}
Ontbinding van huurovereenkomsten

Ontbinding van huurovereenkomsten van woonruimte en bedrijfsruimte

Verschillende rechtsgronden beschikbaar ten behoeve van de ontbindingsactie >>De algemene grond voor ontbinding van een overeenkomst

In dit onderdeel wordt de ontbinding van overeenkomsten in het algemeen en de ontbinding van huurovereenkomsten in het bijzonder behandeld. Een huurovereenkomst is een (benoemde) wederkerige overeenkomst , waarop de algemene regeling van het overeenkomstenrecht van toepassing is. In artikel 7:205 BW komt tot uitdrukking dat de bepalingen van het huurrecht de rechten en de vordering van de huurder uit andere hoofde intact laat. Dit artikel slaat dus een brug naar de vorderingen die op grond van het algemene overeenkomsten recht mogelijk zijn. Artikel 7:205 BW is van regelend recht verklaard. Van deze bepaling kan dus worden afgeweken. Er wordt regelmatig van de algemene regels van het overeenkomstenrecht afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan de bedingen die verrekening en opschorting van huur in de algemene voorwaarden behorende bij huurovereenkomsten uitsluit. De huurder die met dergelijke bedingen wordt geconfronteerd doet er goed aan om te onderzoeken op dergelijke bedingen vernietigbaar zijn of grond van de artikel 6:236 BW of artikel 6:237 BW.

De toestand van verzuim

Voor ontbinding van een overeenkomst is noodzakelijk dat één van de partijen in toestand van verzuim verkeert. Dit is alleen anders als nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. In artikel 6:265 lid 2 BW wordt aan de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst duidelijk de eis gesteld dat de partij, waartegen de ontbinding ingeroepen wordt in toestand van verzuim dient te zijn als nakoming nog mogelijk is. Voor de overeenkomst waarvan nakoming nog mogelijk is kan de noodzaak van een ingebrekestelling ook op de redelijkheid en billijkheid worden gebaseerd. Het is immers niet redelijk een beroep op de ontbinding van een overeenkomst te honoreren als de geleverde prestatie weliswaar niet voldoet, maar herstel van de tekortkoming goed mogelijk is. In dat geval zou de ontbindingsactie disproportioneel kunnen zijn als de schuldenaar alsnog het gebrek wenst te herstellen en het gebrek ook kan worden hersteld. In artikel 6:265 lid 2 BW staat immers: "ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is". Bij wederkerige overeenkomsten kunnen beide partijen schuldenaar zijn: de verhuurder dient huurgenot te leveren en dient jegens de huurder als schuldenaar te worden gezien voor wat betreft deze verplichting; de huurder dient huur te betalen en is voor wat betreft deze verplichting schuldenaar jegens de verhuurder.

De toestand van verzuim kan echter op verschillende manieren ontstaan. Verzuim van de schuldenaar kan allereerst ontstaan door een actief handelen van de schuldeiser, die een prestatie van de schuldenaar verlangt. Als de verlangde prestatie uitblijft kan de schuldeiser door een ingebrekestelling te kennen geven dat de schuldenaar alsnog binnen een bepaalde termijn dient te presteren. Blijft de prestatie dan uit, dan komt de schuldenaar in verzuim te verkeren. De ingebrekestelling is nodig om aanspraak op nakoming te maken van verbintenissen die gebrekkig zijn nagekomen, maar waarvoor geen fatale termijn geldt en waarvan herstel nog mogelijk is.
Het verzuim kan ook van rechtswege, dus zonder ingebrekestelling, intreden. Integenstelling tot wat nogal eens wordt gedacht is deze wijze waarop het verzuim intreedt geen uitzondering op de regel (dat verzuim na ingebrekestelling plaatsvindt), maar vindt verzuim op deze wijze in een groot aantal gevallen plaats. Verzuim van rechtswege treedt van rechtswege in als er sprake is van:

 • het overschrijden van een fatale termijn waarop de prestatie moet worden geleverd (de bruidsjurk voor de trouwdag, oplevering van het gehuurde uiterlijk bij aanvang van de overeenkomst en betaling van de huur op het overeengekomen tijdstip; dit volgt uit artikel 6:83 sub a BW;
 • onrechtmatig handelen (zie artikel 6:83 sub b BW);
 • verbintenissen waarvan uitvoering blijvend onmogelijk is, of als de schuldenaar te kennen geeft zijn verplichtingen niet na te willen komen. Zie artikel 6:83 sub c BW. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderverhuren door de huurder van woonruimte in strijd met artikel 7:244 BW dan wel in strijd met contractuele bepalingen. De nakoming van een dergelijke verplichting kan weliswaar in de toekomst alsnog worden nagekomen, maar daarmee wordt de tekortkoming in het verleden niet ongedaan gemaakt, en wat deze tekortkoming betreft is nakoming dan ook niet meer mogelijk. Volgens de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 22 januari 2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:378 is de huurder die de woning in strijd met wettelijke dan wel contractuele bepalingen heeft onderverhuurd zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
Beide mogelijkheden om in verzuim te geraken komen in dit hoofdstuk aan bod. Op welke wijze raakt een schuldenaar in verzuim?

Ingebrekestelling

De schuldenaar kan in verzuim geraken door niet te voldoen aan een schriftelijk verzoek om binnen een bepaalde termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Een dergelijk verzoek wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. De vereisten waaraan een ingebrekestelling moet voldoen staan in artikel 6:82 BW genoemd.

De Hoge Raad heeft zich in haar arrest van 11 januari 2002 LJN: AD4925, Hoge Raad, C00/112HR moeten buigen over de vraag of het standpunt dat de rechtbank in hoger beroep in had genomen juist was. De rechtbank had geoordeeld dat er zonder ingebrekestelling geen verzuim was ingetreden nu de prestatie naar haar oordeel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk was. De Hoge Raad komt echter tot een ander oordeel. Het ging hier volgens de Hoge Raad om een huurovereenkomst, die als duurovereenkomst gekwalificeerd dient te worden. Indien een partij is tekortgeschoten in de nakoming van een verplichting voortvloeiende uit een duurovereenkomst, kan deze weliswaar in de toekomst alsnog worden nagekomen, maar daarmee wordt de tekortkoming in het verleden (gebruik van het gehuurde afwijkend van de contractuele bestemming, tekort schieten in het onderhoud van de tuin) niet ongedaan gemaakt en wat deze tekortkoming betreft is nakoming dan ook niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt met betrekking tot het tekortschieten in de nakoming van verplichtingen om niet te doen. Een en ander brengt met zich mee dat ontbinding mogelijk is ook zonder dat sprake is van een ingebrekestelling. Voor de goede orde vereist artikel 6:265 lid 2 BW geen ingebrekestelling van de schuldenaar als nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

Mr. Huydecoper geeft in alinea 19 van zijn conclusie bij dit arrest van 11 januari 2002 aan dat een aanmaning/ingebrekestelling geen zin meer heeft voor tekortkomingen die reeds hebben plaatsgehad en zich niet voor herstel met terugwerkende kracht lenen. In het huurcontract kan ook een verplichting zijn opgenomen zich te onthouden van onrechtmatig handelen jegens derden. Dit is een verplichting om niet te doen. Bij overtreding van deze verplichting is een ingebrekestelling niet vereist om het verzuim in te laten gaan. Herstel is niet mogelijk in de in de vorige alinea beschreven gevallen. Iets anders is het onbetaald laten van de huur. Dit tekortschieten door de huurder (het onbetaald laten van enige huurtermijnen) kan in beginsel wel met terugwerkende kracht worden gezuiverd door de verschuldigde bedragen alsnog met rente en kosten te betalen. Dan vindt er alsnog genoegdoening plaats. Een tegen het huurcontract gewijzigde bestemming kan alleen in de toekomst worden gerepareerd, doch wat betreft het verleden was herstel niet mogelijk. In deze zaak was de bedrijfsruimte onder meer als woonruimte gebruikt. Voor de periode waarin dit had plaatsgevonden viel dit tekortschieten niet terug te draaien. Dit tekortschieten kan alleen in de toekomst gecorrigeerd worden. Volgens het wettelijke systeem zoals boven beschreven kunnen de gevolgen van niet-nakoming zonder ingebrekestelling intreden, als dit tekortschieten onomkeerbaar is. Het kan desondanks toch verstandig zijn een ingebrekestelling te sturen naar de schuldenaar om toekomstige tekortkomingen in te dammen.

Als vuistregel kan daarom worden gehanteerd dat voor het starten van het verzuim bij de schuldenaar een ingebrekestelling nodig is als er sprake is van een reeds geleverde maar in enig opzicht ondeugdelijke, maar wél nog voor herstel vatbare prestatie. Ik ga er hierbij wel van uit dat tussen partijen geen fatale einddatum is overeengekomen.

Verzuim zonder ingebrekestelling

In het onderdeel Herstel gebreken op verzoek van de huurder is uitgelegd dat een gebrek aan het gehuurde volgens een arrest van de Hoge Raad van 6 juni 1997 Van Bommel, Ruijgrok, NJ 1998/128 (zie onder rechtsoverweging 3.4) een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst voor de verhuurder oplevert. Voor verzuim is een ingebrekstelling niet nodig.
Voorts kan een partij in verzuim komen te verkeren als een contractuele verplichting, die als zodanig in het huurcontract wordt omschreven als een verplichting waarvan niet nakoming een verzuim oplevert, niet nagekomen wordt en als gevolg hiervan verzuim ten laste van de nalatige partij is overeengekomen (bijvoorbeeld: het onbetaald laten van de huur op de overeengekomen datum). Daarnaast is een ingebrekestelling niet nodig als de tekortkoming niet kan worden "gerepareerd". Ingebrekestelling is in het laatste geval dus niet nodig op grond van artikel 6:83 sub c BW. Nakoming is immers onmogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld als de gehuurde ruimte ten behoeve van de hennepteelt is gebruikt. Zie het onderdeel in dit hoofdstuk: "het zich niet gedragen als een goed huurder betaamt".

Bovendien zal de huurder die tekortschiet in nakoming van een voortdurende verplichting (zich als een goed huurder gedragen) deze verplichting in de toekomst wel goed kunnen maken, maar deze huurder kan het verleden niet meer ongedaan maken. Nakoming van die verplichting uit het verleden is dus niet meer mogelijk. Als in het verleden een gehuurde ruimte voor de hennepteelt is gebruikt, kan het verzuim niet worden goedgemaakt door de teelt te staken en staat het een vordering tot ontruiming van de gehuurde ruimte niet in de weg. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 11 januari 2002 LJN: AD4925, Hoge Raad, C00/112HR dit standpunt neergelegd. Dit standpunt wordt daarna overgenomen door een uitspraak van 9 januari 2003 van de voorzieningenrechter in kort geding van de rechtbank te Groningen, sector kanton, locatie Groningen, waarin ontruiming van een gehuurde woning vooruitlopend op een bodemprocedure wordt toegewezen ( zie rechtsoverweging 2.4: LJN: AF3624, Rechtbank Groningen , 62262 KGZA 02-503).

Algemene eisen aan de ontbindingsactie

Volgens artikel 6:265 BW kan een overeenkomst worden ontbonden als de schuldenaar tekortschiet in nakoming van deze overeenkomst en de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Concreet betekent dit dat op grond van ondergeschikte tekortkomingen een overeenkomst niet kan worden ontbonden. Dit heeft ook te maken met de eis dat een ingestelde vordering in verhouding moet staan tot de gemaakte inbreuk in de gemaakte afspraken (eis van proportionaliteit).
Enige voorbeelden waarbij ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk is wegens een tekortkoming van ondergeschikte betekenis:

 • een kapot keukenkastje (herstelkosten € 300,-) van een nieuwe geleverde keuken van €10.000 (afdwingen van herstel van het kastje (of schadevergoeding) is dan de juiste actie);
 • een kapotte dynamo (herstelkosten € 600,-) van een nieuwe auto van € 16.000,- (afdwingen van herstel van de dynamo (of schadevergoeding) is dan de juiste actie);
 • een huurachterstand van één maand (tenzij er sprake is van herhaaldelijk tekortschieten);
 • gebruik door een logee van een woning als adres voor de prostitutie gedurende ongeveer 10 dagen zonder dat de huurder van deze werkzaamheden op de hoogte was dan wel toestemming had gegeven de woning voor dit doel te gebruiken (zie het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 24 februari 2012 LJN: BW9349,sector kanton Rechtbank Rotterdam, 1279531 ).
De wettelijke vereisten voor ontbinding in het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte

Volgens Artikel 6:265 BW kan een overeenkomst door een schriftelijke verklaring door één van de partijen en dus zonder rechterlijke inmenging worden beëindigd door de ontbindende verklaring. Onder de huidige wet is buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder wegens wanprestatie van de huurder uitgesloten, behoudens de in artikel 7:231 lid 1 BW genoemde uitzonderingen. Buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder wegens wanprestatie door de verhuurder is op grond van artikel 7:231 lid 1 BW jo Artikel 6:265 BW wel mogelijk. Het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte wijkt hier ten aanzien van de verhuurder uitdrukkelijk af van de algemene regeling van ontbinding van overeenkomsten. Een uitzondering wordt gevormd door de regeling van artikel 7:210 BW ( er is sprake van een gebrek aan het gehuurde dat de verhuurder ingevolge artikel 7:206 BW niet verplicht is te verhelpen en dat zodanig is dat het gebruik ervan door de huurder geheel onmogelijk is). Afgezien van de genoemde uitzondering van artikel 7:210 BW, is ontbinding van een huurovereenkomst door de rechter dus dwingend rechtelijk voorgeschreven ( zie artikel 7:231 lid 1 BW).

In de praktijk wordt een huurovereenkomst voornamelijk door de verhuurder ontbonden op grond van de algemene ontbindingsgrond als genoemd in artikel artikel 6:265 BW en niet op grond van het feit dat van de verhuurder niet kan worden verwacht dat hij de gebreken herstelt (artikel 7:210 BW jo artikel 7:206 BW ). Buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder op grond van artikel 7:231 lid 1 BW komt vrijwel niet voor.
Voor een huurder is een ontbindingsactie bijzonder riskant als gekozen wordt voor de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding. Mocht de huurder de overeenkomst ten onrechte buitengerechtelijk hebben ontbonden en ontruimd, dan zal een rechter op vordering van de verhuurder (bijvoorbeeld een vordering tot betaling van de onbetaald gebleven huur) kunnen constateren dat de ontbinding van de huurder ten onrechte is voorgesteld en de huurder alsnog houden aan de betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst. Als de huurder is genoodzaakt om de overeenkomst te ontbinden op grond van het tekortschieten van de verhuurder, dan is het verstandig om na de buitengerechtelijke ontbinding een procedure te starten, waarin de rechter wordt verzocht een verklaring voor recht te geven dat de ontbinding terecht is ingeroepen. Het is immers ter voorkoming van onplezierige verrassingen van belang de rechter te laten toetsen dat de tekortkoming van de nalatige partij ontbinding rechtvaardigt.

De ontbinding van een overeenkomst afgewogen tegenover opzegging van de overeenkomst

Door de huurovereenkomst te ontbinden kan de verhuurder de huurovereenkomst door inschakeling van de rechter laten eindigen zonder de opzeggingstermijnen (minimaal 3, maximaal 6 maanden voor woonruimte en veelal één jaar voor bedrijfsruimte) in acht te nemen.
In de praktijk zal dit voor de termijn van ontruiming niet zo veel verschil maken als er door de huurder verweer wordt gevoerd. Als er geen verweer wordt gevoerd en de vordering wordt bij verstek toegewezen, dan kan het de vordering tot ontbinding van een overeenkomst ten opzichte van het beëindigen van een overeenkomst in het kader van een opzegging wel veel tijdwinst opleveren. Een procedure kan immers acht dagen na het uitbrengen van de dagvaarding op de rol worden geplaatst, waarna de eerste zittingsdag op die achtste dag plaats kan vinden. Mocht de gedaagde partij verstek laten gaan, dan wordt de vordering doorgaans toegewezen, tenzij de vordering de rechter ongegrond of onrechtmatig voorkomt.
Er dient dus geen ontbinding te worden gevorderd als:

 • de huurder slechts één maand huur verschuldigd is (Dit wordt in de rechtspraak ook bevestigd. Zie rechtsoverweging 8 van het arrest van het gerechtshof te Leeuwarden van 24 maart 2009 LJN: BI0878, gerechtshof Leeuwarden, 107.002.640/01 ) en
 • als er geen sprake is van herhaaldelijk tekortschieten.

De grosse van het vonnis wordt dan binnen twee weken na de zitting naar de eiser toegestuurd, waarna de executie aan kan vangen. Binnen één maand kan de ontruiming dan in het gunstigste geval worden gestart. Mocht er sprake zijn van een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte, waarbij een maximum opzegtermijn van zes maanden gehanteerd dient te worden (voor artikel 7:290 BW bedrijfsruimte geldt een opzegtermijn van één jaar), dan wordt met ontbinding van een overeenkomst heel wat tijdwinst behaald als het de bedoeling van de verhuurder is om het gehuurde te ontruimen. De rechter kan in het kader van een gevorderde huurbeëindiging in het kader van een opzegging, de huur alleen maar beëindigen met inachtneming van de toepasselijke termijnen van opzegging.
Als de gedaagde partij verweer voert, dan kan ook een procedure in het kader van gevorderde ontbinding en ontruiming maanden in beslag nemen. Als de termijn van opzegging drie maanden is, dan zal het voor het tijdstip waarop de huurder ontruimd kan worden niet veel uitmaken of de vordering nu op grond van opzegging, of op grond van ontbinding wordt gebaseerd. De lengte van de procedure kan heel goed de opzeggingstermijn hebben ingehaald.

Proportionaliteit van de gevorderde voorziening

De mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst is vooral van belang wanneer er sprake is van ernstige huurachterstand van de huurder, het misbruiken door de huurder van de woning en het veroorzaken van overlast door de huurder. Deze onderwerpen worden in dit onderdeel uitgebreid besproken. Er moet voor een geslaagde ontbindingsactie altijd worden gekeken of het tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. De toerekenbaarheid is voor ontbinding niet van belang. In de volgende uitspraken wordt dit standpunt bevestigd:

Dat voor de ontbindingsactie de toerekenbaarheid niet van belang is, moet los worden gezien van de vordering tot vergoeding van schade, die als gevolg van het tekortschieten door de contractspartij kan ontstaan. Voor de actie tot vergoeding van schade dient de toerekenbaarheid van deze schade aan de schuldenaar wel in de beslissing tot toerekening van de gevorderde schade worden betrokken. Dit volgt uit artikel 6:277 lid 2 BW. Het tweede lid van dit artikel zegt dat als de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, deze niet gehouden kan worden de schade te vergoeden. Er bestaat dan wel een verplichting van de schuldenaar om een voordeel aan de schuldeiser te betalen, die als gevolg van de tekortkoming is ontstaan (zie artikel 6:78 lid 1 BW). Het is dus mogelijk dat de overeenkomst kan worden ontbonden, ook als het tekortschieten de contractspartij niet toegerekend kan worden, doch het is niet altijd mogelijk een schadeclaim na de ontbinding bij de schuldenaar neer te leggen als deze tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Deze actie heeft dan wel tot gevolg dat de eisende partij van zijn verplichtingen uit de overeenkomst wordt ontheven.

In het arrest van 9 december 2005 van de Hoge Raad LJN: AU3255, Hoge Raad , C04/249HR komt bovenal heel goed tot uitdrukking dat toerekenbaarheid voor ontbinding van de overeenkomst niet van belang is. In deze zaak was een medehuurder opgekomen tegen een ontruimingsvonnis wegens hennepteelt op de zolder van het gehuurde. In deze procedure werd ervan uitgegaan dat de medehuurder niets wist van de hennepteelt op de zolder en dat de medehuurder door de huurder in de waan verkeerde dat op zolder een dure treinbaan werd opgesteld. Het hof achtte de medehuurder hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst (in de huurovereenkomst stonden de gebruikelijke bepalingen over bestemming van het gehuurde). Het hof had overwogen dat voor de onderhavige tekortkoming de medehuurder hoofdelijk aansprakelijk was. De Hoge Raad bevestigt deze uitspraak in rechtsoverweging 3.5.2 van haar arrest. Wetenschap van de aanwezigheid van de hennepkwekerij is voor deze aansprakelijkheid niet vereist, nog daargelaten dat ook het hof het - met de kantonrechter - volstrekt ongeloofwaardig acht dat medehuurder niet op de hoogte was van de hennepkwekerij. Nu het niet ter zake doet of medehuurder kennis droeg van de hennepkwekerij, ziet het hof geen aanleiding haar toe te laten tot het bewijs van haar stelling dat zij van niets wist. ook het feit dat herhaling niet zo snel meer zal voordoen (de huurder die de kwekerij had opgezet had de woning verlaten) doet niets aan de tekortkoming die ontbinding van de overeenkomst zonder meer rechtvaardigt. In rechtsoverweging 3.6.5 gaat de Hoge Raad akkoord met deze redenering. Overigens heeft het Hof het ontbreken van wetenschap wel meegewogen in de beoordeling of dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigde en kwam tot oordeel dat dit gegeven ontbinding niet in de weg staat.

Soms is het mogelijk dat de huurder tekort is geschoten in de verplichtingen uit de huurovereenkomst, maar dat de gevorderde ontbinding een veel te zwaar middel is, omdat de huurder door een andere vordering ook in het gareel kan worden gekregen.

Zo werd door de rechtbank te Dordrecht in een door de verhuurder gestarte voorlopige voorziening een primair gevorderde ontbinding en ontruiming van de woning in haar vonnis van 25 september 2008 LJN: BF2284, Voorzieningenrechter Rechtbank Dordrecht, 76750/KG ZA 08-172 afgewezen en de subsidiaire vordering (verwijdering van een hond waardoor overlast wordt veroorzaakt) toegewezen. Door de verhuurder was op verzoek van een andere huurder, die overlast van een andere huurder (huurder A) ondervond (de gedaagde partij, huurder B), een procedure gestart. De overlast bestond onder meer uit: geblaf van een hond van huurder B als huurder A zijn tuin betrad, het uitschelden van huurder A door huurder B en de aanwezigheid van videocamera’s in de tuin van huurder B. De rechter overwoog als volgt (zie rechtsoverweging 4.9). Ik heb deze tekst voor de leesbaarheid aangepast. Door de verhuurder is onvoldoende duidelijk gemaakt dat de privacy van huurder A is aangetast door de aanwezigheid van de videocamera’s. Voorts is aannemelijk dat de vorenbedoelde veroordeling om de honden aangelijnd te houden, volstaat om de gestelde overlast die omwonenden ondervinden door het los lopen van de honden van huurder B tegen te gaan. Aannemelijk is dat met de verwijdering van Rex (overlastveroorzakende hond) uit de woning en de tuin van huurder B volstaat om de overlast die omwonenden van Rex ondervinden weg te nemen. Alhoewel aannemelijk is dat de vriendin van huurder B mevrouw X (belanghebbende) meermalen heeft uitgescholden, is voorshands niet gebleken dat dit dermate structureel geschiedt dat er geen twijfel over kan bestaan dat de bodemrechter alleen op grond daarvan zal over gaan tot ontbinding van de huurovereenkomst. Ander overlastgevend gedrag is blijkens het voorafgaande niet aannemelijk geworden.

Een ander voorbeeld van het vereiste van proportionaliteit van de vordering luidt als volgt. Als de huurder het gehuurde verwaarloost, kan de verhuurder in plaats van ontbinding van de overeenkomst ook eisen dat het gehuurde onder verbeuring van een dwangsom binnen een bepaalde termijn door de huurder wordt onderhouden; om het doel te bereiken (een goed onderhouden woning) hoeft dan niet noodzakelijkerwijs te worden gegrepen naar het zware middel van ontbinding van de overeenkomst. De rechter kan de vordering afwijzen als het middel gezien de overtreding te zwaar is; in dat geval rechtvaardigt de tekortkoming niet de gevorderde ontbinding. De rechter dient dan te beoordelen of het tekortschieten ontbinding rechtvaardigt.

De terme de grâce
Als de huurder de huurachterstand erkent en mogelijkheden ziet om de huurachterstand binnen een maand na het uitspreken van het vonnis in te lopen, dan doet hij er verstandig aan de rechter te verzoeken hem alsnog die mogelijkheid tot nakoming van zijn verplichtingen te gunnen. De rechter heeft in het kader van de opzegging (artikel 7:274 lid 6 BW) en/of ontbinding van de overeenkomst nog officieel de mogelijkheid om de huurder een terme de grâce van een maand te geven om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Deze mogelijkheid heeft de rechter bij het verzoek om ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 7:280 BW. De redactie van het artikel (kan de rechter de huurder een termijn van ten hoogste een maand toestaan) geeft aan dat er sprake is van een keuzemogelijkheid van de rechter om hier ten gunste van de huurder gebruik van te maken. Het lijkt mij wel verstandig dat de huurder de rechter vraagt terme de grâce toe te passen als hij daarvan gebruik wenst te maken. De rechter is immers niet verplicht deze regel toe te passen. Mocht de huurder van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan is het dus verstandig de rechter hiervan op de hoogte te brengen. De rechter zal dan bij afwijzing van dit verzoek te kennen moeten geven waarom van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt.
Bij toepassing van artikel 7:280 BW geeft de rechter te kennen de vordering (tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde) toe te wijzen, tenzij de huurder binnen de gestelde termijn van maximaal een maand aan zijn verplichtingen voldoet.
Het gaat hier om een fatale termijn. De terme de grâce vangt aan op de dag van de uitspraak, of op een in het vonnis aangeduide dag. De rechter heeft beleidsvrijheid om hier een keuze in te maken. Mocht de huurder niet voldoen aan zijn verplichtingen binnen de gestelde termijn, dan is de huurovereenkomst dus alsnog ontbonden ook al heeft de huurder na deze termijn de verplichting alsnog voldaan.
Het hof te 's-Gravenhage bevestigt dit in haar arrest van 27 december 2011 LJN: BV1677, gerechtshof 's-Gravenhage, 200.096.025/01 . De huurder had in eerste aanleg verweer gevoerd, doch had niet binnen de door de rechter gestelde termijn betaald, omdat hij stelde het vonnis niet te hebben ontvangen. De huurder maakte in hoger beroep bezwaar tegen aanvang van de terme de grâce termijn vanaf datum vonnis. Het hof overwoog als volgt: Het verlenen van een ‘terme de grâce’ vormt geen executie van het vonnis, maar betreft een door de rechter geboden laatste kans aan de huurder om binnen een bepaalde (korte) termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Nadere formele eisen worden hieraan niet gesteld. Het geven van deze laatste kans is overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter, waarbij de kantonrechter ervan mag uitgaan dat een in het geding verschenen partij tijdig op de hoogte is, althans redelijkerwijs kan komen, van het vonnis, en waarbij de rechter in geval van tegenspraak de ingangsdatum van de ‘terme de grâce’ mag koppelen aan de vonnisdatum. Zelfs al zou het op 18 juli 2011 door de griffie verzonden vonnis de huurder niet hebben bereikt, dan nóg had van de huurder als verschenen procespartij gevergd mogen worden dat hij tijdig bij de griffie had geïnformeerd over het uitblijven van het vonnis.

De huurder zet na ontbinding het gebruik van het gehuurde voort. Ontstaat er een nieuwe huurovereenkomst?
Als de huurder vergeet gedurende een procedure beroep op een terme de grâce te doen en de ontbinding en de ontruiming is toegewezen, dan is het mogelijk dat het ontruimingsvonnis haar kracht verliest als de huurder na akkoord van de verhuurder de achterstand inloopt met handhaving van het gebruik van het gehuurde. Als partijen in het kader van de mogelijkheid tot ontruiming geen aanvullende afspraken maken, dan kan er door de werking van artikel 7:230 BW een nieuwe huurovereenkomst ontstaan als de verhuurder de huurder gebruik laat maken van het gehuurde nadat de mogelijkheid tot ontruiming van het gehuurde is ontstaan. Deze situatie doet zich voor als de verhuurder een ontruimingsvonnis heeft gehaald wegens het onbetaald blijven van de huur door de huurder, terwijl de huurder nadat de ontbinding is uitgesproken alsnog de huurachterstand voldoet en met toestemming van de verhuurder gebruik van het gehuurde mag blijven maken.

Het voortgezet gebruik van het gehuurde na ontbinding van de overeenkomst hoeft niet tot een stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst te leiden als de verhuurder in de ontbindingsprocedure de rechter wel verzoekt de huurovereenkomst te ontbinden, maar de ontruiming afhankelijk te stellen van de afbetaling van de huurachterstand en betaling van de nieuwe vervallen huurtermijnen. Gedurende de afbetaling van de achterstand ontstaat er dan geen huurovereenkomst, maar ligt aan het gebruik van de woning een gebruiksovereenkomst ten grondslag. Advocaat-generaal Franx beschreef in zijn conclusie (nr. 6) van HR 7 november 1980 (NJ 1981/295 (Buntinx/Bijkerk), met noot PAS) deze mogelijkheid. Hij was in deze conclusie immers van mening dat "Het enkele gedogen van verdere bewoning tegen een periodieke betaling van een vergoeding in geld gedurende een jaar behoeft niet (…) noodzakelijkerwijze als huur te worden aangeduid." Noot 59

Deze constructie kan niet alleen worden toegepast met huurachterstanden, maar ook met overlast. In het kader van ontbinding wegens overlast kan worden afgesproken dat de verhuurder na de ontbinding de huurder gebruik van de woning laat maken, doch dat van de mogelijkheid van ontruiming alleen gebruik gemaakt wordt als de huurder bijvoorbeeld binnen een jaar na ontbinding opnieuw overlast veroorzaakt.
Het is niet noodzakelijk dat met het gebruik van de woning na ontbinding van de overeenkomst al is voorzien in de procedure, die tot de ontbinding heeft geleid. De verhuurder kan de huurder na ontbinding van de overeenkomst ook een gebruiksovereenkomst aanbieden om de huurder nog een laatste mogelijkheid te bieden om ontruiming te voorkomen. In deze gebruiksovereenkomst worden dan expliciet de voorwaarden voor het verder gebruik overeengekomen en wordt expliciet vermeld dat met het voortgezet gebruik binnen een jaar na ontbinding van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij overlast), of zolang de afbetaling van de huurschuld plaatsvindt, geen nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten.

Een voorbeeld van een dergelijke gebruiksovereenkomst, die na de ontbinding van de overeenkomst door partijen werd gesloten stond centraal in een procedure die voor het hof te 's-Hertogenbosch werd gevoerd. Het hof was in haar arrest van 5 februari 2013 ( ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0899 ) van mening dat een dergelijk overeengekomen gebruiksrecht tussen partijen van toepassing is en dat er door het voortgezet gebruik geen nieuwe huurovereenkomst is ontstaan. Juist door deze gebruiksovereenkomst met de huurder te sluiten wordt voorkomen dat artikel 7:230 BW in werking treedt. De verhuurder mocht aldus alsnog tot executie van het ontruimingsvonnis overgaan, omdat ontruiming van het gehuurde uitdrukkelijk was voorbehouden. Het hof verwees verder ook ter onderbouwing van haar standpunt naar de parlementaire geschiedenis.

Volgens de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II, 1999-2000, 26 089, nr. 6, blz. 36) is deze constructie in verband met artikel 7:230 BW ook mogelijk. De minister gaf de volgende toelichting bij deze regeling: "De bepaling belet niet dat een huurder na ontbinding van de huurovereenkomst nog enige tijd het gebruik van het gehuurde behoudt met het vonnis als stok achter de deur dat hij zich aan het vonnis houdt. Dit is een ander geval dan dat de huurder het gebruik van het gehuurde behoudt 'met goedvinden van de verhuurder'. Het gedogen van het voortgezet gebruik is hier immers in belangrijke mate gericht op het voorlopig niet ten uitvoer leggen van het vonnis waartoe de verhuurder zich evenwel het recht voorbehoudt. Pas indien de verhuurder zijn recht tot tenuitvoerlegging van het vonnis zou prijs geven of dit recht zou hebben verwerkt, doet zich de in artikel 230 bedoelde situatie voor."

De kantonrechter te 's-Hertogenbosch laat in haar vonnis van 16 maart 2011 ( LJN: BP8058, sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 740186 ) uitdrukkelijk de mogelijkheid open om na ontbinding van de overeenkomst een gebruiksovereenkomst te sluiten te sluiten zoals bedoeld in bovengenoemde zin.
De situatie die tot deze uitspraak heeft geleid, luidde als volgt. Na verkrijging van een ontruimingsvonnis kreeg de huurder van de deurwaarder die door de verhuurder was ingeschakeld te horen dat de ontruiming kon worden voorkomen door uiterlijk 14 juli 2010 om 12.00 uur een bedrag van € 1.992,72 aan de deurwaarder te betalen. Bij brief d.d. 13 juli 2010 bevestigt de raadsman van de huurder dat bij volledige betaling van genoemd bedrag de ontruiming niet zal doorgaan. De huurder heeft het bedrag tijdig betaald en er heeft geen ontruiming plaatsgevonden.
Omdat de huurder geen bijstandsuitkering ontving, ontstond in augustus 2010 een nieuwe huurachterstand. Ook over de maanden september, oktober en november is de huur onbetaald gebleven. De deurwaarder is uit hoofde van het eerder gewezen vonnis tot ontruiming overgegaan.

Naar de mening van de kantonrechter (zie rechtsoverweging 4.4 van dit vonnis) was deze ontruiming onrechtmatig. Door betaling van de huurachterstand en de toezegging door de verhuurder dat de huurder na volledige betaling van de achterstand gebruik van het gehuurde kon blijven maken, kon het ontruimingsvonnis d.d. 8 april 2010 na 15 juli 2010 (de datum van betaling) in beginsel niet meer regelmatig jegens de huurder ten uitvoer gelegd worden, aangezien de grond waarop het bevel tot ontruiming rustte (de ten tijde van het vonnis bestaande huurschuld) was komen te vervallen. Indien de huurder volledig heeft betaald en de verhuurder om die reden van ontruiming heeft afgezien, heeft het ontruimingsvonnis zijn kracht verloren. Dit had anders kunnen zijn indien in de brief van 8 juli 2010 (de brief waarin aan de huurder was toegezegd na betaling gebruik van het gehuurde te kunnen blijven maken) een uitdrukkelijk voorbehoud zou zijn gemaakt voor het geval na 15 juli 2010 weer een nieuwe huurachterstand zou ontstaan, doch een dergelijk voorbehoud was niet gemaakt.

De aanwezigheid van dit voorbehoud was een noodzakelijke voorwaarde om de ontruiming onrechtmatig te verklaren. Het inlopen van een betalingsachterstand is niet voldoende om een ontruiming het predicaat onrechtmatig te geven. De huurovereenkomst is immers door het vonnis ontbonden door de rechter. De huurder zit vanaf de datum van ontbinding zonder recht of titel in de woning en de vergoeding van verblijf in de woning vanaf de datum van ontbinding wordt daarom niet als huur, maar als schadevergoeding aangemerkt. Het kost nu eenmaal enige tijd om een ontruiming voor te bereiden. Pas op het moment dat duidelijk is dat de verhuurder na betaling van de huurachterstand akkoord is gegaan met continuering van het verblijf door de huurder in de woning, is er sprake van een nieuwe huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. Ik ben van mening dat verlenging van de overeenkomst op grond van artikel 7:230 BW niet zonder meer mogelijk is nu door de ontbinding ondubbelzinnig is gebleken dat van eenzelfde overeenkomst geen sprake kan zijn. Het lijkt mij daarom dat door ontbinding door de rechter van de eerdere overeenkomst en door akkoord door de verhuurder van het gebruik van de woning door dezelfde huurder op grond van voldoening aan de eisen van een huurovereenkomst op grond van artikel 7:201 BW een nieuwe huurovereenkomst ontstaat als ook in deze nieuwe situatie aan de essentialia wordt voldaan waaraan een huurovereenkomst dient te voldoen.
Deze nieuwe overeenkomst kan uitdrukkelijk worden aangeboden. Dit is vooral verstandig als er sprake is van een oud huurcontract en de verhuurder er belang bij heeft een nieuw contract onder andere voorwaarden aan te bieden. Als de verhuurder er geen belang bij heeft om een nieuw contract aan te bieden, dan kan de verhuurder de huurder ook schriftelijk mededelen de oude overeenkomst weer verbindend te verklaren, waarbij er wellicht aanvullende voorwaarden worden gesloten om herhaling te voorkomen. Zie in dezelfde zin: Huurrecht @ctueel 2015-08, Nieuwe huurovereenkomst of herleefde overeenkomst bij '2e kans'? Door mr P.G.A. van der Sanden.

Het is dus mogelijk dat een ontruiming achteraf onrechtmatig kan zijn als deze ontruiming vooruitlopend op een ontbindingsprocedure is uitgevoerd. De verhuurder kan dan schadeplichtig worden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de verhuurder in een overlastkwestie een kortgeding start, waarin vooruitlopend op een bodemprocedure ontruiming wordt gevorderd. Als de gevorderde ontruiming in het kortgeding wordt toegewezen, dan kan de verhuurder het gehuurde laten ontruimen als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. In een kort geding waarin uitspraak werd gedaan op 13 januari 2016 door de rechtbank Oost-Brabant ( ECLI:NL:RBOBR:2016:142 ) was er sprake van een verhuurder die in verband met een overlastsituatie in een ander kort geding ontruiming van het gehuurde had gevorderd. Nadat een ontruimingsvonnis was verkregen, had de verhuurder het gehuurde laten ontruimen. Vervolgens heeft de verhuurder het gehuurde verhuurd aan een andere huurder. De huurder was tegen dit vonnis in hoger beroep gekomen. In hoger beroep was het vonnis waarin de ontruiming was toegestaan alsnog afgewezen. De verhuurder had vervolgens de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden ex artikel 7:210 BW, omdat het gehuurde niet meer aan de huurder beschikbaar gesteld kon worden. Deze buitengerechtelijke ontbinding was mogelijk, omdat het gehuurde door de verhuring niet meer aan deze huurder beschikbaar gesteld kon worden. In onderhavige situatie werd de buitengerechtelijke ontbinding beoordeeld. De huurder had in deze procedure gevorderd om de gehuurde ruimte wederom aan haar beschikbaar te stellen. Voor een dergelijke ontbindingsactie is niet van belang dat de verhuurder zélf de situatie heeft veroorzaakt, waardoor het gehuurde niet beschikbaar gesteld kon worden. In deze procedure heeft de verhuurder erkend dat de ontruiming achteraf gezien onrechtmatig was. Het gehuurde kon echter niet meer aan huurder beschikbaar worden gesteld, omdat deze ruimte inmiddels weer aan een derde was verhuurd. Het oudste recht kon hier niet voorgaan, omdat de nieuwe huurder al van het gehuurde gebruik maakte. De buitengerechtelijke ontbinding was volgens de rechter terecht voorgesteld omdat het niet meer beschikbaar kunnen stellen van de woonruimte als gebrek werd gezien, dat door de verhuurder niet verholpen kon worden. Mr. Nieuwenhuijsen plaatst in zijn noot onder deze uitspraak in de WR 2016/112 terecht de vraag of het gebrek waarop de ontbinding was gebaseerd niet terug gedraaid kon worden. Er is immers niet gesteld dat de huurders een gunstig aanbod was gedaan om te verhuizen. Ik ben het met Nieuwenhuijsen eens dat hier door de rechter wél naar gekeken had moeten worden alvorens deze uitspraak te doen. Voor de goede orde merk ik nog op dat de huidige huurder van de woning alleen iets verweten hadden kunnen worden als de tweede huurder onrechtmatig handelen jegens de eerste zou kunnen worden verweten. Hiervan is niet snel sprake. De nieuwe huurders weten doorgaans niets van de voorgeschiedenis van de vorige bewoners.
In deze procedure kwam een schadevergoeding ex artikel 6:277 lid 1 BW jo artikel 7:210 lid 2 BW niet aan de orde. Ik ga ervan uit dat de huurder door de verhuurder nog schadeloos gesteld zal moeten worden wegens deze onrechtmatige ontruiming. Als schadevergoeding kan ook een vervangende woning worden gevorderd.


Buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst
In het onderdeel van dit hoofdstuk getiteld "mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding door zowel huurder als verhuurder" wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding bij de aanwezigheid van een ernstig gebrek aan het gehuurde (punt A van onderstaande tweedeling).

In drie gevallen is het wel mogelijk buitengerechtelijk te ontbinden:
A. Indien er sprake is van een gebrek aan het gehuurde dat de verhuurder ingevolge artikel 7:206 BW niet verplicht is te verhelpen en dat zodanig ernstig is dat het gebruik ervan door de huurder geheel onmogelijk is (artikel 7:210 BW jo artikel 7:206 BW). In dat geval zijn zowel de huurder als de verhuurder bevoegd buitengerechtelijk te ontbinden;
B. In het geval van artikel 7:231 BW lid 2 (strijd met openbare orde, wet Victor) kan de verhuurder buitengerechtelijk ontbinden;
C. In het geval van artikel 7:231 lid 1 BW kan de huurder buitengerechtelijk ontbinden door toerekenbaar tekortschieten van de verhuurder (besproken onder het onderdeel van dit hoofdstuk: "algemene eisen aan de ontbindingsactie".

De mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder>>

Inleiding>>

In het hoofdstuk "Formaliteiten van de opzegging" is duidelijk gemaakt dat het voor een verhuurder vaak handiger is om in het geval dat de huurder zijn verplichtingen tekortschiet de huurovereenkomst door de rechter te laten ontbinden dan de overeenkomst op te zeggen. De opzeggingsgrond zal dan luiden dat de huurder zich niet heeft gedragen als een "goed huurder betaamt". Bij opzegging moet de verhuurder de opzeggingstermijnen in acht nemen, terwijl dat bij ontbinding niet het geval is.

In het arrest van de het gerechtshof te 's-Gravenhage van 31 augustus 2007 LJN: BB4615, Gerechtshof 's-Gravenhage, 06/1456 deed de huurder, die de woning als hennepkwekerij had gebruikt, een beroep op de vereiste van proportionaliteit. Hij vond de gevorderde ontruiming te zwaar voor de tekortkoming. Het gerechtshof was het in dit concrete geval niet met de huurder eens. Het gerechtshof was van mening dat de verhuurder een gerechtvaardigd belang heeft om tegen situaties, zoals die zijn aangetroffen bij huurder, op te treden en behoeft in geval van tekortkomingen als onderhavige (gebruik van de woning in strijd met de bestemming voor strafbare hennepkweek, met gebruik van illegale energie gepaard gaande met gevaarzetting) de verhuurder niet langer de huurder als huurder hoefde te aanvaarden. Het woonbelang van huurder weegt hier niet tegenop.

De mogelijkheid voor de huurder om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden is vaak minder urgent, omdat de huurder van woonruimte de huurovereenkomst met inachtneming van een termijn van tenminste een maand kan beëindigen door opzegging. Voor de huurder van bedrijfsruimte geldt vaak een overeenkomst voor bepaalde duur, waarbij de huur alleen opgezegd kan worden tegen het einde van deze bepaalde periode. Als de overeenkomst betrekking heeft op winkelbedrijfsruimte, dan geldt ook als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd een termijn van opzegging van een jaar. Voor overige bedrijfsruimte is een dergelijke termijn van opzegging vaak ook overeengekomen.
Toch kan het voor de huurder van woonruimte soms ook van belang zijn om de overeenkomst te ontbinden: als de huurder schade heeft geleden door het tekortschieten van de verhuurder, dan kan hij op grond van de ontbindingsactie zowel de huurovereenkomst beëindigen als zijn schade van de verhuurder vorderen. Ik adviseer de overeenkomst altijd primair te ontbinden en subsidiair op te zeggen met voorbehoud op schadevergoeding. Lukt de ontbindingsactie niet, dan is de overeenkomst in ieder geval opgezegd met inachtneming van de normale termijn van opzegging.

Huurachterstand>>

De verhuurder zal in de regel pas een kansrijke vordering tot ontbinding en ontruiming van het gehuurde kunnen instellen nadat er een huurachterstand van tenminste drie maanden is ontstaan.
De minimale eis van de huurachterstand van drie maanden volgt uit de wettelijke vereiste van proportionaliteit waaraan een ontbindingsactie dient te voldoen (zie algemene eisen aan de ontbindingsactie, zoals in dit hoofdstuk weergegeven). In beginsel is iedere tekortkoming voldoende voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij er sprake is van een zo weinig ernstige tekortkoming dat deze de ontbinding niet rechtvaardigt. Er mag geen sprake zijn van een ondergeschikte tekortkoming. Een huurachterstand van tenminste drie maanden wordt als een tekortkoming beschouwd, die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Het is niet verstandig om de huur in het kader van de huurachterstand op te zeggen, omdat de huur dan slechts kan worden beëindigd met inachtneming van de voorgeschreven termijnen van opzegging (voor woon- en bedrijfsruimte).

Als de huurovereenkomst tussentijds wordt ontbonden en er is sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is het mogelijk de gederfde huur tot het einde van de huurperiode op grond van artikel 6:277 BW als gevolgschade te vorderen tot het moment dat de gehuurde ruimte weer wordt verhuurd. De omvang van deze schade dient te worden vastgesteld door met elkaar te vergelijken, enerzijds, de hypothetische situatie waarin verhuurder zou hebben verkeerd bij een in alle opzichten onberispelijke wederzijdse nakoming door huurder van de overeenkomst en, anderzijds, de feitelijke situatie waarin verhuurder na ontbinding van de overeenkomst verkeert (HR 10 juli 2009, LJN: BI3402). Als de schuldenaar tekort is geschoten aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en het tekortschieten zodanig ernstig is dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Dit geldt ook als het tekortschieten de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Eerder in dit hoofdstuk heb ik al vermeld dat voor de schadeclaim de toerekenbaarheid aan de schuldenaar wel van belang is. Een schadeclaim kan in beginsel niet ten laste van de schuldenaar worden gebracht als het tekortschieten de schuldenaar niet kan worden verweten (zie artikel 6:277 lid 2 BW). Voor het huurrecht zal dit in de meest voorkomende en de hierna te noemen redenen van ontbinding van de overenkomst niet van toepassing zijn, omdat het tekortschieten met betrekking tot deze ontbindingsgronden de nalatige partij doorgaans wel toegerekend kan worden. Zo geldt voor een betalingsachterstand dat dit naar verkeersopvatting voor rekening van de huurder komt ook als deze buiten zijn schuld in betalingsonvermogen is geraakt.
Als in het huurcontract voor bedrijfsruimte een mogelijkheid tot verlenging van de huurperiode is opgenomen, dan geldt ten aanzien van deze mogelijkheid tot verlenging niet dat er zonder meer van kan worden uitgegaan dat de huurovereenkomst daadwerkelijk zou zijn voortgezet na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.
De verhuurder zal in dat geval dienen te bewijzen dat verlenging plaats zou hebben gevonden. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als de periode waarbinnen de overeenkomst opgezegd zou dienen te worden is verstreken, waardoor de overeenkomst op grond van een verlengingsbeding verlengd zou worden.
Voor woonruimte geldt dat verlenging van de overeenkomst voor bepaalde tijd niet mogelijk is, tenzij er sprake is van verhuring op grond van de Leegstandwet of er sprake van verhuring van woonruimte voor korte duur (zie het hoofdstuk: "Huurovereenkomst voor bepaalde- en onbepaalde duur"). Verlenging van een huurovereenkomst woonruimte leidt er in andere gevallen doorgaans toe dat deze overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd.

Als er een vordering op grond van artikel 277 BW wordt ingesteld, dan kan niet de wettelijke handelsrente worden gevorderd, omdat artikel 119a BW niet van toepassing is (Kamerstukken II 2001-2002, 28239, nr. 3). Wel kan de wettelijke rente van een schadevergoedingsactie op een dergelijke vordering op grond van artikel 119 BW worden toegewezen. Het bovenstaande wordt uitgewerkt in het arrest van het gerechtshof te Leeuwarden van 16 augustus 2011 LJN: BR5135, gerechtshof Leeuwarden, 200.070.606/01.

Als onderdeel van de schadeclaim bij de ontbinding van de overeenkomst van bedrijfsruimte kan de verhuurder ook na ontbinding van de overeenkomst van de huurder gemiste huur in de vorm van schade vorderen tot het einde van overeengekomen huurperiode. De deelvordering, die doorgaans een gedeelte van de ontbindingsactie uitmaakt betreft aldus een vordering van de gemiste huur in de vorm van schadevergoeding vanaf ontbinding van de huurovereenkomst tot het einde van de overeengekomen huurperiode. Er wordt in deze vordering doorgaans wel rekening gehouden met verhuring vanaf een bepaalde periode na ontbinding van de huurovereenkomst tot het einde van de oorspronkelijke huurperiode. Deze deelvordering kan er als volgt uitzien: schadevergoeding van een bedrag van € (voormalige maandhuur) per maand waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt geteld, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de huurovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden tot aan het tijdstip dat de verhuurder het gehuurde onder dezelfde voorwaarden aan een ander heeft verhuurd, echter ten hoogste tot de expiratiedatum van de schriftelijke huurovereenkomst, dan wel in het geval het gehuurde eerst na de expiratiedatum wordt ontruimd tot de ontruimingsdatum.
De kantonrechters gaan hier verschillend mee om. De ene rechter wijst een bepaalde schadevergoeding over een bepaalde periode toe, terwijl de andere rechter zijn vingers niet brandt aan vooraf toekenning van een bepaald schadebedrag. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden kende in haar vonnis van 5 augustus 2008 ECLI:NL:RBNNE:2014:3778 het kader van deze claim een schadevergoeding vanwege voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst toe van een bedrag gelijk aan twee maanden huur, te rekenen vanaf de maand waarin de ontruiming had plaatsgevonden, doch niet meer dan de daadwerkelijk door de verhuurder te lijden schade ingeval van verhuur binnen twee maanden na de maand waarin de ontruiming heeft plaatsgevonden en voorts vergoeding van de overige - daadwerkelijk geleden - schade over de periode lopende vanaf twee maanden na de maand waarin de ontruiming heeft plaatsgevonden, nader op te maken bij staat.

Deze eerste procedure heeft de aansprakelijkheid dan vastgesteld. In de schadestaatprocedure kan niet meer gediscussieerd worden over de aansprakelijkheid van de schade door de voormalige huurder. Slechts de omvang van de schade alsmede enkele verweren met betrekking tot schadebeperking aan de zijde van de benadeelde kunnen aan bod komen. De voormalige huurder kan bijvoorbeeld stellen dat de verhuurder onvoldoende heeft gedaan om het voormalig gehuurde pand te verhuren. Als het gehuurde al is verhuurd en de verhuurder probeert dan alsnog extra opbrengst op zijn voormalige huurder te verhalen, dan zal die vordering worden afgewezen.

Onderstaand treft u een weergave aan van enige standpunten van de rechtspraak vanuit verschillende posities:

Zeer lage vordering/geen drie maanden huurachterstand
De rechtbank te 's-Gravenhage, sector kanton, locatie 's-Gravenhage wees in haar vonnis van 19 september 2007 LJN: BB7248,Sector kanton Rechtbank 's-Gravenhage, rolnr. 660014/07-8529 de vordering tot ontbinding en ontruiming van het gehuurde af, toen bleek dat de huurachterstand, in tegenstelling tot het in de dagvaarding gevorderde bedrag van bedrag € 2000.-, slechts € 1,40 beliep! De deurwaarder had kennelijk op de automatische piloot de procedure gestart zonder alle betalingen na te gaan. Uiteraard werd de eiser voor het instellen van zo'n onzinnige vordering veroordeeld in de proceskosten.

De rechtbank te 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, wees in haar vonnis van 18 oktober 2007 LJN: BB7986,Sector kanton Rechtbank 's-Gravenhage, rolnr. 677333 \ CV EXPL 07-5204 de vordering tot ontbinding en ontruiming van het gehuurde af. De vordering was gebaseerd op herhaalde huurachterstand en op een huurachterstand van één maand huur. Gedurende de procedure was de stelling van de huurder door de verhuurder niet betwist dat de huurachterstand inmiddels was voldaan. De gevorderde huur werd daarom afgewezen.
Ten aanzien van de gevraagde ontbinding redeneert de rechter in rechtsoverweging 4.7 als volgt: "Mede gelet op het ontbreken van een sommatie van de zijde van verhuurder, is de wanprestatie van huurder- die per saldo neerkomt op het te laat betalen van de maand juni 2007 in combinatie met eerdere veroordelingen terzake van in totaal drie maanden huurachterstand - onvoldoende om thans een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen".
Dit is toch op zijn minst een merkwaardig standpunt. In de procedure was immers gesteld dat de maandelijkse huurbetaling een contractuele verplichting betrof. Door het onbetaald laten van de huur, of het te laat betalen van de huur komt de huurder zonder ingebrekestelling in toestand van verzuim (zie hierboven het onderdeel: "verzuim zonder ingebrekestelling"). Voor het bereiken van de toestand van verzuim is dus geen sommatie nodig. Gezien het feit dat de huurder in het verleden wegens het onbetaald laten van de huur al eens was veroordeeld en de huurder nu weer in toestand van verzuim was gekomen, had de rechter ontbinding van de overeenkomst uit kunnen spreken wegens herhaaldelijk te kort schieten door de huurder (dit was ook in de dagvaarding gesteld).
Toch is dit resultaat wel bevredigend. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat iemand één keer veroordeeld is voor een huurachterstand en nu vanwege één maand te laat betaalde huur ontruimd zou kunnen worden wegens herhaalde wanprestatie. Het ware zuiverder geweest als de rechter in dit vonnis alleen had beslist dat de tekortkoming ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigde zonder een verband te leggen met een niet gedane sommatie. Een voorbeeld van herhaalde betalingsachterstand en een ten tijde van de dagvaarding opgebouwde huurachterstand staat nader omschreven in de onder nader te noemen uitspraak: LJN: BB0948, Gerechtshof 's-Gravenhage , 06/624.

Koopoptie en betalingsachterstand
De casus die in het nu volgende aan de orde wordt gesteld, draait hier om: tussen huurder en verhuurder was een huurovereenkomst tot stand gekomen, waarin een koopoptie zat opgenomen. De koopoptie was tijdig ingeroepen. Tussen partijen was een discussie ontstaan over de koopprijs van het pand. De huurder vond dat sanering van de bodem invloed moest hebben op de koopprijs. De verhuurder was een andere mening toegedaan. Toen de huurder na de oorspronkelijke leveringsdatum geen huur en ook geen gebruiksvergoeding wenste te betalen, vorderde de verhuurder ontruiming van het gehuurde in kort geding bij de rechtbank.
Deze vordering werd afgewezen. De verhuurder ging na deze uitspraak bij het Hof in hoger beroep. De vordering werd opnieuw afgewezen. Het Hof oordeelde: in dit verband is van belang dat de koopoptie uit haar aard een voortgezet gebruik beoogt, aansluitend op het einde van de huur. Het bestaan van een geschil over de hoogte van de koopprijs kan huurder dit recht op voortgezet gebruik niet ontnemen. Reeds hierom kan de vordering tot ontruiming niet worden toegewezen. Daarbij neemt het Hof ook nog in overweging dat partijen als gevolg van het inroepen van de koopoptie, tot elkaar in een rechtsverhouding staan die wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Zolang het geschil omtrent de vaststelling van de door huurder te betalen koopprijs niet is opgelost, verzetten die redelijkheid en billijkheid zich ertegen dat huurder gedwongen wordt tot ontruiming. Huurder moet wel de over de maanden februari, maart en deels april 2007 gevorderde gebruiksvergoeding, gelijk aan de huur, voldoen aan verhuurder.

De verhuurder heeft daarop vervolgens een vordering tot ontruiming van het gehuurde ingediend bij de voorzieningenrechter van de sector kanton van de rechtbank Maastricht toen de vervallen termijnen na de termijnen waarvoor de huurder was veroordeeld onbetaald bleven. In de uitspraak van 26 juni 2008 van de voorzieningenrechter LJN: BD7398,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 293258 CV EXPL 08-3881 besliste de voorzieningenrechter dat de "huurder" gebruiksvergoeding moest betalen gedurende de periode waarin deze na het einde van de huurovereenkomst het gebruik van het gehuurde heeft gehad. Het verbaasde de voorzieningenrechter dat beide partijen nog geen bodemprocedure waren gestart. De rechter besloot daarom aan de executiemogelijkheid ter zake van de betalingsverplichting de voorwaarde te stellen, dat de verhuurder een bodemprocedure omtrent het geschil over de koopprijs diende te starten.
Bij de verkoop van het gehuurde aan de huurder is het uiteraard niet de bedoeling dat het gebruik van het gehuurde door de huurder eindigt als er problemen in verband met de verkooptransactie ontstaan. De verhuurder kan daarom niet zonder meer ontruiming van het gehuurde vorderen bij het einde van de huurovereenkomst.

Herhaalde betalingsachterstanden/betalingsonvermogen
Het Gerechtshof te 's-Gravenhage wees in haar arrest van 23 november 2007 LJN: BC1187, Gerechtshof 's-Gravenhage , C06/249 in hoger beroep de vordering van de verhuurder tot ontruiming van een woning toe wegens herhaalde huurachterstand. De huurder erkende de huurachterstand op te hebben laten lopen. De huurder stelde echter onder meer dat hij niet zijn verplichtingen had kunnen voldoen door namens de verhuurder en andere schuldeisers gelegde loonbeslagen. Het Hof achtte dit argument terecht niet valide. Betalingsonvermogen is immers geen geldige reden om de betalingsverplichting niet na te komen.

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage wees in haar arrest van 15 juni 2007 LJN: BB0948, Gerechtshof 's-Gravenhage , 06/624 in hoger beroep de vordering van de verhuurder tot ontruiming van een woning toe wegens herhaalde huurachterstand en wegens de opgelopen huurachterstand van ettelijke maanden. Dit is een voorbeeld van herhaald tekortschieten. De huurder was immers in het verleden al tekort geschoten in betaling van huur. De achterstallige huur in deze procedure kon - gezien de openstaande termijnen - niet gaan om een vergissing, maar om structureel door de huurder niet voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Dit is duidelijk een andere situatie dan boven reeds aangegeven onder kenmerk: LJN: BB7986, Sector kanton Rechtbank 's-Gravenhage, rolnr. 677333 \ CV EXPL 07-5204 .

Voorbeelden van diverse incassodagvaardingen (met ontbinding en ontruiming)

Huurincasso 1 gedaagde met ontruiming
Huurincasso 2 gedaagden met ontruiming
Ontbinding huurovereenkomst 1 huurder wegens overtreding bepalingen van het huurcontract
Ontbinding huurovereenkomst 2 huurders wegens overtreding bepalingen van het huurcontract

Wet schuldsanering natuurlijke personen doorkruist ontruimingsvonnis
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en is in het leven geroepen voor mensen die financieel zelfstandig niet meer uit de schulden komen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een huurder een pakket schulden heeft opgebouwd, waardoor hij niet meer instaat is om de huur te betalen. Door de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zal de lopende huur afgedragen worden van het inkomen van de huurder en zal ten aanzien van de opgebouwde schulden een regeling worden getroffen, waarvan de aflossing gedurende drie of vijf jaar plaats dient te vinden. Als er na die periode een restschuld overblijft wordt deze kwijt gescholden.

Om in aanmerking te komen voor een schuldsanering op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zal de schuldenaar eerst de volgende actie moeten ondernemen.
Eerst moet de schuldenaar zich wenden tot de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst in de gemeente waarin de schuldenaar woont om een schuldhulpverleningtraject te starten. Dit wordt ook het minnelijk traject genoemd. Op basis van artikel 285 lid 2 FW is de gemeente, of een door hen aangewezen instantie, verplicht mee te werken aan het opstellen van de verklaring die toegang kan geven tot de wettelijke schuldsanering. Mocht het afgeven van de verklaring geweigerd worden dan kan een klacht worden ingediend bij de schuldhulpverlenende instantie, de gemeente (het College van Burgemeesters & Wethouders) en/of de Nationale Ombudsman.

De instantie die deze schuldhulpverlening uitvoert moet voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 48 lid 1 Wet op het consumentenkrediet. Als deze instantie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan er uit het minnelijke traject geen aanvraag worden gedaan (artikel 288 lid 2b FW). Een schuldhulpverlener maakt een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden. Daarna probeert hij een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dit akkoord houdt concreet in dat de schuldeisers wordt aangeboden dat een gedeelte van de schuld voldaan zal worden tegen kwijtschelding van de rest van de vordering. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt. De schuldenaar komt dan niet toe aan een aanvraag conform De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen De schuldenaar betaalt dan gedurende een vastgestelde periode via de schuldhulpverleningsinstelling maandelijks een bedrag aan de schuldeisers en daarmee is de kous af.

Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd en wordt dit traject als beëindigd beschouwd. De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op naar de rechtbank met als bijlage een verklaring door de schuldenaar. Beide stukken moeten door de schuldenaar worden ondertekend. Daarna zal de rechtbank deze stukken beoordelen. In artikel 288 lid 2 FW staat wanneer het verzoek afgewezen dient te worden. Enkele weken na indiening van het verzoekschrift vindt een oproeping voor een zitting plaats. Tijdens de zitting vraagt de rechter de schuldenaar om aanvullende informatie en wordt uitgelegd welke verplichtingen de schuldenaar aangaat als deze tot De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten.

Gedurende het traject staat de huurder onder toezicht van een bewindvoerder welke is toegewezen door de rechter. Deze zorgt er samen met de huurder dat het saneringstraject zo goed mogelijk doorlopen wordt.

Als de huurder in een traject van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen terecht komt heeft dit een verstrekkend effect voor de verhuurder die huurovereenkomst wenst te ontbinden en een ontruiming van het gehuurde wenst te bewerkstellingen. De verhuurder kan het gehuurde namelijk niet zonder meer ontruimen als er een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

Volgens artikel 305 FW levert een tekortkoming door de huurder in de nakoming van een financiële verplichting, voortvloeiend uit de huurovereenkomst met betrekking tot zijn woonruimte, welke tekortkoming plaatsvond vóór de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling, geen grond op voor opzegging of ontbinding van de huurovereenkomst.

Als er al eerder een vonnis tot ontruiming van de woonruimte wegens een dergelijke tekortkoming uitgesproken vóór de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling, dan wordt de tenuitvoerlegging van het vonnis opgeschort voor de duur van de schuldsaneringsregeling, mits de lopende huurpenningen tijdig worden voldaan. De huurovereenkomst wordt voor de duur van de schuldsaneringsregeling verlengd. Dit wordt een moratorium genoemd. Pas als de regeling niet correct wordt nagekomen kan de verhuurder het gehuurde ontruimen.

Zich niet gedragen als een goed huurder betaamt>>


Inleiding
Onder deze ontbindingsgrond kunnen een aantal verschillende gedragingen vallen die alle gekwalificeerd kunnen worden als "zich niet gedragen als een goed huurder betaamt". Onderstaand worden de meest voorkomende verschijningsvormen behandeld die vallen onder die kwalificatie vallen.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in haar arrest van 10 januari 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:28 moeten beslissen over een door een verhuurder gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de huurder. De kantonrechter had de vordering afgewezen. De huurder had een door de verhuurder ingeschakelde stukadoor mishandeld. De huurder probeerde beroep te doen op de tenzij-formule van artikel 6:265 BW. Tevens heeft de huurder zich beroepen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. De huurder trachtte dus te betogen dat zijn handelwijze onvoldoende ernstig was om ontbinding te rechtvaardigen. De huurder heeft daartoe aangevoerd dat zijn lichamelijke en geestelijke problematiek aan toewijzing van de ontbindings- en ontruimingsvordering in de weg staat. Over zijn lichamelijke en geestelijke problematiek heeft de huurder het volgende naar voren gebracht. De huurder heeft de ziekte van Bechterew, een reumatische aandoening. Hierdoor is hij afhankelijk van (mantel)zorg van zijn familie. De huurwoning is gelegen in de nabijheid van de familie. Voor wat betreft zijn geestelijke problematiek heeft de huurder gesteld dat hij door zijn psychische toestand hulpbehoevend is. De huurder heeft aangegeven dat wanneer hij uit zijn woning wordt gezet, hij op korte termijn zal afglijden en zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid snel achteruit zal gaan. De huurder mocht zijn lichamelijke toestand nog toelichten. Het hof achtte echter de lichamelijke en geestelijke problematiek van de huurder en zijn woonbelang niet toereikend om diens beroep op de tenzij-clausule van artikel 6:265 BW of de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid te doen slagen. Het hof vond onder deze omstandigheden ontbinding van de overeenkomst ook geen misbruik van recht opleveren. Ik vind dit oordeel van het hof juist. Door de argumenten van de huurder zou volgens mij de grens tussen de belangenafweging die bij ontbinding geen rol speelt en een beroep op de tenzij-formule vervagen. Alle door de huurder aangedragen argumenten dienden immers niet ter onderbouwing van de tenzij-formule, maar diende eerder als tegenwicht van de door de huurder uitgevoerde gedragingen. Hier werd naar mijn mening door de huurder getracht een afweging van belangen om te vormen tot een redenering in de vorm van een tenzij-formule. Dit is niet juist, omdat een afweging van belangen niet hoort bij ontbinding van de overeenkomst. In dit verband kan de volgende vergelijking worden getrokken. Stel dat de huurder een huurachterstand van 6 maanden heeft laten ontstaan, dan zal betalingsonvermogen waaraan de huurder geen schuld heeft niet ertoe kunnen leiden dat de tenzij formule ontbinding af zal kunnen wenden. Een huurachterstand van meer dan drie maanden leidt immers tot ontbinding van de overeenkomst.

1. Overlast>>

De huurovereenkomst kan door een verhuurder ook worden ontbonden als de huurder voor ontoelaatbare overlast zorgt. Deze ontbindingsgrond wordt uitgebreid besproken in het hoofdstuk: "overlast"Zie Overlast.

2. Handelen in strijd met overeengekomen bestemming>>

Of er sprake is van een gebruik van het gehuurde in strijd met de overeengekomen bestemming hangt af van de aard van de activiteit en of de huurder voor uitoefening van deze activiteit toestemming van de verhuurder nodig heeft. De vraag of de huurder vanuit zijn woning een bedrijfsmatige activiteit mag verrichten hangt af van de aard van het bedrijf en de bijbehorende feitelijke omstandigheden.

Dit kan betekenen dat het voeren van een kantoor in één van de kamers van het gehuurde geen verandering van de bestemming van het gehuurde geeft.

Er moet echter worden bedacht dat het criterium waarbij naar de omvang van de activiteit wordt gekeken naar de achtergrond wordt verschoven op het moment dat de risico's van het voeren van deze activiteit in het gehuurde groot zijn. In de overeenkomst met betrekking tot artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte is bepaald dat het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt voor horeca volgens een bepaalde (franchise)formule. Onder die voorwaarde is ook toestemming voor onderverhuur gegeven. Na enige tijd blijkt het karakter van de lunchroom wezenlijk gewijzigd. Het gerechtshof te Amsterdam achtte deze wijziging van de bestemming van het gehuurde in haar arrest van 17 december 2013 ( ECLI:NL:GHAMS:2013:4913 ) een gerechtvaardigde grond voor ontbinding van de huurovereenkomst. De overeenkomst kon dus met de huurder worden ontbonden wegens het gewijzigd gebruik van het gehuurde door de onderhuurder. Er is geen sprake van misbruik van het recht om als verhuurder te bepalen welke vorm van exploitatie in het gehuurde wordt aanvaard.

De huurder mag dus niet afwijken van een contractueel overeengekomen bestemming zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Als de huurder dit toch doet dan is er een aanzienlijke kans dat de door de verhuurder gevorderde ontbinding wordt toegewezen. Dit gebeurde ook de huurder die in de Markthal te Rotterdam een versunit had gehuurd, die gedurende de huurperiode conform de huurovereenkomst uitsluitend mocht worden gebruikt als winkelruimte conform 7:290 BW voor de verkoop van halal vlees en vleeswaren en halal traiteurartikelen conform de slagerijformule 010 Braderij.
De assortimentsomschrijving gaf een duidelijke verhouding van hetgeen is overeengekomen:
Hoofdassortiment 80% - Halal vlees, vleeswaren en traiteursartikelen;
Nevenassortiment 20% - Aan de halalslagerij verwante artikelen;
Uitgesloten - Horeca activiteiten en verkoop van koude en warme dranken;
Het assortiment dient hier op aan te sluiten en horeca is uitgesloten.
De huurder had in strijd met de voorwaarden desondanks in het gehuurde gebruikt voor horeca-activiteiten.
De huurder was door de verhuurder aangeschreven om alsnog aan de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst te voldoen.
In deze procedure was door de huurder gesteld dat het exploiteren van versunits zonder de verkoop van broodjes en andere producten in het huidige concept van de Markthal financieel niet haalbaar was. Veel huurders van versunits waren volgens de huurder om die reden al uit de Markthal vertrokken. Ook in de media en de Rotterdamse politiek werd hier volgens de huurder aandacht aan besteed. Stichting COM wil het oorspronkelijke concept van de Markthal als versmarkt en de daardoor bij de unithuurders ontstane problemen bij de verhuurder onder de aandacht brengen. Door het verhuren van een mislukt en niet realiseerbaar concept schiet de verhuurder jegens de huurder ernstig tekort. In de Markthal komt steeds meer horeca. Het publiek in de Markthal komt niet voor verse boodschappen, maar voor de beleving en gaat voor verse boodschappen naar de onder de Markthal gelegen Albert Heijn.
De verhuurder stelde dat zij het concept van de Markthal wil bewaken en handhaven en dat zij daarom optreedt tegen ondernemers die horeca-activiteiten ontplooien waar dat niet is toegestaan. Zo wil zij voorkomen dat de Markthal van vershal een horecahal dreigt te worden.
De kantonrechter te Rotterdam oordeelde in haar vonnis van 25 november 2016 ECLI:NL:RBROT:2016:9091 dat gelet op de door partijen getekende huurovereenkomst met de bijbehorende stukken er geen enkel misverstand kan bestaan over de vraag wat de bestemming van het gehuurde moet zijn. Dat is een halal slagerij, met een nevenassortiment (maximaal 20%) van aanverwante traiteurartikelen. Horeca-activiteiten worden uitdrukkelijk uitgesloten. Daarmee hebben partijen beoogd dat in het gehuurde uitsluitend verse producten zouden worden verkocht en er geen horeca-activiteit zou zijn.
Volgens de rechter is de getekende overeenkomst en de bestemming in het gehuurde volkomen in overeenstemming met het concept van de Markthal, die is opgezet als een markthal waar een gevarieerd aanbod moet zijn van verse producten. Daarnaast is, zo blijkt uit het concept van de Markthal, ook ruimte gecreëerd voor horeca, met name in de zijkanten van het gebouw, maar ook in of op verschillende van de units op de marktvloer. In het vonnis wordt het concept van de Markthal besproken.
De kantonrechter stelde, op basis van zijn bezoek aan het gehuurde, vast dat het gehuurde niet de uitstraling heeft die van een slagerij mag worden verwacht. Er was sprake van een zeer beperkt assortiment van vleesproducten. Er was wel een ruim assortiment van vleesproducten die werden aangeboden om ter plaatse klaar te maken en op te eten. Het ging om diverse soorten hamburgers, worstjes, gemarineerde kipfilet, rib-eye en lamskoteletten die, zo bleek uit de bordjes bij deze producten, werden aangeboden met (lavas)-brood en salade. De presentatie in de vitrine oogde, zo oordeelde de kantonrechter, als een horecazaak en niet als een slagerij. Boven het gehuurde hing een bord met de aanduiding: Butcher en Trattoria met daarnaast aan twee kanten de slogan: ”best burger in town”.
Door de bezichtiging was het de kantonrechter volstrekt duidelijk geworden dat de huurder in het gehuurde geen slagerij exploiteert, maar vrijwel uitsluitend een horecagelegenheid.
De kantonrechter kwam op grond van het voorgaande tot het oordeel dat de huurder handelde in strijd met de bestemmingsbepaling in de huurovereenkomst. Het gehuurde was, vrijwel, uitsluitend een horecazaak en oogt op geen enkele wijze als een halalslagerij. De rechter oordeelde dat de tekortkoming voldoende ernstig is om de huurovereenkomst te ontbinden. In deze zaak kwam het Mededingingsrecht niet aan de orde. Dit zou de huurder wellicht ook niet helpen. In het hoofdstuk Huur en mededinging heb ik uitgebreid beschreven dat volgens de toelichting op het Besluit vrijstelling branchebeschermingsovereenkomsten de verhuurder de eerste zes jaar na het starten van een nieuw winkelcentrum branchebeschermingsovereenkomsten mogen sluiten als die ertoe kunnen bijdragen dat er op nieuwe locaties nieuwe winkelcentra met een gevarieerd winkelaanbod tot stand komen. Hiermee komt een billijk aandeel van de voordelen van de branchebescherming ten goede aan de gebruikers. Deze clausules worden dus ten behoeve van de huurders opgenomen. Een huurder moet immers doorgaans aanzienlijke investeringen doen en grote risico’s accepteren om publiek te trekken. Een huurder wenst daarom enige tijd te hebben om deze investeringen terug te verdienen. De huurder die zich in een dergelijk winkelcentrum wenst te vestigen en tegen een dergelijke clausule aanloopt, zal hier vermoedelijk anders over denken.

Dat de huurder gerede kans loopt om bij wijziging van de bestemmig van het gehuurde in kortgeding te worden ontruimd uit het gehuurde vooruitlopend op een ontbindingsprocedure blijkt uit het arrest van het hof van 22 december 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:5522. Het gehuurde was verhuurd met de volgende bestemming: "de verkoop van dames- en herenmode, schoenen, tassen, accessoires, en aanverwante artikelen". De huurder had wegens naar zijn zeggen zware terugval in de verkoop van jassen besloten zijn assortiment te veranderen. Het assortiment en/of de bestemming van het gehuurde werd gewijzigd in een ‘mobile repair’ en de verkoop van telefoonhoesjes en andere ‘mobile phone accessories’, souvenirs, waterpijpen en ‘hover-boards’. Naar het oordeel van het hof is het gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde een zodanig ernstige tekortkoming dat de bodemrechter naar alle waarschijnlijkheid reeds op die grond de huurovereenkomst zal ontbinden. Een terme de grâce om in de gelegenheid gesteld te worden de huurachterstand te voldoen, voor zover daar al aanleiding voor zou zijn, neemt die grond voor ontbinding niet weg en bij die terme de grâce hebben de huurders dan ook geen belang, ook niet in hoger beroep. Uit dit arrest blijkt ook dat een beroep op de terme de grâce alleen effect heeft bij het tekortschieten dat door de huurder nog kan worden tenietgedaan, zoals betaling van een huurachterstand.

In de jurisprudentie wordt overwegend geoordeeld dat de aard van de hennepteelt zodanig risicoverhogend is dat dit ontbinding van de huurovereenkomst doorgaans rechtvaardigt. Daarbij lijkt voor deze activiteit niet meer zo zeer de omvang van die activiteit te worden getoetst. In deze lijn ligt ook de uitspraak vervat in het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 28 september 2004 ( LJN: AR7499, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0300979/HE ), waarin het Hof in rechtsoverweging 4.6 en 4.7 besliste dat het voor het toerekenbaar tekortschieten niet van belang is of de hennepkwekerij zich in de woning of in een schuur op het perceel van het gehuurde bevindt. Voor het tekortschieten is volgens het Hof voldoende dat de huurder door het aanwezig hebben van een hennepkwekerij op het van verhuurder gehuurde perceel de mogelijkheid heeft geschapen dat de verhuurder en/of derden daarvan nadeel zouden ondervinden. Niet relevant is dat dergelijk nadeel zich niet heeft gerealiseerd, zoals ook niet relevant is of omwonenden al dan niet hebben geklaagd over overlast.

2.a. Het gastouderschap in een huurwoning

Het gastouderschap is een vorm van kinderopvang in een huiselijke omgeving. De gemeente waarin het gehuurde is gelegen definieert als bedrijfsmatige kinderopvang veelal de volgende activiteiten: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en instellingen voor buitenschoolse- en 24-uursopvang.
Doorgaans wordt een gastouderschap in de zin van het bestemmingsplan van de gemeente niet als bedrijfsmatige activiteit gezien. Dit wordt als volgt beschreven. Bij oppas aan huis of een gastouder die één of meerdere kinderen in de eigen woning opvangt en verzorgt gaat het niet om bedrijfsmatige kinderopvang. Bij het opvangen van één of meerdere kinderen aan huis wordt gebruik gemaakt van de reeds aanwezige voorzieningen in de woning (woonkamer, logeer/slaapkamer, toiletvoorzieningen). Er hoeft geen aparte ruimte te worden gereserveerd en de woning behoeft geen aanpassingen. De functie en het gebruik worden niet anders dan gewoon wonen. Ook deze vorm van kinderopvang heeft gevolgen voor de directe omgeving. Het halen en brengen van de kinderen veroorzaakt extra verkeersbewegingen en parkeerdruk. Bovendien bestaat er kans op geluidsoverlast. Daarom wordt voor het aantal kinderen dat mag worden opgevangen een maximum gesteld van vier. In deze vorm wordt kinderopvang als passend binnen de woonbestemming gezien. Een huurder hoeft in dit kader van invulling van het gebruik van het gehuurde geen wijziging van de woonbestemming bij de gemeente te vragen.
Voor het huurrecht ligt dit anders. Als de woonruimte uitdrukkelijk de bestemming woonruimte heeft gekregen, dan dient de woonruimte als woonruimte gebruikt te worden. Ook hier geldt zoals voor zoveel onderwerpen op het gebied van het huurrecht, dat gebruik van de woonruimte voor hobbymatige doeleinden wel is toegestaan en dat bedrijfsmatig gebruik van de woning in combinatie met woondoeleinde ook is toegestaan als dit de woning maar niet extra belast en/of overlast door dit gebruik ontstaat. Thuiswerken kan daarom nog steeds onder het begrip ‘wonen’ vallen. De aard van de bedrijvigheid van de uitgevoerde activiteit en de gevolgen daarvan zijn maatgevend. Zo lijkt het mij niet in strijd met de woonbestemming dat de huurder een bedrijfsmatige boekhouding voor derden voert (zonder personeel) en werkzaamheden als webdesigner verricht in de woning zolang dit niet tot overmatig zakelijk bezoek leidt. Als een webdesigner zijn opdrachten via de mail ontvangt is er immers weinig verschil tussen de persoon die uren op een plek in het huis zit te gamen. Het moet wel duidelijk zijn dat het bedrijfsmatig gebruik dat met bovengemelde restricties wordt uitgevoerd in de gehuurde woning,ondergeschikt is aan de permanente bewoning van de woning door de huurder. In dezelfde zin luidt ook het standpunt van mr P.G.A. van der Sanden (Nieuwsbrief Huurrecht@actueel 2015-02 van SDU-uitgevers).

Het gastouderschap betreft een (bedrijfsmatige) activiteit die niet valt binnen het beperkte begrip van de woonbestemming als omschreven in de meeste huurcontracten als er sprake is van dagelijkse opvang van verschillende kinderen die niet tot de kring van de familie behoren. Opvang van buurkinderen lijkt mij ook toegestaan zolang er niet sprake is van kinderopvang in de zin van vrije beroepsuitoefening. Kinderopvang in de woning in de zin van vrije beroepsuitoefening valt doorgaans buiten de overeengekomen bestemming van het gebruik van het gehuurde als woonbestemming en zal daarom in strijd zijn met het gestelde in artikel 7:214 BW over het overeengekomen gebruik van het gehuurde. Verhuurders van sociale huurwoningen zijn tegen uitvoering van het (bedrijfsmatig) gastouderschap in de woning. Zij achten het niet correct als mensen winst maken door te werken in of vanuit hun huurwoning. Daarnaast verwachten zij het risico op overlast voor andere bewoners als er klanten aan huis ontvangen worden reëel aanwezig.
De huurder doet er goed aan de verhuurder voor het bedrijfsmatig opvangen van kinderen toestemming te vragen. Een oma, die als gastouder van haar kleinkinderen optreedt, valt binnen de woonbestemming van het gehuurde. Er moet daarom altijd gekeken worden naar de invulling, die de huurder aan het gastouderschap geeft. Zo zal de ene vorm van gastouderschap wel toegestaan zijn en de andere wijze van uitvoering van het gastouderschap niet zijn toegestaan. Het omslagpunt tussen het gebruik van de woning voor bedrijfsdoeleinden, waarbij het woonaspect een overwegende rol blijft spelen en het gebruik van de woning waarbij het bedrijfsmatig gebruik de overwegende factor is, zal in sommige gevallen niet duidelijk zijn. De huurder dient zich wel te realiseren dat hij in deze discussie duidelijk zal dienen te maken dat het van de woonbestemming afwijkende gebruik past binnen de overeengekomen. De huurder heeft hierin een taak. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de huurder naast een overeengekomen gebruik de woning zonder meer voor andere doeleinden kan gebruiken. Deze aanvullende werkzaamheden zijn wel toegestaan, zolang deze vallen binnen de overeengekomen (woon)bestemming die de huurder is overeengekomen.

De huurder handelt niet in strijd met de woonbestemming als er op het gehuurde een eenmanszaak wordt ingeschreven zonder het gehuurde bedrijfsmatig te gebruiken. De rechtbank Midden Nederland was daarom in haar vonnis van 9 maart 2016 ( ECLI:NL:RBMNE:2016:5104 ) van oordeel dat de verhuurder moest dulden dat de huurder haar eenmanszaak op het adres van het gehuurde inschreef. De huurder gaf trainingen in gebarentaal als freelancer op inhuurbasis. De trainingen vonden plaats bij instellingen of bij cliënten thuis. De eenmanszaak was per 2 juni 2014 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, op het adres van de woning waar de huurder een woonruimte huurde.
De kantonrechter was van oordeel dat de hiervoor genoemde bedrijfsactiviteiten niet vallen buiten het in de huurovereenkomst beschreven gebruik. Ook als zakelijke post wordt ontvangen en als zakelijke e-mails worden verstuurd en ontvangen is nog steeds sprake van ‘wonen’ in de zin van die huurovereenkomst. Daarbij was van belang dat die activiteiten gelet op de aard van haar werkzaamheden relatief gezien beperkt zullen zijn. De huurder hield zich dus aan de in de huurovereenkomst vastgelegde bestemming en zij gedroeg zich als een goed huurder. Dat zij haar eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel had ingeschreven was voor deze beoordeling niet van belang: waar het om ging was wat de huurder in de woonruimte doet en of dat is aan te merken als ‘wonen’. Er was voor de huurder daarom ook geen verplichting om die inschrijving aan de verhuurder te melden.

2.b. Short stay in een (sociale)huurwoning

Met short stay wordt bedoeld het verhuren van woonruimte gedurende één of twee dagen aan toeristen die een bepaalde stad willen bezoeken waarin het gehuurde is gelegen.
Short stay wordt ook als alternatief voor het boeken van hotelruimte gezien. Voor de mensen die van deze ruimte gebruik maken is het huren van een tijdelijke woning in een mooie stad vaak extra leuk,omdat er een korte termijn gebruik gemaakt kan worden van tijdelijke huisvesting gelegen op een unieke locatie.
Huurders van deze woonruimte die op deze wijze wensen onder te verhuren plaatsen vaak hun woning op websites, die in short stay zijn gespecialiseerd. Op deze sites wordt vaak een historie van verhuring, dan wel een beoordeling van de verhuurde woning gegeven.

Mensen realiseren zich niet altijd dat dit een vorm van onderverhuring is die doorgaans in het huurcontract is verboden. Daarnaast verdienen de huurders met deze verhuring vaak een redelijke vergoeding. Verhuurders van sociale huurwoningen maken ook bezwaar tegen het maken van een verdienmodel van een sociale huurwoning.

Volgens minister Blok hebben woningcorporaties de wettelijke taak om mensen met een laag inkomen te voorzien van passende huisvesting. Om te kunnen voorzien in deze taak hebben zij instrumenten tot hun beschikking, waarmee ze daar waar dat nodig is een lagere huurprijs kunnen vragen dan marktconform. De huurders van deze woningen profiteren van een lage huurprijs van sociale woningen. Daarom ligt het niet in de rede om deze woningen voor toeristische verhuurdoeleinden te gebruiken. Hij vindt het dan ook niet passend als een woningcorporatie in zijn beleid de mogelijkheden biedt om sociale huurwoningen voor toeristische verhuurdoeleinden in te zetten (Zie kamerbrief van Minister Blok van 7 juli 2016 over het mogelijke toestaan door woningcorporaties van verhuring door huurders via Airbnb).

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft in haar vonnis van 22 oktober 2014 ( ECLI:NL:RBAMS:2014:7231) een zaak moeten beoordelen over een short stay verhuring door de huurder van geliberaliseerde woonruimte. De huurder had in strijd met een overeengekomen beding dat het gehuurde niet aan derden in gebruik mag worden gegeven de woning desondanks voor short stay gebruikt.

De verhuurder vorderde in kort geding ontruiming van het gehuurde vooruitlopend op een bodemprocedure (in een kort geding kan geen ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd). De rechter oordeelde over het punt van short stay verhuring het volgende: onderverhuur is – behoudens toestemming van de verhuurder, welke in onderhavig geval niet aannemelijk is geworden – in strijd met de artikelen 1.1 en 1.3 van de algemene bepalingen behorend bij de huurovereenkomst. In zoverre is sprake van een tekortkoming aan de zijde van de huurder. Nu het commerciële, telkens kortdurende verhuur aan toeristen betreft, waarvoor de huurder een in vergelijking met de feitelijke huurprijs (zeer) hoge huurprijs in rekening brengt, kwalificeert de onderverhuur als een zodanige tekortkoming dat voorshands geoordeeld wordt dat deze tekortkoming in een bodemprocedure zal leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Het is dan ook gerechtvaardigd om op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van de voorziening zoals gevorderd.

De rechter heeft hierbij niet eens betrokken dat hier ook sprake kan zijn van een bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde. In de dagvaarding is dat punt kennelijk niet eens ter sprake gebracht. Dit zou ook een punt van bezwaar geweest kunnen zijn. De rechter maakt wel een opmerking over de verdiencapaciteit van de huurder met deze woning. De rechtstreekse reden om de woning te kunnen ontruimen is gelegen in het feit dat de huurder de woning in strijd met de overeengekomen bedingen in het huurcontract aan derden in gebruik heeft gegeven.

Dit moet voor huurders een waarschuwing zijn. Het is een enorm risico om een woning op deze wijze te exploiteren. Het lange termijn resultaat (ontruiming) zal het korte termijn resultaat (enige extra verdiensten) immers volledig teniet doen.

De rechtbank te Rotterdam was in haar vonnis van 6 november 2015 ( ECLI:NL:RBROT:2015:7899 ) van mening dat de verhuring van een gedeelte van de sociale woonruimte door een huurster geen reden was om de huurovereenkomst te ontbinden. In het huurcontract was verboden het gehuurde aan derden in gebruik te geven. Huurster huurde reeds 21 jaar de woning. Huurster had gedurende de periode 19 januari 2014 tot 8 december 2014 delen van haar sociale huurwoning via Airbnb verhuurd aan 42 verschillende huurders. De verhuurde perioden beliepen maximaal een week. Huurster bewoonde gedurende de perioden van verhuring zelf ook de woning. Er was geen sprake van overlast De rechter was van oordeel dat de huurder in strijd met het verbod een deel van de woning aan derden in gebruik had gegeven. Er was daarom sprake van een tekortkoming zijdens de huurder. De verhuur van (huur)woningen via een website als Airbnb is echter naar het oordeel van de rechter een nieuw fenomeen, dat in zoverre afwijkt van het klassieke beeld van onderverhuur dat in beginsel slechts sprake is van kortstondige onderverhuurperiodes aan (voornamelijk) toeristen, die elders hun hoofdverblijf hebben, in tegenstelling tot het voor langere tijd onderverhuren aan woningzoekende derden. De bezwaren tegen beide soorten van onderverhuur lopen dan ook uiteen. Het verbod in de algemene bepalingen uit 1994 kan geacht worden tegen de klassieke wijze van onderverhuur gericht te zijn. Dit roept de vraag op in hoeverre het voor huurders ogenblikkelijk duidelijk moet zijn dat ook verhuur via Airbnb onder het verbod van onderverhuur valt en dat dit tot ontbinding van de huurovereenkomst kan leiden. Daarnaast is het belang van verhuurders om deze verhuur tegen te gaan, gelet op de maatschappelijke discussie daarover en de (beperkte maar) uiteenlopende jurisprudentie over dit onderwerp, niet zonder meer gegeven. Dat is anders ingeval de huurder zijn hoofdverblijf verplaatst ten gunste van de onderverhuur van de volledige huurwoning. Door die handelwijze wordt een sociale huurwoning gebruikt door een derde partij die daarvoor niet op de juiste wijze in aanmerking is gekomen. De huurwoning wordt daardoor onttrokken aan de sociale woningmarkt. Van die situatie is in casu geen sprake, nu huurster haar hoofdverblijf in de woning heeft behouden gedurende de verhuurperiodes. Het enkele belang dat huurders niet behoren te profiteren van sociale huurwoningen is in de omstandigheden van het geval onvoldoende om ontbinding van de reeds 21 jaar durende huurovereenkomst te rechtvaardigen (zie rechtsoverweging 3.15). Voor dat oordeel weegt zwaar dat van eerdere voorlichting van verhuurster aan haar huurders over haar standpunt ten aanzien van verhuur via Airbnb of vergelijkbare websites niet is gebleken, terwijl huurster direct na de eerste aanzegging van verhuurster haar verhuuractiviteiten heeft gestaakt.
De kantonrechter merkt ten overvloede op dat naarmate in de publieke berichtgeving duidelijker wordt dat sociale verhuurders deze wijze van onderverhuur via Airbnb of vergelijkbare sites niet aanvaarden en dat zij bij inbreuk ontbinding van de huurovereenkomst nastreven, of indien zij huurders daarover hebben geïnformeerd, de waardering van de aard of omvang van de inbreuk anders kan uitpakken. Ook in deze uitspraak ontkwam de huurder op het nippertje aan een ontbinding van de overeenkomst. Als de huurder nogmaals in strijd met het huurcontract tot verhuring overgaat, dan zou deze rechter ook tot ontbinding overgaan, omdat het de huurder nu duidelijk moet zijn geworden dat deze wijze van gebruik van de woning niet door de verhuurder wordt geaccepteerd.

De huurster die haar geliberaliseerde woning via de website Airbnb vier maal had verhuurd kroop door het oog van de naald toen de verhuurder in kortgeding ontruiming van de woning vorderde. De vordering werd door de voorzieningenrechter te Amsterdam in haar vonnis van 26 mei 2015 ( ECLI:NL:RBAMS:2015:3903 ) afgewezen. De huurster was zelf bij drie verhuringen in de woning blijven wonen. Bij één verhuring was zij één nacht elders gaan slapen. De rechter achtte de tekortkoming niet ernstig genoeg om ontbinding in een bodemprocedure te kunnen rechtvaardigen. De rechter wilde dus niet in kortgeding de ontruiming vooruitlopend op een beslissing in een bodemprocedure uitspreken, omdat hij ontbinding van de overeenkomst in een bodemprocedure niet aannemelijk achtte. De rechter was van oordeel dat de maatschappelijke ontwikkeling van Airbnb verhuring nog niet geheel was uitgekristalliseerd. Een andere woningcorporatie in Amsterdam (De Key) had zich immers de open vraag gesteld of deze vorm van gedeeltelijke onderverhuring wel zo onwenselijk was. Verder had de verhuurder over deze nieuwe ontwikkeling van het gebruik van de woning geen voorlichting aan de huurders verstrekt. De verhuurder had daarmee de grenzen van het gebruik van de woning op deze wijze niet voldoende duidelijk gemaakt. De rechter vond de tekortkoming daarom onvoldoende om ontruiming in kortgeding uit te spreken. Minister Blok heeft zich in een kamerbrief van 7 juli 2016 negatief uitgelaten over de wenselijkheid van verhuring via Airbnb door huurders van sociale woonruimte. De minister is daarom van mening dat woningcorporaties de wettelijke taak hebben om mensen met een laag inkomen te voorzien van passende huisvesting. Om te kunnen voorzien in deze taak hebben zij instrumenten tot hun beschikking, waarmee ze daar waar dat nodig is een lagere huurprijs kunnen vragen dan marktconform. De huurders van deze woningen profiteren van een lage huurprijs van sociale woningen. Daarom ligt het niet in de rede om deze woningen voor toeristische verhuurdoeleinden te gebruiken. Ik vind het dan ook niet passend indien een woningcorporatie in zijn beleid de mogelijkheden biedt om sociale huurwoningen voor toeristische verhuurdoeleinden in te zetten.
Tegenwoordig hebben veel verhuurders al wel informatie over deze vorm van gebruik op hun website gepubliceerd. Hierbij wordt uitdrukkelijk te kennen gegeven dat deze vorm van gebruik niet wordt toegestaan. Tegenwoordig zou deze zaak in een soortgelijk geval voor de huurder dus slechter af kunnen lopen.

De rechtbank te Amsterdam oordeelde in haar vonnis van 30 mei 2016 ( ECLI:NL:RBAMS:2016:3568) eveneens dat de tekortkoming bestaande uit de verhuring van een sociale huurwoning via de site Airbnb door de huurder onvoldoende ernstig was om tot ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst over te gaan. De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde werd daarom niet toegewezen. Ook hier was sprake van een gesloten huurovereenkomst met de gebruikelijke bedingen waarin onderverhuring van het gehuurde en/of ingebruikgeving van het gehuurde was verboden.
Van omwonenden had de verhuurder klachten ontvangen met betrekking tot overlast die wordt ondervonden van de toeristen waar de huurder het gehuurde aan in gebruik heeft gegeven. Daardoor handelde de huurder in strijd met de verplichtingen uit de huurovereenkomst.
De huurder heeft als verweer aangevoerd dat zij niet wist dat dit niet was toegestaan. Verder stelde de huurder dat zij bij de eerste brief van de verhuurder de vakantieverhuur direct had gestaakt. Verder stelde de huurder als verweer dat van een klassieke wijze van onderverhuur als bedoeld in de algemene voorwaarden dan wel van bedrijfsmatige verhuur geen sprake was. Er was enkel sprake geweest van kortstondige verhuurperioden aan toeristen. De toeristen hadden hun hoofdverblijf in het land van herkomst en de huurder had en heeft haar hoofdverblijf in het gehuurde. Wanneer de woning werd verhuurd, verbleef de huurder op zolder waar zij een slaapkamer heeft. Er kon volgens de huurder dan ook niet gesproken worden van een overtreding van artikel 1.3 van de algemene bepalingen, aangezien dit artikel niet ziet op een verbod op vakantieverhuur aan toeristen.
De rechter stelde vast dat de huurder het gehuurde gemiddeld eenmaal per maand via de website Airbnb had onderverhuurd aan toeristen. Daarmee had de huurder in strijd gehandeld met de huurovereenkomst en de algemene bepalingen en stond vast dat zij was tekortgeschoten door zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde onder te verhuren aan derden.
De rechter achtte het aannemelijk dat de huurder zich tot de ontvangst van de brief van de verhuurder van 1 september 2015 niet heeft gerealiseerd dat onderverhuur via de website Airbnb contractueel niet was toegestaan, mede doordat veel van haar vrienden op dezelfde wijze hun woning onderverhuurden aan derden en deze wijze van ingebruikgeving afwijkt van de klassieke wijze van onderverhuur.
Ook achtte de rechter het van belang dat de huurder het gehuurde ten tijde van de onderverhuur zelf is blijven bewonen en in het gehuurde haar hoofdverblijf heeft gehouden zodat geen sprake is geweest van onttrekking van de woning aan de woningmarkt.
In dit verband werd de maatschappelijke discussie over verhuring via Airbnb, waarover ook door de kantonrechter te Rotterdam is geoordeeld in haar vonnis van 6 november 2015 ( ECLI:NL:RBROT:2015:7899 ), in dit vonnis betrokken. Al met al leverde deze verhuring onvoldoende tekortschieten op om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.

2.c. Short stay in een geliberaliseerde woonruimte

Ook bij verhuring van geliberaliseerde woonruimte kan de huurder in strijd met het huurcontract handelen door de woning via de site Airbnb te verhuren. In eerste aanleg was een in kortgeding gevorderde ontruiming van de woonruimte afgewezen, doch in hoger beroep was het gerechtshof te Amsterdam in haar arrest van 17 januari 2017 ( ECLI:NL:GHAMS:2017:153 ) van oordeel dat onder de geschetste omstandigheden ontruiming toch was toegestaan. De huurder had, door de woning onder te verhuren, zowel in strijd met de huurovereenkomst gehandeld, als overlast veroorzaakt voor andere appartementseigenaars en in strijd gehandeld met regels van de Vereniging van eigenaren.
Hoewel er maar vier beoordelingen door huurders waren gegeven, werd door het hof toch aangenomen dat het aantal verhuringen nog aanmerkelijk hoger is geweest dan door de huurder was gesteld. In de procedure was door de huurder al erkend dat het aantal verhuringen ook zes of zeven keer kon zijn geweest. Aangezien de huurder in hoger beroep geen nauwkeurige mededeling heeft gedaan over het aantal keren dat hij heeft verhuurd, achtte het hof daarom aannemelijk dat de huurder de woning aanmerkelijk vaker dan vier keer heeft verhuurd.
Verder was van belang dat de verhuurder de huurder een waarschuwing had gegeven enn dat de huurder ondanks deze waarschuwing toch met verhuring door was gegaan.
Verder was van belang dat de onderverhuring door de huurder in strijd was met het reglement van splitsing van de VVE en dat de verhuurder daardoor jegens zijn mede-eigenaren toerekenbaar tekortschoot. De huurder had dit onvoldoende bestreden. De verhuurder had in deze procedure gesteld dat naast overlast door onderverhuring ook uitdrukkelijk aan de orde is gesteld dat de onderverhuur in strijd was met de regels van de VVE.
Het hof achtte voldoende aannemelijk dat door de onderverhuring overlast is ontstaan bij de overige eigenaren/bewoners van het pand. Door de onderhuring handelde de huurder, maar ook de verhuurder, in strijd met de regels van de VVE, terwijl een lid van de VVE de verhuurder daar ook uitdrukkelijk op heeft aangesproken. Nadat de huurder in 2014 door de verhuurder was gewaarschuwd, was hij doorgegaan met onderverhuring. Het hof tekende bij die overweging aan dat onderverhuur zonder voorafgaande waarschuwing ook reeds een ernstige tekortkoming zou opleveren.
Het hof achtte spoedeisend belang voor de ontruiming aanwezig. Het kende een groot gewicht toe aan het belang van de verhuurder om zeker te stellen dat hij zelf niet langer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de VVE en de overige eigenaren/bewoners. Hetzelfde gold voor het belang (en de verplichting) van de verhuurder om te voorkomen dat onderhuurders van de huurder aan deze eigenaren/bewoners overlast verschaffen. De vordering tot ontruiming werd daarom toegewezen.

In zaken waarbij ontbinding was toegewezen, ging het veelal om langdurige verhuring van de gehele woning, waarbij een sterk commercieel motief was betrokken en waarbij ook overlast was betrokken. Als het gaat om verhuring van slechts een gedeelte van de woning zonder veel commercieel gewin, dan wordt ontbinding vaak niet toegewezen. Het valt op dat er eenaanzienlijk aantal uitspraken zijn gewezen waarin de ontbinding van de overeenkomst niet werd toegewezen. Dit kan echter snel veranderen als dit maatschappelijke fenomeen is ingeburgerd en het alle huurders duidelijk is dat het tijdelijk verhuren van woonruimte volgens de formule van AIRNB ook niet is toegestaan. Er blijft immers sprake van het geheel of gedeeltelijk in gebruik geven van een woning aan derden en dat is doorgaans contractueel uitgesloten. Gezien het feit dat de regeling van artikel 7:244 BW uitdrukkelijk van regelend recht is, zal de rechtszekerheid geboden zijn bij een duidelijke lijn voor wat betreft het doorbreken van dit verbod en lijkt het mij voor de rechtszekerheid van belang dat ontbinding van de overeenkomst overwegend mogelijk is als de huurder welbewust in strijd met de contractuele afspraken toch tot gehele of gedeeltelijke verhuring van de woning overgaat.

2.1. Het ongebruikt laten van gehuurde ruimte>>

Bedrijfsruimte
In de uitspraak van 15 juli 2005 heeft het Hof te 's-Gravenhage beslist LJN: AU1875, gerechtshof 's-Gravenhage, 04/534 dat de verhuurder de huurovereenkomst niet buitengerechtelijk kon ontbinden. (zie het onderdeel "buitengerechtelijke ontbinding" op deze pagina). De casus die tot deze uitspraak heeft geleid luidde als volgt. De exploitatie van het gehuurde werd door de gemeente Rotterdam een jaar stil gelegd vanwege overtreding van de Opiumwet. Na deze periode deed de verhuurder beroep op buitengerechtelijke ontbinding (het gehuurde was overigens nog gesloten, omdat de drankvergunning nog niet in orde was). Het hof was daarom van mening (zie rechtsoverweging 4.3) dat nu de inrichting niet meer was gesloten op grond van het besluit van de burgemeester, zodat deze inmiddels geëindigde sluiting niet meer als grond kon dienen voor een buitengerechtelijke ontbinding op basis van artikel 7A:1597 BW (oud).
Deze afwijzing van de buitengerechtelijke ontbinding mocht de huurder niet baten nu het hof van mening was dat de lange periode (twee jaar) dat de huurder het gehuurde niet exploiteerde (in het huurreglement stond vermeld dat de huurder het gehuurde conform haar bestemming als een goed huurder zal gebruiken) wel een reden was om de huurovereenkomst binnen deze procedure te ontbinden. De huurder vermeldde in zijn pleidooi dat hem geen verwijt kon worden gemaakt. Het hof overwoog dat voor ontbinding van de overeenkomst toerekenbaarheid niet was vereist. Wel diende te worden onderzocht of de tekortkoming van voldoende ernst was om tot ontbinding over te gaan. Het hof achtte een niet exploiteren van de bedrijfsruimte zoals hier het geval was - inmiddels is de termijn van het niet gebruiken opgelopen tot drie en een half jaar - bepaald niet een tekortkoming van weinig ernstige aard. Huurder heeft zich daarmee niet als een goed huurder gedragen (zie rechtsoverweging 5.4). De ontbinding was gerechtvaardigd, ook al brengt dit een verlies aan investeringen voor de huurder met zich mee en zal de huurder in de toekomst in het gehuurde geen café meer exploiteren. Met name is hierbij van belang dat partijen een bepaald gebruik contractueel waren overeengekomen. Het niet gebruiken van het gehuurde hoeft niet altijd noodzakerlijkerwijs een tekortkoming op te leveren.

Het gerechtshof te Amsterdam oordeelde in haar arrest van 9 augustus 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:3230 dat de huurder van een sociale woonruimte niet zodanig te kort is geschoten dat dit in kortgeding ontruiming van de woning rechtvaardigde. De huurder gebruikte de woning niet gedurende een periode van circa vijf maanden per jaar. Het hof vond het onderzoek door de verhuurder onvoldoende om precies de periode vast te kunnen stellen dat de huurder van de woning jaarlijks geen gebruik maakte. Sommige buren hadden de huurder en zijn echtgenoot nog nooit samen gezien. In het huurcontract was geen verplichting tot het houden van een hoofdverblijf opgenomen. De energieleverancier had ook bevestigd dat het energieverbruik al jaren erg laag was ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het hof overwoog allereerst dat de verhuurder niets had gesteld waaruit bleek dat de huurder de woonruimte niet op zodanige wijze in gebruik had dat zij daarvoor de verantwoordelijkheid niet konden dragen. Er was bovendien onweersproken dat de kinderen van de huurder tijdens diens afwezigheid zorg droegen voor het onderhoud van de woonruimte.
De verhuurder had gedurende de procedure nog verklaard dat zij altijd wel als beleid heeft gehad om leegstand van sociale huurwoningen te bestrijden, maar dat er in januari 2014 een ingrijpende wijziging in de uitvoering van dit beleid is gekomen omdat er heel veel meldingen van woonfraude kwamen, dat dit beleid vanaf dat moment steviger is ingezet en is omgezet van passief naar proactief optreden en dat daaraan in het bewonersblad en op de website van de verhuurder aandacht is besteed, maar dat ter zake geen brieven of pamfletten naar de bewoners zijn gestuurd. Het hof is onder genoemde omstandigheden van oordeel dat voorshands niet aannemelijk is dat de huurder onvoldoende rekening heeft gehouden met het voornoemde belang van de verhuurder en aldus tekortgeschoten is in zijn op artikel 7:213 BW gebaseerde verplichting zich als goed huurder jegens de verhuurder te gedragen.
Als de verhuurder in het huurcontract een doorlopend gebruik van het gehuurde had opgenomen en/of haar beleid een onderdeel van de overeenkomst had laten zijn, dan had dit anders kunnen lopen. Ik wijs in dit verband nog op het arrest van het gerechtshof Arnhem van 11 oktober 2011 LJN: BT7633, Gerechtshof Arnhem, 200.079.888 , dat het mogelijk maakt de huurovereenkomst van een corporatiewoning te beëindigen als de sociale huurwoning door de huurder niet wordt bewoond. In het licht van dit arrest zou de verhuurder in een bodemprocedure wellicht kunnen slagen in een vordering tot huurbeëindiging als concreet duidelijk wordt gemaakt dat de huurder de woonruimte (vrijwel) niet gebruikt. In het hoofdstuk Positie van onderhuurder, onderdeel de bewijslastverdeling is onder meer gesteld dat van de huurder moet worden verlangd dat hij met klem van argumenten weerwerk levert tegen de stelling dat hij de woning niet (meer) zelf bewoont, maar deze gehoudenheid gaat niet verder dan de in het algemeen reeds uit het bewijsrecht voortvloeiende verplichting om voldoende nauwkeurig uiteen te zetten waarom de door de eiser aangedragen feiten en omstandigheden niet tot de gevolgtrekking nopen dat de overeenkomst niet wordt nageleefd. Deze redenering kan ook analoog worden toegepast in de procedure ter zake van de bewijspositie van de huurder betreffende de discussie over het ongebruikt laten van de woonruimte.

Hoofdverblijf woonruimte
Bovenstaande uitspraak moet worden bezien in het licht dat er geen algemene verplichting voor de huurder bestaat om het gehuurde te gebruiken. Deze verplichting kan wel contractueel worden vastgelegd.
De kantonrechter te Haarlem bevestigt dit standpunt ook in zijn vonnis van 3 september 2008 (LJN: BF0403, sector kanton rechtbank Haarlem, 374587/CV EXPL 08-2290 ). Hij stelde in rechtsoverweging 4 van dit vonnis dat noch in het contract noch in de toepasselijke algemene voorwaarden is vastgelegd dat de huurder verplicht is de woning te gebruiken als hoofdverblijf. In de algemene voorwaarden staat evenmin een dergelijke bepaling. Het beroep van de verhuurder op deze voorwaarden ter ondersteuning van de stelling dat de huurder zijn hoofdverblijf in de woning moet hebben, gaat volgens de rechter dan ook niet op.
Voor de huurder geldt op grond van artikel 7:213 BW aldus geen algemene verplichting om het gehuurde te gebruiken. De wetgever formuleert het gebruiksrecht van de huurder als volgt: “zoals een schuldeiser niet gehouden kan worden (…) van zijn rechten gebruik te maken (…) Maar een verplichting daartoe kan uit onderhavig artikel voortvloeien, in het bijzonder wanneer de waarde van de zaak bij niet-gebruik achteruit gaat. Men denke aan huur van een winkel die aldus goodwill verliest (…)”. In de jurisprudentie is aan dit begrip wel nadere invulling gegeven. Bij de beoordeling van de vraag of iemand in een bepaalde woning zijn hoofdverblijf houdt, spelen blijkens de jurisprudentie diverse, met name feitelijke, omstandigheden een rol, waaronder de feitelijke aanwezigheid van de huurder, het ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisregistratie, de plaats waar de huurder de nacht doorbrengt, de aanwezigheid van meubilair en aansluiting op voorzieningen en andere factoren. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of sprake is van hoofdverblijf of niet. Het is uiteraard wel raadzaam dat woningcorporaties aan hun huurders, liefst al bij het afsluiten van de huurovereenkomst, duidelijk aangeven wat zij onder goed huurderschap en onder hoofdverblijf verstaan, zodat huurders vooraf weten wanneer zij een opzeggings- of ontbindingsprocedure riskeren. (zie ook Hoofdverblijf, beantwoording kamervragen, brief 7 juli 2016 )
De huurder dient aldus een goed huisvader voor het gehuurde te zorgen. Door het ongebruikt laten van het pand mag bijvoorbeeld de waarde van het pand niet achteruit gaan. Als het gehuurde bijvoorbeeld in waarde daalt of beschadigd raakt (kraakrisico) door het ongebruikt laten van het pand, dan kan de huurder wel worden verplicht om het gehuurde als hoofdverblijf te gebruiken. De kosten van het ontruimen van krakers kunnen dan ook op de huurder worden verhaald. Ook voor bedrijfsruimte geldt dat de huurder kan worden gehouden gebruik van het gehuurde te maken.

In een door de Hoge Raad behandelde zaak ging het om het verplaatsen van het hoofdverblijf door de huurder en onderverhuring van het gehuurde door de huurder. In de uitspraak van de Hoge Raad van 13 juli 2012 werd de klacht geacht niet te kunnen leiden tot cassatie (LJN: BW7480, Hoge Raad, 11/01987 ).
In deze kwestie had een huurder het gehuurde onderverhuurd en zijn hoofdverblijf buiten het gehuurde verplaatst. In de huurovereenkomst stond de volgende bepaling vermeld.
"Voor het onderverhuren of in gebruik geven van een gedeelte van het gehuurde zal verhuurster die toestemming geven mits huurder zelf het gehuurde als hoofdverblijf heeft en er geen sprake is van overbewoning waardoor verhuurster schade zou kunnen lijden".
Bij een onderzoek door de verhuurder is vastgesteld dat niet de huurder, maar zijn zoon in het gehuurde woonde. De huurder heeft zich enige maanden voor dit onderzoek eerder bij de gemeentelijke basisadministratie Rotterdam uit laten schrijven waar het gehuurde gevestigd was en zich (daarna) laten inschrijven in het bevolkingsregister van een gemeente in België.
Het hof stelde bij arrest van 23 november 2010 vast dat de huurder vanaf datum uitschrijving uit het gehuurde (gedurende enige tijd) zijn hoofdverblijf niet in de van verhuurder gehuurde woning gehad heeft. Dit levert een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst op, zeker nu huurder dit niet met verhuurder heeft afgestemd. Het hof oordeelde dat deze tekortkoming door de huurder de door de verhuurder gevorderde ontbinding (en ontruiming) rechtvaardigde.
Of er sprake is van overbewoning van gehuurde ruimte is overigens afhankelijk van wat in de overeenkomst staat over de hoeveelheid personen die in het gehuurde mogen wonen. Daarnaast is de grootte van het gehuurde van belang. In het vonnis van de rechtbank Overijssel van 10 oktober 2017 (ECLI:NL:RBOVE:2017:4433 ) onder meer moeten beslissen of er sprake was van overbewoning. De rechter constateerde dat er over het aantal bewoners niets in de huurovereenkomst was geregeld. Verder was tussen partijen niet in geschil dat de tweede verdieping van het gehuurde pand was onderverdeeld in een woonruimte, een badkamer met toilet, twee bergruimtes en zeven slaapkamers met in totaal 12 slaapplaatsen.
Uit de stellingen van partijen volgde voorts dat vanwege de nog aanwezige kamernummering (tenminste) 4 slaapkamers (met in totaal 6 slaapplaatsen) al in de oorspronkelijke situatie in gebruik waren als hotelkamers. Uit de verklaring van die door een derde was afgelegd moet worden afgeleid dat de huurder destijds met zijn gezin de andere ruimten in gebruik had.
Wat betreft de door de verhuurder gestelde overbewoning gold dat Hij niet had gesteld dat sprake was van uitwoning van de woonruimte op de tweede verdieping of van excessieve benutting van nutsvoorzieningen. Evenmin waren voldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd op basis waarvan kan worden aangenomen dat sprake is van een onveilige, brandgevaarlijke woonomstandigheden, terwijl gesteld noch gebleken was dat enige toezichthoudende instantie (inmiddels) aandacht voor de situatie op de tweede verdieping zou hebben.
De hoeveelheid personen die op het moment van het geding op tweede verdieping woonden konden daar worden gehuisvest, terwijl de geboorte van de twee kinderen van de huurder evenmin tot problemen leidde. Een dergelijke hoeveelheid van twaalf personen op de tweede verdieping was volgens de rechter weliswaar krap bemeten, maar kon, gelet op het aantal slaapplaatsen, niet tot een conclusie van overbewoning leiden.

Het gerechtshof Arnhem voerde in haar arrest van 11 oktober 2011 LJN: BT7633, Gerechtshof Arnhem, 200.079.888 het door de huurder jarenlang bezet houden van een sociale huurwoning zonder daarin te wonen als bijzondere omstandigheid aan om een huurovereenkomst te kunnen beëindigen. De huurder had zich niet als goed huurder gedragen door de woning niet te bewonen. De huurder had voor deze handelwijze geen toestemming aan de verhuurder gevraagd. Het hof merkte in haar overweging op dat de huurder krachtens de wet niet kan worden verplicht het gehuurde daadwerkelijk te bewonen nu dat niet contractueel was overeengekomen. Het hof stelde verder vast dat de woning niet was verwaarloosd en dat omwonenden geen concreet nadeel hebben ondervonden van de beperkte wijze van gebruik van de woning of dat de leefbaarheid van de buurt hierdoor niet was aangetast. Het hof was echter met de verhuurder van mening (rechtsoverweging 3.10) dat het voeren van een efficiënt distributiebeleid in de sociale huursector onmiskenbaar een gewichtig belang voor de verhuurder (een woningcorporatie) is. Het jarenlang niet bewonen maar wel bezet houden van een sociale huurwoning door een huurder, druist in tegen dit belang. Goed huurderschap impliceert dat de huurder met een dergelijk gerechtvaardigd belang van de verhuurder rekening houdt. Het hof kwam verder tot de conclusie dat de huurder bij het betrekken van de woning beseft moeten hebben dat er van hem verwacht werd dat hij de woning daadwerkelijk zouden gaan bewonen en zouden blijven bewonen. Dit geldt temeer gezien de verklaring die hij bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft getekend, in welke verklaring onder meer staat dat het hem bekend is dat de woning beschikbaar moet zijn voor de huisvesting van de financieel minder draagkrachtige groep van de bevolking. Door deze gegevens kwam het hof tot de conclusie dat de huurder zich niet als goed huurder had gedragen, hetgeen ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigde.

In dezelfde zin oordeelde ook het hof te Amsterdam in haar arrest van 8 september 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:3717. Ook in deze zaak was er sprake van een huurder die haar sociale huurwoning niet gebruikte. De kantonrechter had de vordering van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst afgewezen. Het hof gaf in haar overwegingen ook weer dat er geen wettelijke verplichting is om het gehuurde als hoofdverblijf te gebruiken. Ook als er geen contractuele verplichting bestaat om de woning als hoofdverblijf te gebruiken kan het ongebruikt laten van een sociale huurwoning leiden tot handelen door de huurder in strijd met het zich gedragen als goed huurder als vervat in artikel 7:213 BW. De huurder die een gereguleerde sociale huurwoning krijgt toebedeeld, moet begrijpen dat van haar wordt verwacht dat zij de woning daadwerkelijk zal gaan bewonen en blijft bewonen. Als de huurder dit nalaat, dan houdt de huurder onvoldoende rekening met het belang van de verhuurder als vervat in de Woningwet. Dit belang houdt onder meer in: het verstrekken van betaalbare woonruimte onder haar doelgroep, de financieel minder draagkrachtigen binnen onze maatschappij. Dit levert inbreuk op artikel 7:213 BW op. Dit rechtvaardigt ontbinding van de huurovereenkomst.

Het argument dat een corporatie zorg dient te dragen voor een woningverdeling over de doelgroep (personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun passende huisvesting) als bedoeld in artikel 46 van de Woningwet gaat niet op voor de particuliere verhuurders. De particuliere verhuurder die een sociale huurwoning verhuurt zonder clausule dat de huurder in het gehuurde haar hoofdverblijf dient te hebben, kan niet zonder meer om die reden ontbinding van de huurovereenkomst vorderen als de huurder het gehuurde als pied-à-terre gebruikt, en niet haar hoofdverblijf in de woning heeft. In een vonnis van de rechtbank Amsterdam, kantonzaken, locatie Amsterdam, van 15 november 2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:7606 werd de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens het niet hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde afgewezen. De verhuurder had aangevoerd dat de huurder te kort was geschoten in haar verplichtingen omdat zij de woning slechts sporadisch gebruikte als pied-à-terre, en niet haar hoofdverblijf in de woning had. De verhuurder had verder gesteld dat het gebruik van de woning als pied-a-terre in strijd was met de verplichtingen van de huurder op grond van artikel 7:213 BW omdat dergelijk gebruik van een schaarse sociale huurwoning strijdig is met het maatschappelijk belang bij een rechtvaardige verdeling van die woningen.
De rechter kon de verhuurder niet volgen en oordeelde dat als het gebruik van de woning als pied-à-terre in strijd is met publiekrechtelijke voorschriften van de gemeente Amsterdam, het aan de gemeente is om tot handhaving van die voorschriften over te gaan.
Verder oordeelde de rechter dat het gebruik door de huurder van de woning als pied-à-terre, terwijl zij elders haar hoofdverblijf heeft, niet in strijd is met hetgeen tussen partijen is overeengekomen en in dit geval evenmin in strijd is met de verplichtingen van de huurder op grond van artikel 7:213 BW. De vorderingen van de verhuurder, gericht op beëindiging van de huurovereenkomst en de daarmee samenhangende vordering tot vergoeding van de kosten van het onderzoek naar de handel en wandel van de huurder waren niet toewijsbaar.
Ik ga ervan uit dat de verhuurder na beëindiging van de huurovereenkomst met deze huurder, de woning voor verhuring in het geliberaliseerde segment zou gaan verhuren. Het argument van de verhuurder betreffende het maatschappelijk belang komt naar mijn idee schijnheilig over. Het maatschappelijke belang speelt meer bij de woningcorporaties die op grond van de Woningwet als een eerlijke woningruimteverdeling ten behoeve van haar doelgroep heeft. Dit speelt niet voor particuliere verhuurders.

Als de huurder zijn woning niet als hoofdverblijf gebruikt en in het huurcontract staat geen verplichting opgenomen om het gehuurde als hoofdverblijf te moeten gebruiken, dan kan de verhuurder ook langs een andere weg dan de door het gerechtshof te Arnhem genoemde reden ontbinding van de huurovereenkomst verlangen als de huurder door afwezigheid gedurende een langere periode geen toezicht kan houden op het gehuurde. De rechtbank te Amsterdam besliste in haar vonnis van 9 december 2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:8277 dat de huurder die een substantieel deel van het jaar in Marokko verbleef tekortschoot in zijn verplichtingen als huurder, omdat deze door het langdurig verblijf elders niet voldoende toezicht kon houden op het gehuurde.

De rechtbank merkte in dit verband op dat de wettelijke huurbescherming in beginsel niet in het leven is geroepen om het behoud van een woning te garanderen voor een huurder die zijn hoofdverblijf elders heeft. In de gegeven omstandigheden dient het belang dat de huurder heeft bij voortzetting van de huur te wijken voor het belang van de verhuurder als eigenaar om vrij van deze huurovereenkomst over het gehuurde te kunnen beschikken. Deze gegeven omstandigheden betreffen dus de afwezigheid van de huurder gedurende het grootste deel van het jaar, waardoor onvoldoende toezicht op het gehuurde kan worden gehouden.

Uit de feiten die tot deze zaak hebben geleid, bleek het onbeheerd laten van het gehuurde, waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan, het belangrijkste element te zijn, waarop de ontbindingsactie was gebaseerd. Als een huurder zijn hoofdverblijf niet in het gehuurde heeft, hoeft dit dus niet tot huurbeëindiging te leiden als dit niet contractueel is overeengekomen. Dit wordt dus anders als in het huurcontract weliswaar niet het hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde is overeengekomen, doch het niet hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde wel tot andere tekortkomingen leidt.

De rechtbank te Rotterdam heeft in haar vonnis van 28 februari 2014 ( ECLI:NL:RBROT:2014:1434) onder meer moeten beslissen of de volgende verdeling in de bewijslast in de algemene voorwaarden in strijd is met de Richtlijn 93/13/EEG. De volgende bepaling was in de algemene voorwaarden opgenomen: “Indien de huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden, op de huurder.”
De kantonrechter mag deze bepaling gezien de Richtlijn 93/13/EEG ambtshalve toetsen. De kantonrechter was van mening dat deze bepaling niet in strijd was met Richtlijn 93/13/EEG. De kantonrechter bracht hierbij de wetsgeschiedenis van titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek (Huur) (Kamerstukken I 2002/2003, 26 089, nr. 50) in stelling. Op basis van deze wetsgeschiedenis was de kantonrechter van oordeel dat de bewijsafspraak tussen partijen met betrekking tot het hoofdverblijf, zoals opgenomen in de algemene huurvoorwaarden, niet onredelijk bezwarend is, nu het gaat om feiten die geheel in de sfeer van de huurder liggen. Een huurder moet immers geacht worden beter te weten wat zich afspeelt in de huurwoning dan de verhuurder. Dit is een juiste beslissing, omdat de verhuurder doorgaans slechts kan gissen wat zich binnen de muren van het gehuurde afspeelt. Zie in dit verband ook het arrest van het hof te Amsterdam 15 december 2009 ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9258 . In dit arrest is bepaald dat er sprake is van een rechtsgeldig beding als in de huurovereenkomst een bepaling is opgenomen, waardoor de bewijslast ten aanzien van het exclusief hoofdverblijf houden in de woning bij de huurder ligt.

Voor de goede merk ik hierbij aanvullend op dat de verhuurder zonder een dergelijke bepaling in het huurcontract niet slechts mag stellen dat de huurder het hoofdverblijf niet in het gehuurde heeft. Er moet ook daarbij een vrijwel overtuigend bewijs worden geleverd dat een huurder geen exclusief hoofdverblijf houdt in het gehuurde. Als de verhuurder de procedure met feiten en omstandigheden onderbouwt, dan dwingt hij de huurder zich tegen de vordering te verweren door middel van het door hem te leveren bewijs. Als de verhuurder slechts heeft gesteld dat de huurder zelf geen gebruik van de woning maakt, zonder daar aanvullend redelijk bewijs aan toe te voegen, dan kan de huurder volstaan met het gemotiveerd stellen dat hij de gehuurde woning nog altijd zelf bewoont. De wijze waarop de huurder zijn verweer met bewijzen dient te onderbouwen is dus afhankelijk van de manier waarop de verhuurder zijn vordering heeft onderbouwd. Zie voor meer informatie over omkering van de bewijslast het hoofdstuk Positie van onderhuur, onderdeel Bewijslastverdeling.

2.2.Gebruik van het gehuurde voor de hennepteelt >>

2.2.1.Inleiding>>

Het kweken van meer dan vijf hennepplanten wordt op grond van de Opiumwet strafbaar gesteld en als bedrijfsmatige teelt beschouwd. Het kweken van hennepplanten tot en met vijf stuks wordt als kweek voor privégebruik beschouwd. De aanwezigheid van de planten geeft een indicatie voor het karakter van de teelt. Als er slechts vijf planten worden aangetroffen in een ruimte die als professionele kwekerij aangemerkt wordt, dan kan dit uiteraard best de kwalificatie professionele hennepkwekerij krijgen. Het strafrechtelijk handelen van de huurder in algemene zin hoeft geen reden te zijn om een huurovereenkomst te beëindigen (zie het hoofdstuk Overlast), doch het strafrechtelijk handelen kan wel een tekortkoming op grond van artikel 6:265 BW opleveren. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch achtte in haar arrest van 25 augustus 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3314 het opslaan van 357 stekjes van hennepplanten in een berging onvoldoende voor ontbinding huurovereenkomst. Het hof is uiteraard van mening dat het gehuurde niet bestemd is om te worden gebruikt voor criminele en strafbare activiteiten. Een goed huurder hoort geen hennepstekjes op te slaan voor doorvoer. De onderhavige handelwijze en het strafbare feit ten tijde van het gebruik van het gehuurde acht het hof, mede gelet op de aard daarvan zoals hiervoor vastgesteld (opslag voor doorvoer), en de omvang (drie kartonnen dozen hennepstekjes) te gering van betekenis om het door verhuurder gewenste gevolg te bewerkstelligen.
Het door het hof te 's-Hertogenbosch gestelde past in de algemene regel dat van ontbinding van een overeenkomst slechts sprake is als de schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Voor een afweging van de belangen van de huurder tegenover de belangen van de verhuurder is in het kader van ontbinding van de overeenkomst geen plaats. In het arrest van 9 december 2005 van de Hoge Raad LJN: AU3255, Hoge Raad , C04/249HR komt heel goed tot uitdrukking dat toerekenbaarheid voor ontbinding van de overeenkomst niet van belang is.
Deze uitspraak past toch niet in de lijn van het gestelde in artikel 7:231 lid 2 BW. De wetgever heeft hier immers al een afweging van belangen gemaakt en geoordeeld dat het handelen in strijd met artikel 2 Opiumwet ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Energieverbruik door hennepteelt voor rekening van de verhuurder/contractant van de energieleverancier
Het is ook nog van belang op te merken dat de verhuurder aansprakelijk is voor het gebruik jegens de energieleverancier als de gebruiker stroom heeft afgetapt vóór de meter en de aansluiting op naam van de verhuurder staat. De energieleverancier is van mening dat degene op wiens naam de aansluiting staat onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om geknoei met de meterkast te voorkomen. In de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 16 juli 2008 LJN: BD8247, Rechtbank 's-Hertogenbosch , 165600 komt de rechter in rechtsoverweging 3.4 tot dit oordeel. In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam van 16 juli 2008 LJN: BD8732, Rechtbank Rotterdam , 290444 / HA ZA 07-2091 werd een verhuurder aansprakelijk gehouden voor gemanipuleer van de elektriciteitsmeter door de huurder. De rechtbank overwoog als volgt: Dat de verhuurder niet heeft voorkomen dat de elektriciteitsmeter in het pand van de verhuurder zodanig was gemanipuleerd dat het mogelijk was dat elektriciteit werd verbruikt zonder dat dit door de elektriciteitsmeter werd geregistreerd levert een tekortkoming in de nakoming van deze zorgplicht op. Ook indien -zoals door de verhuurder gesteld maar door Eneco (energieleverancier) betwist- een huurder gebruik maakte van het pakhuis, had de verhuurder voor legaal gebruik en bescherming tegen manipulatie in te staan jegens Eneco. Deze tekortkoming kan de verhuurder worden toegerekend, nu deze krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dat de verhuurder, zoals hij stelt, het pakhuis en de bovenwoning verhuurde en nog net voor kerst in 2005 geen onregelmatigheden in het pakhuis heeft geconstateerd, doet er niet aan af dat schade, ontstaan ten gevolge van de gemanipuleerde elektriciteitsmeter, voor zijn rekening en risico moet komen.
In dezelfde zin oordeelde ook de rechtbank Rotterdam in haar vonnis van 11 juni 2008 LJN: BD9506, Rechtbank Rotterdam, 290443 / HA ZA 07-2090 en 299058 / HA ZA 08-136. In de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 7 april 2010 werd in een zaak tussen een leverancier van energie (niet zijnde verhuurder) beoordeeld welk geschat verbruik voor rekening van de contractant kon komen wegens illegaal gebruik van de installatie ten behoeve van de hennepteelt. De berekening over het verbruik in dit vonnis kan naar analogie worden toegepast op het verbruik tussen de huurder en de verhuurder en/of het verweer dat contractant in een huurrelatie met de energieleverancier kan voeren LJN: BM3858, Rechtbank Haarlem, 158671 / HA ZA 09-867 . De verhuurder doet er dus goed aan na te gaan met wie hij in zee gaat. Bovendien is het met het oog op aansprakelijkheid van de contractant in verband van energiefraude door een huurder of een derde, raadzaam de huurder zelf het contract met de energieleverancier te laten sluiten.

Eigenaar/verhuurder aansprakelijk voor illegale stroomafname door de huurder?
Ook als de huurder contractant van de energieleverancier is, dan is de rechtbank Breda, sector kanton Breda, in haar tussenvonnis van 26 november 2008 LJN: BG5393, Rechtbank Breda, 190072 HA ZA 08-957 van mening dat de eigenaar/verhuurder aansprakelijk kan zijn voor de schade van een energieleverancier wegens illegale stroomafname door de huurder van een bedrijfspand.
De rechtbank is van mening dat de verhuurder, onder de in het geding genoemde omstandigheden, de identiteit van de huurder voorafgaande aan de huurovereenkomst vast had moeten stellen. Het ontbreken van een dergelijk controle zou strijdig met de zorgvuldigheid kunnen zijn, waardoor de verhuurder jegens de energieleverancier aansprakelijk zou kunnen worden voor de schade als gevolg van illegale stroomafname door de huurder. De rechtbank is van mening dat de verhuurder extra alert had moeten zijn bij de verhuring van units in een complex, waarin eerder een hennepkwekerij was aangetroffen.
De verhuurder kan volgens de rechter onrechtmatig jegens de energieleverancier hebben opgetreden door niet de identiteit van de huurders vast te stellen voorafgaande aan het sluiten van de huurovereenkomst, als er eerder in het complex een hennepkwekerij is aangetroffen (wat door de verhuurder wordt betwist). In rechtsoverweging 3.7 van deze uitspraak formuleert de rechter dit als volgt:"Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat – indien zou komen vast te staan dat op 21 mei 2005 een hennepkwekerij is aangetroffen in unit 20D – de conclusie dient te luiden dat [gedaagde] onrechtmatig jegens Essent heeft gehandeld. Dit is anders indien [gedaagde] alsnog stukken in het geding zou brengen waaruit blijkt dat hij de identiteit van de huurder van unit 20 wel heeft vastgesteld en gecontroleerd (tenzij hij die unit aan dezelfde persoon zou hebben verhuurd als degene aan wie hij eerder unit 20D had verhuurd)"

Huurgeschil.nl vindt de rechtbank met deze uitspraak erg kort door de bocht gaan. Huurgeschil.nl vraagt zich af welk causaal verband tussen vaststelling van de identiteit van een huurder en de aanwezigheid van een hennepkwekerij bestaat. Enige vragen die al snel opkomen luiden als volgt. Hoe zit het met deze onderzoeksplicht in bepaalde probleemwijken? Is door een dergelijk onderzoek het genoemde gebruik van een gehuurde ruimte te voorkomen? Bij het onderzoek naar strafbare feiten (bijvoorbeeld geknoei met de energiemeter in verband hennepteelt) doet het probleem zich voor dat de verhuurder de woning niet zonder toestemming van de huurder mag betreden als hij dit niet met de huurder is overeengekomen (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden). Conform artikel 4 Algemene wet op het binnentreden zijn alleen de personen als genoemd in deze wet bevoegd zonder toestemming van de huurder deze woning te betreden in het kader van een onderzoek naar strafrechtelijke feiten. Artikel 7:223 BW is regelend recht. Het in de wet opgenomen recht van de verhuurder om de woning te mogen betreden in verband met verkoop van de woning kan worden uitgebreid voor andere gevallen. Is dit recht niet uitgebreid, dan loopt de verhuurder tegen de beperking aan van artikel 4 van de wet op het binnentreden. Dit is ook bevestigd door de rechtbank Roermond, sector kanton, locatie Roermond in haar uitspraak van 12 april 2011 LJN: BQ1147,Sector kanton Rechtbank Roermond, 303092\CV EXPL 11-1750.

Verhuurder strafbaar op grond van de Opiumwet
In het vorige onderdeel besprak ik de mogelijkheid dat de verhuurder jegens de energiemaatschappij aansprakelijk kan zijn wegens het gebruik van de aansluiting ten behoeve van de hennepkwekerij door de huurder. Dit is vooral mogelijk als de verhuurder onvoldoende zorg heeft betracht bij het achterhalen van de identiteit van de huurder.

Vanaf maart 2015 kunnen verhuurders strafbaar zijn indien zij hadden kunnen weten of wisten dat hun huurwoning gebruikt wordt voor hennepteelt en/of de voorbereiding dan wel het faciliteren ervan. De grondslag van deze aansprakelijkheid ligt bij artikel 11a van de Opiumwet. In dit artikel staat namelijk dat “hij die stoffen bereidt, bewerkt, verwerkt (…) dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van de vijfde categorie”. Concreet betekent dit een mogelijke gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete van maximaal € 81.000.

Verhuur van bedrijfsruimtes en woningen wordt dus – in elk geval op grond van de toelichting – wel beschouwd als een mogelijke voorbereidende handeling als bedoeld in de Opiumwet. Deze strafbaarstelling geldt voor degene die niet weet, maar ernstige reden heeft om te vermoeden dat bijvoorbeeld het gehuurde pand gebruikt wordt voor deze doeleinden. Het is niet duidelijk waar de grens ligt tussen een ernstig vermoeden en niet kunnen weten. De wetgever beschrijft weliswaar dat de aansprakelijkheid geldt in situaties waarin het niet anders kan zijn dan dat de betrokkene zich bewust is geweest van de criminele bestemming van de voorbereidingsmiddelen. Dit heeft iets tegenstrijdigs. Als de verhuurder weet dat het gehuurde voor illegale activiteiten wordt gebruikt, dan ga ik ervan uit dat de verhuurder deze ruimte niet zou hebben verhuurd. Dit geldt ook voor makelaars die bemiddelen bij de verhuur van panden waar een dergelijke plantage wordt aangetroffen. De Opiumwet tracht door deze regeling de verhuurder bewuster te maken van de verantwoordelijkheid bij het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte.

Doorgaans zal de verhuurder niet bewust het gehuurde ten behoeve van de hennepteelt aan de huurder ter beschikking stellen. Het zal er dus op neer komen dat de verhuurder aansprakelijk zal zijn in de gevallen dat hij beter op had moeten letten. Deze oplettendheid wordt verlangd zowel bij het sluiten van de huurovereenkomst als gedurende de huurperiode. Zo is het voor de doorsnee verhuurder ondoenlijk om een potentiële huurder te screenen. Het mag van de verhuurder wel worden verwacht dat van de huurder een uittreksel uit de BRP (voorheen uittreksel uit het GBA) en/of een KVK-uittreksel mag worden verwacht. Als deze papieren ontbreken, kan de verhuurder een verwijt worden gemaakt. Als de huur altijd contant wordt betaald, kan dit ook een vingerwijzing zijn van illegale activiteiten.

De wetgever is daarnaast van mening dat van de verhuurder verwacht mag worden dat hij tijdens de huurperiode onderzoek verricht naar het gebruik van het gehuurde en de ontplooide activiteiten in het gehuurde. Er mag dus van een verhuurder enige vorm van onderzoek en opmerkzaamheid worden verwacht. De mate waarin opmerkzaamheid verwacht mag worden, is ook afhankelijk van het verhuurde object. Van de verhuurder zal worden verwacht meer aandacht te besteden aan een afgelegen loods, waar weinig sociale controle is. De verhuurder zal opmerkzaam moeten zijn wie de sleutel ophaalt, wie de huur betaalt, of de huurder is ingeschreven bij de gemeente, etc. Van een kantoorgebouw op de Zuid-As te Amsterdam zal van de verhuurder minder opmerkzaamheid worden verwacht dan van de zo juist genoemde afgelegen loods. Het zal voor een corporatie vrijwel ondoenlijk zijn om alle woonruimte op het gebruik van hennep te controleren. Als er overduidelijk een henneplucht is op te merken of als tijdens de winter tussen alle besneeuwde daken één dak niet met sneeuw bedekt raakt, dan zal de verhuurder hier ook opmerkzaam op moeten zijn. De verhuurder wordt geacht signalen van de buren op te pakken. Denk aan warmte, geluids- of wateroverlast. De wetgever heeft aangeven dat het hierbij gaat om situaties waarin het niet anders kan zijn dan dat de gedragingen als omschreven in artikel 11a Opiumwet zijn begaan terwijl betrokkene zich bewust is geweest van de criminele bestemming van de genoemde voorbereidingsmiddelen (zoals Growshops). Volgens de memorie van toelichting bij de Opiumwet ontstaat de strafbaarheid doordat betrokkene weet dat een en ander bestemd is om de overtredingen van artikel 11, derde of vijfde lid, van de Opiumwet te plegen, maar ook in de gevallen waarin betrokkene ernstige redenen heeft om zulks te vermoeden. Het bewijs van een "ernstige reden om te vermoeden" kan soms uit de gedraging zelf worden afgeleid, maar meestal zullen de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaats gevonden daarvoor (mede) bepalend zijn. Aan de hand van het type goed of dienst waar het om is gegaan, al dan niet in combinatie met de (kring van) personen aan wie de goederen of diensten zijn geleverd en de wijze waarop en de plaats waar dat is gebeurd, kan bewezen worden geacht dat betrokkene een ernstig vermoeden had, dat deze bestemd waren voor de illegale productie en handel in verboden middelen. Tuincentra en land- en tuinbouwcentrales zullen zich ervan bewust moeten zijn dat er door het verdwijnen van growshops mogelijk een groeiende vraag ontstaat naar producten die in de illegale hennepteelt worden gebruikt en zullen daarmee rekening moeten houden bij hun bedrijfsvoering. Ook van hen wordt derhalve een kritische blik verwacht. In de praktijk zal de strafbaar stelling meevallen. Een en ander is immers moeilijk te controleren. Het kan naar redelijkheid en billijkheid niet van de tuincentra verwacht worden dat zij elke klant die bij wijze van spreken een zak potgrond en plantgroeimiddel koopt, controleren. Van een corporatie kan ook niet in redelijkheid worden verwacht dat elke woning regelmatig wordt gecontroleerd. Van een particuliere verhuurder die één woning verhuurt, kan iets meer oplettendheid, dan wel betrokkenheid bij de verhuring worden verwacht dan van een grote verhuurder.

De verhuurder zal in de algemene voorwaarden of in de huurovereenkomst een afwijking van artikel 7:223 BW op moeten nemen. In artikel 7:223 BW staat immers vermeld dat de huurder bezoek van potentiële kopers en een makelaar moet gedogen. Deze regel zal uitgebreid moeten worden in verband met de controle op het gebruik van het gehuurde. Gebruik van dit artikel voor het doel om het gehuurde preventief te controleren, kan een inbreuk zijn op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Aan het verzoek tot medewerking aan een onderzoek zal de verhuurder een dwangsom kunnen verbinden als de huurder niet mee wenst te werken aan het betreffende onderzoek. Zonder het verbinden aan een dwangsom kan de huurder weigeren aan het onderzoek mee te werken en zal de verhuurder een procedure moeten starten voor de rechter om toegang tot de woning te krijgen. Een dwangsom kan dan de prikkel zijn die de huurder zal kunnen bewegen een onderzoek naar de aanwezigheid van een hennepkwekerij te ondergaan. Voor bestaande overeenkomsten zal uitbreiding van de bevoegdheid tot onderzoek van het gebruik van het gehuurde niet mogelijk zijn. Na een huurperiode van tien jaar zal wijziging van het huurcontract wel mogelijk zijn. Een verbod om het gehuurde als hennepkwekerij te gebruiken is niet voldoende. In het vorige onderdeel heb ik al benadrukt dat aan de voorwaarde van voldoende onderzoek wordt voldaan als er van tevoren goed wordt gecontroleerd wie de huurder is, er geen aanwijzingen zijn van niet normaal gebruik en als er bijvoorbeeld tussentijds controles zijn geweest. De verhuurder doet er verstandig aan een logboek van de controles bij te houden.

Deze regeling is inmiddels (september 2016) ongeveer anderhalf jaar van toepassing. Strafrechtelijke vervolging van verhuurders op grond van artikel 11a Opiumwet is gelukkig nog niet aan de orde geweest. Het beleid van het Openbaar Ministerie is voornamelijk geconcentreerd op ‘growshops’ waarbij alleen al uit het aanbod, de benaming van voorwerpen en/of uit de handleiding blijkt dat sprake is van voorbereiding van illegale hennepteelt. In de rechtspraak heb ik nog geen uitspraken tegen verhuurders gezien vanwege het feit dat zij door de verhuur van een woning of bedrijfspand de hennepteelt bewust zouden hebben gefaciliteerd.

2.2.2.Blootstelling aan onredelijke gevaren voor omwonenden door huurder>>

De risico's van de hennepteelt en de mogelijke nadelige effecten voor de woning luiden:

 • Bij het kweken van hennepplanten komt er een sterke geur van de planten af. Deze geur kan overlast aan de omwonenden opleveren. Als deze geurvorming wordt ondervangen door een afzuiginstallatie, dan moeten voor de afzuiging gaten in muren en daken worden gemaakt, wat schade aan het gehuurde kan veroorzaken;
 • Er wordt veel water bij het kweken van de planten gebruikt. Er moet dus ernstig rekening worden gehouden met waterschade;
 • De planten moeten bij de groei sterk worden verlicht met assimilatielampen. Deze lampen gebruiken veel stroom. Voor 20 lampen moet worden gedacht aan een stroomverbruik van ongeveer 10.000 watt. Een dergelijke voorziening wordt vaak illegaal afgetapt van het elektriciteitsnet en op amateuristische wijze intern verbonden, waardoor een verhoogde kans van brand ontstaat.

Als de huurder in het gehuurde een hennepkwekerij exploiteert, handelt hij niet conform de bestemming van het gehuurde (zie artikel artikel 7:214 BW) en is het gebruik tevens in strijd met de algemene zorgplicht die een huurder ten aanzien van het gehuurde dient te hebben (zie artikel 7:213 BW). Op grond van deze verplichtingen kan de rechter bij beoordeling van de vraag of de huurder tekort is geschoten in zijn verplichtingen uit de overeenkomst zich beperken tot de vraag of de huurder door zijn gedrag zijn omwonenden of de medehuurders onnodig aan onredelijke gevaren heeft bloot gesteld. Of er in een concreet geval een aanzienlijke gevaarzetting heeft voorgedaan dient op grond van de feitelijke omstandigheden worden beoordeeld. Gezien het brandgevaar dat bij de exploitatie van de hennepkwekerij is verbonden en de ernstige gevolgen aan de onroerende zaak als die gevolgen zich daadwerkelijk manifesteren mag worden geconcludeerd dat de huurder zijn omwonenden en medehuurders aan onredelijke en onnodige gevaren bloot stelt bij de exploitatie van een hennepkwekerij.

In strijd met de overeengekomen bestemming
De rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, oordeelde in rechtsoverweging 3.5 en 3.6 van zijn vonnis dat door de hennepkwekerij in de woning sprake is geweest van gevaar voor de omwonenden en een risico voor de woning. Dit is volgens de rechter reden om de gevorderde ontruiming toe te wijzen (zie: LJN: AR7864, Rechtbank Breda, 317543 CV 04-4199 ). Tot eenzelfde oordeel kwam de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Maastricht op 26 juli 2002, die in kortgeding ontruiming van de woning toestond vanwege de ernst van het toerekenbaar tekortschieten vanwege de teelt van hennepplanten in de woning LJN: AE6648, Sector kanton Rechtbank Maastricht, 114006 .

In het arrest van de het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 31 augustus 2007 LJN: BB4615, gerechtshof 's-Gravenhage, 06/1456 is in rechtsoverweging 3.2 van dit arrest bevestigd dat hennepteelt in een woning strijdig is met de bestemming waarvan de woning. De kern van deze rechtsoverweging luidt: "Een huurder is niet alleen gehouden zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde als een goed huurder te gedragen, hij zal het gehuurde ook overeenkomstig de bestemming moeten gebruiken. Het gebruik van (een deel van) een woning voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepkweek, kan niet als zodanig gebruik worden aangemerkt. Ook indien juist is de stelling van huurster, dat zij van de activiteiten van de gebruiker van het gehuurde met betrekking tot de hennepkweek niet op de hoogte is geweest - hetgeen het hof met de rechtbank niet waarschijnlijk voorkomt - doet dit niet ter zake, nu zij als mede huurster hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst".

Tot eenzelfde oordeel kwam de kantonrechter van de rechtbank Roermond, sector kanton, locatie Roermond, in zijn vonnis van 20 april 2011 LJN: BQ3187,Sector kanton Rechtbank Roermond, 290244 \CV EXPL 10-4130 . In deze zaak had de zoon van de huurder hennep geteeld in het tot het gehuurde behorende schuurtje. In de huurovereenkomst is in de algemene voorwaarden gesteld het gehuurde conform de overeengekomen bestemming te gebruiken. Verder is (ten overvloede) in de algemene voorwaarden gesteld dat het verboden is in het gehuurde producten die onder de Opiumwet vallen, te hebben en te bereiden.
Tevens zijn ook met regelmaat publicaties via huis-aan-huiskranten in de gemeente Venlo (de omgeving van het gehuurde) verschenen en is aandacht gegeven via de lokale omroep met betrekking tot het zero-tolerancebeleid betreffende de activiteiten die in strijd zijn met het bepaalde in de Opiumwet.
De rechter is van mening dat het gehuurde in strijd met artikel 7:213 BW is gebruikt. Op grond van het bepaalde in artikel 7:219 BW is de huurder ook aansprakelijk voor gedragingen van hen die met goedvinden van de huurder het gehuurde gebruiken of zich met diens goedvinden daarop bevinden. Het verweer dat de huurder niet bekend was met de aanwezigheid van de aangetroffen zaken en het handelen van de zoon van gedaagde acht de kantonrechter ongeloofwaardig. De huurder is verantwoordelijk voor hetgeen er in het door haar gehuurde gebeurt en met het afgeven van een sleutel loopt de huurder het risico dat er praktijken plaatsvinden die niet door de beugel kunnen en zeer zeker het daglicht niet kunnen en mogen verdragen.
Een en ander rechtvaardigde dus ontbinding van de overeenkomst.

Algemene zorgplicht
In het vonnis van 28 december 2006 van de rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Zaandam LJN: AZ5237, sector kanton rechtbank Haarlem, zaak/rolnr: 320445 CV EXPL 06-5214 wordt de huurovereenkomst ook ontbonden vanwege een aanwezige professionele hennepplantage in de woning. Volgens de rechter was het gebruik van het gehuurde wegens het houden van een hennepplantage in de woning in strijd met de algemene zorgplicht die een huurder ten aanzien van het gehuurde dient te hebben (zie artikel artikel 7:213 BW) en leverde dit een tekortkoming op die ontbinding op grond van artikel 6:265 BW rechtvaardigde.
De huurder stelde ter afwering van de vordering nog dat zij van de plantage (die zich op zolder bevond en te bereiken was met een vlizotrap) niets had geweten (zij had een ander gebruik van de zolder laten maken). De rechter deed dit argument af als ongeloofwaardig. De kantonrechter onderbouwde dit als volgt: "het is een feit van algemene bekendheid dat de teelt van hennep naar zijn aard gepaard gaat met stankoverlast. Weliswaar kan men door middel van technische voorzieningen wel proberen om die stankoverlast te beperken, maar dat huurder in haar huis niets heeft geroken kan en wil ik gewoon niet geloven. Tenslotte moet het huurder zijn opgevallen dat haar energiekosten buitengewoon stegen. Ik heb haar gevraagd hoe zij dit met haar uitkering kon betalen, althans voorschieten, waarop ik geen bevredigend antwoord heb gekregen".
Op het verweer dat de huurder geestelijk onder het gemiddelde zou functioneren en/of minder dan de gemiddelde mens in staat moet worden geacht om weerstand te bieden aan lieden zoals de persoon die de hennepkwekerij heeft geëxploiteerd, was de rechter ook kort in zijn oordeel: de geestelijke gesteldheid mag geen vrijbrief zijn het gehuurde voor deze doeleinden te gebruiken.
De rechter kon zich ook duidelijk op het standpunt stellen dat voor ontbinding toerekenbaarheid niet is vereist. Eigenlijk komt zijn standpunt daar ook op neer. Zie ook de uitspraak van de Hoge Raad van 9 december 2005: LJN: AU3255, Hoge Raad, C04/249HR In deze uitspraak komt heel goed tot uitdrukking dat toerekenbaarheid voor ontbinding van de overeenkomst niet van belang is.

In het vonnis van 20 maart 2008 van de rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Zaandam LJN: BC7543, Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.:365767 CV EXPL 07-7242 wordt de huurovereenkomst ontbonden vanwege de aanwezigheid van twintig hennepplanten in een slaapkamer van een appartement. De huurder had ten behoeve van de hennepteelt een tent aangeschaft, lampen, afzuiging, filter pomp, transformatoren. In het appartement was brand uitgebroken, waarschijnlijk door oververhitting van één van de transformatoren. De huurder had de brand zelf geblust en de schade hersteld. De rechter overwoog:

 • Uit winstbejag telen van een twintigtal hennepplanten in het gehuurde, waarbij brand is ontstaan, is als zeer ernstig aan te merken en rechtvaardigt op zichzelf reeds de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde;
 • Daaraan kan niet afdoen dat de huurder zich in het verleden altijd een goed huurder heeft getoond;
 • Er was een duidelijk risico van uitslaande brand, met alle gevaren van dien voor het pand en voor de omwonenden;
 • De persoonlijke belangen van huurder bij het behoud van deze woonruimte, hoe gewichtig ook, zijn niet van dien aard en omvang, dat dit zou moeten leiden tot afwijzing van de vordering.
De persoonlijke belangen spelen sowieso niet mee (zie de inleiding). In dit verband had de rechter beter kunnen stellen dat de persoonlijke belangen van de huurder geen afbreuk kunnen doen aan de vordering tot ontbinding van de overeenkomst. Als de vraag of de tekortkoming ernstig genoeg is om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen, dan dient de rechter de vordering toe te wijzen. Deze rechter was overigens dezelfde rechter die in het vonnis van 28 december 2006 van de rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Zaandam LJN: AZ5237, sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 320445 CV EXPL 06-5214 ontbinding van de huurovereenkomst ook toe had gewezen. In het vonnis van 31 maart 2009 van de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen LJN: BI3753, sector kanton Rechtbank Assen, 236815 werd de huurovereenkomst niet ontbonden ondanks de aanwezigheid van 18 hennepplanten in de slaapkamer. De beperkte omvang van 18 plantjes en de onvoldoende aangetoonde gevaarzetting, overlast of schade aan het gehuurde (de huurder gebruikte een tafelventilator en een plantenspuit voor verzorging van de planten) was voor de rechter reden om aan te nemen dat de tekortkoming niet ernstig genoeg was om ontbinding te rechtvaardigen. Daarbij waren de bijzondere persoonlijke omstandigheden van huurster (psychische problemen en het feit dat zij na ontbinding van de overeenkomst met haar twee kinderen op straat komt te staan; het in onderdeel 2.2.3 besproken woonbelang) ook van belang. Ook hierbij speelde het belang van de kinderen van de huurder een grote rol. Dit is toch bedenkelijk gezien het feit dat een afweging van belangen bij een ontbinding geen rol dient te spelen.

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage volgt in haar arrest van 13 april 2007 LJN: BA6381, Gerechtshof 's-Gravenhage , C06/60 de lijn in bovengenoemde uitspraken en vernietigt de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg gewezen en wijst alsnog de ontbinding van de huurovereenkomst toe.
De kern van de uitspraak luidt als volgt:

 • Door de aanwezigheid van lampen, transformatoren, filters, 106 hennepplanten, 539 hennepstekken is er sprake van een kwekerij met bedrijfsmatig karakter (dat er geen stroom illegaal is afgetapt en de installatie door een erkende installateur is aangelegd maakt geen verschil), zodat de huurder heeft gehandeld in strijd met de overeengekomen bestemming (woonruimte) van de woning;
 • Bovendien is van belang dat er sprake is geweest van gevaarzetting. Dat het gehuurde door dit specifieke gevaar geen schade heeft opgelopen doet hier niets aan af;
 • Dit gebruikt is een zodanig ernstige schending van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Zie in dezelfde lijn (met name de rechtsoverweging 3.15 t/m 3.17) het arrest van de Hoge Raad van 11 april 2008 LJN: BC5722, Hoge Raad, C06/338HR

De rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven, roeit kennelijk in haar eentje tegen de vloed van rechtspraak op. Waar andere rechtbanken de aanwezigheid van tientallen hennepplanten als gevaarlijk voor de woning en de woonomgeving kwalificeren en op grond daarvan ontbinding van de huurovereenkomst uitspreken, besloot de rechtbank in haar vonnis van 26 februari 2004 LJN: AQ9905, sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 307591 dat: "Het hebben van een hennepkwekerij in het gehuurde is op zich onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat gedaagde geen goede huurder zou zijn. Het gedrag van een huurder gaat de verhuurder pas aan als het gedrag overlast, schade of gevaar veroorzaakt of een aanzienlijke kans op een en ander in het leven roept of in strijd is met het huurcontract op een manier die ertoe doet. Van wanprestatie die een ontbinding rechtvaardigt kan dus pas gesproken worden als vast komt te staan dat de omstandigheden rondom de hennepkwekerij een gewichtige schending van het goed huurderschap opleveren". De verhuurder werd vervolgens bewijs opgedragen dat de aanwezigheid van de hennepkwekerij ontbinding rechtvaardigt.
Deze kantonrechter gaat kennelijk volkomen voorbij aan hetgeen boven is gesteld - en is bevestigd door andere rechtsprekende instanties - over de bestemming van het gehuurde en de gevaarzetting door de huurder wegens aanwezigheid van de hennepkwekerij. Huurgeschil.nl gaat ervan uit dat dit vonnis op een vergissing berust.

2.2.3. Woonbelang huurder tegenover ontbinding in verband met hennepteelt>>

Het belang van de huurder om in het gehuurde te mogen blijven wonen na ontdekking van de hennepkwekerij hoort door de rechter in beginsel niet te worden betrokken bij de beoordeling van een door de verhuurder ingestelde vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst. De hennepteelt in gehuurde ruimte wordt in het algemeen als een voldoende ernstige tekortkoming aangemerkt om ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen rechtvaardigen.
Het woonbelang van de bij de ontruiming betrokken personen kan wél worden meegewogen in het kader van een beroep op de redelijkheid en billijkheid. Dit is echter een andere benadering dan wanneer louter in het kader van de ontbindingsactie een belangenafweging plaats zou vinden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie dat door de ontruiming een ernstige situatie ontstaat, waardoor personen (geestelijk) kunnen worden beschadigd. Hierbij kan worden gedacht aan kinderen van een huurder. Het belang van de huurder zelf zal bij deze afweging niet zonder meer een rol spelen, omdat de huurder het risico heeft genomen.
In deze lijn lag ook de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 26 augustus 2004 LJN: AQ7902, Gerechtshof Amsterdam, 454/04 SKG die in hoger beroep van een kortgeding uitspraak van de rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam, in rechtsoverweging 4.7 van dit arrest besliste dat de aanwezigheid van de hennepkwekerij ontruiming van de woning niet in de weg stond.
Een ander voorbeeld waarbij de redelijkheid en billijkheid een stokje voor de ontbindingsactie kunnen steken betreft een zaak waarbij een verhuurder ontbinding en ontruiming vorderde van een woning waarin een man een hennepplantage was begonnen. Zijn vrouw moest naar de mening van de verhuurder de woning ook ontruimen en men had daarom ook ten laste van de vrouw een ontruimingsvonnis gevraagd. Op grond van artikel 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid) was het Hof van mening dat onder omstandigheden van de vrouw niet kon worden gevergd dat deze tegen haar man aangifte bij de politie zou doen van de hennepkwekerij. De man had de vrouw al eerder ernstig mishandeld en was daarvoor veroordeeld. De vrouw had geen familie in Nederland en kon dus nergens anders met haar dochtertje heen. De man had gezegd/gedreigd dat zij haar dochtertje kwijt zou raken als zij de woning zou verlaten. Haar kon niet worden verweten dat zij heeft gekozen voor haar eigen veiligheid en de veiligheid van haar dochtertje. Een anonieme aangifte zou die angst ook niet wegnemen. De omstandigheden in de persoonlijke situatie van de huurder zijn zodanig dat bij afweging daarvan tegen het belang van de verhuurder bij ontbinding van de overeenkomst, het belang van de huurster prevaleert.
In de vordering tot ontbinding vond geen afweging van belangen plaats. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 30 november 1984 (HR 30 november 1984, NJ 1985, 232), overwogen dat bij de beoordeling of een wanprestatie voldoende is om een ontbinding van de overeenkomst van huur en verhuur van woonruimte te rechtvaardigen, het gewicht van de tekortkoming moet worden afgezet tegen het woonbelang van de huurder. Dit lijkt voor het huurrecht een invulling te geven aan de hoofdregel van artikel 6:265 BW. Volgens dit artikel kan een overeenkomst worden ontbonden als de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Het antwoord op de vraag of de ernst van de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt is feitelijk van aard. de verhuurder zal dit dienen te onderbouwen en de huurder zal daarentegen feiten dienen aan te dragen dat de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. De redelijkheid en billijkheid kan in bijzondere omstandigheden echter een op zichzelf gerechtvaardigde ontbindingsactie tegenhouden.

De rechtbank te 's-Gravenhage betrok in haar vonnis van 21 juni 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:6996 ten onrechte een afweging van belangen in het voordeel van de huurder. In deze zaak had de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd wegens herhaaldelijk te laat betalen van de huur en wegens stankvorming wegens het drogen van wietplanten. De stankvorming was ook door de politie geconstateerd. Voorts was een veel grotere hoeveelheid hennep in de woning aangetroffen dan wettelijk is toegestaan.
Er werd niet als bewezen beschouwd dat er sprake was van een bedrijfsmatig ingerichte kweekruimte. De rechter was wel van oordeel dat volgens de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs, er sprake was van een hoeveelheid hennep van meer dan 5 gram, waardoor deze hoeveelheid als beroeps- of bedrijfsmatig bezit aangemerkt werd. De rechter gaat vervolgens in de fout door de volgende redenering toe te passen: gezien echter de langdurige huurrelatie, te weten bijna 32 jaar, en de omstandigheid dat de laatste maanden geen sprake is geweest van stankoverlast, acht de kantonrechter dat de belangen van de huurder bij voortduring van de huurovereenkomst ook zwaar wegen.
De kantonrechter zal de procedure daarom een jaar aanhouden, teneinde de huurder een laatste kans te geven om zijn gedrag aan te passen en het kweken en drogen van hennepplanten achterwege te laten. Indien hij zich echter binnen dit jaar weer schuldig maakt aan het veroorzaken van overlast, kan de verhuurder de zaak bij vervroeging op de rol doen plaatsen, waarbij - een uitzonderlijke situatie daargelaten- de huurovereenkomst alsnog ontbonden zal worden.
Dit is naar mijn mening een verkeerde beslissing. De rechter had immers moeten beoordelen of de tekortkoming zodanig ernstig was dat dit ontbinding van de overeenkomst zou rechtvaardigen. Als de tekortkoming zo ernstig is dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan moet de rechter ontbinding van de overeenkomst uitspreken. De mogelijkheid van artikel 7:280 BW (terme de grâce) deed zich hier niet voor, omdat het hier niet ging om een betalingachterstand die alsnog ingelopen kon worden. Het ging hier echter om tekortkomingen, die niet hersteld konden worden.

In de uitspraken waarin de rechter de ontbinding niet heeft uitgesproken waren kinderen betrokken die al onder bijzondere omstandigheden leefden en die door de ontruiming extra geraakt zouden worden. De rechter zal de ontbinding dus niet zonder meer weigeren als er kinderen van de huurder door de ontruiming worden benadeeld. Dit is alleen een mogelijkheid door een specifiek beroep op de redelijkheid en billijkheid. Daarbij dient door de rechter dan te worden beoordeeld of er gezien de omstandigheden van het geval een onevenredige benadeling van de andere gebruikers van de woning dan de huurder plaatsvindt. Een algemeen beroep op het woonbelang met verwijzing naar de kinderen is dus niet voldoende. De omstandigheden die tot afwijzing van de ontbindingsvordering hebben geleid vanwege die omstandigheden luiden:

 • De aanwezigheid van een geestelijk gehandicapt kind, dat vanwege het sociale vangnet en goede opvang op school alleen in de woning een normaal leven kan leiden;
 • De zorg van een alleenstaande huurder voor drie kinderen die door ontruiming dakloos zouden worden, mede doordat de huurder niet meer in aanmerking kwam voor een tweede kans woning ;

2.2.4. Hennepteelt en opstalverzekering/verhoogd risico>>

Een brandverzekering kan uitkering weigeren als blijkt dat de schade is veroorzaakt door een hennepkwekerij in de woning of bedrijfsruimte. De verzekeraar gaat er dan vanuit dat de bestemmingswijziging een aanzienlijke risicoverzwaring tot gevolg had. Aangezien die risico verzwaring niet is opgegeven valt de schade die door het openbaren van dit risico is ontstaan niet onder dekking van de verzekering. Als de verhuurder niet van het bestaan van de hennepkwekerij op de hoogte was (de verhuurder is hier uiteraard eigenlijk zelden van op de hoogte) brengt dat geen verandering in het standpunt van de verzekeraar met zich mee. Volgens de rechtspraak zou een redelijk handelend verzekeraar die van de hennepteelt op de hoogte zou zijn geweest de verzekering hebben geroyeerd, of niet onder dezelfde voorwaarden hebben gesloten. Deze redenering hield vervolgens ook stand bij de Hoge Raad. De verhuurder verhuurt om hem moverende redenen een pand aan een bepaald persoon, zodat de verhuurder ook het risico voor de gevolgen van die verhuring dient te dragen.

2.2.5. Aansprakelijkheid van de onderverhuurder bij hennepteelt in het gehuurde>>

In huurcontracten waarin geen boetebeding in verband met het gebruik van het gehuurde ten behoeve van een hennepkwekerij is opgenomen, geeft artikel 6:104 BW een mogelijkheid om degene die in strijd met het huurcontract heeft gehandeld en daarbij winst heeft genoten, het genoten voordeel te ontnemen. Dit is ook bevestigd in het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 2010 ECLI:NL:HR:2010:BM0893 . Er was als vaststaand aangenomen dat de onderverhuurder uit de haar niet toegestane onderverhuur een beduidend hoger bedrag ontving dan hetgeen zij als huur aan de verhuurder verschuldigd was. Zij had aldus uit haar wanprestatie winst genoten. Hiermee was in beginsel voldaan aan de vereisten die aan een schadebegroting op de voet van artikel 6:104 BW worden gesteld.

Deze verhuring vond plaats in Amsterdam. Er was verder overwogen dat het een feit van algemene bekendheid is dat contractueel verboden onderverhuur van sociale woningen in Amsterdam op grote schaal voorkomt. Dit heeft tot gevolg dat deze huurwoningen worden onttrokken aan de doelgroepen waarvoor zij door de verhurende woningcorporatie zijn bestemd. De hierdoor veroorzaakte schade van de corporatie, zoals door haar toegelicht en aannemelijk gemaakt, bestaat uit de aanzienlijke extra kosten die zij moet maken om in voldoende mate de nadelen op te heffen die aan (grootschalige) onderverhuur verbonden zijn in verband met het realiseren van haar doelstellingen. Die kosten houden onder meer verband met het sneller dan thans het geval is realiseren van de beschikbaarheid van (extra) woningen in de sociale sector om in de woonbehoeften van de doelgroepen te kunnen voorzien, alsmede het volgens haar taakopvatting blijven waarborgen van de leefbaarheid van de woonomgeving, die door grootschalige onderverhuur kan en ook vaak zal worden aangetast. Deze schade wordt (ten dele) veroorzaakt door de toerekenbare tekortkoming van de onderverhuurder en zij is daarvoor dan ook mede aansprakelijk te houden.

Nu de omvang van deze schade naar zijn aard niet in concreto is vast te stellen, evenmin als de mate waarin de onderverhuurder aan het ontstaan van die schade heeft bijgedragen, is het hof anders dan de kantonrechter van oordeel dat een schadeberekening op de voet van artikel 6:104 BW in dit geval passend is. Uit de parlementaire geschiedenis komt naar voren dat de wetgever bij toepassing van dit wetsartikel expliciet heeft gedacht aan "het onbevoegd uitbaten van zaken door een houder" (MvA II, PG Inv. 6, p. 1266-1267).

Verder is nog het volgende van belang. Artikel 6:104 BW geeft niet aan degene jegens wie onrechtmatig is gehandeld of wanprestatie is gepleegd, een "vordering tot winstafdracht", doch verleent aan de rechter een discretionaire bevoegdheid om, ingeval schadevergoeding is gevorderd, de schade te begroten op het bedrag van de door dit handelen of die wanprestatie genoten winst of op een gedeelte daarvan. Artikel 6:104 BW vormt blijkens zijn plaatsing, zijn bewoordingen en zijn parlementaire geschiedenis een uitwerking voor een bijzonder geval van de algemene regel van artikel 6:97 BW. De bepaling brengt mee dat niet noodzakelijk is dat concreet nadeel door de benadeelde wordt aangetoond; voldoende is dat de aanwezigheid van enige (vorm van) schade aannemelijk is. In een en ander ligt besloten dat de rechter niet tot toepassing van artikel 6:104 BW kan overgaan, indien de aangesprokene aannemelijk maakt dat door de gedragingen waarvoor hij aansprakelijk gesteld wordt, geen schade kan zijn ontstaan.
Deze uitwijkmogelijkheid bestaat ook als er wél een boetebeding is opgenomen, maar het boetebeding op grond van Richtlijn 91/13 EEG nietig wordt verklaard. In het hoofdstuk Introductie incasso's is er in het onderdeel "Boetebeding en algemene voorwaarden" uitgebreid op ingegaan dat een boetebeding wegens strijdigheid met Richtlijn 91/13 EEG nietig kan worden verklaard. Ik verwijs ook naar wat is gesteld bij terugvordering van winst bij onderverhuring in het hoofdstuk De positie van de onder(ver)huurder.

2.2.6. Conclusie met betrekking tot hennepteelt>>

Uit deze bespreking kan de volgende 'rode lijn' worden gehaald:

 1. de exploitatie van een hennepkwekerij (meer dan vijf planten) wordt in het algemeen als gevaarzettend beschouwd;
 2. het is niet van belang of het gevaar daadwerkelijk tot uitdrukking is gekomen;
 3. de exploitatie van een hennepkwekerij wordt in het algemeen als een ongeoorloofde bestemmingswijziging van het gehuurde beschouwd;
Door voldoening aan de kwalificatie "hennepkwekerij" wegens het aantal planten en de daarbij behorende noodzakelijke installatie in een woning en de daaraan verbonden juridische betekenis (gevaarzetting en bestemmingswijziging), ligt de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst annex ontruiming, meestal voor toewijzing gereed. Een afweging van belangen hoort in het kader van de gevorderde ontbinding op grond van artikel 6:265 BW niet plaats te vinden. De rechtbank Breda, sector kanton Bergen op Zoom maakt in haar vonnis van 12 mei 2010 LJN: BM5007, sector kanton Rechtbank Breda, 585988 cv 10-890 ten onrechte in het kader van een ontbindingvordering door de verhuurder een afweging van belangen en komt in dit vonnis tot oordeel dat de belangen van de huurder dienen te prevaleren. Dit ging niet zozeer om een tekortkoming in verband met het houden van hennep, maar om het doen laten ontstaan van een aanzienlijke huurachterstand. Wel bepaalt artikel 6:265 lid 2 BW dat de tekortkoming de ontbinding moet kunnen rechtvaardigen. Dat betekent dat er wel 'iets' gewogen moet worden. En alle omstandigheden kunnen daarbij een rol spelen. Een antwoord op de vraag of een tekortkoming voldoende groot is om ontbinding te rechtvaardigen is iets anders dan in het kader van de procedure belangen tegen elkaar af te wegen. De kantonrechter te Bergen op Zoom heeft daarom ten onrechte in het laatstgenoemde vonnis alsnog een afweging van de belangen gemaakt. Voor het bedrijfsmatig houden van hennep en/of het overtreden van de Opiumwet in dit verband, lijkt een afweging van belangen om deze reden ook niet aan de orde. Het genoten voordeel kan bovendien door de verhuurder van de huurder worden ontnomen.
De laatste strohalm voor de huurder is dan aanwezig in de vorm van een beroep op de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW). Zoals boven reeds aangegeven zullen slechts enkele zeer bijzondere woonomstandigheden (bijvoorbeeld gehandicapte kinderen) er toe kunnen leiden dat de vordering tot ontbinding niet wordt toegewezen.

2.3. Het niet bewonen/gebruiken van het gehuurde in strijd met een contractueel overeengekomen verplichting en andere contractuele verplichtingen>>

Als er in het huurcontract geen contractuele verplichting staat vermeld, die de huurder verplicht het gehuurde als hoofdverblijf te gebruiken, dan bestaat er geen wettelijke verplichting tot het hebben van een hoofdverblijf in het gehuurde. Het Hof van Arnhem komt in haar uitspraak van 2 juni 2005, WR 2005,89 tot eenzelfde standpunt. Als die verplichting wél contractueel is overeengekomen, dan kan het overtreden van deze regel leiden tot een succesvol beroep op ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder.
Bovenstaande uitspraak moet worden bezien in het licht dat er geen algemene verplichting van de huurder bestaat om het gehuurde te gebruiken, zoals in onderdel 2.1 al is besproken.
Het hof te Leeuwarden stelt in haar arrest van 14 oktober 2008 ECLI:NL:GHLEE:2008:BG3271 voorop dat uit de wet niet een verplichting blijkt dat het gehuurde bewoont dient te worden. Deze procedure was door de verhuurder gestart tegen een huurder die zich circa twee jaar in detentie bevond. Gedurende deze periode bevond de zoon van de huurder zich tezamen met een aantal drugsverslaafden in de woning. Deze zoon en andere gebruikers van de woning veroorzaakten overlast.
De verhuurder had een procedure gestart tot ontruiming van het gehuurde. De kantonrechter had de vordering niet wegens het bezorgen van overlast toegewezen, doch had de vordering toegewezen wegens het handelen in strijd met een verplichting het gehuurde zelf te bewonen. De huurder kwam hiertegen in beroep bij het hof te Leeuwarden.
Het hof keek bij haar beoordeling naar de bepaling in het huurcontract waarin een een overlastbeding en een verplichting tot bewoning stond opgenomen. Deze bepalingen luidden als volgt:
 1. Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de daaraan bij overeenkomst gegeven bestemming gebruiken.
 2. Huurder zal het gehuurde zelf bewonen en het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurster geheel noch gedeeltelijk kosteloos noch tegen betaling afstaan aan personen, die niet tot zijn gezinshuishouding behoren.
 3. Huurder zal omwonenden geen hinder of overlast bezorgen.
Ondanks deze bepaling was het hof van mening dat deze bepaling vooral bedoeld lijkt te zijn om vast te leggen dat de onderhuur van de gehele woning of (in afwijking van de hoofdregel van artikel 7:244 BW) een gedeelte ervan verboden is. De eerste woorden van de bepaling, inhoudende dat de huurder het gehuurde zelf moeten bewonen, vormen de keerzijde van het verbod op het onderverhuren of in gebruik geven van de woning aan derden. Er kan dan ook volgens het hof niet van worden uitgegaan dat de huurder door de woning niet te bewonen in strijd handelt deze huurvoorwaarden. Onderverhuring van de woonruimte was geen onderwerp van de procedure.
Het blijft dus van belang de bedoeling van een bepaald beding zo duidelijk mogelijk te formuleren. In het kader van deze duidelijke formulering is het van belang bepaalde verboden niet door elkaar heen te knopen, maar voor elke verbodsbepaling een afzonderlijk artikel te formuleren.
Het hof was toch van mening dat de huurovereenkomst beëindigd kon worden, omdat de huurder zich niet als goed huurder had gedragen. De huurder draagt immers de verantwoordelijkheid voor hetgeen tijdens zijn afwezigheid in het gehuurde gebeurt. Nu hij dit toezicht niet had geregeld en er overlast door de gebruikers van de woning was ontstaan was de huurder tekortgeschoten, hetgeen beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigde.

De rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem, besliste in haar vonnis van 2 juni 2009 LJN: BI5937, sector kanton Rechtbank Haarlem, 411272/CV EXPL 09-695 dat een verhuurder de huurovereenkomst met een huurder niet kon ontbinden vanwege het niet continue bewonen van het gehuurde. Deze kantonrechter gaf een volgende interpretatie met betrekking tot de verplichting tot bewoning van het gehuurde. De casus luidde als volgt. In de huurovereenkomst die tot deze casus heeft geleid was een verplichting opgenomen om de woning te bewonen. De woning werd door twee huurders gehuurd. Er was in de algemene voorwaarden geen verplichting opgenomen dat beide huurders waren verplicht gelijktijdig in het gehuurde te wonen. Op het huurcontract stonden onder meer zowel man als vrouw als huurder op het huurcontract vermeld. Er was aldus sprake van contractueel medehuurderschap zoals beschreven in het hoofdstuk: Contractuele Medehuur . (In laatstgenoemd hoofdstuk wordt uitgebreid besproken dat het niet bewonen van de woning door de huurder niet zonder meer een reden is om de huurovereenkomst te kunnen beëindigen). Na eerst in de woning te hebben samengewoond had de vrouw na de echtscheiding bijna 3 jaar alleen in het huis gewoond en na haar vertrek was de man weer in de woning gaan wonen. De woning was dus steeds door minstens één huurder bewoond. Doordat de woning steeds door één huurder was bewoond, was voldaan aan de zorgplicht die op de huurder rust. Dit betekende volgens de rechter dat moet worden aangenomen dat steeds als “goed huisvader” voor het gehuurde was gezorgd. In het huurcontract stond tevens vermeld dat de huurder de verhuurder van een vertrek van een huurder op de hoogte moest brengen. De huurder was tekortgeschoten in nakoming van de overeenkomst door die mededeling niet aan de verhuurder te doen. Dit tekortschieten rechtvaardigde ontbinding van de overeenkomst niet. In de huurovereenkomst was niet de verplichting opgenomen steeds over een huisvestingsvergunning te beschikken. De bestuursrechtelijke kwestie over het al of niet beschikken over zo'n vergunning stond verder buiten dit geding.

De rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie 's-Hertogenbosch, besliste in haar vonnis van 8 april 2008 LJN: BI4152, sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 596579 dat de huurder toerekenbaar tekort was geschoten in zijn verplichtingen nu de huurder de verplichting het gehuurde zelf te bewonen - mede als gevolg van detentie - heeft geschonden en niet heeft voldaan aan de zorgplicht ten aanzien van de woning en de woonomgeving. De kantonrechter overwoog vervolgens dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet waren weersproken en dat deze dus van toepassing waren. De algemene voorwaarden bepaalden in artikel 5.3 dat de huurder zich als goed huurder dient te gedragen. Artikel 5.6 van de algemene voorwaarden bepaalde voorts - kort gezegd - dat de huurder ervoor diende te zorgen dat hij geen overlast en hinder zou veroorzaken. Naar het oordeel van de kantonrechter had de huurder zich dan ook, ingevolge de algemene voorwaarden, alsmede ingevolge de artikelen 7:213 BW, 7:214 BW en 7:217 BW (in samenhang met het Besluit kleine herstellingen onder punt l en t, ten aanzien van het gebruik en het onderhoud van de gehuurde zaak) niet gedragen zoals goed huurder betaamt. De huurder had ook geen derde verzocht om voor het onderhoud zorg te dragen. De kantonrechter overwoog in rechtsoverweging 3.4 van dit vonnis voorts dat de huurder zijn verplichting om zelf het gehuurde te bewonen heeft geschonden en in samenhang met schending van zijn zorgplicht (onderhoud tuin en schending van zorgplicht ten aanzien van zijn woonomgeving) gaf dit een gerechtvaardigde reden om de overeenkomst te ontbinden. De kantonrechter van de rechtbank te Rotterdam besliste in haar vonnis van 24 januari 2014 ECLI:NL:RBROT:2014:427 dat het sporadisch bewonen van de huurwoning - niettegenstaande een bepaling dat de huurder in het gehuurde zijn hoofdverblijf moet hebben - kon leiden tot huurbeëindiging. De huurder woonde vrijwel permanent in het buitenland om zijn zieke moeder te verzorgen. Dat de woning een sociale huurwoning was, woog hierbij in de beslissing van de rechter mee. De verhuurder heeft er volgens de rechter als verhuurder in de sociale sector belang bij dat haar woningen worden bewoond door haar doelgroep en dit brengt met zich mee dat het verplaatsen van het hoofdverblijf door de huurder in beginsel niet is aan te merken als een tekortkoming van te geringe aard. De belangen van de kinderen maken dit niet anders nu deze niet afdoen aan de verplichting van de huurder – en niet van zijn zonen – om in het gehuurde hoofdverblijf te hebben.

Bovenstaande uitspraken maken in ieder geval duidelijk dat, als de verplichting tot bewoning van de woning wél contractueel is overeengekomen, het overtreden van deze regel kan leiden tot een succesvol beroep op ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder. Als de verplichting tot gebruik van de woning niet contractueel is overeengekomen kunnen bijzondere omstandigheden toch leiden tot huurbeëindiging wegens het zich niet gedragen als een goed huurder betaamt. De verhuurder kan ook eisen dat de huurder het gehuurde weer in gebruik moet nemen. Deze actie wordt echter voornamelijk bij bedrijfsruimte toegepast. De verhuurder van woonruimte heeft er kennelijk meer belang bij om bij overtreding van deze contractuele bepaling de overeenkomst te beëindigen dan deze in stand te houden. Bij bedrijfsruimte heeft de verhuurder er om verschillende redenen vaak juist belang bij om de overeenkomst voort te zetten. (bijvoorbeeld voortzetten van exploitatie van het gehuurde in een winkelcentrum waar deze huurder als publiekstrekker van belang is).

Bedrijfsruimte
Boven is al opgemerkt dat er geen algemene regel bestaat, die de huurder van bedrijfsruimte verplicht de gehuurde ruimte te gebruiken. In het huurcontract kan echter wel een gebruiksplicht zijn opgenomen. In de algemene “ROZ” voorwaarden (versie 2008) staat in artikel 6.1 de volgende bepaling opgenomen:

6.1 Huurder zal het gehuurde - gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst - daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming.

Volgens deze bepaling dient de huurder gedurende de huurperiode het gehuurde te gebruiken. In de rechtspraak zijn een aantal uitspraken gewezen, waarin de huurder werd verplicht het gebruik van het gehuurde conform de overeengekomen bestemming weer te hervatten. Ook als een huurder om moverende redenen besluit de exploitatie van het gehuurde te staken, bijvoorbeeld om redenen van verliesgevendheid van de exploitatie, kan de huurder worden verplicht de exploitatie wederom op te pakken (Voorzieningenrechter Utrecht 6 februari 2003, KG 2003,83). De formulering van de gebruiksplicht is hierbij met name van belang. Een voorbeeld van een zaak, waarin door de rechter wegens een onvoldoende formulering een exploiatieplicht niet werd aangenomen, geeft het vonnis van 12 september 2012 van de rechtbank Midden-Nederland LJN: BY5238, sector kanton rechtbank Utrecht, 805294 UC EXPL 12-5349 4091, locatie Utrecht. De volgende bepalingen in het huurcontract luidende "dat het gehuurde bestemd is om te worden gebruikt als apotheek en voor zover daarmee verbandhoudend" en de bepaling "dat het de huurder niet vrijstaat om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan het gehuurde een andere bestemming te geven", kunnen niet leiden tot een exploitatieverplichting van de huurder. De rechtbank geeft aan dat als de huurder het gehuurde conform het contract moet gebruiken overeenkomstig des zelfs aard en bestemming zoals een goed huurder betaamt, dan is dat een verbijzondering van de redelijkheid en billijkheid die in acht moet worden genomen bij de invulling van aard en bestemming en levert geen verplichting om het gehuurde de gehele huurperiode te gebruiken.
Zo diende de verzekeraar Fortis door een uitspraak van de voorzieningenrechter te Middelburg het gebruik van het door haar gesloten kantoor te Sas van Gent weer te hervatten. De teruglopende winstgevendheid van de exploitatie woog naar het oordeel van de rechter niet op tegen het belang van de verhuurder (de verhuurder was een particuliere belegger die onder andere uit de huurinkomsten van onderhavig pand zijn pensioen haalde) bij continuering van het gebruik.

Het hof te ’s-Gravenhage heeft in hoger beroep in haar arrest van 1 mei 2012 LJN: BW4608, gerechtshof 's-Gravenhage, 200.103.408/01 beslist dat het in het kader van de behandeling in kortgeding niet beslist kon worden dat van de huurder kon worden verlangd de exploitatie van het gehuurde ter hand te nemen. Het gehuurde was van meet af aan onderverhuurd. De onderhuurder was in staat van faillissement verklaard. In de huurovereenkomst was een verplichting tot exploitatie van het gehuurde opgenomen. Het hof vond in rechtsoverweging 3.7 van dit arrest dat er nadere bewijslevering nodig was ter bepaling van de vraag of tussen partijen een verplichting bestond om het gehuurde zélf te exploiteren. Volgens het hof betekende dit dat de hoofdhuurder weliswaar toerekenbaar tekortschoot in de nakoming van de exploitatieverplichting, maar dat zij in dit kort geding niet (op straffe van een dwangsom) veroordeeld kon worden tot nakoming van die verplichting. Dit oordeel laat echter het recht van de verhuurder onverlet aanspraak te maken op schadevergoeding en een beroep op contractueel overeengekomen boete.
De huurder die een in het huurcontract opgenomen exploitatieverplichting niet nakomt, loopt het risico dat de verhuurder de huurovereenkomst kan ontbinden. Hiervan was sprake in een zaak die heeft geleid tot het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 15 maart 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:971 . De huurder was in juli 2012 begonnen het gehuurde te verbouwen teneinde dat te kunnen onderverhuren. In verband met financiële tegenslagen en de onzekerheid die de onderhavige procedure met zich bracht, was de verbouwing vertraagd voortgezet. De huurder wenste na de verbouwing zelf in het gehuurde een eetcafé te exploiteren. Pas na voltooiing van de verbouwing zou een nieuwe horecavergunning kunnen worden aangevraagd. De huurder was van mening dat zij tijdens de verbouwing (gedurende vier jaar!) het gehuurde conform de bestemming gebruikte.
Het hof was van oordeel dat aan de conclusie niet ontkomen kon worden dat de huurder de op haar rustende exploitatieverplichting op ernstige wijze heeft geschonden. Het hof oordeelde verder dat de huurder zich weinig van de belangen van de verhuurder had aangetrokken. Dat de huurder een gedeelte van de verbouwing al had gerealiseerd deed niets af aan het oordeel van het hof inhoudende dat de huurovereenkomst ontbonden kon worden.

2.3.1. Verwaarlozing van het gehuurde>>

Verwaarlozing van het gehuurde door de huurder kan ook reden zijn om de huurovereenkomst te ontbinden op verzoek van de verhuurder. Daarvan kan sprake zijn als de huurder het gehuurde niet onderhoudt, waardoor er schade aan het gehuurde ontstaat. Het gerechtshof te 's-Gravenhage besliste in haar arrest van 22 december 2006 in hoger beroep LJN: AZ6559, gerechtshof 's-Gravenhage, C05/255 dat de huurovereenkomst met de huurder in tegenstelling tot de lagere rechter (sector kanton) alsnog ontbonden mocht worden. De huurder had schade aan het gehuurde niet gemeld, waardoor het gehuurde door de verhuurder niet was hersteld en verder was beschadigd. De huurder had zijn verplichting voortvloeiende uit artikel 7:222 BW geschonden (gebreken te melden waardoor het gehuurde beschadigd zou kunnen worden). De huurder had door zijn handelwijze het gehuurde verder nog beschadigd door het gehuurde niet te verwarmen, waardoor er vocht- en schimmelvorming is ontstaan. Dit alles was reden om de huurovereenkomst te ontbinden. Voor alle duidelijkheid: de huurder hoeft een gebrek niet te laten herstellen als dit gebrek van ondergeschikte betekenis is en het gehuurde door aanwezigheid van dit gebrek niet in waarde daalt, of de verhuurbaarheid door dit gebrek niet wordt verminderd.
Het gerechtshof te Leeuwarden besliste in haar arrest van 26 februari 2013 in hoger beroep LJN: BZ2350, gerechtshof Leeuwarden, 200.101.803/01 dat een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte ontbonden kon worden wegens verwaarlozing van het gehuurde. De woning was als een pakhuis volgestouwd met spullen. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid spullen was al niet conform een normaal gebruik van de woning. Het grootste bezwaar achtte het hof dat de ruimten vies en ernstig vervuild waren en dat er sprake was van een gevaarlijke situatie nu het gehuurde in het geval van brand of een ander noodgeval niet goed beloopbaar was. De voor- en achtertuin waren ook bijna dichtgegroeid. De in het gehuurde zich voordoende toestand liet zich volgens het hof niet verenigen met goed huurderschap. Bovendien leverde deze toestand gezondheidsrisico’s en brandgevaar op. Het hof was dan ook met de kantonrechter van oordeel dat er sprake was van een zodanig ernstige tekortkoming aan de zijde van de huurder, dat ontbinding van de huurovereenkomst was gerechtvaardigd. Als de woning weliswaar vol, maar wel schoon was geweest, dan had het hof wellicht tot een ander oordeel gekomen.

2.3.2. Onderverhuring in strijd met het huurcontract>>

De rechtbank 's-Hertogenbosch, sector kanton, locatie 's-Hertogenbosch besliste in haar vonnis van 12 juni 2008 LJN: BD7667, sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 518381 in rechtsoverweging 3.5.1 dat een huurovereenkomst met betrekking tot 7:290 BW-bedrijfsruimte, waarbij de huurder de gehuurde ruimte in strijd met een contractueel verbod tot het in gebruik geven van de verhuurde ruimte toch had onderverhuurd, kon worden ontbonden wegens overtreding van dit beding. De overtreding was zodanig ernstig dat dit ontbinding rechtvaardigde
Dit gold ook voor de huurder die in strijd met het huurcontract aan drie verschillende onzelfstandige woonruimten aan diverse verschillende personen verhuurde. De huurder woonde zelf niet in deze woning. Uit de inrichting van de verschillende ruimte kon worden herleid dat deze afzonderlijk waren verhuurd. Het gerechtshof 's-Gravenhage bekrachtigde in haar arrest van 30 augustus 2011 LJN: BR6284, gerechtshof 's-Gravenhage, 200.069.924/01 het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie 's-Gravenhage dat de op grond van overtreding van de bepalingen in het huurcontract de huurovereenkomst heeft ontbonden en de verhuurder heeft toegestaan het gehuurde te ontruimen. Het hof spreek van een tekortkoming te weten van gebruik van de woning in strijd met het bepaalde in artikel 9, lid 6 van het toepasselijke reglement. Er was hier ook sprake van overtreding van een wettelijke regel (zie artikel 7:244 BW) nu de huurder onzelfstandige ruimte in het gehuurde heeft verhuurd zonder in het gehuurde zijn hoofdverblijf te hebben. Deze grond voor de ontbindingsactie was door de verhuurder kennelijk niet aangevoerd, gezien de door het hof gegeven overweging in rechtsoverweging 3.3 laatste zin.

Een andere zaak waarin ingebruikgeving van een woning in strijd met het huurcontract onderwerp van geschil was is behandeld door het gerechtshof te Amsterdam. Het gerechtshof Amsterdam vernietigde in hoger beroep in haar arrest van 15 februari 2011 LJN: BR6437, gerechtshof Amsterdam, 200.045.299/01 het vonnis van de rechtbank, sector kanton Amsterdam. Hier ging het om een huurder die de woning aan derden in gebruik had gegeven in strijd met de algemene bepalingen behorende bij het huurcontract. De kantonrechter had de vorderingen van de verhuurder in eerste aanleg afgewezen. Naar het oordeel van de kantonrechter kon niet worden vastgesteld dat de huurder niet meer haar hoofdverblijf in de woning had. Evenmin was volgens de kantonrechter vast komen te staan dat de huurder de woning aan derden in gebruik had gegeven op een wijze die de gevorderde ontbinding rechtvaardigde.
Het hof stelde echter vast dat er zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder op het adres van het gehuurde diverse personen stonden ingeschreven die niet tot de huishouding van de huurder behoorde en dat (in ieder geval) een aantal van deze personen ook daadwerkelijk in de woning verbleven (zie rechtsoverweging 3.6 en 3.8 van het arrest). Het hof achtte dit in strijd met artikel 3 van de huurovereenkomst in verbinding met artikel 8 van de toepasselijke algemene bepalingen.
Ik heb de overwegingen van de kantonrechter hier ook bij vermeld, omdat dit duidelijk maakt dat de huurder op grond van de wettelijke regel van artikel 7:244 BW niet tekort hoeft te schieten (behoudens en andersluidende contractuele bepaling) als hij onzelfstandige ruimte in het gehuurde aan derden in gebruik geeft en zelf tevens zijn hoofdverblijf in het gehuurde houdt. Voorts is het ook mogelijk een woning aan derden tijdelijk in gebruik te geven zonder dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Te denken valt aan gebruik van het gehuurde als postadres of tijdelijk opvang van personen, waarbij de gebruiksperiode is te beschouwen als logeren in het gehuurde.
Het arrest van het hof te Amsterdam van 15 juli 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:2753 sluit hier op aan. In dit arrest is een situatie besproken waarin de huurder in strijd met de bepalingen in het huurcontract de woning aan verschillende personen waaronder een studerende dochter tijdelijk ter beschikking heeft gesteld. De bepaling over het in gebruik geven van de woning aan derden luidt als volgt: " Zonder schriftelijke toestemming van verhuurster is het huurder niet toegestaan het gehuurde, geheel of gedeeltelijk aan derde(n) in onderhuur of in gebruik te geven; huurder mag zonder toestemming van verhuurster geen andere personen bij zich laten wonen dan degenen die tot zijn gezin behoren".
De huurder gebruikte de woning een à twee nachten per week in de woning als pied-à-terre. De huurder stelde een dubbel hoofdverblijf te hebben. Terecht merkte het hof op dat de stelling dat er een tweede hoofdverblijf was geweest, tegenstrijdig was met de erkenning dat de woning een pied-à-terre was. Het hof gaat aan het standpunt van de huurder dat de woning voor hem steeds hoofdverblijf is geweest als onvoldoende gemotiveerd voorbij. Het aanbod (nader) getuigen te laten horen “over de feitelijke situatie en het gebruik van de woning” kan niet de plaats innemen van een voldoende gemotiveerde stellingname, zodat aan dat aanbod voorbij wordt gegaan.

Het hof is verder van mening dat de dochter het hoofdverblijf in het gehuurde niet als gezinslid van huurder heeft, zoals de huurovereenkomst toestaat, maar als zelfstandig wonende jongmeerderjarige. Het feit dat de huurder de woning regelmatig als pied-à-terre gebruikt, maakt immers niet dat zij een gezin vormen met de studerende dochter, die daar voortdurend woont. Dit heeft als consequentie dat ook het in gebruik geven aan de dochter in strijd is met de huurovereenkomst.
Het hof komt al met al tot de conclusie dat de huurder onvoldoende heeft aangevoerd dat de vastgestelde vormen van wanprestatie de ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen niet rechtvaardigen.

Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 7 juni 2011 LJN: BQ9780, gerechtshof Amsterdam, 200.034.785/01 het oordeel van de kantonrechter bevestigd dat de huurder die gedurende een bepaalde periode de gehuurde woning tijdelijk en bij wege van vriendendienst aan een vriend en een vriendin in gebruik heeft afgestaan, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding van de huurovereenkomst met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Hierbij is met name van belang dat het aangeleverde bewijsmateriaal niet van zodanige aard en inhoud is dat kan worden aangenomen dat de vriend en de vriendin langer dan tijdelijk en anders dan op basis van een vriendendienst in het gehuurde hebben gewoond (rechtsoverweging 4.8 arrest). Van belang was voorts dat de huurder gedurende langere periode wel binding met het gehuurde bleef houden.
Hier was dus van belang dat de gebruikers geen huur hoefde te betalen en dat de gebruikers ook niet de exclusieve beschikking over de woning hadden.
Deze uitspraak balanceert "op het randje". Dit arrest zal niet maatgevend zijn voor de rechtspraak op dit gebied. Het hof was bepaald mild voor de huurder. Het is immers duidelijk dat de woning in strijd met een contractuele bepaling gedurende een bepaalde periode aan een ander in gebruik is gegeven. Dat de huurder zijn hoofdverblijf in de woning had, maakte deze overtreding op het contractuele verbod de woning om aan een derde in gebruik te geven niet minder ernstig. Dat niet bewezen is dat er een vergoeding voor dit gebruik betaald diende te worden, doet niets af aan dit tekortschieten. Betaling kan wel verondersteld worden, want waarom zou iemand die een paar maanden in het buitenland verblijft zijn woning voor niets aan een ander ter beschikking stellen? In dit verband had de verhuurder wel opvolgende bankafschrijvingen van de huurder kunnen vragen. Voorts is belang dat de scheiding tussen "in gebruik geven" en onderhuur wel heel diffuus wordt. Zo zal de huurder zijn woning onder het mom van tijdelijke ingebruikgeving en contante betaling door de onderhuurder zich wel erg eenvoudig kunnen onttrekken aan het verbod als gemeld in artikel 7:244 BW.
Al schrijvende merk ik dat ik het arrest van het hof wel sympathiek vind, doch ook onjuist acht. Het in gebruik geven van woonruimte is een tekortkoming die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Dat is de kern van een ontbindingsactie. Een belangenafweging hoort hier niet aan de orde te komen. In Amsterdam geldt bovendien ernstige woningnood. Als een huurder enige maanden per jaar het gehuurde aan een ander in gebruik kan geven, dan lijkt het mij wel logisch dat de verhuurder de woning liever aan een andere huurder in gebruik geeft die de woning gedurende het gehele jaar zelf gebruikt. Dit is een gerechtvaardigd belang van een woningbouwcorporatie in Amsterdam.

2.3.3. Andere verbodsbepalingen in het huurcontract>>

In het huurcontract kunnen nog andere verbodsbepalingen staan. Het is de vraag of overtreding daarvan ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. In een zaak die speelde voor de voorzieningenrechter te Dordrecht was ontruiming van woonruimte gevorderd wegens een huurachterstand (ontbinding kan in een voorlopige voorziening niet worden gevorderd), maar ook wegens overtreding van een verbod om het slot van de woonruimte te vervangen. Tevens had de huurder in huis geblowd ondanks een verbod om in de woonruimte verdovende middelen te gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelde in haar vonnis van 15 mei 212 LJN: BW5790, voorzieningenrechter rechtbank Dordrecht, 97728/KG ZA 12-67 dat de huurachterstand voldoende hoog was om in een bodemprocedure ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.
De gevorderde ontbinding kon om deze redenen worden toegewezen. De rechter was van mening dat blowen in de woning wanprestatie oplevert, doch dat dit op zichzelf onvoldoende is om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen in een bodemprocedure. Ook hier geldt dat zonder aanvoering van bijzondere omstandigheden de overtreding gezien haar geringe betekenis de ontruiming van het gehuurde niet rechtvaardigt, omdat niet wordt verwacht dat in een bodemprocedure de ontbinding van de overeenkomst om deze redenen zal worden uitgesproken.
Het hof te 's-Hertogenbosch was in haar arrest van 11 maart 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:683 dat in hoger beroep is gewezen, van mening dat de aanwezigheid van geringe hoeveelheden amfetamine en cocaïne in de woning een tekortkoming betrof die ontbinding niet rechtvaardigde. In de algemene huurvoorwaarden is bepaald dat het huurder niet is toegestaan activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn. De verhuurder had gesteld dat er werd gedeald in de woning. Als bewijs bracht de verhuurder ook verklaringen van buurtbewoners in het geding die tegenover de politie hadden verklaard dat er erg veel mensen tijdens de avonduren langsgingen bij de woning en er dan ongeveer vijf minuten bleven. Tijdens de doorzoeking van de woning kwam er een persoon naar de woning die bij de politie bekend stond als harddrugsgebruiker. De gegevens die in het geding werden gebracht en die een vingerwijzing gaven dat er inderdaad mogelijk in drugs werd gehandeld vanuit de woning, vormden voor het hof echter geen sluitend bewijs van handel in drugs vanuit de woning. Zonder bewijs van handel in drugs van uit de woning was de aanwezigheid van drugs onvoldoende ernstig om ontbinding te rechtvaardigen.

Ik ben van mening dat het hof de huurder wel erg goed gezind was. Op basis van de in het geding gebrachte gegevens had het hof ook kunnen herleiden dat de handel in drugs vanuit de woning aannemelijk was en wel degelijk ontbinding rechtvaardigde op basis van de handel in drugs. Verder verbaast het mij dat het hof in alinea 4.11 van het arrest spreekt van een afweging van belangen. Een afweging van belangen is in het kader van de ontbindingsactie niet van belang. De aanwezigheid van deze drugs levert immers een overtreding van de Opiumwet op, zodat ontbinding uitgesproken had moeten worden. In de algemene voorwaarden stond immers eveneens vermeld dat overtreding van de Opiumwet ontbinding rechtvaardigde. Een dergelijke lijn wordt ook gevolgd als een huurder tussen de vijf en tien hennepplanten in huis heeft zonder dat bewezen wordt of er handel in hennep wordt gedreven. Overtreding van de Opiumwet wordt doorgaans voldoende ernstig geacht om ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.

Mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding door zowel huurder als verhuurder >>

In artikel 7:210 lid 1 BW wordt de mogelijkheid voor zowel de huurder als de verhuurder geboden om de huurovereenkomst te ontbinden als van de verhuurder niet kan worden gevergd dat hij aanzienlijke uitgaven doet om het gehuurde te herstellen c.q. te herbouwen. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan als het gehuurde geheel door brand is verwoest. Door het geheel verloren gaan van het gehuurde kan de verhuurder aan de huurder niet meer het huurgenot verstrekken dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Als het gehuurde niet is verwoest en er nog enig genot mogelijk is, kan dit toch reden zijn om een beroep op deze ontbindingsgrond te doen als door het gebrek een wezenlijk ander genot wordt verstrekt dan de huurder mocht verwachten. Zo zal een door blikseminslag onbewoonbaar gedeelte van een woonhuis een geheel tenietgaan van de mogelijkheid van genot van dat woonhuis opleveren, ook al is het overblijvende wellicht bewoonbaar gebleven. Deze ontbindingsgrond kan ook worden toegepast als door een (onvoorziene) maatregel door de overheid het gebruik van het gehuurde wordt gehinderd. Deze ontbindingsmogelijkheid vindt haar basis dus in beginsel in het ontstaan van een gebrek aan het gehuurde dat door toeval is ontstaan.
Een overheidsmaatregel die het gebruik als woning verhindert, geeft verhuurder ook het recht tot ontbinding van huurovereenkomst, ook als deze overheidsmaatregel voorzienbaar was. Tot deze conclusie kwam het gerechtshof te Amsterdam in haar arrest van 30 maart 2010 ( ECLI:NL:GHAMS:2010:BN1371 ). Het hof was van mening dat artikel 7:210 lid 1 BW zowel op gevallen van voorzien als onvoorzien overheidsoptreden betrekking heeft. In deze kwestie was een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte verhuurd. Volgens het bestemmingsplan was de begane grond die als woonruimte was verhuurd bestemd voor bedrijven en niet voor woonruimte. Daarnaast was zonder bouwvergunning een scheidingsmuur geplaatst. Legalisering daarvan was wegens strijd met het bestemmingsplan niet mogelijk. Van het stadsdeel dient de verhuurder de scheidingsmuur te verwijderen onder last van een dwangsom. Het stadsdeel deelde tevens mee dat het handhavend zal optreden met betrekking tot de bewoning op de begane grond omdat dit in strijd is met het bestemmingsplan. In dit geval kon de huurder wel schadevergoeding vorderen, omdat het gebrek de verhuurder viel toe te rekenen. Ik vind het wel jammer dat het hof niet motiveert waarom voorzienbaar overheidsoptreden ook onder deze ontbindingsgrond valt.

In de uitspraak van 15 juli 2005 LJN: AU1875, Gerechtshof 's-Gravenhage, 04/534 heeft het hof te 's-Gravenhage in haar arrest beslist dat de verhuurder de huurovereenkomst niet buitengerechtelijk kon ontbinden. De casus die tot deze uitspraak heeft geleid luidde als volgt. De exploitatie van het gehuurde werd door de gemeente Rotterdam een jaar stil gelegd vanwege overtreding van de Opiumwet. Na deze periode deed de verhuurder beroep op buitengerechtelijke ontbinding (het gehuurde was overigens nog gesloten, omdat de drankvergunning nog niet in orde was). Het Hof was daarom van mening (zie rechtsoverweging 4.3) dat nu de inrichting niet meer was gesloten op grond van het besluit van de burgemeester, zodat deze inmiddels geëindigde sluiting niet meer als grond dienen voor een buitengerechtelijke ontbinding op basis van artikel 7A:1597 BW (oud). Deze afwijzing van de buitengerechtelijke ontbinding mocht de huurder verder niet baten nu het Hof van mening was dat de huurder het gehuurde niet exploiteerde conform het contract (in het huurreglement stond vermeld dat de huurder het gehuurde conform haar bestemming als een goed huurder zal gebruiken) wat een reden was om de huurovereenkomst binnen deze procedure te ontbinden.

Een voorbeeld van ontbinding van de overeenkomst door de verhuurder
Dat voorzichtigheid bij toepassing van de mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding door partijen moet worden toegepast wordt geïllustreerd door een uitspraak van 13 mei 2009 van de rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton Leiden LJN: BI3830, rechtbank 's-Gravenhage, 842187/09-2308 . De casus die tot deze uitspraak heeft geleid, luidde als volgt. Huurder huurde bedrijfsruimte ten behoeve van de exploitant van een C-1000 supermarkt. In deze supermarkt had brand gewoed. De brand was begonnen in de winkelwagentjes die voor de winkel stonden. Na de brand was het onmogelijk in het gehuurde een supermarkt te exploiteren. De verhuurder had de huurovereenkomst met de huurder buitengerechtelijk ontbonden. De huurder had deze buitengerechtelijke ontbinding door middel van een brief vernietigd. De huurder startte een kort geding en vroeg in deze procedure bij wijze van voorziening bij voorraad de verhuurder (onder meer) te veroordelen om zo spoedig mogelijk te beginnen met het herstel van het gehuurde in oude toestand ten behoeve van - en in overleg met - de huurder.
De kantonrechter veroordeelde de verhuurder om binnen één week na de uitspraak van dit vonnis met de huurder in overleg te treden over herstel of herbouw van het gehuurde ten behoeve van de huurder en er alles aan te doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kon worden om ervoor te zorgen dat zulk herstel of herbouw ten behoeve van de huurder zo spoedig mogelijk zou worden geëffectueerd.
De kern van het verweer van de verhuurder was onder meer gebaseerd op de zinsnede in artikel 7:206 lid 1 BW (dat van verhuurder herstel niet kan worden gevergd) en dat zij niet gehouden is het gebrek te herstellen, omdat de brand door onzorgvuldigheid van de huurder (artikel 7:206 lid 2 BW) was ontstaan wegens het buiten de winkel plaatsen van de winkelwagentjes.
In rechtsoverweging 6 wees de kantonrechter allereerst aansprakelijkheid van de huurder voor de brand van de hand. De kantonrechter stelde onder meer: ervan uitgaande dat de brand inderdaad was ontstaan door brandstichting in de buiten de supermarkt opgestelde winkelwagentjes, stond slechts vast dat de brandschade was ontstaan door het gedrag van derden, voor wiens daden de huurder niet aansprakelijk was. Dat bij supermarkten ook buiten de openingstijden van de winkel winkelwagens buiten staan opgesteld, was gebruikelijk, terwijl winkelwagens bovendien op het eerste gezicht ook geen “brandbare zaken” zijn. In de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder stond ook geen verbod om de winkelwagens buiten te stallen. Dat huurder wist, of moest weten, dat de winkelwagens brandgevaarlijk waren is door haar betwist en overigens gesteld noch gebleken. De omstandigheid dat de polis van de opstalverzekering wellicht geen (volledige) dekking bood omdat de verzekeraar zich op het standpunt stelde dat de schade was veroorzaakt of vergroot door het buiten plaatsen van brandbare zaken, werd onvoldoende geacht om aansprakelijk voor de brandschade bij de huurder neer te kunnen leggen.
In rechtsoverweging 7 en 8 van het vonnis wordt rechter het volgende overwogen:

 • het verhelpen van het gebrek is niet onmogelijk. De verhuurder heeft bovendien erkend om het gehuurde te herbouwen, waarna het weer gebruikt kan worden als supermarkt. De kantonrechter overweegt daarbij, dat naar haar voorlopig oordeel onder “verhelpen van gebreken” als bedoeld in artikel 7:206 BW ook “herbouw” kan worden begrepen.
 • dat herstel van het gebrek uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen, doet zich hier – anders dan verhuurder aanvoert - niet voor. Partijen zijn het erover eens, dat de (opstal)schade aan het gehuurde (ten minste) € 1.500.000,= bedraagt en de opstalverzekeraar zal (een groot deel van) deze schade vergoeden. Daar komt bij dat verhuurder ook het voornemen heeft het gehuurde te herbouwen, waaruit eveneens blijkt dat de daarmee gemoeide kosten voor haar geen onoverkomelijk probleem vormen.
Hierover wordt anders geoordeeld door het hof te Leeuwarden in haar arrest van 27 maart 2012 (ECLI:NL:GHLEE:2012:BW0024 ). In deze zaak was een woning door brand verwoest en de huurovereenkomst was door de verhuurder ontbonden op grond van artikel 7:210 BW. De oorzaak van de brand was niet te achterhalen. De huurder stelde zich op het standpunt dat herstel wel mogelijk was, omdat de woning goed verzekerd was. Het hof komt echter tot een ander oordeel. Volgens het hof kan de uitleg van de huurder niet worden gevolgd dat er op neer komt dat wanneer het maar theoretisch mogelijk is het gebrek op te heffen, het verhelpen van het gebrek niet onmogelijk is. Het hof kiest daarbij voor de grammaticale uitleg van het woord “verhelpen”, te weten “verbeteren” of “herstellen” (vgl. de omschrijving in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal). Het verhelpen van gebreken vindt, naar het oordeel van het hof, dan ook zijn grens waar niet meer kan worden gesproken van verbeteren of herstellen, maar van het geheel, of voor een substantieel deel, vernieuwen van het gehuurde. Wanneer een gehuurd gebouw geheel door brand verwoest is, zal het vrijwel altijd mogelijk zijn de restanten te verwijderen en op de plaats van het oorspronkelijke gebouw een nieuw gebouw te plaatsen. Wanneer dat gebeurt, is naar het oordeel van het hof echter geen sprake meer van het “verhelpen” van door de brand ontstane gebreken, maar wordt het gebouw, dat in de terminologie van artikel 7A:1589 BW (oud) “vergaan” was, vervangen door een nieuw gebouw.
Ik vind de redenering van het hof te Leeuwarden meer aansluiten op de bedoeling van de wet dan de redenering van de kantonrechter te Leiden.

Een voorbeeld van ontbinding door huurder

Tussen huurder en verhuurder was een huurovereenkomst gesloten voor een overeengekomen periode van minimaal twaalf maanden met betrekking tot een woning. Het gehuurde was wegens een door de verhuurder zelf aangebrachte voorziening, waarvoor geen bouwvergunning was aangevraagd, extreem onveilig en ongezond (brandveiligheid, voldoende vluchtwegen, daglichttoetreding). Er is hier sprake van een gebrek. Verhuurder heeft niet voldaan aan zijn verplichting om het gehuurde in goede staat van onderhoud ter beschikking te stellen en is zonder ingebrekestelling in verzuim. Huurder kon de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden en kan schadevergoeding eisen.
In dit vonnis staat onder punt 2.10 een interessante overweging. De rechter is van mening dat de huurder zich niet eerst tot de verhuurder hoefde te wenden met verzoek tot herstel van het gebrek, maar dat de huurder zich rechtstreeks tot de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente kon wenden, onder meer vanwege de twijfel over de brandveiligheid van het pand. Dit geldt eens te meer nu de verhuurder tijdens de zitting ook niet heeft laten blijken dat hij na indiening van een dergelijke klacht alsnog een extra vluchtweg zou hebben aangelegd. De verhuurder had het gehuurde niet correct ter beschikking gesteld en verkeerde daarom op grond van artikel 6:83 sub a BW zonder ingebrekestelling in verzuim.Noot 57

Voorzichtigheid bij het inroepen van buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst blijft geboden. In de zaak die heeft geleid tot een uitspraak op 27 mei 2008 door de rechtbank Assen, sector kanton, locatie Assen LJN BD5522, Rechtbank Assen, 207907EV besliste de kantonrechter dat de huurder ten onrechte de buitengerechtelijke ontbinding had ingeroepen. De huurder diende alsnog de huur (€ 107.000,- ) te betalen tot het moment de verhuurder het pand weer had verhuurd. De huurder had de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden op grond van gebreken aan het gehuurde. De rechter was over deze actie de volgende mening toegedaan: "los van de vraag of verhuurder in verzuim is komen te verkeren jegens huurder met betrekking tot het uitvoeren van reparaties aan het gehuurde, brengt dit met zich mee dat onvoldoende is komen vast te staan dat de door huurder gevraagde reparaties ter zake noodzakelijk waren en bij het achterwege laten ervan een reden tot ontbinding zouden kunnen opleveren. In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat verhuurder telkens voldoende bereidheid heeft getoond om op klachten van huurder te reageren, maar dat de daarvoor noodzakelijke toegang tot het pand soms onmogelijk was of afhankelijk werd gesteld van een te verkrijgen toestemming van de gemachtigde van huurder. (...) De conclusie van huurder dat verhuurder niet aan laatstgenoemde sommatie had voldaan en dat er daarom voldoende reden was om te ontbinding over te gaan deelt de kantonrechter daarom niet. Het inroepen van de ontbinding was onder gegeven omstandigheden onnodig en voorbarig".
Hier had de huurder dus niet langer het gebruik van het gehuurde gemaakt en diende hij toch een aanzienlijke som te betalen over de periode dat hij het gebruik had gestaakt. De buitengerechtelijke ontbinding is daarom slechts een mooi middel om de huurovereenkomst te beëindigen als het op grond van de toestand van het gehuurde het zonneklaar is dat het gebruiksgenot zodanig is verminderd dat dit ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Wettelijke motivatie buitengerechtelijke ontbinding >>

De wetgever heeft in de gevallen dat er bij beide partijen duidelijk de behoefte bestaat om de huurovereenkomst te beëindigen wegens de toestand van het gehuurde de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding van een huurovereenkomst in de wet opgenomen. In deze gevallen was de wetgever van mening dat de noodzaak van rechterlijke ontbinding van de overeenkomst niet langer noodzakelijk was omdat het partijen in deze gevallen waarop artikel 7:210 BW betrekking heeft volstrekt duidelijk is dat het huurgenot geheel onmogelijk is geworden. Het is daarom volgens de wetgever alleen omslachtig om eerst een tijdrovende procedure te beginnen om tot de beoogde ontbinding te komen. Wanneer niet zonder meer duidelijk is of het geheel is vervallen dan wel of er nog enig genot overblijft, dan is het verstandig dat de partij die de overeenkomst heeft ontbonden, zich wendt tot de rechter om een verklaring voor recht te vorderen inhoudende dat de overeenkomst terecht is ontbonden.

Mogelijkheid tot ontbinding volgens algemene recht blijft in stand >>

De huurder dan wel de verhuurder blijft bevoegd tot ontbinden op de voet van artikel 6:265 BW. Noot 58
Dit is mogelijk omdat volgens artikel 7:205 BW alle andere rechten en vorderingen uit het verbintenissenrecht ook van toepassing blijven. Bij ontbinding op grond van artikel 6:265 BW kan degene die prestatie verlangt ontbinden als degene die prestatie moet leveren nalatig blijft. In geval van artikel 7:210 BW mogen beiden partijen de overeenkomst ontbinden als het beide partijen volstrekt duidelijk is dat het huurgenot geheel onmogelijk is geworden.

De verhuurder is in beginsel verplicht tot reparatie van het gebrek aan het gehuurde; deze verplichting vervalt als herstel van het gehuurde onmogelijk is of uitgaven vergt die in redelijkheid niet van de verhuurder verlangd mogen worden. Dus zowel degene die nalatig blijft als degene die nakoming verlangt kunnen de overeenkomst dan ontbinden. De nalatige partij blijft wel gehouden om de schade die de ander lijdt te vergoeden als die schade de nalatige partij valt toe te rekenen (Kamerstukken II 1999/2000, 26 089, nr. 6, p. 14 e.v.). Ook op grond van gebreken als bedoeld in artikel 7:204 BW kan de huurovereenkomst worden ontbonden. Over de periode voor ontbinding van de overeenkomst kan er door de huurder nog huurvermindering worden gevorderd wegens de aanwezigheid van deze gebreken. De huurder moet bij sociale woonruimte er wel rekening mee houden dat huurvermindering maximaal zes maanden vanaf indiening van de vordering terug kan werken (zie artikel 7:257 BW ).Voor geliberaliseerde woonruimte geldt deze beperking niet.

Gebrek toerekenbaar aan verhuurder? >>

Bij de beoordeling van de vraag of herstel in redelijkheid van de verhuurder verlangd mag worden, speelt een belangrijke rol in hoeverre de genotsverminderende omstandigheden aan de verhuurder toerekenbaar zijn.
Artikel 7:210 BW is van toepassing op gevallen waarin het desbetreffende gebrek aan één van de partijen toegerekend mag worden. Het mag niet de bedoeling zijn dat de partij aan wie het desbetreffende gebrek toerekenbaar is, deze bepaling in zijn eigen voordeel mag inroepen Noot 60. Het hof te Leeuwarden heeft in haar arrest van 27 maart 2012 (ECLI:NL:GHLEE:2012:BW0024 ) geoordeeld dat de huurovereenkomst op grond van artikel 7:210 BW door de verhuurder kon worden ontbonden. In deze zaak was een woning door brand verwoest en de oorzaak van de brand kon niet worden gevonden in achterstallig onderhoud aan de woning zoals door de huurder werd betoogd. De oorzaak van brand kon in dit geval dus niet aan de verhuurder worden toegerekend.

Als eenmaal vaststaat dat de in artikel 7:210 BW omschreven situatie zich voordoet, dan heeft de partij die de andere partij kan verwijten toerekenbaar te kort te zijn geschoten rechtens aanspraak op buitengerechtelijke ontbinding. De schuldeiser houdt de mogelijkheid de overeenkomst op grond van de ‘gewone’ regels van het vermogensrecht te ontbinden. Een ontbinding op grond van artikel 6:265 BW e.v. vereist geen toerekenbaarheid aan de zijde van de nalatige partij, maar wel een tekortschieten in zodanige mate dat dit dat ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Ontbinding door de verhuurder is in de volgende gevallen niet mogelijk >>

Als de verhuurder zijn ontbinding baseert op de artikelen 7:210 BW jo 7:206 BW, dan kan dit alleen tot beëindiging van de huurovereenkomst leiden als de verhuurder het gebrek niet bij aanvang van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen (zie artikel 7:209 BW).

Artikel 7:210 BW is de opvolger van artikel 7a:1589 BW (oud). Laatstgenoemd artikel was alleen van toepassing op gevallen waarin het gehuurde door ‘toeval vergaan was’. In dit laatstgenoemde artikel was dus niet een toerekenbaar vergaan van het gehuurde geregeld. Artikel 7:210 BW regelt echter wel een situatie waarin de tekortkoming aan één van de partijen toe valt te rekenen. De toerekenbaarheid speelt ook een rol in de mogelijkheid tot vergoeding van schade. Als een partij niets te verwijten valt, dan is deze ook niet schadeplichtig.

In de MvT, Kamerstukken II, 1997/98, 26 089, nr. 3 p. 20 wordt opgemerkt dat de bescherming van de huurder in het kader van een dwingendrechtelijke bepaling wordt opgerekt als de verhuurder het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst had behoren te kennen. Volgens dit kamerstuk is de verhuurder beter dan de huurder instaat zich inzicht in de werkelijke toestand van de zaak te verschaffen. Het is redelijk te veronderstellen dat de verhuurder, alvorens te verhuren, een onderzoek heeft gedaan naar de geschiktheid van het gehuurde voor het doel waarvoor het gehuurde is verhuurd. Als de verhuurder het gebrek bij aangaan van de overeenkomst had behoren te kennen, dan is deze wel schadeplichtig. Dit sluit ook aan op het gestelde in artikel 7:209 BW.

Woonruimte
In de MvT, Kamerstukken II, 1997/98, 26 089, nr. 3 p. 14 wordt voorts opgemerkt dat alle omstandigheden die het huurgenot beperken en niet aan de verhuurder vallen toe te rekenen een gebrek vormen. De huurder mag een goed onderhouden zaak verwachten.

Bedrijfsruimte
Voor bedrijfsruimte mag hiervan worden afgeweken. De verhuurder van bedrijfsruimte kan de huurder te kennen geven niet van de technische staat van het gehuurde op de hoogte te zijn en het onderzoek naar de technische staat van het gehuurde bij de huurder neerleggen (bijvoorbeeld in de ROZ-voorwaarden, versie 2008). Als de huurder geen onderzoek naar de technische staat van het gehuurde doet, kan hij de verhuurder (afhankelijk van het gebrek) niet geheel verantwoordelijk stellen voor een later ontdekt gebrek aan het gehuurde. Een en ander is afhankelijk van de vraag het gebrek bij normaal onderzoek tot uitdrukking was gekomen en wat partijen bij aanvang van de overeenkomst omtrent het gebruik van het gehuurde voor ogen hebben gestaan.
Het is van belang dat de huurder zo uitgebreid mogelijk het voorgenomen gebruik van het gehuurde uit de doeken doet. De verhuurder kan daar dan op reageren of het gehuurde al dan niet aan de condities voldoet om dit gebruik te bewerkstellingen en voor wiens rekening aanpassing van gehuurde komt. De verhuurder die weet van het voorgenomen gebruik en de “haken en ogen” aan dit gebruik in het gehuurde mag over problemen ten aanzien van dit voorgenomen gebruik niet zwijgen. Doet de verhuurder dat wel, dan kan een uitsluiting van aansprakelijkheid met verwijzing naar de onderzoeksplicht van de huurder terzijde worden gezet (zie artikel 7:209 BW).

Een afwijking van deze regel kan plaatsvinden als de huurder van bedrijfsruimte voorafgaande aan de huurovereenkomst door de verhuurder op de gebreken is gewezen. Een afstemming van de huurprijs op gebrekkige bedrijfsruimte is ook mogelijk. Voor alle duidelijkheid: voor woonruimte is een dergelijke afwijking niet mogelijk!

Artikel 7:209 BW heeft aldus de strekking dat de verhuurder geen beroep op ontbinding van de huurovereenkomst kan doen als hij bekend was met het gebrek aan het gehuurde, of als hij het gebrek had behoren te kennen. Artikel 7:209 BW beschermt de huurder tegen een aanmerkelijke schuld van de verhuurder. Dit geldt eens te meer als de verhuurder een professionele verhuurder is en de huurder een leek op het gebied van verhuur van onroerend goed is.

Door toedoen of risico van huurder is het huurgenot beëindigd >>

Artikel 7:210 BW is niet bedoeld als instrument ter beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder als het gehuurde door zijn toedoen of door een omstandigheid die voor zijn rekening en risico komt is afgebrand. In gelijke zin oordeelde ook het hof te 's-Hertogenbosch in haar arrest van 7 januari 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:10 . In deze zaak werd een pand op last van de brandweer gesloten in verband met de brandveiligheid. De brandveiligheid viel echter op grond van contractuele bepalingen onder de onderhoudsverplichtingen van de huurder. Volgens het hof kon de huurder de huurovereenkomst niet buitengerechtelijk ontbinden op grond van artikel 7:210 BW nu het genot van het gehuurde onmogelijk werd gemaakt door een omstandigheid die was toe te rekenen aan de huurder. Onder deze omstandigheden was er geen sprake van een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW en kwam de huurder niet de mogelijkheid toe om de huurovereenkomst op grond van artikel 7:210 BW buitengerechtelijk te ontbinden. De huurder kwam ook geen beroep op artikel 6:265 BW e.v. toe, omdat hier niet sprake was van een tekortschieten aan de zijde van de verhuurder, die ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigde.

In dit geval kon de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden op grond van het algemene recht van artikel 6:265 BW e.v. en op grond van artikel 7:210 BW.

Tussen deze twee acties lijkt voor de praktische uitwerking niet veel verschil te zitten. Er is wel inhoudelijk verschil tussen deze twee artikelen.
De ontbinding op grond van artikel 7:210 BW vereist toerekenbaarheid aan de zijde van de nalatige partij, of een situatie dat het gehuurde door toeval onbruikbaar is geworden, terwijl de toerekenbaarheid in het kader van een ontbindingsactie op grond van artikel 6:265 BW e.v. geen rol speelt.

Verder is de buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder op grond van artikel 7:210 BW toegestaan, terwijl de buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder op grond van artikel 6:265 BW e.v. door de werking van artikel 7:231 lid 1 BW is uitgesloten. Als de verhuurder op grond van artikel 7:210 BW de overeenkomst buitengerechtelijk wenst te ontbinden, is het verstandig deze rechtsgrond in de brief uitdrukkelijk te vermelden en de toerekenbaarheid van de huurder te onderbouwen. Als zich een situatie voordoet, die niet onder artikel 7:210 BW is te brengen, is de verhuurder immers niet bevoegd de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Als de verhuurder bedoelt de overeenkomst te ontbinden op basis van artikel 7:210 BW, maar hij noemt als rechtsgrond voor de buitengerechtelijke ontbinding ex artikel 6:265 BW e.v., dan zal de overeenkomst op basis van dit artikel niet buiten inschakeling van een rechter beëindigd kunnen worden, behoudens als de gevallen als genoemd in artikel 7:231 lid 2 BW zich voordoen.

Tijdelijke onmogelijkheid van huurgenot >>

Het is niet mogelijk om artikel 7: 210 BW in te roepen als het gaat om tijdelijke onmogelijkheid van het genot. Verhuurders zouden daardoor situaties kunnen aangrijpen om zich van een hen niet meer welgevallige huurovereenkomst te ontdoen. Voor huurder bestaat de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst op grond van artikel 7:279 BW lid 1. Indien een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW het deel van gehuurde woonruimte dat voor de huurder en zijn gezin voor bewoning noodzakelijk is, onbewoonbaar maakt dan wel werkzaamheden tot verhelpen van een zodanig gebrek dit doen of zullen doen, is de huurder bevoegd de huur op de voet van artikel 6:267 BW te ontbinden.
Volgens artikel 7:279 lid 2 BW heeft de huurder dezelfde bevoegdheid, wanneer het gebruik van de gehuurde woonruimte gevaren oplevert.

Omvang schadevergoeding >>

Artikel 7:210 lid 2 BW stelt buiten twijfel, dat de verplichting tot schadevergoeding in verband met een gebrek dat kan lijden tot ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:210 BW ook de schade omvat die ontstaat door het einde van de huur als gevolg van ontbinding.
De hier omschreven aansprakelijkheid voor schadevergoeding bestaat daarom ook wanneer ontbinding anders dan door toepassing van artikel 7:210 BW plaatsvindt (dus in het 'gewone' geval van ontbinding wegens wanprestatie, waarbij allicht geen sprake hoeft te zijn van gebreken die het genot van het gehuurde geheel onmogelijk maken).

In het vonnis van de rechtbank Limburg van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:4496 ) werd onder meer een vergoeding van schade besproken na een sluiting op last van de burgemeester na het ontdekken van 142 hennepplanten. Ik ga hier alleen in op het aspect van huurderving.
De huurder die in zijn sociale huurwoning 142 hennepplanten had gekweekt, werd geconfronteerd met een sluiting van de woning door de burgemeester ex artikel 13b Opiumwet. De huurder had de overeenkomst in overleg met de huurder opgezegd.
Bij besluit van 25 november 2014 had de burgermeester van de gemeente Venlo op grond van artikel 13b Opiumwet de woning gelegen van de huurder voor de duur van 1 jaar gesloten.
Bij besluit van 17 juli 2015 had de burgemeester, naar aanleiding van het verzoek van de verhuurder tot opheffing van de sluiting, de woning met onmiddellijke ingang weer aan de verhuurder ter beschikking gesteld.
Met ingang van 15 augustus 2016 werd de woning verhuurd aan een nieuwe huurder.
De verhuurder stelde zich op het standpunt dat zij door de sluiting van de woning huurderving heeft geleden over de periode van 15 november 2014 tot en met juli 2015 voor een totaalbedrag van € 6.987,78. Het betreft de periode van 8½ maand gedurende welke het pand niet is verhuurd. De kantonrechter is van oordeel dat de huurderving die de verhuurder heeft geleden, eveneens kan worden herleid tot het exploiteren van de hennepkwekerij door de huurder. Dat wordt echter anders vanaf het moment dat een verzoek tot het weer mogen gebruiken van de woning aan de burgemeester van de Gemeente V. zou zijn ingewilligd, als het was gedaan. Eventuele langere leegstand is vanaf dat moment het gevolg van de huurmarkt en niet van de gedwongen sluiting en dient dus niet langer voor rekening van gedaagde te komen.
De kantonrechter overwoog ten aanzien van de schadeclaim voor wat betreft de huurderving als volgt. Op grond van de informatie van de gemeente waarin het gehuurde gelegen ligt, komt een verzoek tot opheffing van de sluiting van een pand na een termijn van 6 maanden voor heroverweging in aanmerking. De kantonrechter heeft geen reden om aan te nemen dat een dergelijk verzoek van deze verhuurder dan zou zijn afgewezen. Daarbij betrekt de kantonrechter het gegeven dat het hier om sociale woningbouw - waaraan doorgaans een tekort bestaat - handelde, het om een bonafide verhuurder gaat en het feit dat in gevallen als het onderhavige door een groot aantal gemeentes een sluitingstermijn van 3 maanden wordt gehanteerd, welke termijn dan al is verdubbeld. In deze omstandigheid zag de kantonrechter aanleiding om de vordering van eiseres te beperken tot 6 maanden huur.
Uit het vonnis is niet te herleiden op welke grondslag de schadevergoeding is toegewezen. De schadevergoeding kan niet zijn gewezen op basis van artikel 6:265 BW e.v.. De huurovereenkomst is immers niet ontbonden. Ik ga ervan uit dat de verhuurder de vergoeding van schade heeft gebaseerd op artikel 6:74 BW. Voor de verplichting tot schadevergoeding is de toerekenbaarheid van de nalatige partij van belang. Als de tekortkoming de nalatige partij niet valt te verwijten, dan bestaat op grond van artikel 7:210 lid 2 BW en/of op grond van artikel 6:277 BW geen mogelijkheid de geleden schade op de nalatige partij te verhalen.

Buitengerechtelijke ontbinding in de praktijk>>

Vóór de invoering van het huidige wetboek was buitengerechtelijke ontbinding door zowel huurder als verhuurder mogelijk (tenzij contractueel uitgesloten). Onder de huidige wet is buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder wegens wanprestatie van de huurder uitgesloten. Dit is dwingend recht, zie artikel 7:231 lid 1 BW.

Buitengerechtelijke ontbinding door de verhuurder
In twee gevallen is het voor de verhuurder wel mogelijk de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden:

 1. Indien sprake is van een gebrek aan het gehuurde dat de verhuurder ingevolge artikel 7:206 BW niet verplicht is te verhelpen en dat zodanig is dat het gebruik ervan door de huurder geheel onmogelijk is (zie artikel 7:210 BW). In dat geval zijn zowel de huurder als de verhuurder bevoegd buitengerechtelijk te ontbinden.
 2. In het geval van artikel 7:231 lid 2 BW (strijd met openbare orde, wet Victor). Voor de verhuurder is buitengerechtelijke ontbinding naast het gestelde in artikel 7:210 BW alleen mogelijk als er door gedragingen in het gehuurde de openbare orde is verstoord en het gehuurde deswege op grond van artikel 174 a van de Gemeentewet (Noot 62a)dan wel op grond van een verordening als bedoeld in artikel 174 van die wet is gesloten, door gedragingen in zodanig gebouw in strijd met artikel 2 of 3 van de Opiumwet (Noot 62b) is gehandeld en het desbetreffende gebouw deswege op grond van artikel 13b van die wet is gesloten, of zodanig gebouw op grond van artikel 97 van de Woningwet is gesloten (zie artikel 7:231 lid 2 BW).

  Bedacht dient hierbij wel te worden dat er ondanks het feit dat de gehuurde ruimte door de gemeente is gesloten toch nog beoordeeld dient te worden of de buitengerechtelijk ontbinding gerechtvaardigd is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

  De rechtbank te Rotterdam heeft in haar vonnis van 25 maart 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:2339 ) geoordeeld dat de overtreding - gelet op de bijzondere aard en relatief geringe betekenis daarvan - niet voldoende ernstig was om ontbinding te rechtvaardigen. Het gehuurde betrof een café. Het café werd onderverhuurd door huurster. Er vonden illegale gokactiviteiten plaats door de onderhuurder. Door deze illegale gokactiviteiten werd het gehuurde door de burgermeester gesloten gedurende één maand. Huurster heeft de onderhuurovereenkomst in stand gelaten. De rechter overwoog dat artikel 7:231 lid 2 BW voornamelijk is bedoeld om de overeenkomst te ontbinden wegens overlast gevende drugspanden. Hiervan was in deze situatie geen sprake. Het café was slechts één maand gesloten geweest. Verder waren er rechtsmiddelen tegen het besluit van de gemeente aangewend en stond het besluit nog niet vast. Er was ook geen sprake van overlast. Wat verder meespeelde was dat de huurder niet op de hoogte was gesteld door de verhuurder van de waarschuwing die door de gemeente was gegeven. De huurder had wellicht iets aan deze situatie kunnen doen en de situatie kunnen voorkomen. Er hebben zich weliswaar illegale gokactiviteiten voorgedaan in het café. Dat deze activiteiten een structureel karakter hebben gehad was gesteld noch gebleken.

  De kantonrechter was van oordeel dat de verhuurder te snel naar het middel van de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst had gegrepen. Alles afwegende, mede in aanmerking genomen dat nog niet zeker is of de burgemeesterssluiting in rechte stand zal houden, was de kantonrechter van oordeel dat de ontbinding van de huurovereenkomst, gelet op de bijzondere aard en relatief geringe betekenis van hetgeen daaraan ten grondslag is gelegd, niet gerechtvaardigd was, althans een beroep op artikel 7:231 lid 2 BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Tot slot overwoog de kantonrechter dat de enkele omstandigheid dat strafbare feiten in of vanuit een gehuurde bedrijfsruimte (of woning) zijn gepleegd - uitzonderingen (zoals brandstichting) daargelaten - in het algemeen nog niet tot het oordeel kan leiden dat de huurder tekort is geschoten in de nakoming van een verbintenis uit de huurovereenkomst. Voor het oordeel dat de huurder zich door dergelijk gedrag ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak niet als een goed huurder heeft gedragen, is nadere onderbouwing nodig. Volgens de rechter ontbrak deze onderbouwing. Een onderbouwing zou bijvoorbeeld bestaan kunnen hebben uit een verbod op strafbare gedragingen conform de algemene voorwaarden. Daarnaast had de verhuurder kunnen stellen dat door deze strafrechtelijke gedragingen overlast zou zijn veroorzaakt aan de omgeving van het gehuurde of dat door deze gedraging de verhuurbaarheid was verminderd.

  Deze overweging vind ik enigszins verrassend. Bij ontbinding van een overeenkomst speelt een afweging van belangen geen rol. De vragen of het tekort zodanig ernstig is dat dit ontbinding rechtvaardigt of dat de tekortkoming in het kader van de redelijkheid en billijkheid de ontbinding niet zou rechtvaardigen zijn twee verschillende vragen. De eerste vraag hoort wel in het kader van de ontbinding gesteld te worden. De tweede vraag hoort feitelijk niet bij ontbinding van de overeenkomst. Bij ontbinding van de overeenkomst is de afweging van belangen niet op haar plaats. Het gerechtshof te 's-Gravenhage was in haar arrest van 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:5) van oordeel dat ontbinding van de overeenkomst na sluiting door de burgemeester naar redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar was. De burgemeester had in deze casus besloten tot sluiting van de bedrijfsruimte wegens het aantreffen van verdovende middelen bij 20 van de 21 bezoekers; 19 van hen waren in het bezit van gebruikershoeveelheden hasj en één had (ook) een kleine handelshoeveelheid (circa 1 gram) heroïne/mescaline bij zich. De huurder had zelf een leeg gripzakje in zijn jaszak dat rook naar hennep en een dergelijk zakje lag ook voor hem op de bar. Uiteindelijk was het koffiehuis wegens deze overtreding van de Opiumwet voor 3 maanden gesloten. Mijns inziens hoort een dergelijke afweging door het hof niet gemaakt te worden. Het enkele feit dat het gehuurde gesloten is (op basis van de gronden genoemd in artikel 7:231 BW) geeft de verhuurder de mogelijkheid de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Voor een ontbinding op basis van 7:231 BW geldt niet het vereiste dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Doordat het hof alsnog de redelijkheid en billijkheid bij het oordeel betrok, is er toch zijdelings sprake van een afweging van belangen, ondanks dat dit bij de ontbinding geen rol speelt. Immers, bij de vraag of ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is, wordt een afweging van belangen bij het oordeel betrokken. Dit is dus niet juist. Bovendien heeft de wet in artikel 7:231 lid 2 BW al beslist dat bij deze in de wet genoemde overtredingen ontbinding van de overeenkomst mogelijk is. Hier hoeft de rechter dus niet zelf de afweging te maken of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. De wet heeft dit immers al voor de rechter uitgewerkt. In de praktijk blijkt dit gezien laatstgenoemde uitspraak niet een zekerheid tot ontbinding van de overeenkomst op te leveren.

  De rechtbank Rotterdam heeft in een kortgedingvonnis van 15 september 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:7093) beslist dat ontruiming van een woning was toegestaan, nadat de woning zes maanden op last van de gemeente was gesloten. De woning was opengebroken door de politie na een melding dat zich gewapende personen in de woning zouden bevinden. Na onderzoek door de politie van de woning werden er verdovende middelen in de woning aangetroffen. Toen de politie ter plaatse kwam bleek de voordeur van de woning opengebroken. Er werden in totaal 18 pillen met MDMA (XTC) aangetroffen. 1 pil staat gelijk aan een gebruikershoeveelheid van 0,5 gram. De hoeveelheid overschreed het toegestane minimum van 0,5 gram. Tevens werd in de woning een stroomstootwapen aangetroffen. Dit is een wapen in de zin van de Wet wapens en munitie. De bewoner van het pand is later aangehouden door de politie. De bewoner heeft antecedenten op het gebied van de Opiumwet. Bij bevel van de burgemeester van Rotterdam van 20 juni 2016 is de woning voor zes maanden gesloten.
  De verhuurder heeft de overeenkomst buitengerechtelijk ontbonden op grond van artikel 7:231 lid 2 BW. In deze procedure heeft de verhuurder vooruitlopend op een bodemprocedure, waarin bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst zou worden gevorderd, ontruiming van de woning gevorderd.
  In dit kort geding moet, mede op basis van hetgeen partijen naar voren brengen, worden beoordeeld of de aannemelijk te achten omstandigheden een ordemaatregel vereisen of dat de vordering van de verhuurder in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen heeft dat het, mede gelet op de wederzijdse belangen van partijen, gerechtvaardigd is op de toewijzing daarvan vooruit te lopen door het treffen van een voorziening zoals gevorderd.
  De rechter bevestigde dat de verhuurder op grond van deze feiten de overeenkomst buitengerechtelijk kon ontbinden.
  De kantonrechter achtte het aannemelijk dat de huurder wel degelijk wist dat de aangetroffen pillen en het stroomstootwapen zich in zijn huis bevonden.
  De voorzieningenrechter van het team bestuursrecht had bovendien op 12 juli 2016 het verzoek van de huurder tot (tijdelijke) opheffing van de burgemeesterssluiting afgewezen, zodat het volgens de rechter niet aannemelijk was dat het besluit van de burgemeester na bezwaar en beroep daartegen geen stand zou houden.

  De vordering tot ontruiming werd toegewezen. De rechter gaf in rechtsoverweging 4.6 van het vonnis echter naar mijn mening ten onrechte een verwijzing naar de afweging van belangen. De rechter had in deze (kortgeding)procedure niet over een ontbinding mogen beslissen (in kort geding mag geen ontbinding worden uitgesproken), maar had bij haar beslissing wél moeten inschatten hoeveel kans de verhuurder in een bodemprocedure zou hebben dat de rechter de buitengerechtelijke ontbinding zou bevestigen of ontbinding van de overeenkomst uit zou spreken. De rechter kon in het kader van een ontbinding wél beslissen of het tekortschieten onvoldoende was om ontbinding te bewerkstelligen, maar mocht geen afweging van belangen bij haar beoordeling betrekken. Hier leek de rechter toch een afweging van belangen te maken. Dit is niet correct. Aangezien er hier sprake was van een overtreding van de Opiumwet deed zich niet de overweging voor die de rechter te Rotterdam in haar vonnis van 25 maart 2016 heeft gedaan. De rechter te Rotterdam heeft immers beslist dat de mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding ex artikel 7:231 lid 2 BW niet zonder meer toegepast kon worden bij illegale gokactiviteiten, waardoor de gemeente tot tijdelijke sluiting van de bedrijfsruimte had besloten.

Dit betekent dat de verhuurder die buitengerechtelijk heeft ontbonden schriftelijk de ontruiming zal moeten aanzeggen, en dat hij voor overige bedrijfsruimte gedurende de schorsingstermijn van twee maanden (artikel 7:230a BW) geen ontruiming verlangen. Na buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst is de verhuurder van overige bedrijfsruimte dus niet bevoegd onmiddellijk zijn verplichting tot het verschaffen van huurgenot op te schorten. Opschorting is in strijd met de ontruimingsbescherming van artikel 7:230a BW.
In zijn verlengingsverzoek is de huurder ontvankelijk. Of de rechter vervolgens het verzoek zal toewijzen, is een geheel andere vraag.

Buitengerechtelijke ontbinding is dus in principe wel mogelijk bij de verhuring van los land (geen pacht) en de verhuur van een perceel strand ten behoeve van de exploitatie van een strandtent. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem van 19 juni 2008 LJN: BD4854, Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 145708 / KG ZA 08-236 was de rechter in rechtsoverweging 5.1 en 5.2 deze mening ook toegedaan. De rechter stond de gevorderde ontruiming echter niet toe. De rechter vond dat de belangen van de strandexploitant te vergelijken waren met de belangen van middenstandsbedrijfsruimte en dat de verhuurder de huurder, ondanks de aanwezigheid van een betalingsachterstand, gelegenheid moest geven om de contractuele mogelijkheid van indeplaatsstelling toe te staan. De verhuurder mag niet lichtvaardig omgaan met de belangen van de huurder. De rechter overwoog voorts: Bij die stand van zaken is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat de Gemeente, alvorens tot opzegging over te gaan, huurder uitdrukkelijk in de gelegenheid had moeten stellen om gedurende een daartoe redelijk te achten termijn een kandidaat voor opvolging voor te dragen.
Ondanks het feit dat de huurder van een perceel strand feitelijk geen ontruimingsbescherming toekomt (artikel 7:230a BW) is niet van toepassing), vond de rechter de genoemde omstandigheden geen reden om in kort geding ontruiming uit te spreken.

Buitengerechtelijke ontbinding door de huurder
In dit hoofdstuk is al uitdrukkelijk vermeld dat de huurder op grond van artikel 7:231 lid 1 BW jo artikel 6:265 BW de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden als de verhuurder te kort schiet in zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst.

De mogelijkheid van ontbinding op grond van artikel 7:210 BW lijkt een doublure te zijn van de ontbindingsmogelijkheid van de huurder, doch is dat niet. De huurder kan immers op grond van artikel 7:210 BW de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden als het gebrek aan het gehuurde hem valt aan te rekenen (hierbij schiet de huurder dus eigenlijk tekort). De mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst op grond van artikel 7:231 lid 1 BW jo artikel 6:265 BW is alleen mogelijk als de verhuurder toerekenbaar tekort is geschoten in de verplichtingen uit de huurovereenkomst en deze tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

Het middel van buitengerechtelijke ontbinding is riskant als de door de huurder ingeroepen ontbinding ten onrechte is voorgesteld. Dit overkwam de huurder die de huurovereenkomst had ontbonden onder dreiging van de executie van een hypotheekbank, die de onroerende zaak dreigde te executeren nu de eigenaar/verhuurder zijn verplichtingen niet nakwam en de onroerende zaak bovendien zonder toestemming van de bank was verhuurd. De huurder vorderde in verband met de ontbinding schadevergoeding.
De kantonrechter wees de vordering af en overwoog onder meer dat huurder de huurovereenkomst reeds wenste te ontbinden, terwijl het nog niet zeker was dat de huurovereenkomst inderdaad beëindigd zou moeten worden en dat de gevolgen daarvan voor zijn rekening en risico dienen te blijven.
De huurder was tegen deze uitspraak in beroep gekomen. Het hof was in haar arrest van 18 november 2008 LJN: BI4061, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 103.005.049 van mening dat door uitlatingen van de verhuurder het er niet naar uitzag dat deze verhuurder in de toekomst niet zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zou kunnen voldoen. Bovendien was het voor het aannemen van een toerekenbaar tekortschieten van verhuurder niet voldoende dat de verhuurder niet aannemelijk had gemaakt dat hij in de toekomst zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst gestand zou doen. Een verplichting voor de verhuurder om zulks aannemelijk te maken bestaat in het algemeen niet, aldus het hof. Van tekortschieten kan eerst sprake als er met voldoende mate van zekerheid vaststaat dat de verhuurder, of een opvolgend verhuurder, niet aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst zullen gaan voldoen en het enkele bestaan van die mogelijkheid is onvoldoende. Die zekerheid kan in de regel niet eerder bestaan dan wanneer een executie daadwerkelijk wordt voorbereid. De opzegging van de geldlening door de bank, met eventueel in het vooruitzicht te stellen executiemaatregelen, is onvoldoende om reeds daaruit een tekortschieten van (de schuldenaar) verhuurder af te leiden.

Updates>>

 • Bijgewerkt 14 juni 2011, Ontruimingsvonnis verliest kracht na gehele betaling van de huurachterstand LJN: BP8058, sector kanton rechtbank 's-Hertogenbosch, 740186 ).
 • Bijgewerkt 23 juni 2011, de rechtbank Roermond, sector kanton, locatie Roermond, ontbinding overeenkomst wegens gebruik schuurtje door zoon huurder voor zaken in strijd met Opiumwet, vonnis van 20 april 2011 LJN: BQ3187,Sector kanton Rechtbank Roermond, 290244 \CV EXPL 10-4130
 • Bijgewerkt 30 juni 2011, rechtbank Roermond, sector kanton, locatie Roermond12 april 2011 LJN: BQ1147,Sector kanton Rechtbank Roermond, 303092\CV EXPL 11-1750: verhuurder mag zonder de wil van de huurder niet de woning betreden op zoek naar strafbare feiten.
 • Bijgewerkt 2 september 2011. Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 7 juni 2011 LJN: BQ9780, gerechtshof Amsterdam, 200.034.785/01 de huurovereenkomst niet beëindigd ondanks tijdelijke gebruikgeving van het gehuurde aan derden.
 • Bijgewerkt 12 juli 2012, De voorzieningenrechter te Dordrecht van 15 mei 212 LJN: BW5790, voorzieningenrechter rechtbank Dordrecht, 97728/KG ZA 12-67: blowen in een woning in strijd met een verbod is onvoldoende om in een bodemprocedure ontbinding van de overeenkomst te verwachten.
 • Bijgewerkt 12 juli 2012, het hof te 's-Gravenhage arrest van 27 december 2011 LJN: BV1677, gerechtshof 's-Gravenhage, 200.096.025/01 : laten verlopen van temijn terme de grâce komt voor rekening en risico van huurder. tevens wijziging van eerst ingenomen standpunt. Ik ga er nu van uit dat deze regeling ambtshalve door de rechter toegepast kan worden.
 • Bijgewerkt 19 maart 2013. De Hoge Raad van 13 juli 2012 (LJN: BW7480, Hoge Raad, 11/01987 ). Ontbinding overeenkomst wegens verplaatsing van hoofdverblijf uit het gehuurde.
 • Bijgewerkt 28 april 2013. De Hoge Raad arrest van 11 januari 2002 LJN: AD4925, Hoge Raad, C00/112HR . Ontbinding van de overeenkomst zonder ingebrekestelling mogelijk.
 • Bijgewerkt 13 augustus 2013. Uitwerking huur en schuldsanering natuurlijke personen.
 • Bijgewerkt 7 september 2013. Het hof te Leeuwarden stelt in haar arrest van 14 oktober 2008 ECLI:NL:GHLEE:2008:BG3271 dat er geen wettelijke verplichtingen tot gebruik van een woning bestaat.
 • Bijgewerkt 9 januari 2014.Het gerechtshof te Leeuwarden besliste in haar arrest van 26 februari 2013 in hoger beroep LJN: BZ2350, gerechtshof Leeuwarden, 200.101.803/01 dat de huurovereenkomst kon worden ontbonden wegens verwaarlozing van het gehuurde.
 • Bijgewerkt 26 februari 2014. Volgens de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, van 22 januari 2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:378 is de huurder die de woning in strijd met wettelijke dan wel contractuele bepalingen heeft onderverhuurd zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
 • Bijgewerkt 11 maart 2014. Het gerechtshof te Amsterdam achtte deze wijziging van de bestemming van het gehuurde in haar arrest van 17 december 2013 ( ECLI:NL:GHAMS:2013:4913 ) een gerechtvaardigde grond voor ontbinding van de huurovereenkomst.
 • Bijgewerkt 19 maart 2014. Het hof te 's-Hertogenbosch was in haar arrest van 11 maart 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:683 dat in hoger beroep is gewezen van mening dat de aanwezigheid van geringe hoeveelheden amfetamine en cocaïne in de woning een tekortkoming betreft die ontbinding niet rechtvaardigde.
 • Bijgewerkt 5 mei 2014. Een voorbeeld van een zaak, waarin door de rechter wegens een onvoldoende formulering een exploiatieplicht niet werd aangenomen geeft het vonnis van 12 september 2012 van de rechtbank Midden-Nederland LJN: BY5238, Sector kanton Rechtbank Utrecht, 805294 UC EXPL 12-5349 4091, locatie Utrecht.
 • Bijgewerkt 3 december 2014. Schadevergoeding en toerekenbaarheid van schade verwerkt.
 • Bijgewerkt 4 december 2014. Het hof te 's-Hertogenbosch in haar arrest van 7 januari 2014 ECLI:NL:GHSHE:2014:10 . Geen mogelijkheid van buitengerechtelijke ontbinding door de huurder op grond van artikel 7:210 BW nu het genot van het gehuurde onmogelijk werd gemaakt door een omstandigheid die is toe te rekenen aan de huurder.
 • Bijgewerkt 5 december 2014. Het hof te Leeuwarden arrest van 27 maart 2012 (ECLI:NL:GHLEE:2012:BW0024 ). In deze zaak was een woning door brand verwoest en de huurovereenkomst was door de verhuurder ontbonden op grond van artikel 7:210 BW. De oorzaak van de brand was niet te achterhalen.
 • Bijgewerkt 5 december 2014. Het gerechtshof te Amsterdam arrest van 30 maart 2010 ( ECLI:NL:GHAMS:2010:BN1371 ). Het hof was van mening dat artikel 7:210 lid 1 BW zowel op gevallen van voorzien als onvoorzien overheidsoptreden betrekking heeft.
 • Bijgewerkt 20 december 2014. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden kende in haar vonnis van 5 augustus 2008 ECLI:NL:RBNNE:2014:3778 het kader van deze claim een schadevergoeding vanwege voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst toe een bedrag gelijk aan twee maanden huur, te rekenen vanaf de maand waarin de ontruiming heeft plaatsgevonden, doch niet meer dan de daadwerkelijk door de verhuurder te lijden schade ingeval van verhuur binnen twee maanden na de maand waarin de ontruiming heeft plaatsgevonden en voorts vergoeding van de overige - daadwerkelijk geleden - schade over de periode lopende vanaf twee maanden na de maand waarin de ontruiming heeft plaatsgevonden, nader op te maken bij staat.
 • Bijgewerkt 22 december 2014. Het arrest van het hof te Amsterdam van 15 juli 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:2753 sluit hier op aan. In dit arrest is een situatie besproken dat de huurder in strijd met de bepalingen in het huurcontract de woning aan verschillende personen waaronder een studerende dochter tijdelijk ter beschikking heeft gesteld.
 • Bijgewerkt 24 december 2014. De rechtbank te Amsterdam besliste in haar vonnis van 9 december 2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:8277 dat de huurder die een substantieel deel van het jaar in Marokko te kort schiet in zijn verplichtingen als huurder, omdat deze door het langdurig verblijf elders niet voldoende toezicht kan houden ten aanzien van het gehuurde.
 • Bijgewerkt 15 januari 2015. gastouderschap opgenomen in het onderdeel "2. Handelen in strijd met overeengekomen bestemming".
 • Bijgewerkt 7 februari 2015. De rechtbank te Rotterdam heeft in haar vonnis van 28 februari 2014 ( ECLI:NL:RBROT:2014:1434) moeten beslissen of de volgende verdeling in de bewijslast in de algemene voorwaarden in strijd is met de Richtlijn 93/13/EEG. Deze bepaling is niet onredelijk bezwarend. Een huurder moet immers geacht worden beter te weten wat zich afspeelt in de huurwoning dan de verhuurder.
 • Bijgewerkt 8 februari 2015. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft in haar vonnis van 22 oktober 2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:7231 een zaak moeten beoordelen over een short stay verhuring door de huurder van geliberaliseerde woonruimte. De huurder had in strijd met een overeengekomen beding dat het gehuurde niet aan derden in gebruik mag worden gegeven de woning desondanks voor short stay gebruikt. Ontruiming uitgesproken.
 • Bijgewerkt 15 mei 2015. Aanvulling onderdeel "Verhuurder strafbaar op grond van de Opiumwet".
 • Bijgewerkt 17 september 2015. De huurder zet na ontbinding het gebruik van het gehuurde voort. Ontstaat er een nieuwe huurovereenkomst?
 • Bijgewerkt 17 september 2015. Het hof 's-Hertogenbosch arrest van 5 februari 2013 ( ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ0899 ). Na verkregen ontruimingsvonnis kan er door de verhuurder een gebruiksovereenkomst worden gesloten, waardoor artikel 7:230 BW wordt geblokkeerd en de verhuurder bij niet nakoming van de overeengekomen bepalingen in de gebruiksovereenkomst het recht behoudt de woning te ontruimen op basis van het ontruimingsvonnis.
 • Bijgewerkt 24 februari 2016. Een huurder van een socaile huurwoning die het gehuurde niet gebruikt handelt in strijd met artikel 7:213 BW wat ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Hof te Amsterdam arrest an 8 september 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:3717.
 • Bijgewerkt 13 april 2016. De huurder die een in het huurcontract opgenomen exploitatieverplichting niet nakomt, loopt het risico dat de verhuurder de huurovereenkomst kan ontbinden. Hiervan was sprake in een zaak die heeft geleid tot het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 15 maart 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:971 .
 • Bijgewerkt 9 mei 2016. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch achtte in haar arrest van 25 augustus 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3314 het opslaan van 357 stekjes van hennepplanten in een berging onvoldoende voor ontbinding huurovereenkomst.
 • Bijgewerkt 10 mei 2016. De rechtbank te Rotterdam was in haar vonnis van 6 november 2015 ( ECLI:NL:RBROT:2015:7899 ) van mening dat de verhuring van gedeelte van de sociale woonruimte door een huurster geen reden was om de huurovereenkomst te ontbinden.
 • Bijgewerkt 11 juli 2016. (zie ook Beantwoording kamervragen over het hebben van een hoofdverblijf, brief 7 juli 2016 )
 • Bijgewerkt 11 juli 2016. (Zie Zie kamerbrief van Minister Blok van 7 juli 2016 over het mogelijke toestaan door woningcorporaties van verhuring door huurders via Airbnb).
 • Bijgewerkt 22 augustus 2016. De huurster die haar geliberaliseerde woning via Airbnb vier maal had verhuurd kroop door het oog van de naald toen de verhuurder in kortgeding ontruiming van de woning vorderde. De vordering werd door de voorzieningenrechter te Amsterdam in haar vonnis van 26 mei 2015 ( ECLI:NL:RBAMS:2015:3903 ) afgewezen.
 • Bijgewerkt 6 september 2016. Onderdeel "Verhuurder strafbaar op grond van de Opiumwet" aangevuld.
 • Bijgewerkt 3 oktober 2016. De rechtbank te Rotterdam was in haar vonnis van 25 maart 2016 ( ECLI:NL:RBROT:2016:2339 geoordeeld dat de overtreding - gelet op de bijzondere aard en realtief geringe betekenis daarvan - niet voldoende ernstig was om ontbinding te rechvaardingen.
 • Bijgewerkt 22 oktober 2016. De rechtbank Rotterdam heeft in een kortgedingvonnis van 15 september 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:7093 ) beslist dat ontruiming van een woning was toegestaan, nadat de woning zes maanden op last van de gemeente was gesloten. De woning was opengebroken door de politie na een melding dat zich gewapende personen in de woning zouden bevinden.
 • Bijgewerkt 26 oktober 2016. De rechtbank te Amsterdam oordeelde in haar vonnis van 30 mei 2016 ( ECLI:NL:RBAMS:2016:3568) eveneens dat de tekortkoming bestaande uit de verhuring van een sociale huurwoning via de site Airbnb door de huurder onvoldoende ernstig was om tot ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst over te gaan.
 • Bijgewerkt 27 oktober 2016. In een kort geding waarin uitspraak werd gedaan op 13 januari 2016 door de rechtbank Oost-Brabant ( ECLI:NL:RBOBR:2016:142 ) werd de ontbinding door de verhuurder erkend en was een vordering tot het beschbaar stellen van het gehuurde afgewezen.
 • Bijgewerkt 28 november 2016. De kantonrechter te Rotterdam oordeelde in haar vonnis van 25 november 2016 ECLI:NL:RBROT:2016:9091 dat gelet op de door partijen getekende huurovereenkomst met de bijbehorende stukken er geen er geen enkel misverstand kan bestaan over de vraag wat de bestemming van het gehuurde moet zijn. Dat is een halal slagerij, met een nevenassortiment (maximaal 20%) van aanverwante traiteurartikelen. Horeca-activiteiten worden uitdrukkelijk uitgesloten. De huurder mag niet afwijken van een contractueel overeengekomen bestemming zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Als de huurder dit toch doet dan is er een aanzienlijke kans dat de door de verhuurder gevorderde ontbinding wordt toegewezen.
 • Bijgewerkt 18 januari 2017. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in haar arrest van 10 januari 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:28 moeten beslissen over een door een verhuurder gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de huurder. De kantonrechter had de vordering afgewezen. Het hof wees de vordering toe.
 • Bijgewerkt 30 januari 2017.Het gerechtshof te ´s-Gravenhage was in haar arrest van 10 januari 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:5) van oordeel dat ontbinding van de overeenkomst na sluiting door de burgemeester naar redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar was. Het is de vraag of dit oordeel juist was. Hier hoeft de rechter immers niet zelf de afweging te maken of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. De wet heeft dit immers al voor de rechter gedaan. In de praktijk blijkt dit gezien laatstgenoemde uitspraak niet een zekerheid tot ontbinding van de overeenkomst op te leveren.
 • Bijgewerkt 30 januari 2017. hoofdstuk bijgewerkt (onderdeel hoofdverblijfplaats) met uitspraak van het hof Amsterdam 15 december 2009 ECLI:NL:GHAMS:2009:BL9258
 • Bijgewerkt 22 februari 2017. De huurder handelt niet in strijd met de woonbestemming als er op het gehuurde een eenmanszaak wordt ingeschreven zonder het gehuurde bedrijfsmatig te gebruiken. De rechtbank Midden Nederland was daarom in haar vonnis van 9 maart 2016 ( ECLI:NL:RBMNE:2016:5104 ) van oordeel dat de verhuurder moest dulden dat de huurder haar eenmanszaak op het adres van het gehuurde inschreef.
 • Bijgewerkt 2 april 2017. Het gerechtshof te Amsterdam was in haar arrest van 17 januari 2017 ( ECLI:NL:GHAMS:2017:153 ) van oordeel dat onder de geschetste omstandigheden omtruiming toch was toegestaan. De huurder had door de woning onder te verhuren zowel in strijd met de huurovereenkomst gehandeld, als overlast veroorzaakt voor andere appartementeigenaars en strijd gehandeld met regels van de Vereniging van eigenaren.
 • Bijgewerkt 9 mei 2017. Aanvulling hoofdstuk 2.2.5. Aansprakelijkheid van de onderverhuurder bij hennepteelt in het gehuurde.
 • Bijgewerkt 9 mei 2017. In huurcontracten waarin geen boetebeding in verband met het gebruik van het gehuurde ten behoeve van een hennepkwekerij is opgenomen, geeft artikel 6:104 BW een mogelijkheid om degene die in strijd met het huurcontract heeft gehandeld en daarbij winst heeft genoten, het genoten voordeel te ontnemen. Dit is ook bevestigd in het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 2010 ECLI:NL:HR:2010:BM0893 .
 • Bijgewerkt 19 mei 2017. In het vonnis van de rechtbank Limburg van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RBLIM:2017:4496 ) werd onder meer een vergoeding van schade besproken na een burgemeestersluiting na het ontdekken van 142 hennepplanten. De kantonrechter zag aanleiding om de vordering van eiseres te beperken tot een huurderving van 6 maanden huur.
 • Bijgewerkt 24 mei 2017. In een vonnis van de rechtbank Amsterdam, kantonzaken, locatie Amsterdam, van 15 november 2016 ECLI:NL:RBAMS:2016:7606 werd de vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens het niet hebben van het hoofdverblijf in het gehuurde afgewezen.
 • Bijgewerkt 11 juli 2017. De rechtbank te 's-Gravenhage betrok in haar vonnis van 21 juni 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:6996 ten onrechte een afweging van belangen in het voordeel van de huurder in het kader van en ontbindingsactie.
 • Bijgewerkt 7 januari 2018. In het vonnis van de rechtbank Overijssel van 10 oktober 2017 (ECLI:NL:RBOVE:2017:4433 ) onder meer moeten beslissen of er sprake was van overbewoning. Een dergelijke hoeveelheid van twaalf personen op de tweede verdieping was volgens de rechter weliswaar krap bemeten, maar kon, gelet op het aantal slaapplaatsen, niet tot een conclusie van overbewoning leiden.