject en een proceduretraject. Integendeel, de adviezen worden geacht om na het (mislukte) onderhandelingstraject te worden overgelegd in de artikel 7:303 BW-procedure. Een nieuw advies is daarom volgens de rechter niet nodig.

De bedoeling van de wetgever is immers dat de kantonrechter wordt voorgelicht door een of meer deskundigen om zijn eigen afwegingen te maken om tot een beslissing te komen. De wetgever gaat er niet van uit dat de kantonrechter een advies van één door beide partijen benoemde deskundige zonder meer dient op te volgen. Er liggen dan ook voor het vervolgtraject twee adviezen waar de kantonrechter het in het kader van de te entameren artikel 7:303 BW-procedure mee kan doen. De kantonrechter kan zo nodig de deskundigen nog horen.

Deze uitspraak acht ik voor de praktijk een redelijke uitkomst te geven voor wat betreft de ontvankelijkheid van de eisende partij in de 7:303 BW-procedure. De huidige ROZ-voorwaarden (versie 2008 en 2012) kwamen in deze procedure niet ter sprake. In de huidige ROZ-voorwaarden wordt immers gesproken dat partijen zelf een deskundige moeten benoemen, die vervolgens een derde deskundige benoemt om de huurprijs op grond van de criteria van artikel 7:303 BW vast te stellen. Een partij kan dan op grond van de tussen partijen overeengekomen voorwaarden een beroep op deze bepaling doen, tenzij de huurder een beroep op vernietiging van deze bepaling doet, omdat deze bepaling in strijd is met de semi-dwingend rechtelijke regeling van artikel 7:303 BW.
Het is hier verder van belang dat partijen allebei akkoord zijn gegaan met de benoeming van een eigen deskundige, waarbij deze deskundigen een rapport hadden uitgebracht op grond waarvan uitgebreide onderhandelingen zijn gevoerd. Deze onderhandelingen hadden niet tot het gewenste resultaat geleid. Onder deze omstandigheden waarbij partijen, zowel deskundigen hebben benoemd, als onderhandelingen over de huurprijs hebben gevoerd, lijkt mij een grammaticale uitleg van artikel 7:304 BW niet de juiste methode om de juridische positie van partijen te bepalen. Hier wordt het meest recht gedaan aan de bedoeling van de wet, die aan deze regeling ter grondslag ligt, namelijk partijen te bewegen tot serieuze onderhandelingen aan de hand van het oordeel van een of meer deskundigen, eer zij tot een procedure betreffende huurprijsvaststelling besluiten. De uitleg die uitging van de bedoeling van de wet past het beste bij deze situatie.

Het lijkt mij dat in een dergelijke procedure wél meer kans bestaat voor betwisting van elkaars ingebrachte rapporten. De rechter die een dergelijke procedure op deze wijze wenst te vervolgen zal dan in de artikel 7:303 BW-procedure wel voldoende kennis moeten hebben om beide rapporten juist te kunnen interpreteren, of zal, als dit niet het geval is, spoedig een deskundige dienen te benoemen om een rapport op te laten stellen. Daarnaast zal een dergelijke procedure, waarin twee rapporten als basis van de huurprijs kunnen dienen, tot meer discussie kunnen leiden dan wanneer een rapport wordt opgesteld door een gezamenlijk benoemde deskundige, of door een deskundige die in het kader van een 7:304 BW-procedure is benoemd. Daarnaast zal een partij al dan niet terecht van mening kunnen zijn dat een rechter partijdig is als hij met name het rapport van één van de deskundigen tot uitgangspunt van de huurprijs neemt.
Als de artikel 7:303 BW-procedure wordt voorafgegaan door de artikel 7:304 BW-procedure, dan zal er vermoedelijk minder inhoudelijke discussie over het rapport ontstaan in de artikel 7:303 BW-procedure, dan wanneer in deze procedure, zoals in onderhavig geval gebeurde, van twee verschillende rapporten uit wordt gegaan. In de artikel 7:304 BW-procedure wordt immers een deskundige benoemd, vanwege het feit dat partijen er niet in slagen gezamenlijk een deskundige te benoemen. Nadat een rapport door een deskundige is verkregen zullen partijen dit rapport als onderhandelingsinstrument gebruiken. De deskundige moet bij het opstellen van zijn rapport partijen gelegenheid geven commentaar op het rapport te geven. De deskundige moet duidelijk maken waarom hij deze opmerkingen al dan niet in zijn rapport heeft verwerkt. Komt men niet uit deze onderhandelingen, dan zal men de artikel 7:303 BW-procedure kunnen starten.
Ook al zou de rechter een juist oordeel geven op basis van één van de twee rapporten, dan zou de zweem van partijdigheid nog boven deze procedure kunnen hangen. Deze zweem van partijdigheid kan juist voorkomen worden door de weg van de artikel 7:304 BW-procedure te volgen. De kans is ook aanwezig dat de rechter op basis van de door partijen gevoerde argumenten alsnog een deskundige zal moeten benoemen. De kans is dus aanwezig dat de tijdwinst die wordt gehaald door de eiser alsnog ontvankelijk te verklaren gedurende de procedure teniet wordt gedaan door allerlei ontwikkelingen die tijdens de procedure kunnen ontstaan over interpretatie van de rapporten en de vermeende partijdigheid van de rechter als deze zijn oordeel voornamelijk op basis van één van de rapporten baseert.

De beschikking tot benoeming van een deskundige is een eindbeschikking
De beschikking tot aanwijzing van een deskundige dient te worden aangemerkt als een eindbeschikking. Deze eindbeschikking kan aanwijzing van een deskundige om de huurprijs als bedoeld in artikel 7:303 lid 2 BW vast te stellen bevatten, of kan afwijzing van het verzoek bevatten. De regels van artikel 261 RV e.v. zijn van toepassing. Er wordt door de rechter een definitieve beslissing op een verzoek ingenomen dat is gericht op het verkrijgen van een instructiemaatregel. Dit verzoek tot instructie van de zaak valt uitdrukkelijk niet onder het verbod van rechtsmiddelen van artikel 194 lid 2 RV. Er is hier sprake van verschillende procedures die los van elkaar moeten worden gezien. Dit zou anders zijn als in de loop van een dagvaardingsprocedure als genoemd in artikel 7:303 BW de rechter nog aanleiding ziet om een deskundige te benoemen. De rechter moet uiteindelijk de huurprijs vaststellen zoals in de artikel 7:303 BW staat beschreven. Dit geldt ook volgens een arrest van de Hoge Raad van 12 mei 2006 LJN: AV6080, Hoge Raad , R05/7 als de kantonrechter in de beschikking een deskundige heeft benoemd en verder iedere beslissing heeft aangehouden. In de kwestie die tot deze uitspraak heeft geleid had de huurder (exploitant van een snookercentrum) de kantonrechter verzocht een deskundige te benoemen om de huurprijs vast te stellen.
De kantonrechter heeft in een beschikking een deskundige aangewezen met de vermelding dat hij iedere beschikking aanhield. Tegen deze beschikking heeft de verhuurder hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Bij beschikking van 19 mei 2005 heeft het Hof de beschikking waarvan men in beroep was gegaan vernietigd en de huurder alsnog niet-ontvankelijk in haar verzoek verklaard en de huurder in de kosten van het geding in beide instanties verwezen.

De Hoge Raad was van mening dat de beschikking van de kantonrechter niet strekte tot instructie van de zaak en dus niet als tussenbeschikking kon worden beschouwd (tegen een tussenbeschikking kan geen hoger beroep worden ingesteld, tenzij door de rechter anders is bepaald, of de rechter zich onbevoegd heeft verklaard, zie artikel 358 lid 4 RV). Een beslissing geldt immers als "einduitspraak" wanneer daarin door toe- of afwijzing van (enig deel van) het gevorderde of verzochte de zaak wordt afgedaan bij uitdrukkelijk in het dictum gegeven beslissing. Het verzoek tot benoeming van een deskundige werd "conform" toegewezen - en daarmee het (hele) verzoek dat de huurder aan de rechter had voorgelegd. Getoetst aan de zojuist aangeduide maatstaf, betrof het hier dus zonder twijfel geen tussenuitspraak, maar een einduitspraak. De advocaat-generaal ziet in zijn conclusie in alinea 6 geen reden om van deze maatstaf af te wijken.
De advocaat-generaal geeft nog een volgend argument om de beschikking van de kantonrechter als een eindbeschikking aan te merken: als partijen hun geschil verder door de rechter wilden laten beoordelen zou daarvoor een (nieuwe) vordering op de voet van artikel 7:303 lid 2 BW aanhangig moeten worden gemaakt. Het gaat daarbij om een dagvaardingsprocedure en in die procedure is niet voorzien in een mogelijkheid om tegen de in het voorstadium op voet van artikel 7:304 lid 2 BW gegeven beschikking nog met een rechtsmiddel op te komen. Dat (zo vervolgt de advocaat-generaal) benadrukt dat het om verschillende, van elkaar te (onder)scheiden procedures gaat. Daarmee verdraagt zich niet, dat de in de ene (rekest)procedure verkregen beslissing wordt aangemerkt als "tussenbeschikking" in de andere (dagvaardings)procedure.
Het hoger beroep bij het gerechtshof te Amsterdam waarvan op 5 juni 2012 een beslissing werd gegeven ( LJN: BZ0439, gerechtshof Amsterdam, 200.095.269/01 ) is daarom niet helemaal goed te rijmen. Hoe het ook zij: in dit hoger beroep is beslist dat in deze verzoekschriftprocedure geen plaats is voor een beoordeling van de kwaliteit van het door de benoemde deskundige uitgebrachte rapport. Het hof heeft alleen te beoordelen of de deskundige terecht is benoemd alsmede of aan deze de juiste opdracht is verstrekt, inclusief de daarbij behorende instructies. Naar het oordeel van het hof is dat laatste het geval. Uit de gehele beschikking, dictum en overwegingen gezamenlijk, blijkt voldoende duidelijk dat (partijen het erover eens waren dat) het onderzoek niet alleen moest worden verricht met in aanmerkingneming van de door partijen genoemde aspecten, maar ook aan de hand van de maatstaven van artikel 7:303 lid 2 BW. De procedure op grond van artikel 7:304 BW is alleen bedoeld om de deskundige aan te wijzen, maar niet om het rapport van de deskundige te betwisten.

Dat de beschikking tot aanwijzing van een deskundige ex artikel 7:304 BW als een eindbeschikking is te beschouwen, werd kennelijk niet goed begrepen door een huurder die in deze procedure was betrokken. Nadat de rechter een deskundige middels een beschikking had benoemd was er door de huurder geen hoger beroep tegen deze beschikking ingesteld. De huurder trachtte in een kort geding de rechter te bewegen een andere deskundige te benoemen dan de deskundige die door de rechter in haar beschikking in de artikel 7:304 BW-procedure was benoemd. De kantonrechter was in eerste aanleg niet akkoord gegaan met de benoeming van een andere deskundige. De huurder had in deze procedure de onpartijdigheid van de deskundige betwist door onder meer de stelling dat de deskundige al eerder werkzaamheden voor de verhuurder had verricht. De verhuurder betreft de grootste brouwerij van Nederland. De kantonrechter had daartoe, samengevat, overwogen dat onder omstandigheden denkbaar is dat feiten die na de benoeming van de deskundige en na het verstrijken van de appeltermijn bekend zijn geworden ertoe kunnen leiden dat een partij een gerechtvaardigd belang heeft bij beëindiging van de opdracht van de deskundige, maar dat van dergelijke omstandigheden niet was gebleken.

Dit standpunt oordeelde het hof te Amsterdam in haar arrest van 21 juni 2016 ( ECLI:NL:GHAMS:2016:2399 ) niet onjuist. Het hof benadrukte hierbij dat de beschikking ex artikel 7:304 BW onherroepelijk was geworden. De huurder was er abusievelijk van uit gegaan dat er tegen deze beschikking geen hoger beroep open stond. De beschikking had daardoor naar het oordeel van het hof bindende kracht gekregen, waaraan niet lichtvaardig kan worden getornd en waaraan ook niet kan worden getornd op grond van feiten en omstandigheden die al bekend waren toen de appeltermijn nog liep. Dat laatste laat overigens onverlet dat die al eerder bekende feiten wel in aanmerking kunnen worden genomen indien na het verstrijken van de appeltermijn bekend geworden feiten werken als de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Interessant is dus dat onder bepaalde omstandigheden de benoeming van een andere deskundige mogelijk is als er na de beroepstermijn feiten en omstandigheden bekend zouden worden over bijvoorbeeld de partijdigheid van de deskundige. Hiervan was echter in deze procedure niets gebleken. Het door de huurder aangevoerde artikel 194 RV kon in deze procedure niet worden aangewend, omdat dit artikel dient ter instructie van de zaak. Dit artikel kan wel worden voorgesteld in de artikel 7:303 BW-procedure maar niet in deze kortgedingprocedure. Hierbij staat de werking van 194 RV uitgebreider beschreven.

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button:

Voorvragen mogelijk in de artikel 7:304 BW-procedure?>>

Het is in het kader van de wettelijke regeling ex artikel 7:304 BW niet wettelijk vereist om een discussie en/of een onderbouwing van de gewenste huurprijs te voeren voorafgaande aan het verzoek aan de rechter tot benoeming van een gezamenlijk te benoemen deskundige. Als de verhuurder een dergelijke onderbouwing verlangt alvorens verder over de benoeming van een deskundige te beslissen, dan rest de huurder niets anders dan een verzoekschriftprocedure ex artikel 7:304 BW te starten. Ook als er op basis van de ROZ-voorwaarden (versie 2008) een deskundige moet worden aangesteld, dan kan niet worden verlangd dat de huurder zijn standpunt met gegevens omtrent de gewemste huurprijsverlaging onderbouwt. Dat is ook niet logisch, want de procedure tot benoeming van een deskundige tot vaststelling van de huurprijs is juist bedoeld om deze huurprijs met de daarbij behorende onderbouwing vast te stellen. Het is daarom niet zinvol van de huurder een onderbouwing van zijn standpunt te verlangen (dat de huurprijs moet worden verlaagd) die de deskundige in het onderzoek dient te leveren waartoe de procedure ex artikel 7:304 BW leidt.

De procedure ingevolge artikel 7:304 BW is niet zonder meer geschikt ter beantwoording van voorvragen door de rechter. Deze vragen en de beantwoording daarvan horen thuis in de 7:303 BW-procedure. Soms is de rechter in de procedure die in artikel 7:304 BW-procedure wordt gevoerd bereid voorvragen te beantwoorden. De rechtbank Zwolle-Lelystad was bereid in haar beschikking van 19 april 2012 ( ECLI:NL:RBZLY:2012:BW4016 ) enige voorvragen te beantwoorden. De rechter was van mening dat het beantwoorden van voorvragen viel te rechtvaardigen. De rechter maakte de volgende afweging: beantwoording van een voorvraag betreffende het kunnen inschakelen van een deskundige. Mocht pas in de artikel 7:303 BW-procedure duidelijkheid komen op de vraag dat de deskundige niet ingeschakeld had kunnen worden, dan zou een tijdrovend en kostbaar onderzoek in voor niets zijn gevoerd. De rechter is daarom van mening dat het beantwoorden van een voorvraag mogelijk moet zijn als partijen beiden hun standpunten voldoende hebben kunnen toelichten. Naast de voorvragen die in deze procedure zijn gevoerd, kan ook de voorvraag worden gesteld of de rechter bevoegd is een deskundige aan te wijzen ook als niet uitdrukkelijk over de huurprijs is onderhandeld.

Bedacht moet wel worden dat dit geen standaardbeleid is en dat een andere rechter anders kan oordelen over de procesgang en de voorvragen niet wenst te behandelen.
Ik vind het een goede ontwikkeling als de rechter zich uitdrukkelijk uitlaat over zijn ontvankelijkheid in verband met het stellen van voorvragen. Het is immers mogelijk dat de rechter in de 7:303 BW-procedure alsnog de vordering afwijst als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het instellen van een vordering.Als de rechter de voorvragen onjuist beantwoord, dan kan de partij die het met de beslissing niet eens is altijd nog hoger beroep tegen de beschikking in de artikel 7:304 BW-procedure instellen en het standpunt van de rechter ten aanzien van die vragen opnieuw laten toetsen.

Wie regelt de betaling van de voorschotbedragen?>>

De meest gerede partij bij het aanvragen van een deskundige zal zich moeten realiseren dat een verzoek op grond van artikel 7:304 BW tot aanwijzing van een deskundige kan leiden, waarbij het voorschot van inschakeling van de deskundige doorgaans door degene die het verzoek heeft gedaan, gedragen dient te worden. Dit voorschot is vaak gelegen tussen de € 4000 en de € 7000.

Als de huurder een verzoekschriftprocedure start tot benoeming van een gezamenlijk te benoemen deskundige, dan zal de rechter, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, een deskundige benoemen die het onderzoek uit moet voeren. De rechter zal doorgaans de verzoeker (=meest gerede partij) belasten met het voorschotbedrag dat de deskundige in rekening brengt. De deskundige krijgt dus rechtsreeks de opdracht tot bepaling van de huurprijs van de rechter. De rechter geeft doorgaans wel aan dat de deskundige met zijn onderzoek zal starten als het voorschot bij de griffie is ontvangen. Dit is feitelijk niet de juiste wijze van handelen, zoals ook uit het volgende onderdeel blijkt. De deskundige hoort de betaling rechtstreeks van de opdrachtgever te krijgen en deze betaling hoort niet via de griffie te lopen. Als de betaling desondanks ten onrechte via de griffie loopt, dan zal de deskundige niet eerder opdracht krijgen het onderzoek plaats te laten vinden dan nadat het voorschotbedrag ter griffie binnen is.

In de noot bij de uitspraak van de kantonrechter te Arnhem van 5 september 2008 (ECLI:NL:RBARN:2008:BH4510, WR 2009,21) wordt een benadering gegeven over de benoeming van de deskundige ex artikel 7:304 BW en de daarnaast opgelegde verplichtingen ten laste van één van de partijen. In deze noot wordt gesteld dat de rechter zich alleen bezig moet houden met de benoeming van de deskundige en niet met zaken als het doen laten storten van een voorschot ter griffie van de rechtbank. Aangezien hier normaliter sprake is van een eindbeschikking past het vragen van een voorschot in verband met inschakeling van een deskundige niet bij deze procedure. Het is daarom aan de meest gerede partij om met de aangewezen deskundige buiten de rechter om afspraken te maken over de kosten van het onderzoek en de wijze van betaling. In een door mij gevoerde procedure had de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, (repnr. 5057611 RPVERZ 16-50357) in strijd met deze wijze van handelen de verzoeker ex artikel 7:304 BW na aanwijzing van een deskundige verzocht het voorschotbedrag aan de griffie van de rechtbank te betalen. Het maakte feitelijk in deze zaak weinig uit, omdat de zaak inmiddels was geregeld. Ik adviseer partijen de rechter altijd duidelijk te maken welke procedure gangbaar is. Veel rechters beschouwen deze zaak als een deskundigenbericht in een lopende procedure. Dat is dus onjuist.

De rechter geeft immers op grond van artikel 7:304 BW een eindbeschikking. In dit systeem past niet dat de zaak bij de griffie blijft hangen in afwachting van de betaling van het voorschot, nadat de deskundige is aangewezen. Dit is meer een passende benadering bij een tussenbeschikking. Dat blijkt ook uit het feit dat de rechtbank geen actie onderneemt als het voorschot niet betaald wordt. Voorts is het doorgaans de meest gerede partij die het voorschot moet betalen. Het is ook in zijn belang om in overleg met de deskundige de kosten van de deskundige zo laag mogelijk te houden. Het is toch een beetje vreemd dat de griffie met de deskundige in overleg treedt over de hoogte van de voorschotbedragen en de kosten van de deskundige. Het is toch voldoende dat een deskundige wordt benoemd, waarna de “meest gerede partij” verder over de kosten van de deskundige met deze deskundige in onderhandeling kan treden. In artikel 7:304 BW wordt immers gesproken over de benoeming van de deskundige, doch de randverschijnselen (kosten, etc.) worden niet ingevuld.

Als de huurder het voorschot dus voldoet, gaat de deskundige aan de slag. De totale kosten van het onderzoek belopen doorgaans een bedrag tussen de € 4000 en de € 7000. Als uit dit onderzoek blijkt dat de huurprijs niet significant naar beneden is bijgesteld, dan zal het doorgaans niet veel zin hebben om een vordering tot verlaging van de huurprijs in te stellen. De huurder heeft dit bedrag aan onderzoekskosten dan (achteraf gezien) onnodig moeten uitgeven.
Als de huurder wel opgedragen krijgt het voorschot te voldoen, maar hij voldoet het voorschot niet, dan vindt het onderzoek geen doorgang. De kosten van de deskundigen zullen dan niet doorbelast kunnen worden. De tegenpartij zal dan wellicht zijn redelijk gemaakte advocaatkosten door kunnen belasten als duidelijk is dat de huurder onnodig een procedure is gestart.

Niet tijdige betaling of hoger beroep tegen de beschikking kan tot gevolg hebben dat het onderzoek niet hoeft plaats te vinden. Het komt bijvoorbeeld ook voor dat partijen de zaak alsnog in der minne regelen en dat daarom het onderzoek niet hoeft plaats te vinden. Dit staat als regel vermeld in de Leidraad deskundigen in civiele zaken die in 2015 geldig is .

Wie draagt de kosten van de deskundige?>>

De kosten van de deskundigen worden op grond van artikel 7:304 lid 3 BW in rekening gebracht aan de partij die om de aanwijzing van de deskundige heeft gevraagd, tenzij partijen daarover afwijkende afspraken hebben gemaakt. Als partijen er na het uitbrengen van het rapport niet uitkomen over de hoogte van de huurprijs, dan kan er door de “meest gerede partij” de procedure van artikel 7:303 lid 2 BW worden gestart. In deze procedure kan de rechter deze kosten alsnog voor rekening van de partij laten komen als deze in het ongelijk wordt gesteld. Vaak is het niet zo dat de huurprijs die de huurder of de verhuurder voor ogen staat, wordt toegewezen. De huurprijs die wordt toegewezen ligt daar vaak tussenin. Als beide partijen in het gelijk worden gesteld kan de rechter in de 7:303 BW procedure de kosten verdelen als beide partijen in het gelijk worden gesteld. Als een partij grotendeels in het gelijk wordt gesteld kan de rechter in deze procedure beslissen dat de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten dient te dragen.
De rechtbank Midden-Nederland heeft in haar vonnis van 28 augustus 2013 ( ECLI:NL:RBMNE:2013:3558 ) een beslissing gegeven over de kostenveroordeling van een deskundigenonderzoek. Dit deskundigenonderzoek was bij beschikking van de rechtbank Utrecht op 2 december 2011 gegeven. In deze beschikking heeft de kantonrechter drie leden van de BHAC benoemd tot deskundige. De kantonrechter heeft over de kosten van het deskundigenonderzoek overwogen dat deze voorshands door de verhuurder moeten worden gedragen en dat de verhuurder van die kosten opgave kan doen in een zonodig nog aanhangig te maken dagvaardingsprocedure ex artikel 7:303 BW, in welke procedure ook over die kosten een beslissing zal worden genomen.
De advocaat van de verhuurder is van mening dat de kosten van een advies van de BHAC tenminste € 3.500,- bedragen en dat die kosten uiteindelijk voor rekening van de meest in het ongelijk gestelde partij komen. Hij stelt een gesprek voor om in onderling overleg tot een nadere huurprijs te komen.
De BHAC adviseert in het deskundigenrapport van 31 oktober 2012 een totale huurprijs van € 16.877,- exclusief btw per jaar. De huurder laat op 9 november 2012 aan de verhuurder weten met die huurprijs in te stemmen, maar niet bereid te zijn bij te dragen aan de kosten van de BHAC.
In de procedure bij de rechtbank Midden-Nederland betoogden beide partijen dat er niet voldoende was meegewerkt om een oplossing te bewerkstellingen. Overeenstemming over de huurprijs is uiteindelijk bereikt nadat de deskundige de huurprijs had vastgesteld. Er is geen overeenstemming bereikt over de kosten van de deskundige.
De kantonrechter stelt allereerst vast dat de werkzaamheden van de deskundige vanaf het moment van het starten van de werkzaamheden te beschouwen zijn als de in artikel 7:304 lid 3 BW genoemde proceskosten. Als partijen in onderling overleg na (of dankzij) kennisneming van het deskundigenadvies tot overeenstemming komen over de huurprijs, maar niet over de onderlinge verdeling van die proceskosten, is geen integrale regeling van het geschil bereikt en zal de rechter alsnog, zij het dan uitsluitend over de proceskosten, een oordeel hebben te geven. Er wordt door de rechter in de procedure ex artikel 7:304 BW een definitieve beslissing op een verzoek ingenomen dat is gericht op het verkrijgen van een instructiemaatregel. Dit verzoek tot instructie van de zaak valt uitdrukkelijk niet onder het verbod van rechtsmiddelen van artikel 194 lid 2 RV. Het door de rechter in zijn beschikking (op het verzoek tot aanwijzing van een deskundige) genoemde voorschot betreft een voorschot ex artikel 195 RV. Onder de proceskosten als genoemd in deze beschikking wordt het voorschotbedrag niet begrepen. In artikel 7:304 lid 3 BW is bepaald dat de kosten van de deskundige proceskosten zijn als bedoeld in artikel 237 RV.
Artikel 237 RV bepaalt dat de partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten wordt veroordeeld. De kosten mogen dus geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd (onder meer) indien partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld.
Onder deze proceskosten op grond van de beschikking vallen echter de griffiekosten en de kosten van de gemachtigden in deze procedure en dus niet de voorschotbedragen die aan de deskundigen zijn betaald. Deze kosten kunnen in de artikel 7:303 BW procedure bij de partij worden neergelegd die voornamelijk in het ongelijk wordt gesteld.

Als gevolg van het advies van de BHAC is tussen partijen alsnog overeenstemming bereikt over de nieuwe huurprijs. Die ligt aanzienlijk lager dan de verhuurder had voorgesteld maar nog altijd hoger dan het bedrag dat de huurder had aangeboden. Beide partijen hebben dankzij het advies van de BHAC duidelijkheid gekregen in hun onderlinge rechtsrelatie en dit heeft kennelijk bijgedragen aan het alsnog bereiken van overeenstemming. In die omstandigheden staat het buiten kijf dat een verdeling van de kosten van de deskundigen over beide partijen, in de zin dat ieder de helft daarvan draagt, een juiste uitkomst is.
De rechtbank te Amsterdam kwam in haar vonnis van 19 juli 2013 ( ECLI:NL:RBAMS:2013:9532 ) ook tot het oordeel dat de kosten van de deskundigen gecompenseerd dienden te worden, omdat de huurprijs waarop de rechter uiteindelijk in de procedure artikel 7:303 BW uitkwam, ongeveer uitkwam in het midden van het bedrag dat de verhuurder voorstelde en het bedrag dat de huurder voorstelde. Het bedrag dat de verhuurder als huurprijs voorstelde was € 376.806 per jaar en het bedrag dat de huurder voorstelde, kwam op € 165.000 per jaar. In de procedure tot wijziging van de huurprijs waren door partijen drie deskundigen benoemd die de huurprijs hadden vastgesteld op een bedrag van € 260.200 per jaar (rapport 20 december 2012). De kantonrechter stelde de huurprijs op het bedrag van € 260.200 per jaar. De kantonrechter was van mening dat, gelet op het aanzienlijke verschil met de bedragen die eerder door partijen werden verdedigd, kon worden gesteld dat er sprake was van een gedeeltelijk ongelijk van ieder van de partijen. Dit gold volgens de rechter ook ondanks het feit dat de eerdere onderzoeken tot stand waren gekomen na verzoekschriftprocedures ex artikel 7:304 lid 3 BW. Ondanks het feit dat de huurprijs aanzienlijk naar beneden was bijgesteld, werden de kosten van de deskundigen niet slechts bij de verhuurder neergelegd, omdat de huurder er ook behoorlijk naast zat. Geoordeeld werd dat de kosten van het deskundigenrapport van 20 december 2012 zodanig dienden te worden verrekend, dat ieder van partijen de kosten van de eigen deskundige droeg. Het is in deze procedure dus van belang dat beide partijen niet overdrijven bij de begroting van de nieuwe huurprijs. Als de huurder een huurprijs van € 220.000 had voorgesteld, dan hadden de kosten van de deskundige waarschijnlijk wel voor rekening van de verhuurder gekomen.
De rechtbank Zeeland-West-Brabant zag in haar vonnis van 27 mei 2013 (ECLI:NL:RBZWB:2013:3913 ) eveneens redenen aanwezig om de kosten van de procedure te compenseren. De verhuurder had op 11 mei 2009 een verzoek ingediend tot benoeming van een deskundige. Dit verzoek was noodzakelijk omdat partijen het niet eens worden over de benoeming van een deskundige. De huurder wenste uitsluitend de benoeming van de BHAC, maar de verhuurder maakte daar bezwaar tegen. Dat bezwaar werd gehonoreerd bij de beschikking d.d. 9 juli 2009, waarbij de deskundige van een makelaarskantoor is benoemd. Deze had echter geen bruikbaar advies uitgebracht. Als gevolg daarvan moest alsnog de BHAC als deskundige benoemd worden. Er werden dus twee maal deskundigen kosten gemaakt om tot een goed oordeel te komen. De huurder wenste de geldende huurprijs van circa € 36.000 te blijven betalen, terwijl de verhuurder aanvankelijk een bedrag van € 39.000 voorstelde. De door de verhuurder naar voren geschoven deskundige, die ook in de artikel 7:304 BW-procedure door de rechter werd benoemd, kwam uit op een huurprijs van € 38.000. Beide partijen waren het niet eens met de wijze waarop de deskundige de huurprijs had berekend; het rapport voldeed niet aan de wettelijke criteria. De verhuurder heeft bij dagvaarding van 4 mei 2010 gevorderd de huurprijs met ingang van 8 mei 2009 te bepalen op € 56.100,- per jaar, excl. btw. De BHAC had geadviseerd de huurprijs per 11 mei 2009 vast te stellen op € 44.433,29 per jaar, excl. btw. De verhuurder had zich hierbij aangesloten en met vermindering van eis geconcludeerd de huurprijs dienovereenkomstig vast te stellen en de huurder te veroordelen in de kosten van de beide deskundigenonderzoeken, te weten: € 2.082,50 en € 3.500.
De kantonrechter was in haar vonnis uitgegaan van de huurprijs zoals door de huurder bepleit en zoals billijk voorkomt. Daarmee kwam de huurprijs uit op € 42.193,98 per jaar, exclusief BTW. Partijen worden over en weer op punten in het ongelijk gesteld. Daarom zullen de proceskosten tussen hen worden verdeeld in die zin dat ieder de eigen proceskosten zal moeten dragen. De kosten van de beide deskundigenrapporten behoren ook tot de proceskosten. Deze kosten zijn door de verhuurder voorgeschoten. Gelet op het onbruikbare rapport dat was aangeleverd door de deskundige die in eerste instantie door de verhuurder was uitgekozen worden de kosten van het rapport van deze deskundige geheel voor rekening van de verhuurder gelaten. De huurder dient wel de helft van de kosten van het rapport van de BHAC aan verhuurder te vergoeden. Dit wordt kennelijk gerechtvaardigd nu de huurder ook niet akkoord was gegaan met een huurprijs van € 39.000, maar slechts de huurprijs van € 36.000 wilde betalen. Het is dus in het kader van tactiek verstandig zich niet te star op te stellen als er redenen zijn te veronderstellen dat de huur wel verhoogd dient te worden wegens doorbelasting van de kosten van de deskundigen. Mocht de huurder in een eerder stadium akkoord zijn gegaan met een huurprijs van € 38.000, dan lijkt het mij mogelijk dat alle kosten naar de verhuurder doorbelast hadden moeten worden.

De bedrijfshuuradviescommissie bij de Kamer van Koophandel is verdwenen>>

De bedrijfshuuradviescommissie bestond uit drie personen:
- één deskundige op het terrein van onroerend goed (bijvoorbeeld een makelaar);
- één financieel economische deskundige (vaak een accountant);
- één deskundige voor de belangen van huurders van bedrijfsruimte.
Een medewerker van de Kamer van Koophandel trad als secretaris op.

Per 1 januari 2014 maakt de bedrijfshuuradviescommissie geen onderdeel meer uit van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel heeft de organisatie vanaf 1 januari 2014 drastisch veranderd. Er bestaat nu één centrale Kamer van Koophandel, in plaats van de twaalf decentrale vestigingen die nog in 2013 bestonden. Er is één bestuur en één directie. Er zijn nu vijf regiokamers. Deze vestigingen bevinden zich in Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Groningen en Eindhoven. Zoals boven reeds aangegeven zijn partijen nu aangewezen op een commerciële deskundige. Een commerciële deskundige wordt geacht evenveel deskundigheid in huis hebben als de bedrijfshuuradviescommissie had. Daarnaast is een commerciële deskundige vaak een plaatselijk bekende makelaar of taxateur. Deze is natuurlijk bekend met de plaatselijke markt. Het is uiteraard van belang dat de deskundige op de hoogte is van de ingewikkelde berekening die de wet vereist. De berekening van de huurprijs is in dit hoofdstuk beschreven. De bedrijfshuuradviescommissie paste deze wijze van berekening in ieder geval toe. Dat wil niet zeggen dat deze berekeningen altijd juist waren. In dit hoofdstuk worden voorbeelden gegeven van huurprijsberekeningen die de toets van kritiek niet konden doorstaan.
Partijen moeten nu wel zorgvuldigheid betrachten bij de zoektocht naar een deskundige die voor de berekening van de huurprijs de criteria van artikel 7:303 BW toepast. Het is mijn ervaring dat een makelaar uitdrukkelijk gevaagd moet worden of hij bekend is met het systeem van artikel 7:303 BW. Veel makelaars zijn hiervan niet op de hoogte en maken daarentegen een taxatie van het gehuurde. Het gebeurt niet zelden dat er een koopprijs van het gehuurde pand wordt opgesteld met een markthuurwaarde op basis van de laatste cijfers van verhuring die bij de makelaar bekend zijn. Dit is uiteraard een onjuiste benadering van vaststelling van de huurprijs.
Daarnaast stellen grote verhuurders vaak voor om een deskundige te kiezen waar men zelf veel zaken me doet. Dat wordt uiteraard zo niet gesteld, maar dat is wel de werkelijkheid. Grote verhuurders hebben contacten met grote landelijk opererende kantoren. Een benoeming één van deze deskundige kan leiden tot een gekleurde beoordeling van de referentiepanden. Een deskundige bij een groot landelijk bureau heeft de keuze uit een groot aantal referentieobjecten. Het is niet denkbeeldig dat er een keuze, bewust of onbewust goed, althans zo min mogelijk negatief, uitpakt voor verhurende partijen. Als de deskundige 10 referentiepanden in zijn portefeuille heeft waarvan er 5 een hogere huurprijs per vierkantenmeter hebben en 5 daarvan een lagere vierkantenmeterhuurprijs hebben, dan zal er doorgaans worden gekozen voor de panden met de hogere huurprijs als deze deskundige nauwe contacten met de verhuurder heeft. Voor de huurder is het dan lastig om te betogen dat de deskundige had moeten kiezen voor een ander pand met een lagere huurprijs als er afgezien van de vastgestelde huurprijs de panden beide aan de criteria voldoen. De deskundige heeft immers de nodige vrijheid om de huurprijs vast te stellen, waarbij voor rechtelijk ingrijpen geen plaats is. Dit is eerder in dit hoofdstuk al beschreven. Dit soort discussies waren er minder toen de bedrijfshuuradviescommissie nog actief was.

Voor rechtbanken die in een procedure op grond van artikel 7:304 BW een deskundige aan zal moeten wijzen die als onafhankelijk beschouwd kunnen worden en de wettelijke maatstaf voor de betreffende berekening correct toepassen. Voor makelaars en taxateurs die deze adviesrol van de bedrijfshuuradviescommissie hebben overgenomen is het van wezenlijk belang dat zij de huurprijs kunnen berekenen volgens de wettelijke maatstaf en dat zij onafhankelijkheid betrachten. Tevens dient de deskundige onafhankelijk te zijn. Voor een plaatselijke deskundige die veel andere opdrachten voor een grote partij doet kan het verstandig zijn om een opdracht te weigeren om de onafhankelijkheid niet in gevaar te brengen. Als een rechter van mening is dat een deskundige niet onafhankelijk is, zal deze deskundige in het kader van een procedure op grond van artikel 7:304 BW door de rechter niet meer worden gevraagd om een oordeel te geven.

De procedure van ingeschakelde deskundige>>

In Artikel 198 RV staat de richtlijn voor de deskundige vermeld.
Een aantal regels volgens artikel 198 RV luiden:

- de deskundige moet de opdracht onpartijdig en naar beste weten volbrengen;
- de deskundigen moeten bij hun onderzoek partijen in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen (zie rechtsoverweging van het vonnis van 20 april 2012 van de rechtbank Arnhem LJN: BW4428, sector kanton Rechtbank Arnhem, 784794 CV Expl. 11-7618 );
- uit het rapport moet blijken dat de partijen deze gelegenheid is geboden;
- Als een partij een opmerking over het rapport naar de deskundige toestuurt, dan moet daarvan ook een afschrift naar de wederpartij worden gestuurd;
- Partijen moeten hun medewerking aan de deskundige verlenen;
- Het schriftelijk bericht moet door de deskundigen worden gemotiveerd;
- Als de deskundigen het met elkaar niet eens zijn, wordt hiervan melding gemaakt.

De deskundigen dienen in hun advies rekening te houden met vragen en opmerkingen van partijen. Als de deskundigen dit niet doen, dan wordt het risico gelopen dat de kantonrechter zich genoodzaakt zal zien om een nader advies bij andere deskundigen in te winnen. Dat zal het nodige verlies van tijd tot gevolg hebben en de procedure vertragen. Een rechter mag overigens een deskundigenbericht ook aan zijn beslissing ten grondslag leggen indien de deskundigen verzuimd hebben partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken. Van belang is dat beide partijen na het deskundigenbericht in ruime mate gelegenheid hebben gehad tot een onderlinge discussie over de inhoud van het deskundigenrapport (HR 12 februari 1993, NJ 1993, 234). Dit wordt ook bevestigd in de conclusie van mr. E.M. Wesseling-van Gent van 15 juni 2001 (ECLI:NL:PHR:2001:AB2174 ).

Als de deskundige er niet in slaagt (ondeskundigheid, of geen vergelijkbare panden) om een huurprijs te bepalen volgens de criteria van artikel 7:303 BW , dan zal de vordering worden afgewezen. Noot 124

De rechter hoeft zich niet te houden aan het rapport van de deskundigen. De rechter moet zijn afwijking van het rapport wel motiveren. Noot 126

Is onderling overleg over de huurprijs voorafgaande aan de procedure noodzakelijk? >>

De wet heeft niet bedoeld partijen vóór een procedure tot overleg over de huurprijs te dwingen. In de wet is deze regel in artikel 7:303 BW niet vastgelegd. Een dergelijke eis zou ook tot praktische problemen kunnen leiden. Een procedure zou dan ook voornamelijk in beslag genomen kunnen worden over bewijs dat dit overleg over wijziging van de huurprijs al dan niet is gevoerd. De rechter heeft bij de bepaling van de huurprijs advies van een deskundige nodig. Tegen deze achtergrond is dit artikel geformuleerd en is de gedachte de ontvankelijkheidseis te beperken tot onderling overleg over de huurprijs weinig zinvol. Als partijen onderling overleggen en tot overeenstemming komen, dan vragen zij geen vaststelling van de huurprijs door de rechter meer. Komen zij daarentegen niet tot overeenstemming dan zal een van hen zich alsnog tot de rechter wenden. Noot 212 Verder heeft de Hoge Raad in een aantal uitspraken duidelijk gemaakt dat overleg over de huurprijs niet noodzakelijk is voor het instellen van een vordering. De Hoge Raad was in het arrest van 11 december 1998 Noot 214 van mening dat de regelgeving niet inhield dat een vordering tot huurprijswijziging ‘niet zonder voorafgaand overleg tussen partijen zou kunnen worden ingesteld, doch bracht slechts tot uitdrukking dat voor nadere vaststelling van de rechter geen plaats is indien partijen bij of kort na de verlenging van de huurprijs een huurprijs zijn overeengekomen’.
Aangezien het voor een vordering tot vaststelling van een huurprijs wel noodzakelijk is dat deze onderbouwd is door een rapport van een gezamenlijk benoemde deskundige, of door een rapport van een deskundige dat na een verzoekschriftprocedure ex artikel 7:304 BW tot stand is gekomen, zal een dergelijke vordering bij partijen niet uit de lucht komen vallen.

Ingangsdatum nieuwe huurprijs >>

Ingangsdatum van de nieuwe huurprijs is volgens artikel 7:303 lid 4 BW de dag waarop de vordering tot wijziging van de huurprijs is ingesteld, dan wel vanaf het tijdstip dat een verzoekschrift tot benoeming van een deskundige is ingediend bij de rechtbank. De nieuwe huurprijs kan niet ingaan vóór het tijdstip waarop de voorafgaande huurperiode is geëindigd. Het is immers denkbaar dat het partijen vóór het tijdstip waarop de voorafgaande huurperiode is geëindigd duidelijk is dat het instellen van een vordering ex artikel 7:303 BW, dan wel het indienen van een verzoekschrift ex artikel 7:304 BW onafwendbaar is ( zie Kamerstukken II 2000/01, 26932, nr 5, pagina 14)). Voor de bepaling van de referentieperiode levert dit een praktisch probleem op. De referentieperiode kan immers niet worden teruggerekend vanaf het moment van het instellen van de vordering als deze vordering wordt ingesteld vóór het tijdstip waarop de voorafgaande huurperiode is geëindigd.
Los van wat hiervoor is gezegd over het starten van procedures vóór het tijdstip waarop de voorafgaande huurperiode is geëindigd, is de datum waarop de dagvaarding is gesteld bepalend voor de ingangsdatum van de huurprijs. Als partijen conform artikel 7:304 BW een deskundige voor bepaling van de huurprijs hebben moeten benoemen, dan geldt de datum van indiening van het verzoekschrift als ijkpunt waarop de huurwijziging in moet gaan. De huurprijs kan op een later tijdstip in gaan als de rechter daartoe gezien de gebreken aan het gehuurde aanleiding ziet. De huurprijs kan ook eerder ingaan als de huurder de onderhandelingen heeft tegengewerkt. De redelijkheid en billijkheid kunnen dan aanleiding geven om van de oorspronkelijke ingangsdatum van de huurprijswijziging af te wijken.Noot 198

Artikel 7:303 lid 4 BW kan ook grondslag zijn om een huurverhoging gefaseerd in te voeren. In een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Utrecht van 22 december 2010 ( LJN: BP2410, sector kanton Rechtbank Utrecht, 588824 UC EXPL 08-11672 AW/321 ) werd door de kantonrechter bepaald dat de huurprijs geleidelijk, gedurende een periode van vier jaar werd aangepast met dien verstande, dat de huur 4 jaar achtereen met een bedrag van € 2.277,72 per jaar werd verhoogd ingaande 6 augustus 2008, naast de contractuele jaarlijkse indexering van de huurprijs. De gewijzigde huurprijs leidt bijna tot een verdubbeling van de huurprijs. Volgens de kantonrechter had de huurder voldoende aangetoond dat zo’n plotselinge verdubbeling van de huurprijs door haar en haar onderneming niet eenvoudig op te brengen is. Anderzijds was de huurder reeds langere tijd op de hoogte van het feit dat er een aanzienlijke huurprijsverhoging in het verschiet lag en had hij daarmee rekening kunnen houden.
De bijzondere omstandigheden in deze zaak waren echter dat de rechter onvoldoende gegevens had om een huurprijs vast te stellen op grond van de wettelijke regels. De rechter heeft daarom de huurprijs geschat op een wijze die zo dicht mogelijk bij het wettelijke systeem aansluit (zie alinea 2.3).

De ingangsdatum van de gewijzigde huurprijs kan dus plaatsvinden:

 • Aansluitend na het einde van de geldende huurprijsperiode door overstemming tussen partijen.
 • Vanaf het instellen van een vordering tot vaststelling van de huurprijs, waarbij de nieuwe huurprijs niet eerder in kan gaan dan na afloop van de geldende huurprijsperiode.
 • Vanaf het instellen van het verzoek tot benoeming van een deskundige, waarbij de nieuwe huurprijs niet eerder in kan gaan dan na afloop van de geldende huurprijsperiode.
Indiening verzoekschrift niet bedoeld om ingangsdatum huurprijs te fixeren

In de uitspraak van de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Middelburg, van 26 mei 2005 is bepaald dat de huurder niet ontvankelijk in zijn verzoek tot benoeming van een deskundige dient te worden verklaard als tussen partijen toch overeenstemming bestaat over benoeming van een deskundige als vermeld in artikel 7:304 BW. Noot 199.
Partijen hadden in deze kwestie overeenstemming bereikt over benoeming van de deskundige. De huurder wenste echter aan de benoeming van de deskundige een ingangsdatum van de huurprijs te koppelen. Toen de verhuurder wél met de voorgestelde deskundige, maar niet met vaststelling van de huurprijs op de voorgestelde datum akkoord ging, diende de huurder het verzoek tot benoeming van de deskundige in. De rechter wees de vordering tot benoeming van de deskundige af, omdat er tussen partijen immers overeenstemming over benoeming van een deskundige was bereikt. De rechter was van mening dat "artikel 7:304 BW niet is bedoeld om de huurprijs te fixeren op een bepaalde datum, maar strekt om de rechter de mogelijkheid te geven een deskundige te benoemen als partijen over dit punt niet tot overeenstemming kunnen komen. Dit wetsartikel is dus niet bedoeld om een ingangsdatum voor een nadere huurprijs te kunnen creëren".
Het is daarom verstandig dat partijen ruim voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, of een periode van vijf jaar in onderhandelingen treden over aanwijzing van een deskundige. Na het verstrijken van deze periode gaat er vaak veel tijd verloren met onderhandeling over vaststelling van de deskundige. Gedurende deze periode blijft de oude huurprijs in stand. Dit is weggegooid geld als door het mislukken van de onderhandelingen het verzoekschrift als bedoeld in Artikel 7:304 BW eerder ingediend had kunnen worden. De kantonrechter heeft altijd nog een mogelijkheid de huurprijs op vordering van de meest gerede partij op een andere datum in te laten gaan dan de datum waarop het verzoekschrift of de vordering op grond van artikel artikel 7:303 BW is ingesteld.

De kantonrechter te Amsterdam heeft in haar uitspraak van 24 juni 2004 Noot 199a bepaald dat er nog geen deskundige was benoemd nu beide partijen weliswaar een deskundige hadden voorgesteld, doch nog niet tot overeenstemming waren gekomen over benoeming van één bepaalde deskundige. In deze uitspraak geeft de kantonrechter in alinea 7 van deze uitspraak de volgende ongelukkige en onjuiste overweging: "De regeling (...) dwingt verzoeker ertoe om het onderhavige verzoek in te dienen, wil zij de ingangsdatum van een mogelijke huurverlaging fixeren. (...) De onderhavige procedure biedt haar zekerheden. Uit de overgelegde correspondentie blijkt dat verweerster het aanbod om de ingangsdatum van een huurprijswijziging in overleg te bepalen, niet heeft aanvaard." In de uitspraak als vermeld in noot 199 is juist uitgelegd dat de regeling van artikel 7:304 BW niet is bedoeld om de ingangsdatum van de huurprijs te fixeren. Huurgeschil.nl gaat ervan uit dat de rechtbank Middelburg, sector kanton, locatie Middelburg, in het vonnis van 26 mei 2005 Noot 199 de juiste beoordeling heeft gegeven. Voor zover de uitspraak als genoemd in noot 199a ruimte geeft om een verzoekschrift in te dienen met als doel een ingangsdatum van de huurprijs te fixeren, geeft deze uitspraak (noot 199a) een onjuist beeld.

Latere ingangsdatum huurprijs >>

Als in het gehuurde achterstallig onderhoud aanwezig is, kan dat een reden zijn om de huurverhoging later te laten ingaan. Dit blijkt uit het gestelde in artikel 7:303 lid 4 BW. Dit sluit ook aan op het principe van artikel 7:207 BW: dit artikel gaat er immers van uit dat het gehuurde gedurende de gehele huurperiode in goede staat van onderhoud dient te zijn. Als de staat van onderhoud, gedurende de procedure die tot huurprijswijziging dient te leiden, aantoonbaar niet in orde is dan kan deze ontoereikende staat van onderhoud, analoog aan de in de vorige zin genoemde redenering over de werking van artikel 7:207 BW, ertoe bijdragen dat de gewijzigde (verhoogde) huurprijs pas in gaat op het moment dat de gebreken zijn hersteld. Uit de wetsgeschiedenis (NnavV, Kamerstukken II 2000/01, 26 932, nr. 5 p.14) valt te herleiden dat er mogelijkheden zijn om de huurprijsverhoging pas te laten ingaan als achterstallig onderhoud ongedaan is gemaakt. Het gerechtshof te Amsterdam zag in haar arrest van 24 december 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:4935 ) daarom aanleiding een korting op de huurprijs van 5% tot een bepaald moment te verstrekken wegens gebreken aan het gehuurde. In deze procedure werd gesteld dat zich al lang gebreken aan het gehuurde voordeden.

Ik vind bij langdurige gebreken de weg van artikel 7:303 lid 4 BW niet geschikt als drukmiddel om de discussie over reeds lang aanwezige gebreken te beslechten. Ik zie dit dan niet als een bijzondere omstandigheid waarover dit artikel spreekt. Ik kan mij er wel iets bij voorstellen dat als de verhuurder een 7:303 BW-procedure aanvangt en er gedurende deze procedure gebreken ontstaan, dat deze omstandigheid dan wel als een bijzondere omstandigheid aangemerkt kan worden en dat aansluiting gevonden wordt bij een latere ingangsdatum van de huurverhoging wegens gebreken aan het gehuurde. Als de gebreken zich al jaren voordoen, dan zou een actie in reconventie op basis van artikel 7:207 BW bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn om de berekende huur te verlagen wegens gebreken aan het gehuurde. Het lijkt mij dat de discussie over de huurprijs dan het meest zuiver blijft; in conventie wordt dan op basis van artikel 7:303 BW een huurprijs vastgesteld en in reconventie wordt gediscussieerd over de hoogte van de huurverlaging wegens gebreken aan het gehuurde. Onder de bijzondere omstandigheden zie ik eerder omstandigheden die verbandhouden met de totstandkoming van de huurprijs. Onder bijzondere omstandigheid wordt ook niet verstaan het enkele feit dat een huurverhoging met terugwerkende kracht tot een verlieslatende exploitatie leidt (vgl. NnavV, Kamerstukken II 2000/01, 26 932, nr. 5 p. 14-15). Dit door de huurder gestelde argument in de zaak die tot het arrest van het hof Amsterdam van 24 december 2013 heeft geleid, ging dus niet op teneinde een langere periode van huurgewenning te bewerkstelligen. Deze suggestie heb ik vermeld zonder dat ik het arrest van het hof te 's-Hertogenbosch van 14 januari 2014 ( ECLI:NL:GHSHE:2014:27 ) had gezien. Het verheugt mij dan ook dat het hof te 's-Hertogenbosch deze lijn heeft gevolgd, namelijk dat de ingangsdatum van de huurprijs plaats zal vinden vanaf het moment dat de vordering ex artikel 7:303 BW is ingesteld dan wel het verzoek ex artikel 7:304 BW is ingediend. Het vonnis van de kantonrechter werd vernietigd. In dit vonnis werd door de kantonrechter de gewijzigde huurprijs pas op 1 januari 2011 ingesteld wegens gebreken aan het gehuurde, terwijl op 6 januari 2006 het verzoek tot aanwijzing van de deskundige was gedaan. In deze zaak was de hoogte van de vastgestelde huurprijs geen punt van discussie, doch was slechts de ingangsdatum van de huurovereenkomst een punt van discussie.
De huurder was van mening dat deze huurprijs wegens gebreken aan het gehuurde op een later moment vastgesteld zou dienen te worden, dan het tijdstip waarop de huurprijs op grond van de wettelijke regels (de artikelen 7:303 BW en 7:304 BW) vastgesteld zou mogen worden.
Het hof geeft allereerst weer dat op basis van de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1999/2000, 26 932, nr. 3 (MvT), p. 9, Kamerstukken II 2000/2001, 26 932, nr. 5 (NnavV) p. 13-14 en Kamerstukken II 2000/2001, 26 932, nr. 5 (NnavV) p. 5) een latere ingangsdatum van de huurprijs wegens gebreken aan het gehuurde mogelijk is, doch een uitzondering vormt. In deze zaak was er jaren sprake van gebreken aan het gehuurde.
Het hof wees in rechtsoverweging 4.6.5 van het arrest op de mogelijkheid van verlaging van de huurprijs op grond van artikel 7:207 BW. In deze zaak was ook in reconventie een vordering ex artikel 7:207 BW ingesteld. Het hof was daarom van mening dat er niet én een later tijdstip van de huurprijs kan worden toegewezen én een huurverlaging ex artikel 7:207 BW kan worden toegewezen. Het hof acht in rechtsoverweging 4.8.7 geen bijzondere omstandigheden aanwezig (niet gesteld of gebleken is dat de relatief lange duur van de onderhavige procedure aan de verhuurder te wijten is geweest en evenmin gesteld of gebleken is dat de huurders hebben getracht het verloop van het onderhavige geding te bespoedigen) om de huurprijswijziging ex artikel 7:303 lid 4 BW op een later tijdstip in te laten gaan. Er zal in reconventie worden gekeken of er redenen zijn om de huurprijs tijdelijk te verlagen wegens gebreken aan het gehuurde.
Hierbij moet bedacht worden dat de staat van onderhoud de waarde vaak in geringe mate beïnvloedt. De onderhoudssituatie en de bouwkundige kwaliteit spelen alleen een rol in de vergelijking voor zover het leidt tot een objectieve waardevermeerdering. IJkpunt van deze waardevermeerdering is de staat waarin het pand verkeert op de ingangsdatum van huurprijsherziening. Als het pand er twee jaar geleden slechter uit zag is dat voor de vergelijking niet van belang. Gezien de wijze waarop de referentieperiode moet worden gehanteerd moeten huurprijzen van vergelijkbare panden die bijvoorbeeld in het laatste jaar van de referentieperiode zijn gerenoveerd buiten beschouwing blijven, of worden gecorrigeerd. Kortom: bij de waardering moet met verschillen rekening worden gehouden, waarbij deze verschillen vaak alleen maar ten hoogste een reden kan zijn om de huurprijs te corrigeren. Op de vraag of winkelruimte voor en na renovatie met elkaar vergeleken kunnen worden zegt de Hoge Raad in haar arrest HR 10 mei 1996, NJ 1996, 670, m.nt. P.A. Stein (WE/Innovest en VIB; Aarhof I) dat: "het antwoord op de vraag of zij wegens het veronderstelde verschil 'in winkelstand' vóór en na de renovatie gehéél buiten de berekening moeten worden gelaten voor wat de periode voorafgaande aan de renovatie betreft, dan wel ook die periode, doch dan met een passende correctie, in de berekening kunnen worden betrokken - en welke correctie in laatstgenoemd geval als passend kan worden beschouwd - hangt af van de grootte van het bedoelde kwaliteitsverschil in verband met de overige bijzonderheden van het geval."

Rechter mag desverzocht een afwijkende ingangsdatum van de huurprijs vaststellen

De rechter mag alleen 'desverzocht' het tijdstip van de wijziging van de huurprijs op een ander tijdstip zetten dan waartoe de richtlijn hem verplicht. Dit wordt gebaseerd op artikel 7:304 lid 4 BW. De partij die reden heeft om deze datum te corrigeren moet dit dus aan de rechter verzoeken. Doet men dat niet, dan moet de rechter zich houden aan de richtlijn voor wat betreft de ingangsdatum van de huurprijs. Noot 200 De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant was in haar vonnis van 27 februari 2014 ( ECLI:NL:RBOBR:2014:843) dat de huurprijs niet op een andere datum gesteld diende te worden dan de datum waarop het eerste verzoek tot benoeming van een deskundige was ingediend. Deze artikel 7:303 BW-procedure is voorafgegaan door twee verzoekschriftprocedures ex artikel 7:304 BW. De deskundigen die door de rechter in de eerste 7:304 BW-procedure waren benoemd, konden de opdracht niet in behandeling nemen. De verzoeker had zich de nodige inspanningen getroost om een andere deskundige te benoemen. De oorspronkelijke verzoeker was daarom genoodzaakt opnieuw een verzoek ex artikel 7:304 BW tot benoeming van een deskundige in te dienen. In dit verzoek had de oorspronkelijke verzoeker verzocht de huurprijs vast te stellen op het tijdstip van indiening van het eerste verzoekschrift. Tussen de twee verzoeken zit een periode van drie jaar. Desondanks heeft de kantonrechter in de tweede beschikking aangegeven dat deze beslissing moet worden aangemerkt als een tweede beslissing op het oorspronkelijke verzoek, zodat de ingangsdatum van de huurprijs blijft staan op de indieningsdatum van het eerste verzoekschrift. In de procedure waarin de huurprijs was vastgesteld (de artikel 7:303 BW-procedure) oordeelde de rechter in rechtsoverweging 4.14.1 dat er geen omstandigheden aanwezig waren die een andere ingangsdatum van de huurprijs rechtvaardigden dan de datum van indiening van het eerste verzoekschrift. Dit betekent niet dat een mededeling over de ingangsdatum van de huurprijs in de beschikking waarin de deskundige wordt benoemd, gezag van gewijsde over de ingangsdatum van de huurprijs heeft. De ingangsdatum van de huurprijs wordt feitelijk vastgesteld in de artikel 7:303 BW-procedure. Als de rechter in deze procedure de huurprijs op grond van artikel 7:303 lid 4 BW op een ander tijdstip vaststelt, dan kan aan de beschikking geen recht worden ontleend over de ingangsdatum van de huurprijs. De beschikking tot benoeming van een deskundige betreft immers niet de rechtsbetrekking die in geschil is (zijnde de vraag hoe hoog in de huurrelatie de huurprijs zou moeten zijn en wanneer die in moet gaan). Dit is ook vastgesteld door van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch in haar arrest van 25 augustus 2015 ( ECLI:NL:GHSHE:2015:3313 ).

Een afwijkend tijdstip om de huurprijs op een later tijdstip vast te stellen, dan de datum van indiening van het verzoekschrift tot benoeming van een deskundige, achtte de rechtbank Zeeland-West-Brabant in haar vonnis van 27 mei 2013 (ECLI:NL:RBZWB:2013:3913 ) aanwezig vanwege de hiernavolgende omstandigheden. De verhuurder had op 11 mei 2009 een verzoek ingediend tot benoeming van een deskundige. Dit verzoek was noodzakelijk omdat partijen het niet eens werden over de benoeming van een deskundige. De huurder wenste uitsluitend de benoeming van de BHAC, maar de verhuurder maakte daar bezwaar tegen. Dat bezwaar werd gehonoreerd bij de beschikking d.d. 9 juli 2009, waarbij de deskundige van een makelaarskantoor was benoemd. Deze had echter geen bruikbaar advies uitgebracht. Als gevolg daarvan moest alsnog de BHAC als deskundige benoemd worden. Deze gang van zaken kwam voor rekening en risico van de verhuurder, omdat zij zich aanvankelijk had verzet tegen de benoeming van de BHAC. Daarom kwam de vertraging in de procedure tot de benoeming van de BHAC op 31 oktober 2011 voor rekening en risico van de verhuurder.

Uit deze uitspraak maak ik op dat er niet sprake hoeft te zijn van een bewuste vertraging van de procedure door een partij, maar dat vertraging van de procedure ook voor rekening van een partij dient te komen, die de deskundige heeft voorgesteld. Hoewel de rechter uiteindelijk een knoop door moet hakken over de benoeming van een deskundige en partijen feitelijk niets te verwijten valt als de deskundige zijn werk niet goed doet, moet het risico bij de partij komen te liggen die de deskundige heeft voorgesteld. In deze zaak werd de huurprijs op een hogere huurprijs vastgesteld dan tussen partijen gold. Aangezien er geruime tijd tussen indiening van het verzoekschrift en de vaststelling van de huurprijs door de rechter lag vanwege een verkeerde berekening door de deskundige die door de verhuurder was aangewezen, diende het risico voor rekening van de verhuurder te komen. Als de huurprijs immers zou worden gewijzigd op de datum van indiening van het verzoekschrift waardoor de deskundige werd benoemd, dan zou de huurder over een lange periode met terugwerkende kracht de verhoging van de huur dienen te betalen, terwijl de verhuurder zelf had aangedrongen op de deskundige die prutswerk had geleverd. Als er direct was gekozen voor de deskundige die door de huurder was aangevoerd, dan was er in een eerder stadium van de zaak een correcte huurprijs berekend. Dit dient dan voor rekening te komen van de partij die de deskundige heeft voorgesteld.

Partijen moeten er op bedacht zijn dat als zij gezamenlijk een deskundige hebben benoemd om de huurprijs vast te stellen, het ijkpunt van artikel 7:304 lid 2 BW niet geldt. Dus de datum waarop de nieuwe huurprijs zal worden ingesteld loopt niet vanaf de datum waarop partijen gezamenlijk een deskundige hebben benoemd, maar vanaf de datum waarop door een partij op grond van dit rapport een vordering wordt ingediend. Dit kan in het nadeel van een partij zijn als er veel tijd ligt tussen het gezamenlijk verzoek aan de deskundige en het instellen van de vordering.

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button:

Stapsgewijze huurverhoging >>

Naast de mogelijkheid van een latere ingangsdatum van de huurprijs dan in het verzoekschrift door de “meest gerede partij” is verzocht, kan de rechter op grond van artikel 7:303 lid 4 BW de huurprijs ook stapsgewijs effectueren. Aangenomen wordt dat door de rechter ambtshalve dit besluit kan worden genomen. De geleidelijke aanpassing kan ten hoogste over een periode van vijf jaar worden uitgesmeerd.

De bewoordingen van de wetstekst laten het niet toe dat een huurverlaging stapsgewijs kan worden gerealiseerd. Dit is niet de bedoeling van de wetgever geweest. Volgens de wetgever heeft onderhavige regeling alleen betrekking op huurverhoging en niet van een huurverlaging, omdat deze regelgeving de bedoeling heeft de huurder te beschermen. Kamerstukken II 2000/01, 26 932, nr. 5 (Nota naar aanleiding van het Verslag), p. 14 en 15 Zie de volgende zinsnede uit deze nota (..) De regeling voorziet alleen in een geleidelijke inwerkingtreding van een huurverhoging en niet van een huurverlaging, omdat de onderhavige regeling van huur van bedrijfsruimte ertoe strekt om, zoals gezegd, de huurder te beschermen(..).

Eerdere ingangsdatum dan instelling vordering >>

Artikel 7:303 lid 4 BW maakt het mogelijk de ingangsdatum van de huurprijs in te laten gaan vóór het tijdstip van het instellen van de vordering. De achterliggende gedachte is dat de partij die de procedure tot wijziging van de huurprijs op onredelijke wijze heeft gerekt hiervan geen voordeel mag ondervinden Noot 202. Degene die stelt dat de andere partij de procedure tot wijziging van de huurprijs op onredelijke wijze heeft vertraagd, zal dit wel dienen te bewijzen.

De nieuwe huur kan niet ingaan vóór het tijdstip waarop de voorafgaande huurperiode is geëindigd. Dit is logisch. De nieuwe huurprijs kan sowieso niet ingaan vóór het tijdstip waarop de voorafgaande huurperiode is geëindigd. Het maakt daarom geen verschil dat een partij de besprekingen heeft gefrustreerd in jaar vijf van een lopende eerste huurtermijn van vijf jaren. Als de vordering daardoor in een later stadium in het vijfde jaar aanhangig is gemaakt dan oorspronkelijk de bedoeling was van een partij, dan kan wijziging van de huurprijs toch pas ingaan met aanvang van de tweede huurtermijn.

Afhankelijke woning/zelfstandige woonruimte en wijziging van de huurprijs >>

Als bij de bedrijfsruimte een afhankelijke woning behoort, dan dient de huurprijs op basis van de regeling bedrijfsruimte (artikel 7:303 BW) voor zowel de woonruimte als de bedrijfsruimte te worden berekend. Te denken valt aan caféruimte waarboven zich de woning van de uitbater zich bevindt en die slechts kan worden gebruikt in combinatie met de winkelruimte (artikel 7:290 lid 3 BW).
Voor een antwoord op de vraag of er van een afhankelijke woning sprake is, moet niet alleen worden gekeken naar het economisch verband tussen het gebruik van de woning en de bedrijfsruimte, maar moet deze vraag worden beantwoord aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Voor een antwoord op de vraag of er sprake is van een afhankelijke woning moet volgens de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 2000/2001, 26 932, nr. 5, p. 5) worden gekeken of de woning niet zonder overwegende bezwaren door een ander dan de huurder van de bedrijfsruimte kan worden gebruikt waarbij zowel bouwtechnische als bedrijfseconomische en functionele overwegingen een rol spelen. Het zou bijvoorbeeld op praktische bezwaren stuiten indien men slechts via een met alarm beveiligde winkel of bankfiliaal de woonruimte zou kunnen bereiken of wanneer de exploitatie van een café en de bewoning nauw met elkaar zijn verweven. Als er voldoende connectie bestaat tussen de woonruimte en bedrijfsruimte, dan zal de (onder)huurder van deze woonruimte geen beroep op huurbescherming op grond van artikel 7:269 BW kunnen doen. Dit werd bepaald door de voorzieningenrechter van rechtbank Rotterdam in haar vonnis van 14 juni 2013 ( ECLI:NL:RBROT:2013:5136 ). Als feiten werden hierbij genoemd: de woonruimte is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de (horeca)bedrijfsruimte, zoals ook blijkt uit de omstandigheid dat het geheel één gas-, één electriciteitsvoorziening en één cv-ketel heeft. De woonruimte is altijd als afhankelijke woonruimte behorend bij de bedrijfsruimte verhuurd en dat heeft de (onder) huurder ook altijd voor ogen gestaan. Het was nooit de bedoeling om de woning voor bewoning als zelfstandige woonruimte te verhuren en om partij te worden bij een overeenkomst die door andere regels wordt beheerst dan de hoofdhuurovereenkomst.

Als er geen sprake is van een afhankelijke woning in de zin van artikel 7:290 BW, dan zal de rechter de huurovereenkomst moeten splitsen in een huurovereenkomst voor de woonruimte en een huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte. Er zijn dan verschillende huurregimes van toepassing. De regeling van artikel 17 UVWH en artikel 17a UVWH is hierbij niet van toepassing. Er is immers geen sprake van een all-inhuurprijs in de zin van artikel 7:258 BW. Bovendien zal niet de Huurcommissie de huurprijs van de woning vaststellen, maar zal de huurprijs van de woning door de kantonrechter worden vastgesteld. Het in de UHW genoemde percentage van de overeengekomen huurprijs waarop de huurprijs wordt vastgesteld (55% van de overeengekomen prijs en het voorschotbedrag op 25% van de overeengekomen prijs) is niet op deze situatie van toepassing.
Als er voldoende connexiteit bestaat staat tussen de woonruimte en de bedrijfsruimte en de verhuurder heeft ingestemd om deze ruimte te bestemmen om tezamen met de andere door de huurder gebezigde ruimten als, of in dienst van deze, bedrijfsruimte te gebruiken, dan kan de woonruimte als een onderdeel van de gehele door de huurder geëxploiteerde bedrijfsruimte worden gezien. Als er feitelijk sprake is van de verhuring van een zelfstandige woonruimte, dan kan de rechter dus tot splitsing van de woonruimte overgaan.

Een procespartij moet vanaf de procedure in eerste aanleg goed voor ogen houden welk standpunt er ten aanzien van een gemengde overeenkomst wordt ingenomen. Als een partij in eerste aanleg erkent dat er sprake is van een gemengde overeenkomst waarbij de woonruimte ondergeschikt is aan de verhuurde bedrijfsruimte en het huurrecht bedrijfsruimte op de verschillende elementen van toepassing is, dan kan in hoger beroep niet een ander standpunt worden ingenomen. In hoger beroep kan deze partij zich dan niet meer op het standpunt stellen dat er sprake is van een huurprijs, waarbij het huurregime van bedrijfsruimte naast die van woonruimte van toepassing is. Er is dan sprake van een gedekt verweer. In hoger beroep mag een nieuw verweer ten principale gevoerd worden, tenzij dit in eerste aanleg werd gedekt. Een voorbeeld van een gedekt verweer wordt in het arrest van het hof te Amsterdam van 24 mei 2016 ( ECLI:NL:GHAMS:2016:2009 ) gegeven. De huurder had in eerste aanleg gesteld dat er sprake was van een gemengde overeenkomst die gedeeltelijk de elementen van woonruimte betreffen en gedeeltelijk de argumenten van de bedrijfsruimte betreffen. Het contract werd volgens de huurder niettemin beheerst door de bepalingen van het huurcontract voor bedrijfsruimten. Deze huurder kon zich in hoger beroep dus niet meer op het standpunt stellen dat er sprake zou zijn van een gescheiden regime bedrijfsruimte en woonruimte.

De Hoge Raad kwam in haar arrest van 15 juni 2001 ( ECLI:NL:HR:2001:AB2146 ) tot oordeel dat er geen sprake was van een onzelfstandige woning nu de woning zich uitstekend leent voor niet aan bedrijfsruimte gerelateerde huur, terwijl voor uitoefening van de onderneming in de bedrijfsruimte niet is vereist dat de huurder van de bedrijfsruimte in de daarboven gelegen woning aanwezig was. Voorts bevinden zich in de voorgevel van het gehuurde twee deuren. Achter de deur van het woongedeelte bevindt zich een halletje, waarin zich een tussendeur naar het winkelgedeelte bevindt. De gas- en watermeter bevindt zich in het halletje. Aanvankelijk waren dat twee meters. Dat partijen bij het aanvang van de overeenkomst zijn uitgegaan van onzelfstandige woonruimte maakt voor dit oordeel geen verschil.

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch besliste in haar arrest van 21 november 2017 ( ECLI:NL:GHSHE:2017:5099 ) dat een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte en bovenwoning kon worden gesplitst in afzonderlijke huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte en woonruimte. Deze uitspraak werd gedaan in het kader van een opzegging door de verhuurder van deze overeenkomst. Ik vond deze uitspraak in dit onderdeel ook op zijn plaats, omdat een partij die tegen zijn zin met een huurprijswijziging wordt geconfronteerd ook het argument te berde kan brengen dat ter bepaling van de huurprijs de gehuurde ruimte moet worden gesplitst als er sprake is van zelfstandige woonruimte en bedrijfsruimte. Zoals boven al gesteld moet de partij die het initiatief tot wijziging van de huurprijs er mee rekening mee houden dat het gehuurde kan worden gesplitst in woonruimte en bedrijfsruimte. Als men het initiatief tot wijziging van de huurprijs heeft genomen en men is uitgegaan van één huurregime, dan kan men een verkeerd beeld krijgen van de huurprijs die ten aanzien van het gehuurde geldt. De huurprijs kan immers behoorlijk anders als er met twee verschillende huurregimes rekening gehouden moet worden ter bepaling van de huurprijs. In deze zaak had de verhuurder zich op onbegrijpelijke wijze op het standpunt gesteld dat er sprake was van 7:230a BW-bedrijfsruimte. het ging hier om de verkoop van levensmiddelen in de bedrijfsruimte. Een schoolvoorbeeld van 7:290 BW-bedrijfsruimte lijkt mij. Dat de bestemming gedurende de looptijd van de overeenkomst zou zijn gewijzigd, doet daar niets aan af. Voor het huurregime moet immers worden gekeken naar het huurregime dat bij aanvang van de huurovereenkomst van toepassing was. Verder is het onduidelijk waarom in deze procedure en verklaring voor recht is gevraagd dat er sprake zou zijn van 7:230a BW bedrijfsruimte, terwijl er voorts ontruiming is gevorderd van het gehuurde voor zover er sprake zou zijn van artikel 7:230a BW-bedrijfsruimte. Deze verhuurder was zich kennelijk in het geheel niet bewust van de regeling van 7:230a BW bedrijfsruimte en de ontruimingsbescherming die de huurder zou kunnen genieten in het kader van deze regeling. Hoe het ook zij: zowel de kantonrechter als het hof kwamen uit op een regeling die is gebaseerd op 7:290 BW-bedrijfsruimte, waarvan de woonruimte ook nog eens kon worden gesplitst.

Naar het oordeel van het hof moet voor de vraag of het gehuurde in verschillende huurregimes kan worden gespitst onder meer, dus niet alleen, moet worden gekeken of onderhavige woonruimte en bedrijfsruimte overwegend zonder praktische bezwaren door verschillende huurders kunnen worden gebruikt. Er moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waarbij op voorhand aan geen enkele omstandigheid een doorslaggevend gewicht toekomt, ook niet aan de omstandigheid dat sprake is (of geen sprake is) van een zodanige (bouwkundige en/of functionele) samenhang en economisch verband tussen de desbetreffende ruimten dat zij niet zonder overwegende praktische bezwaren door verschillende huurders kunnen worden gebruikt. Als omstandigheden waarop de rechter (onder meer) acht heeft te slaan wordt genoemd het gebruik dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, het gebruik dat thans van het gehuurde wordt gemaakt, de inrichting van het gehuurde in relatie tot dat gebruik, en de gevolgen van een eventuele splitsing voor het (overeengekomen en feitelijk) gebruik door de huurder.
In deze concrete situatie betrekt het hof de volgende feiten bij haar oordeel: de bovenwoning en de bedrijfsruimte beneden hebben ieder een eigen ingang, de woning en de bedrijfsruimte zijn niet met elkaar verboden en zij hebben hun eigen voorzieningen (behoudens de aansluiting van gas, water en elektriciteit, welk punt zonder al te veel kosten kan worden opgelost). Beide ruimten hebben eigen sanitaire voorzieningen. De bedrijfsruimte is weliswaar niet voorzien van een Cv-installatie, maar het hof begrijpt uit de stellingen van partijen dat dit nooit anders is geweest en dat dit aan het gebruik van de bedrijfsruimte niet in de weg staat. Voorts is van belang dat de bovenwoning in de periode van 1979 tot 1982 door de huurders afzonderlijk van (de rechtsvoorganger van) de verhuurder was gehuurd. Daarnaast is niet gebleken dat er speciale voorzieningen getroffen dienen te worden om stank- of geluidsoverlast te voorkomen. De verhuurders stellen wel dat in die periode de bedrijfsruimte leeg is blijven staan in afwachting van de huur door deze huurders, maar de huurders hebben die stelling gemotiveerd weersproken. Het hof merkt hierbij op dat het feit dat de woning een aantal jaren afzonderlijk aan huurders is verhuurd, aantoont dat het enkele feit dat partijen in 1982 één huurprijs voor het hele pand zijn overeengekomen geen beletsel voor splitsing hoeft te zijn.

Als er sprake is van een afhankelijke woning, dan moet de huurprijs dus worden bepaald aan de hand van het criterium van artikel 7:303 BW. Er dient dus geen waardering van de woonruimte plaats te vinden conform het woningwaarderingsstelsel. Volgens een vonnis van de kantonrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 20 januari 2011 (ECLI:NL:RBSHE:2011:BP2978) moet de huurprijs van een dergelijke woonruimte worden afgeleid op dezelfde wijze als waarop de huurprijs van bedrijfsruimte wordt berekend. De huurprijs van woonruimte wordt afgeleid van het percentage dat aan de winkelbedrijfsruimte wordt toebedeeld. Het percentage winkelruimte dat eenvoudig door het publiek bereikt kan worden wordt - zoals boven al vermeld - gebaseerd op 100%. De andere ruimten van het gehuurde, zoals opslagplaatsen, bergingen en woonruimte krijgen een huurprijs gebaseerd op een gedeelte van de huurprijs dat op een percentage van 100% is gesteld. In deze zaak werd de woonruimte meegewogen voor een percentage van 12,5% ten opzichte van het maximale percentage van 100%.

In beginsel zal er één huurregime op de gecombineerde verhuring woon- en bedrijfsruimte van toepassing zijn als twee verschillende huurregimes elkaar niet verdragen (zie de hoofdregel van artikel 6:215 BW).
Als er een afzonderlijke overeenkomst woonruimte en bedrijfsruimte wordt gesloten dan kunnen deze overeenkomsten naast elkaar bestaan zolang de verschillende huurregimes niet met elkaar in strijd komen. Mochten de afzonderlijke overeenkomsten wel met elkaar in strijd komen, dan zal één regeling van toepassing verklaard moeten worden. Dit geldt met name als de verschillende wettelijke regelingen zozeer uiteenlopen dat deze onmogelijk op één huurobject naast elkaar kunnen gelden. Er moet dan dus een keuze worden gemaakt. Meestal zal de regeling van bedrijfsruimte dan van toepassing zijn, omdat de regeling bedrijfsruimte het meest bepalende element van de overeenkomst zal zijn.

Is er echter naast de verhuurde bedrijfsruimte zelfstandige woonruimte verhuurd, dan is de wettelijke regeling over de wijziging van huurprijzen bedrijfsruimte niet van toepassing, maar zijn de regels ten aanzien van wijziging van de huurprijs woonruimte van toepassing als beide huurregimes afzonderlijk naast elkaar kunnen bestaan. Als de beide huurregimes afzonderlijk naast elkaar bestaan, dan dient de huurprijs van de woonruimte van de overeengekomen huurprijs af worden getrokken als er geen onderscheid is gemaakt tussen woon- en bedrijfsruimte. Als de woonruimte als afhankelijke woonruimte aangemerkt wordt, dan geldt er één huurprijs voor zowel de bedrijfs- en woonruimte.

De kantonrechter te Utrecht heeft in zijn vonnis van 22 juli 2009 ( LJN: BP2586, sector kanton Rechtbank Utrecht, 588824 UC EXPL 08-11672 AW ) in alinea 3.2 bevestigd dat de huurprijs van een zelfstandige woning valt onder het huurprijzenregime woonruimte en niet onder het huurprijzenregime bedrijfsruimte. Uit deze uitspraak maak ik niet op dat de verschillende huurregimes met elkaar in strijd komen en dat de rechter een afweging heeft moeten maken welk huurregime hierbij van toepassing is.

Ook als er sprake is van verhuurde zelfstandige woonruimte naast bedrijfsruimte kan er sprake zijn van een conflict tussen de verschillende huurregimes. Slechts als deze zelfstandige woonruimte zonder praktische bezwaren kan worden (onder)verhuurd en de huur van de woonruimte zonder praktische economische bezwaren voor wat betreft de mogelijkheid om de verhuurde bedrijfsruimte te exploiteren kan worden voortgezet en er dus geen economische gebondenheid met de detailhandelsruimte bestaat, kunnen er twee verschillen huurregimes naast elkaar bestaan en valt de woning onder de wettelijke bepalingen van woonruimte en valt de bedrijfsruimte onder de wettelijke bepalingen van detailhandelsbedrijfsruimte. Het lijkt mij dat bijvoorbeeld caféruimte, waarboven zich woonruimte bevindt met eigen voorzieningen en een eigen opgang toch onder het regime van 7:290-bedrijfsruimte valt als het gebruikelijk is dat de exploitant boven de bedrijfsruimte woont. Bewoning door een ander die niet bij de exploitatie van de bedrijfsruimte is betrokken kan tot praktische bezwaren leiden als normale exploitatie van de bedrijfsruimte altijd tot (geluids) overlast in de woonruimte leidt. In een dergelijk geval zal het overheersende element van de huurovereenkomst het bedrijfsmatige element zijn en valt het geheel onder de regeling bedrijfsruimte.
Uit laatstgenoemde uitspraak maak ik niet op dat de rechter zich heeft gebogen over de vraag welk element het meest overheersende element in de overeenkomst was. Zoals boven al weergegeven zegt de kwalificatie zelfstandige woonruimte niet dat het huurregime woonruimte zonder meer van toepassing is. Er zijn te weinig gegevens voorhanden om te kunnen beoordelen of de rechter al dan niet een (on)juiste beslissing heeft genomen. Uit deze uitspraak is in ieder geval wél te herleiden dat beide huurregimes naast elkaar kunnen bestaan.

Voorlopige voorziening >>

Bij voorlopige voorziening kan een huurprijs (voorlopig) worden vastgesteld als met grote mate van waarschijnlijkheid aangenomen mag worden dat de huurprijsvaststelling in een bodemprocedure op tenminste het gevorderde huurbedrag uitkomt. Mocht de huurprijs aanzienlijk zijn gestegen dan lijkt bij voorlopige voorziening een verhuurder met redelijke zekerheid ongeveer driekwart van deze huurprijs te kunnen vorderen. Dit sluit aan op hetgeen in artikel 7:230a lid 6 BW is gesteld. De rechter kan op grond van laatstgenoemd artikel immers de huurprijs bij voorlopige voorziening gedurende de verlenging van de ontruimingstermijn vaststellen.

Gezien het feit dat vaststelling van de huurprijs geruime tijd in beslag kan nemen, is deze mogelijkheid aan te bevelen als het de verhuurder duidelijk is dat de huurprijs substantieel dient te stijgen. Voor de verhuurder wordt hierdoor een incassorisico beperkt. Huurprijsvaststellingsprocedures duren vaak jaren. Als de huur flink is gestegen wordt een huurachterstand wellicht voor een huurder onoverbrugbaar. Een redelijk belang bij een voorlopige voorziening kan hierdoor wel worden onderbouwd. In dit licht bezien kan de verhuurder beter "voorkomen dan genezen" en bij voorlopige voorziening alvast een voorschot op de huurverhoging vragen. De huurder zal dan in het kader van deze (toegekende) voorlopige voorziening een hogere huurprijs moeten betalen, waardoor een eventuele huurachterstand na de uitspraak van de rechter "binnen de perken" zal zijn gebleven. Noot 204 Een dergelijke redenering heeft er toe geleid dat het hof te 's-Hertogenbosch in haar arrest van 14 augustus 2012 het verantwoord achtte een vordering van de verhuurder tot voorlopige betaling van een voorschot van ongeveer driekwart van de te verwachten huurverhoging toe te kennen in afwachting van de definitieve uitspraak ( LJN: BX4718, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.101.344 ).

Indexeringsclausule >>

Door de indexeringsclausule in de meeste huurcontracten wordt de geldontwaarding ondervangen. Als zo'n bepaling in het huurcontract is opgenomen, geeft dit de verhuurder de mogelijkheid om jaarlijks de huurprijs te corrigeren in verband met de inflatie. Dit is bevestigd in een arrest van het hof te Leeuwarden van 30 juni 2009 LJN: BJ1392, gerechtshof Leeuwarden, 107.000.624/01, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat in verband met de inflatie de huurprijs periodiek dient te worden verhoogd.

Bedacht dient te worden dat niet de verhuurder, maar de huurder verantwoordelijk is voor een correcte betaling van de huur. Bij een contractueel beding waarin staat vermeld dat de huur jaarlijks middels indexering verhoogd dient te worden, is de huurder en niet de verhuurder verantwoordelijk voor een juiste huurbetaling. Door een indexeringsclausule in de overeenkomst op te nemen is volgens het hof een nadere (wils)uiting van de verhuurder betreffende de indexering niet nodig; elk jaar op het overeengekomen moment wordt de geïndexeerde huurprijs de dan geldende huurprijs. Dit standpunt wordt bevestigd door het hof Amsterdam in haar arrest van 14 maart 2017 ( ECLI:NL:GHAMS:2017:836 ).

Als een dergelijke clausule al niet in het huurcontract is opgenomen kan deze in het kader van huurprijsherziening onderdeel van de huurprijs worden gemaakt. Noot 206 Het is ook mogelijk dat de huurprijs die gewijzigd wordt een indexeringsclausule bevat die afwijkend is van de indexeringsclausules van de vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Het is dan mogelijk om die afwijkende indexeringsclausule, te vervangen door de clausule die ter plaatse door de vergelijkbare bedrijfsruimte wordt gebruikt. De gebruikelijke maatstaf is de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens.

Het hof te Amsterdam komt in haar arrest van 10 april 2012 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BW7821 ) eveneens tot het oordeel dat de gebruikelijke indexeringsclausules de huurprijs niet leiden tot een verhoging van de huurprijs, maar louter als inflatiecorrectie zijn bedoeld. In deze kwestie stond in het huurcontract het volgende gebruikelijke beding: "Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de huurprijs periodiek zal worden verhoogd, vindt deze verhoging plaats op basis van het jaarprijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, reeks voor werknemersgezinnen met in 1985 een gezinsinkomen beneden de loongrens van de ziekenfondsverzekering (1985 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)".
Ook hier werd beslist dat de verhuurder - rekening houdende met de verjaringstermijn - de bedragen verband houdende met de indexering over de laatste vijf jaar nog kon vorderen. Voorts werd door het hof overwogen dat in de door partijen gesloten overeenkomst ongeclausuleerd ten behoeve van de verhuurder is opgenomen dat de huur jaarlijks wordt geïndexeerd. Door deze bepaling te aanvaarden heeft de huurder de verschuldigdheid van de jaarlijkse indexering geaccepteerd. Een nadere (wils)uiting van de verhuurder is niet nodig; elk jaar op het overeengekomen tijdstip wordt de geïndexeerde huurprijs de dan geldende huurprijs.

Het hof merkte nog op dat de jaarlijkse indexering niet is bedoeld als huurverhoging, maar de strekking heeft het effect van de jaarlijkse geldontwaarding te neutraliseren. Het is natuurlijk wel zo praktisch als de verhuurder hiervan wél melding aan de huurder maakt. Een huurder is doorgaans met zijn onderneming bezig en weet doorgaans niet eens dat een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden staat opgenomen. De huurder zal er dus ook niet op bedacht zijn dat in de maand waarop de indexering is overeengekomen een huurachterstand wordt opgebouwd als het huurbedrag zonder indexering wordt betaald, waardoor er weer een boete van € 300 verschuldigd wordt volgens de boetebedingen die in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. De huurder kan dan vermoedelijk een beroep op de redelijkheid en billijkheid doen om de boete te voorkomen. Het maakt de situatie echter alleen maar gecompliceerder, hetgeen kan worden voorkomen als de verhuurder gewoon de indexering aan de huurder doorgeeft.

Als een indexering een vast percentage vermeldt, dan heeft deze indexering niet langer meer het effect om de jaarlijkse geldontwaarding te neutraliseren, maar zal er een component huurverhoging in deze indexering zitten verwerkt. Als dit het geval is dan kan de huurder beroep doen op vernietiging van deze bepaling op grond van de (semi)dwingendrechtelijke regel van artikel 7:303 BW. De huur mag feitelijk alleen worden verhoogd conform de regels van dit artikel. Als een dergelijke verhoging eenmaal is toegepast, dan sluit artikel 7:303 lid 1 sub b BW uit het volgens jaar weer een dergelijke verhoging mag worden toegepast als deze verhoging als substantieel aangemerkt zou worden. De verhuurder benadeelt dus zichzelf als een dergelijk bepaling met een vast verhogingspercentage wordt overeengekomen. Als een dergelijke bepaling spreekt van een verhoging van 3% per jaar, dan is over de periode van 5 jaar sprake van een verhoging van 15%. Een dergelijke bepaling moet in de context van de periode worden gezien waarbinnen deze verhoging plaats kan vinden en moet niet van jaar tot jaar worden beoordeeld. Deze bepaling heeft over een periode van 5 jaar het effect dat de huurprijs met 15% verhoogd kan worden. Dat is een substantiële verhoging. Als deze bepaling wordt vernietigd dan ontbreekt in beginsel en indexeringsclausule in de huurovereenkomst.

Verhuurder vergeet overeengekomen indexering door te berekenen >>

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 mei 2004, WR 2005/1 is bepaald dat overeengekomen, doch vergeten door te voeren indexering van de huur door de verhuurder alsnog berekend mocht worden over de periode waarover de verhuurder de berekening had verzuimd door te berekenen. De verhuurder mocht geen aanspraak maken op betaling van de door de indexering ontstane huurachterstand. Dit komt op het volgende neer. Als de huur in het jaar 1995 op 100 gesteld kon worden en in het jaar 2000 zou de huur 120 dienen te luiden, dan mag de verhuurder de huur over het jaar 2000 wel op 120 stellen, maar hij mag niet de huurachterstand door de achteraf doorgevoerde huurverhogingen alsnog vorderen. Dit is met name het geval als de verhuurder gedurende jaren elke maand huurnota’s zonder de verhoging heeft gestuurd en daardoor bij de huurder het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt van deze verhogingen af te zien. Dit mag onder meer omdat de huurder hierdoor niet onredelijk wordt benadeeld. Dat is wel het geval als men alsnog met terugwerkende kracht de huurachterstand mag vorderen.

Het gerechtshof te Amsterdam besliste in haar arrest van 10 april 2012 LJN: BW7821, gerechtshof Amsterdam, 200.083.077/01 gelijkluidend aan de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam van 26 mei 2012 voor wat betreft een vergeten doorberekende indexering over een aantal jaren door de verhuurder. Ook deze indexering was contractueel overeengekomen. Het hof was in deze zaak de mening toegedaan dat de verhuurder met inachtneming van geldende regels van verjaring ( artikel 3:308 BW) de huur alsnog in rekening mocht brengen die de huurder niet had betaald nadat de indexering alsnog was toegepast. Het hof was in alinea 3.6 van dit arrest van oordeel dat de huurder een eigen verantwoordelijkheid had om ervoor te zorgen dat de betaalde huurprijs overeenstemde met wat was overeengekomen, terwijl het belang om niet na lange tijd nog geconfronteerd te worden met een vordering uit het verleden voorts wordt beschermd door de in artikel 3:308 BW neergelegde verjaringstermijn.

Volgens het hof Amsterdam geldt dit ook als er door de verhuurder abusievelijk nota's zijn verstuurd zonder indexering (arrest van 14 maart 2017 ( ECLI:NL:GHAMS:2017:836 ). Het hof is van oordeel dat uit het versturen van de facturen met indexering gedurende de eerste twee jaren van de huurovereenkomst en later niet meer niet kan worden afgeleid dat het indexeren van de huurprijs op een keuze berustte, aangezien in de overeenkomst was bepaald dat die automatisch geschiedde. Het zenden van facturen voor een niet geïndexeerd huurbedrag wees dus slechts erop dat de verhuurder de indexering over het hoofd zag. In het onderdeel "Indexeringsclausule" is al opgemerkt dat op de huurder een eigen verantwoordelijkheid rust om in de gaten te houden wat de hoogte van de door haar verschuldigde huurprijs was. De huurder kwam geen beroep op rechtsverwerking toe. Het hof zag in het versturen van de facturen met onjuiste bedragen niet een handeling van de verhuurder die wees op het bewust afstand doen van de overeengekomen indexeringen. Een terechte overweging lijkt mij. Er moet in dit verband voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking immers door de huurder bewezen worden dat de verhuurder uitdrukkelijk de overeengekomen indexering heeft prijsgegeven. Het vergeten van het berekenen van de geïndexeerde bedragen kan niet als een zodanige bewuste actie zijdens de verhuurder worden aangemerkt. Een beroep op verjaring ex artikel 3:308 BW kwam de huurder gedeeltelijk toe. De huurder had namelijk zijn betalingen geoormerkt. Dit betekent dat die betalingen steeds moesten worden toegerekend aan de openstaande, wel gefactureerde, ongeïndexeerde huurbedragen. Nu de huurbetalingen niet op grond van het bepaalde in artikel 6:43 lid 2 BW kunnen worden toegerekend, begrijpt het hof dat de vordering van de verhuurder thans betrekking heeft op het geïndexeerde gedeelte van de huurtermijnen die opeisbaar zijn geworden na 26 november 2008. De verhuurder heeft in dat kader immers aangevoerd dat zij eerst op 26 november 2013 aanspraak heeft gemaakt op betaling van de geïndexeerde huur, zodat de vorderingen ontstaan voor 26 november 2008 daarmee zijn verjaard. Ten overvloede merkt het hof op dat de verjaring niet in de weg staat aan het doorindexeren van de jaarlijkse indexering vanaf 1 mei 1999.

Een en ander moet echter wel worden beoordeeld in het kader van de redelijkheid en billijkheid. Door de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid kan een doorberekening van de indexering op boven weergegeven wijze worden verhinderd. De rechtbank Overijssel was in haar vonnis van 13 december 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:4951 van oordeel dat een overeengekomen indexering, die de laatste tweeëndertig jaar niet was doorgevoerd niet met terugwerkende kracht alsnog doorberekend kon worden. Dit zou onder meer resulteren in een huurverhoging van 700%. De verhuurder had op geen enkel moment tussen 1983 en 2015 laten weten dat zij tot toepassing van de indexering wilde overgaan. Naar de mening van de huurder had de verhuurder door telkens eindafrekeningen te zenden zonder toepassing van die bepaling haar recht verwerkt om thans die indexering te vorderen.
Naar het oordeel van de kantonrechter kon naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid ( artikel 6:2 BW) de indexeringsbepaling niet gedurende de gehele periode van tweeëndertig jaar doorberekend worden.
De kantonrechter lijkt ook het beroep op rechtsverwerking te honoreren. Hij stelt namelijk in alinea 3.3 : Door telkens zelf jaarafrekeningen van de verschuldigde huurprijs aan huurder te zenden heeft verhuurder een situatie doen ontstaan waarin huurder – en in haar verlengde ook onderhuurder – er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat verhuurder geen aanspraak (meer) op indexering zou maken.
Waar op basis van het oorspronkelijke contract de eerste huurbetaling is ingegaan op 1 januari 1983 acht de kantonrechter het, onder de omstandigheden als in dit vonnis uiteengezet en indachtig het oordeel van de kantonrechter dat terugwerkende kracht in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, wel redelijk en billijk dat de eerste indexering (dan ook) zou zijn ingegaan per 1 januari, in dit geval per 1 januari 2016.
Deze huurder werd door de contractuele indexeringsbepaling met een hogere huurprijs geconfronteerd. Daarbij kan de verhuurder doorgaans ook de gemiste huurpenningen vorderen over de afgelopen vijf jaar (zie de andere uitspraken in dit onderdeel). In deze situatie zou dit uitkomen op een vordering boven de € 100.000 op een huurprijs die in ongewijzigde vorm circa € 400 per maand beliep. Ook al zou de huurder onmiddellijk een procedure omtrent wijziging van de huurprijs starten zou er al een schier onoverkomelijke huurachterstand ontstaan.
Ik vind het punt van rechtsverwerking in deze kwestie een goed en serieus argument. Conform de tussen partijen gesloten voorwaarden dient de huurder uit eigen beweging de huurverhoging te betalen. Door de verhoging niet te betalen schiet de huurder eigenlijk te kort (zie de hierboven weergegeven uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam van 10 april 2012 LJN: BW7821, gerechtshof Amsterdam, 200.083.077/01). Nu de verhuurder rekeningen heeft gestuurd met de oude huurprijs en de verhuurder niet te kennen heeft gegeven dat dit op een vergissing berust (dit argument is niet vol te houden over een periode van tweeëndertig jaar) past dit wel in het leerstuk van rechtsverwerking .

Het volgende punt in het vonnis vind ik met name interessant. De rechter oordeelde dat door op deze wijze te handelen de huurder de mogelijkheid is onthouden om tussentijds de verschuldigde huursom ter bespreking te stellen of om, zoals door huurder is aangevoerd, de wettelijke mogelijkheid dienaangaande ex artikel 7:303 BW te benutten. Dit is een goed punt. Als de huurder op basis van een lopende huurprijs geen reden aanwezig ziet om de huurprijs aan te passen, dan loopt de huurprijs zonder noemenswaardige wijziging door als de verhuurder zelf geen actie tot wijziging van de huurprijs onderneemt. Als de enige actie van de verhuurder na enige decennia plaatsvindt in de vorm van het met terugwerkende kracht verhogen van de huurprijs in de vorm van en inflatiecorrectie, dan is feitelijk een verhoging van de huurprijs in plaats van correctie van de huurprijs doorgevoerd. Feitelijk omzeilt de verhuurder op deze wijze de regeling van artikel 7:303 BW. Het is immers mogelijk dat de huurprijs na correcte indexering al lang niet meer voldoet aan de huurprijs van gemiddelde bedrijfsruimte ter plaatse. Stel dat de huurder na een huurperiode van vijftien jaar tot deze conclusie was gekomen en een procedure ex artikel 7:303 BW gestart zou zijn en de huurprijs gewijzigd (verminderd) zou zijn, dan zou de indexering ook niet verder hebben gelopen. Door nooit een beroep op de indexeringsclausule te doen, was er voor de huurder ook geen reden om de huurprijs middels en huurprijswijzigingsprocedure ter discussie te stellen. Door nu de inflatiecorrectie over de afgelopen tweeëndertig jaar door te voeren wordt in theorie slechts een correctie op de lopende huurprijs doorberekend, doch in de praktijk kan er een huurprijswijziging (lees huurverhoging) doorgevoerd worden als de huurprijs door deze wijziging uitstijgt boven de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.
het huurrecht blijft in beweging. ik ging er eerst van uit dat de verhuurder altijd een beroep kon doen op de indexeringsclausule. Ik had nog niet gedacht aan de combinatie met de regeling van artikel 7:303 BW. Zeker bij langere perioden waarbij de indexeringsclausule niet is toegepast, kan deze clausule - onder voorwaarden als boven omschreven - in strijd komen met de regeling van laatstgenoemd artikel als de indexering in plaats komt van een huurprijswijziging.

Huurder betaalt jaren een verkeerd berekende indexering >>

Stel dat de verhuurder verkeerde indexeringen (te hoge bedragen) in rekening brengt en de huurder komt daar na tien jaar pas achter. Wat is dan de positie van de huurder? Kan de huurder deze te veel betaalde bedragen terugvorderen? Het is mogelijk dat de huurder de teveel betaalde bedragen binnen de periode van vijf jaar voor het instellen van de vordering met inachtneming van de geldende regels van verjaring ( artikel 3:308 BW) alsnog actief van de verhuurder terug kan vorderen. De bedragen die langer dan vijf jaar voor het instellen van de claim zijn betaald kunnen in verband met de geldende termijnen van verjaring niet actief worden gevorderd van de verhuurder.

Volgens artikel 6:127 BW jo artikel 6:131 BW kunnen verjaarde vorderingen wel worden verrekend met bijvoorbeeld de huur. In laatstgenoemd artikel staat immers: "De bevoegdheid tot verrekening eindigt niet door verjaring van de rechtsvordering". Men dient er wel op bedacht te zijn dat deze regels van regelend recht zijn. De verhuurder kan daar in het huurcontract van afwijken in het nadeel van de huurder. Echter als de huurder een consument is, dan kan deze partij in ieder geval een beroep op vernietiging van dit verrekenbeding doen op grond van artikel 6:237 sub g BW. Huurder van geliberaliseerde woonruimte kunnen dus met beroep op laatstgenoemde bepaling een contractuele beperking van een mogelijkheid tot verrekening van een vordering met de huur met op deze wijze doorbreken. Een huurder van woonruimte wordt beschouwd als een consument.

De huurder van bedrijfsruimte kan vaak geen beroep op vernietiging van dit beding doen, omdat deze huurder geen consument is. De bedrijfsmatige contractspartij kan evenwel ook beroep op vernietiging van het bewuste beding doen als hij zich op grond van artikel 6:235 BW gelijk kan laten stellen met een consument. Als er geen verrekenbeding in het huurcontract is overeengekomen, dan is de huurder dus bevoegd zijn vordering te verrekenen met de lopende huurmijnen.

Rentevergoeding >>

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 15 juni 2001 beslist dat de nalatige partij rente verschuldigd was nadat was vastgesteld dat de huur na een toegewezen vordering op grond van een rapport van de Bedrijfshuuradviescommissie (BHAC) mocht worden verhoogd. Voor particulieren geldt een wettelijke rentevergoeding. Voor zakelijke huurders kan het hogere tarief van de wettelijke handelsrente van toepassing  zijn Noot 208. De wettelijke handelsrente vindt zijn grondslag in de artikelen 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW. Deze bepalingen zijn ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van de richtlijn 200/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 (Richtlijn 2000/35/EG, PbEG L 200/35 van 8 augustus 2000, hierna de Richtlijn) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Blijkens haar tekst, structuur  en de achtergrond, strekt de deze richtlijn ertoe betalingsachterstanden bij handelstransacties tegen te gaan. Van een handelstransactie in de zin van de Richtlijn is sprake in het geval van een "transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leiden  tot het leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen vergoeding". (artikel 2 onder 1). Als een onderneming in de zin van de Richtlijn geldt:"elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit, ook  wanneer deze door slechts één  persoon wordt uitgeoefend. (artikel 2 onder 3).  Op een normaal verschuldigd bedrag aan huur zal de handelsrente van toepassing. Dit betreft immers een verleende dienst.  Bij huurverlaging kan er niet zonder meer van een vervallen handelsrente sprake zijn nu de rechtsgrond voor terugvordering van de huur na huurverlaging op 'onverschuldigde betaling' zal zijn gebaseerd en de ontvanger van een onverschuldigde betaling niet automatisch in verzuim raakt. Als de verhuurder daarna is aangeschreven en niet op tijd de achterstallige huur voldoet, dan raakt de andere partij wel in verzuim. Dan is echter nog niet de handelsrente verschuldigd, omdat de grondslag van de vordering dan nog niet een handelstransactie betreft volgens bovengenoemde richtlijn. 

Rechtsverwerking vordering huur en/of indexering >>

Algemeen wordt aangenomen dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking, tenzij daarvan sprake is door de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996,89). In de uitspraak van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 2006 LJN: AY9599, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , C200401747 is bepaald dat er sprake was van rechtswerking van de gevorderde huurverhoging en indexering over 1998 tot en met 2003 vanwege de volgende omstandigheden:
 • de verhuurder heeft gedurende het gehele tijdvak waarin hij verhuurder was (van 1 januari 1997 tot 1 oktober 2003) steeds zonder protest huurbetalingen geaccepteerd die waren berekend op grond van de aanvangshuur, met inhouding van de kosten van nutsleveranties met betrekking tot de bovenwoning alsmede kosten van door huurder verricht (groot) onderhoud;
 • de verhuurder heeft gedurende dit tijdvak nimmer huurprijsindexering aangezegd;
  bij brief van 9 januari 2002 heeft de verhuurder een huurprijsverhoging met NLG 10.000,- per jaar aangezegd maar daartoe geen beroep gedaan op de contractuele huurindexering;
 • bij brief van 26 maart 2003 heeft (de adviseur van) de huurder deze huurprijsverhoging afgewezen; de huurder is de aanvangshuur blijven betalen;
 • de verhuurder heeft niet op deze brief gereageerd;
 • in het tijdvak van 2001 tot en met 2003 heeft de huurder verschillende brieven verzonden waarin het bedrag van het (telkens) op de huurtermijnen in te houden voorschot werd toegelicht;
 • de verhuurder heeft niet op deze brieven gereageerd;
 • de verhuurder heeft bij brief van 24 december 2003 voor het eerst aangemaand tot betaling van een (met ingang van 1 januari 1998) geïndexeerde huurprijs en heeft bij die brief voor het eerst verzocht tot een eindafrekening te komen van de door huurder verrekende kosten van nutsleveranties en groot onderhoud.
Het hof is in deze uitspraak in rechtsoverweging 4.7 van oordeel dat de verhuurder op grond van deze feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien bij de huurder het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat de aanvangshuurprijs in elk geval tot 1 januari 2004 niet werd geïndexeerd. "Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het daarom onaanvaardbaar dat de verhuurder achteraf betaling vordert van huurprijsverhogingen berekend op basis van de contractuele indexering met ingang van 1 januari 1998. Los van de verjaringstermijnen kon de verhuurder dus naar zijn centen fluiten.

Een ander voorbeeld van rechtsverwerking werd besproken in het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch 23 augustus 2011 LJN: BT1742, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.062.863 . In deze zaak had een huurder bijna vijf jaar geen beroep gedaan op de bepaling in het huurcontract die verlaging met de huurprijs vanaf een bepaalde datum meebracht. Hoewel de vordering nog niet was verjaard, werd door de verhuurder met succes een beroep op rechtswerking gedaan. Door de verhuurder werd met succes betoogd dat de huurder de indruk had gewekt geen beroep op deze bepaling meer te doen. In rechtsoverweging 4.6 van het arrest wordt het standpunt van het hof uitgewerkt.

Het hof achtte hierbij het volgende van belang. De verhuurder had steeds een opgave van de nieuwe jaarhuurprijs per 1 juli na toepassing van de afgesproken indexering en de daarop gebaseerde kwartaalbedragen naar de huurder gestuurd, die de huurder heeft ontvangen.

Hierbij zijn zowel voor als na 1 januari 2003 de indexeringen toegepast op de oorspronkelijke huurprijs, dat wil zeggen inclusief de btw-compensatie (hiermee hield de huurverlaging verband). Deze opgaven heeft de huurder door de jaren heen steeds geaccepteerd en zij had dienovereenkomstig steeds de daarop gebaseerde kwartaalbedragen voldaan. Onder deze omstandigheden mocht de verhuurder ervan uitgaan dat de huurprijs, zoals deze door hen ook na 1 januari 2003 aan de huurder in rekening werd gebracht, door de huurder werd aanvaard en dat de huurovereenkomst op basis van die huurprijs werd voortgezet. Dat op deze overeenkomst het huurregime van kantoorruimte van toepassing is doet niets af aan de toepasselijkheid van dit argument op 7:290 BW bedrijfsruimte.

Onine-formulieren >>

Updates>>

 • Bijgewerkt 27 oktober 2011, verjaring en/of verval rechten in verband met afrekening servicekosten? De rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem vonnis van 1 september 2011 ( LJN: BT2014, sector kanton Rechtbank Haarlem, 501536/CV EXPL 11-2989 );
 • Bijgewerkt 12 augustus 2012, de rechtbank, Utrecht, sector kanton, van 11 juli 2012 ( LJN: BX3489, rechtbank Utrecht, 771616 UC EXPL 11-13817 DJ/4066 ).
 • Het hof te 's-Hertogenbosch arrest van 8 april 2008 LJN: BQ3015, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 103.003.119
 • Het hof te 's-Hertogenbosch arrest van 14 augustus 2012 LJN: BX4718, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.101.344 ).
 • Rechtbank Utrecht van 2 december 2009 LJN: BL1426, sector kanton Rechtbank Utrecht, 611956 UC EXPL 09-1031
 • Bijgewerkt 26 augustus 2012 De Hoge Raad arrest 15 maart 2010 LJN: BK9631, Hoge Raad, 08/03325
 • Bijgewerkt 26 augustus 2012. De rechtbank te Utrecht vonnis van 19 februari 2010 LJN: BM0097, sector kanton Rechtbank Utrecht, 669355 UE VERZ 09-2454 JS
 • Bijgewerkt 29 december 2012. Arrest van het hof te 's-Hertogenbosch te 19 oktober 2012 LJN: BY1179, sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 850865 (ontvankelijkheid vordering en afwijking wettelijke regels)
 • Bijgewerkt 7 maart 2013. De Hoge Raad arrest van 10 oktober 2008 ( LJN: BD5988, Hoge Raad, C07/011HR ) referentieperiode.
 • Bijgewerkt 7 maart 2013. Hof te Amsterdam van 8 december 2005 ( LJN: AV3104, gerechtshof Amsterdam, 04/1265 ) uitleg ITZA-methode.
 • Bijgewerkt 7 maart 2013. Vonnis van 20 april 2012 van de rechtbank Arnhem ( LJN: BW4428, sector kanton Rechtbank Arnhem, 784794 CV Expl. 11-7618 ). Afwijking oppervlakte van gehuurde pand met 5 % is toegestane tolerantie.
 • Bijgewerkt 7 maart 2013. Beslissing gerechtshof te Amsterdam op 5 juni 2012 ( LJN: BZ0439, gerechtshof Amsterdam, 200.095.269/01 ). Geen inhoudelijke toetsing rapport deskundige in artikel 7:304 BW procedure.
 • Bijgewerkt 12 maart 2013. Hof te Amsterdam besliste in rechtsoverweging 2.23 van haar arrest van 16 oktober 2012 LJN: BY0272, gerechtshof Amsterdam, 200.070.384/01 . Kritiek op rapport BHAC.
 • Bijgewerkt 12 maart 2013. Rechtbank Utrecht van 22 december 2010 ( LJN: BP2410, sector kanton Rechtbank Utrecht, 588824 UC EXPL 08-11672 AW/321 ). Gefaseerde invoering huurprijs onder omstandigheden mogelijk.
 • Bijgewerkt 14 maart 2013. Speelautomatenbeding en huurprijswijziging(WR. 1996,59)
 • Bijgewerkt 27 juni 2013, algehele herziening redactie wegens nieuwe druk "Huurgeschillen Ontleed".
 • Bijgewerkt 17 september 2013, wijziging onderdeel "De huurprijs na uitoefening van een optierecht".
 • Bijgewerkt 20 september 2013, wijziging onderdeel "G.2. Omzet in gehuurde of in vergelijkingspand geen bepalende factor ".
 • Bijgewerkt 11 oktober 2013, de Hoge Raad heeft in haar arrest van 4 oktober 2013 ECLI:NL:HR:2013:856 (rechtsoverweging 3.4.3) bepaald dat aan het overleg tot benoeming van een deskundige niet al te hoge eisen gesteld hoeven te worden.
 • Bijgewerkt 10 november 2013, waardering van bedrijfsruimten uitgewerkt (onder meer onderdeel "De Onderzoeksmethoden").
 • Bijgewerkt 7 maaert 2014. De kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant was in haar vonnis van 27 februari 2014 ( ECLI:NL:RBOBR:2014:843 ) dat de huurprijs niet op een andere datum gesteld diende te worden dan de datum waarop het eerste verzoek tot benoeming van een deskundige was ingediend.
 • Bijgewerkt 2 mei 2014, Een afwijkend tijdstip om de huurprijs op een later tijdstip vasttellen, dan de datum van indiening van het verzoekschrift tot benoeming van een deskundige, achtte de rechtbank Zeeland-West-Brabant in haar vonnis van 27 mei 2013 (ECLI:NL:RBZWB:2013:3913 ) aanwezig vanwege de hiernavolgende omstandigheden.
 • Bijgewerkt 20 mei 2014. Het gerechtshof te Amsterdam zag in haar arrest van 24 december 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:4935 ) aanleiding een korting op de huurprijs van 5% tot een bepaald moment te verstrekken wegens gebreken aan het gehuurde.
 • Bijgewerkt 25 mei 2014. Het hof te 's-Hertogenbosch van 14 januari 2014 ( ECLI:NL:GHSHE:2014:27 ) laat de ingangsdatum van de huurprijs in gaan vanaf het moment dat de vordering ex artikel artikel 7:303 BW is ingesteld dan wel het verzoek ex artikel 7:304 BW is ingediend. Gebreken geven geen aanleiding tot een later tijdstip van starten gewijzigde huurprijs.
 • Bijgewerkt 4 juli 2014. 2D. Contractuele bepaling over vaststelling huurprijs door deskundigen en vernietiging van contractuele bepalingen door de huurder.
 • Bijgewerkt 25 september 2014. Invoeging onderdeel: "Huurder betaalt jaren een verkeerd berekende indexering".
 • Bijgewerkt 24 september 2014. Verder hoeft de deskundige de vergelijking niet tot de winkels binnen een winkelcentrum te beperken, als buiten het winkelcentrum, op vergelijkbare locaties vergelijkbare panden aanwezig zijn. Dit zelfde standpunt werd ingenomen door de rechtbank Noord-Holland, kantonkamer, locatie Alkmaar, in haar vonnis van 22 januari 2014 ( ECLI:NL:RBNHO:2014:6408 ). In dit vonnis werd een zaak behandeld, waarin door een huurder een huurprijsaanpassing gevraagd.
 • Bijgewerkt 25 december 2014. bereking btw over de huurprijs aangevuld in het onderdeel: "Uitgangspunten van de mogelijkheid tot wijziging van de huurprijs".
 • Bijgewerkt 28 januari 2014. Onderdeel "Wie draagt de kosten van de deskundige?" aangevuld met de kosten van de deskundige die in de beschikking ex artikel 7:304 BW zijn benoemd.
 • Bijgewerkt 20 februari 2015. De bedrijfshuuradviescommissie kan vanaf 1 januari 2014 niet meer worden ingeschakeld als deskundige partij.
 • Bijgewerkt 12 maart 2015. De rechtbank Zwolle-Lelystad was bereid in haar beschikking van 19 april 2012 ( ECLI:NL:RBZLY:2012:BW4016 ) in het kader van de artikel 7:304 BW-procedure enige voorvragen te beantwoorden.
 • Bijgewerkt 25 juni 2015. Arrest van het gerechtshof Amsterdam van 3 maart 2015 ( ECLI:NL:GHAMS:2015:770). Deskundige betrekt ten onrechte referentiepanden in de vergelijking, waarvan de huurprijs van de marktwerking is onttrokken.
 • Bijgewerkt 1 november 2015. Huydecoper redenering in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge Raad van 1 februari 2008 ( ECLI:NL:PHR:2008:BB5923) dat recente huurprijzen ook in de vergelijking meegenomen moeten worden.
 • Bijgewerkt 1 november 2015. De rechter past de referentieperiode strikt toe. Dit volgt uit het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 22 januari 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:180).
 • Bijgewerkt 15 december 2015. Panden met een bepaald niveau van huur mogen niet welbewust in de vergelijking worden betrokken of juist uit de vergelijking worden geweerd. Dit kwam onder meer aan de orde in het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 17 november 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:4575.
 • Bijgewerkt 19 april 2016.Het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden moest zich in hoger beroep buigen over een zaak, waarin een vraag werd beantwoord of het terras behorende bij het gehuurde bij de berekening van de huurprijs meegeteld diende te worden. Het hof besliste in haar arrest van 14 oktober 2014 ( ECLI:NL:GHARL:2014:7859) in deze concrete situatie dat dit niet het geval was.
 • Bijgewerkt 21 april 2016. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in haar arrest van 25 augustus 2015 ( ECLI:NL:GHSHE:2015:3313 ) beslist dat de deskundige te grote verschillen had berekend in de waardering had gegeven ten aanzien van het restaurantgedeelte in het restaurant.
 • Bijgewerkt 23 april 2016. Een afgeroepen optierecht wordt niet opgeteld bij de overeengekomen periode voor wat betreft de mogelijkheid om een wijziging van de huurprijs te kunnen verzoeken; beslissing van het het gerechtshof te Arnhem in haar arrest van 7 september 2010 ( ECLI:NL:GHARN:2010:BN5668)
 • Bijgewerkt 24 april 2016. Wijzigingen door de huurder die bepaalde onderdelen van het gehuurde "downgraden" tellen niet mee in de waardering van het gehuurde.Dit werd ook beslist in het vonnis van de rechtbank Limburg, kantonzaken, locatie Maastricht van 13 januari 2010 ECLI:NL:RBMAA:2010:BL7948 . Uitgangspunt is de situatie zoals het gehuurde ter beschikking werd gesteld.
 • Bijgewerkt 2 mei 2016. De rechtbank te 's-Gravenhage, zittingsplaats Leiden, was in de beschikking van 28 april 2016 ( rechtbank 's-Gravenhage, kantonzaken, zittingsplaats Leiden, 4712713/EJ VERZ 15-87670), waarin de benoeming van een deskundige in het kader van de 7:304 BW procedure was verzocht, van mening dat het dwingendrechtelijke karakter van deze regeling nopen de bepaling van artikel 3:52 lid 1 sub d BW betreffende de verjaringstermijn uit te leggen dat de bevoegdheid tot vernietiging de huurder eerst ten dienst is komen te staan wanneer de verhuurder een beroep op het afwijkend beding heeft gedaan.
 • Bijgewerkt 3 augustus 2016. Het hof te Amsterdam van 24 mei 2016 ( ECLI:NL:GHAMS:2016:2009 ). Gedekt verweer.
 • Bijgewerkt 14 september 2016. het onderdeel btw en huur uitgewerkt.
 • Bijgewerkt 20 september 2016. het onderdeel btw en huur en de relatie tot artikel 7:303 BW gewijzigd.
 • Bijgewerkt 7 oktober. Deze rechtbank Den Haag, locatie Den Haag besliste in haar beschikking van 4 oktober 2016 (repnr. 5057611 RPVERZ 16-50357) dat de opdracht gegeven zou worden aan een landelijk opererende deskundige. De kantonrechter argumenteerde zijn keuze voor een niet plaatselijke deskundige als volgt: er bestaat bij aanwijzing van een plaatselijke deskundige gevaar voor de (de schijn van) bekendheid /afhankelijkheid van een partij.
 • Bijgewerkt 13 oktober. Volgens een vonnis van de kantonrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 20 januari 2011 ( ECLI:NL:HR:2001:AB2146 ) moet de huurprijs van een dergelijke woonruimte worden afgeleid op dezelfde wijze als waarop de huurprijs van bedrijfsruimteruimte wordt berekend. De huurprijs van woonruimte wordt afgeleid van het percentage dat aan de winkelbedrijfsruimte wordt toebedeeld.
 • Bijgewerkt 13 oktober. Als er voldoende connectie bestaat tussen de woonruimte en bedrijfsruimte, dan zal de (onder)huurder van deze woonruimte geen beroep op huurbescherming
 • Bijgewerkt 14 oktober 2016. Het hof te 's-Hertogenbosch besliste in haar arrest van 4 september 2007 ( ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4472) over dit punt dat de attentiewaarde van een hoepand niet louter en alleen bestaat uit een afwijking van de omringende bouw. Deze constatering is volgens het hof ontoereikend voor zodanige correctie.
 • Bijgewerkt 14 oktober 2016. Volgens het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 18 september 2012 ( ECLI:NL:GHAMS:2012:BY0272) moet in het kader van de vergelijkbaarheid worden gekeken op een groot aantal verschillende aspecten, waaronder ook minder grijpbare zoals kwaliteit en uitstraling. Het hof overwoog dienaangade als volgt: “De vergroting van de attentiewaarde en de zichtbaarheid van het gehuurde die het gevolg is van de ontwikkeling die het winkelgebied Alkmaar-Overstad voorafgaand aan de referentieperiode heeft doorgemaakt (De Simsonstraat als doorgaande route naar de binnenstad, aanleg Parcade met haar passantenstroom), dient volledig in de nieuwe huurprijs tot uitdrukking te komen”. Ook hier bepaalt de passantestroom de attractiewaarde voor een belangrijk deel.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Besluit huurprijzen woonruimte geldend vanaf 1 oktober 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 20 november 2016. In hoger beroep heeft het hof te Amsterdam in haar arrest van 12 juli 2016 ( CLI:NL:GHAMS:2016:2812 ) het standpunt ingenomen dat in beginsel uitgegaan dient te worden van de omschrijving van de huurovereenkomst, aangezien de verhuurder met die verbouwing expliciet heeft ingestemd en zij blijkens de huurovereenkomst wist dat daardoor één winkelruimte ontstond die ook als zodanig verhuurd zou worden. De verhuurder heeft er nog op gewezen dat de huurder in het gehuurde (inmiddels) twee ‘formules’ exploiteert, optisch gescheiden en elk met een eigen ingang. Naar het oordeel van het hof voert de verhuurder in verband met de gewijzigde invulling van het gehuurde echter terecht aan dat bij de vergelijking van bedrijfsruimtes qua bouwkundige indeling kan worden afgeweken van de feitelijke toestand indien de bouwkundige ingreep die voor zulk een theoretische wijziging is vereist, te verwaarlozen valt.
 • Bijgewerkt 21 november 2016. In hoger beroep voor het gerechtshof te 's-Gravenhage werd op 19 juli 2016 ( ECLI:NL:GHDHA:2016:1995 ) werd een procedure gevoerd waarin de vraag ter beoordeling werd voorgelegd of een beding in de algemene voorwaarden (versie 28 januari 1994) van toepassing was en de regeling van artikel 7:303 BW en artikel 7:304 BW terzijde kon worden gezet.
 • Bijgewerkt 24 november 2016. De rechtbank 's-Gravenhage heeft in haar vonnis van 3 november 2010 ( ECLI:NL:RBSGR:2010:BP6690 ) geoordeeld dat het voor de ontvankelijkheid van de artikel 7:303 BW-procedure niet noodzakelijk is om de rechter in het kader van een artikel 7:304 BW-procedure een deskundige te laten benoemen als er zowel door de huurder en de verhuurder een afzonderlijke deskundige is benoemd.
 • Bijgewerkt 23 maart 2017. De rechtbank Overijssel was in haar vonnis van 13 december 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:4951 van oordeel dat de verhuurder die gedurende tweeëndertig jaar was vergeten de indexering door te voeren, deze indexering niet over deze jaren alsnog boven de huurprijs mocht plaatsen.
 • Bijgewerkt 27 april 2017. Het hof Amsterdam oordelde in haar arrest van 14 maart 2017 ( ECLI:NL:GHAMS:2017:836 ) dat de verhuurder recht had op de vergeten doorgewerkte indexering; geen rechtsop rechtsverwerking, wel gedeeltelijk recht op verjaring.
 • Bijgewerkt 5 juli 2017. De rechtbank Noord-Holland, kantonkamer, locatie Haarlem was in haar vonnis van 28 december 2016 ( ECLI:NL:RBNHO:2016:10689 ) van oordeel dat de deskundige voor het berekenen van de huurprijs de andere vergelijkbare panden als referentiepanden mocht gebruiken die in het bedrijfsgebouw zitten gevestigd dat over de snelweg te Hoofddorp aan de Rijksweg A4 zitten gevestigd.
 • Bijgewerkt 7 juli 2017. Uitbreiding van onderdeel "B. 1. Eén verhuurder van winkels in een winkelcentrum" marktwerking
 • Bijgewerkt 16 november 2017. Ook als er een correctie in verband met de grootte van de oppervalkte gebruikelijk is, kan deze correctie niet zonder nadere motivatie gegeven worden. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch draaide om deze reden in haar arrest van 20 april 2010 ( ECLI:NL:GHSHE:2010:BP8525) een vonnis van de kantonrechter terug. De kantonrechter had in eerste aanleg in afwijking van het rapport van de deskundige een correctie toegekend vanwege de verschillen in vierkante meters. Het hof overwoog dat de deskundige kennelijk geen plaats had gezien voor een dergelijke correctie wegens oppervlakteverschillen.
 • Bijgewerkt 21 november 2017. Het is mogelijk dat partijen gedurende de lopende huurperiode overeenstemming bereiken over wijziging van het gehuurde, waarbij tevens een wijziging van de huurprijs wordt overeengekomen. Het is dan mogelijk dat er tussen partijen een nieuwe huurprijs is overeengekomen, waardoor de afgesproken huurprijs als gevolg van de wijziging aan het gehuurde opnieuw voor vijf jaar vast staat. Hiervan was ook sprake in zaak die heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2017 ( ECLI:NL:RBMNE:2017:1745 ).
 • Bijgewerkt 22 november 2017. Dat voor bepaling van de huurprijs de bouwkundige gedaante van het gehuurde ten tijde van de ingangsdatum van de eerste huurtermijnen als uitgangspunt voor de berekening van de huurprijs genomen moet worden bleek ook uit het arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch van 4 april 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:1466.
 • Bijgewerkt 3 januari 2018. Uitgewerkt. Het vonnis van de kantonrechter te Haarlem van 26 mei 2010 (Ktr. Haarlem, 26-05-2010, nr. 420347/CVEXPL09-3657, WR 2010, 99) en HR 10 mei 1996, NJ 1996, 670, m.nt. P.A. Stein (Aarhof)
 • Bijgewerkt 11 januari 2018. Een rechter mag overigens een deskundigenbericht ook aan zijn beslissing ten grondslag leggen indien de deskundigen verzuimd hebben partijen in de gelegenheid te stellen opmerkingen te maken. Van belang is dat beide partijen na het deskundigenbericht in ruime mate gelegenheid hebben gehad tot een onderlinge discussie over de inhoud van het deskundigenrapport (HR 12 februari 1993, NJ 1993, 234). Dit wordt ook bevestigd in de conclusie van mr. E.M. Wesseling-van Gent van 15 juni 2001 (ECLI:NL:PHR:2001:AB2174 ).
 • Bijgewerkt 14 januari 2018. Als BTW-heffing over de verschuldigde huur is overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op facturen ten behoeve van zijn administratie ten behoeve van zijn btw-administratie. Dit geldt ook als de huurder een particuliere huurder is. Het hof Den Haag overwoog in haar arrest van 4 maart 2014 ( ECLI:NL:GHDHA:2014:456) dat de verhuurder ook facturen naar de huurder moet sturen als de huurder een particuliere huurder is.
 • Bijgewerkt 3 maart 2018. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch besliste in haar arrest van 21 november 2017 ( ECLI:NL:GHSHE:2017:5099 ) dat een huurovereenkomst van een bedrijfsruimte en bovenwoning kon worden gesplitst in afzonderlijke huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte en woonruimte.

U heeft de door u benodigde informatie gevonden, maar u wenst toch nog op maat gerichte informatie/advies te ontvangen. Bij wie kunt u nu beter terecht dan bij de auteur van Huurgeschil.nl? Klik op de button: