}
Periodieke Huurprijsverhoging

Huurprijzen periodieke huurverhoging vanaf 2018

Introductie huurverhogingen ten behoeve van woonruimte >>

In dit hoofdstuk wordt onder meer de huurverhoging niet-geliberaliseerde woonruimte behandeld zoals deze op 1 juli 2018 ingevoerd zal worden. De verhogingspercentages over de periode 2013 - 2018 staan in de begrippenlijst onder inkomensafhankelijke verhoging

Kijk voor het systeem dat tot en met 1 juli 2016 van toepassing in het hoofdstuk Systeem periodieke huurprijsverhoging tot en met 2016. Aangezien de wettekst die tot en met december 2017 van belang is voor de zaken die betrekking hebben op de huurverhoging tot en met juni 2018, heb ik de oude tekst ook vermeld. Let dus op het onderscheid tussen de oude tekst en de nieuwe tekst. Ik heb bij de verschillende teksten het jaar vermeld waarbinnen de verschillende teksten van toepassing zijn.

Deze verhogingen gelden voor niet-geliberaliseerde woonruimte.

In dit hoofdstuk worden zowel de verhogingen van niet-geliberaliseerde woonruimte en geliberaliseerde woonruimte besproken.

Huurverhogingen op 1 juli 2017 en 1 juli 2018
Uitgangspunt voor de huursomstijging voor 2017 is een maximale stijging van het totale woningbestand van een corporatie van 1,3% (inflatie van 0,3% plus 1%). Voor 2018 is dit percentage voor een woningcorporatie 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1%). Bedacht moet worden dat in dit percentage ook begrepen zitten de nieuw vastgestelde huurprijzen in verband met nieuwe verhuringen (harmonisatie). Dit geldt ook ten aanzien van de woningen die in 2017 geliberaliseerde worden verhuurd.
De extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging geldt niet als de huurder kan aantonen dat het huishoudinkomen 1 kalenderjaar eerder (bij een verhoging in 2017 dus over het inkomen van 2015) niet hoger was dan € 40.349 (2017). Voor de verhoging over 2018 geldt een bedrag van € 41.056 (basis 2018) als inkomensgrens en het peiljaar is dan 2016. Artikel 7:252a lid 6 sub b BW regelt immers dat het huurverhogingsvoorstel met de opslagen als bedoeld in artikel 10 lid 2 UHW niet tot stand komt als de huurder aan kan tonen dat het gezinsinkomen in het kalenderjaar na het peiljaar (het peiljaar ligt twee jaar vóór de voorgestelde verhoging, artikel 7:252a lid 2 sub b BW) gelijk is aan of lager is dan de in artikel 10 lid 2 sub a en b UHW genoemde niveaus van inkomen. Dan geldt het huurverhogingspercentage dat is toegestaan bij het nieuwe inkomensniveau (€ 41.056, basis 2018). Er bestaan meerdere uitzonderingen op deze regel. Ik ga daar nader op in in dit hoofdstuk. Ik geef hierbij alvast aan dat er nog twee uitzonderingen zijn toegevoegd. Deze uitzonderingen zullen vaker aan de orde zijn dan de andere uitzonderingen. Ik geef deze uitzonderingen daarom hierbij alvast weer. Als deze uitzonderingen van toepassing zijn kan de huurder ook bezwaar maken tegen de huurverhoging. De eerste uitzondering betreft de huurder die op 1 januari van het jaar waarin de voorgestelde dag van ingang van de voorgestelde huurprijs is gelegen de op die datum geldende pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De pensioengerechtigde leeftijd ligt in 2018 op 66 jaar. De huurder van zelfstandige woonruimte die deel uitmaakt van een huishouden van 4 of meer personen, kan ook bezwaar maken tegen de verhoging. Deze uitzondering geldt dus niet voor studentenwoningen.

Een aantal kerngegevens met betrekking tot de huurstijging in 2018

 • De Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 vervalt met ingang van 1 juli 2018. De informatie van de hoofdstukken 2, 4 en 5 van de circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 geldt al per 1 januari 2018.
 • De inflatie is berekend op 1,4%.
 • De maximale huursomstijging voor woningcorporaties voor 2018 is 2,4% (inflatie plus 1 procentpunt).
 • De maximale huurstijging per zelfstandige woonruimte bij corporaties voor huurders met een inkomen onder de € 41.056 bedraagt 3,9% (inflatie + 2,5 procentpunt).
 • De maximale huurstijging per zelfstandige woonruimte bij corporaties voor huurders met een inkomen boven de € 41.056 bedraagt 5,4% (inflatie + 4 procentpunt).
 • De maximale huurstijging per onzelfstandige woning, woonwagen of woonwagenstandplaats voor 2018 bedraagt voor woningcorporaties 2,9% (inflatie + 1,5%).

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen blijft de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 (conform regeerakkoord) gehandhaafd op inflatie + 1,5 procentpunt. Voor deze typen woonruimte geldt immers geen maximale huursomstijging voor woningcorporaties. Het maximale huurverhogingspercentage voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen is daardoor per 1 juli 2018 2,9% (( Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018). De officiële circulaire waarin de regels over de huurverhoging staan vermeld, die deels vanaf 1 januari 2018 toegepast kunnen worden (hoofdstukken 2, 4 en 5 van deze circulaire, de rest geldt vanaf 1 juli 2018) staan in Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Brief Minister drs K.H. Ollongren 1 februari 2018. Deze twee laatstgenoemde stukken geven informatie die elkaar grotendeels overlappen.

De toegestane huurverhoging geldt echter ook voor particuliere verhuurders en beleggers van sociale woonruimte, hoewel voor hen geen maximale huursomstijging geldt.

Inleiding >>

In beginsel zijn partijen vrij om de door hen gewenste incidentele of periodieke aanpassing van de huurprijs overeen te komen. Volgens artikel 7:265 BW kan echter niet van de bepalingen van Boek 7, titel 4, afdeling 5, onderafdeling 2 BW (de artikelen 7:246 BW tot en met 7:265 BW) worden afgeweken. Deze bepaling is van dwingend recht . Volgens artikel 7:247 BW zijn de meeste artikelen die verhoging van de huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte regelen, alsmede de artikelen die betrekking hebben op berekening van de servicekosten, niet van toepassing op geliberaliseerde woonruimte. Deze artikelen kunnen wegens het dwingendrechtelijke karakter door partijen ook niet in onderlinge overeenstemming van toepassing worden verklaard.
Als partijen ten aanzien van een geliberaliseerde woonruimte de Huurcommissie bevoegd hebben verklaard om over geschillen in verband met de huurprijs of met de eindafrekening servicekosten een oordeel te geven, dan bindt deze afspraak partijen niet, omdat van deze artikelen niet in het voordeel van de huurder kan worden afgeweken. Beide partijen kunnen hier belang bij hebben. De verhuurder hoeft voor een huurverhoging niet naar de kantonrechter en kan op goedkope en eenvoudige wijze een huurverhoging aannemelijk maken en de huurder heeft zekerheid dat de huurverhoging niet buitensporig is als de Huurcommissie de huurverhoging positief beoordeelt. Dit geldt uiteraard slechts als partijen tot overeenstemming komen, want het advies is niet bindend.
In het huurrecht is vaak geregeld dat partijen wél wel zijn bevoegd in het voordeel van de huurder van wettelijke bepalingen af te wijken. Dit is bijvoorbeeld het geval op grond van de artikel 7:242 BW en 7:291 BW. De wetgever heeft het in het kader van de regels betreffende de huurprijs en de servicekosten niet wenselijk geacht dat partijen bij overeenkomsten van geliberaliseerde woonruimte de Huurcommissie bevoegd kunnen verklaren om hier en bindend oordeel over te geven. De kantonrechter is daarom altijd de bevoegde instantie waarnaar partijen zich dienen te wenden die zijn betrokken bij verhuring van geliberaliseerde woonruimte. Partijen kunnen bij niet-geliberaliseerde woonruimte evenmin van de wettelijke regeling afwijken.

De vraag of een woning geliberaliseerd of niet geliberaliseerd is hangt af van de hoogte van de huurprijs, die maandelijks wordt betaald. Als de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst hoger luidt dan de liberalisatiegrens, dan is er sprake van een geliberaliseerde woning. Deze regeling geldt tevens altijd voor onzelfstandige woonruimte en standplaatsen ongeacht de hoogte van de huurprijs.

Uitgangspunt van deze regeling is het doorvoeren van extra huurverhoging ten laste van huurders van sociale woonruimte ter bevordering van doorstroming naar woonruimte die beter past bij het inkomen van de huurder. De regering is van mening dat er huurders met te hoge inkomens zijn die gebruik maken van sociale woonruimte. De regering heeft daarom als uitgangspunt dat er een hogere huurverhoging doorgevoerd kan worden naarmate het inkomen van de huurder ook hoger is.

De regering bevordert dat goedkopere huurwoningen weer een lagere huurprijs krijgen indien zij worden toegewezen aan huishoudens met een lager inkomen. Dit uitgangspunt wordt gedeeltelijk losgelaten voor huurovereenkomsten die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 zijn gesloten. De huurprijsliberalisatie geldt immers niet voor huurovereenkomsten die die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen, waarop de interim-huurliberalisatiemaatregel van toepassing was.

Onder deze interim-maatregel, van kracht van 1 juli 1989 tot 1 juli 1994, zijn de zelfstandige woningen geliberaliseerd die voor het eerst op of na 1 juli 1989 werden bewoond en waarvan bij de aanvang van de bewoning een huurprijs was overeengekomen, die uitsteeg boven de huurliberalisatiegrens. Dit geldt ook voor woonruimte verbouwde bergingen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (Ktr. Amsterdam 26 augustus 1997, WR 1999, 4.).
Voor al eerder gerealiseerde woonruimte, die ook al eerder is verhuurd, geldt dat deze woonruimte onder het regime van niet-geliberaliseerde woonruimte valt ook als de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt.
Woonruimte met een huurprijs onder de liberalisatiegrens valt altijd onder het regime van niet-geliberaliseerde woonruimte.

De huurprijs van woonruimte is BTW vrijgesteld.

Huurprijswijziging van geliberaliseerde woningen >>

Ten aanzien van de geliberaliseerde (vrije sector) woningen geldt de jaarlijkse huurverhoging die partijen contractueel zijn overeengekomen, tenzij dit tot onredelijke verhogingen zou leiden. Voor de vrije sector (geliberaliseerde) woningen is de wettelijke regeling niet van toepassing met betrekking tot huurprijsverhoging en de afrekening van servicekosten. Dit betekent dat deze contractuele verhoging feitelijk onder het normale verjaringsregime van artikel 3:308 BW valt. Mocht de verhuurder een paar jaar hebben vergeten de huur te verhogen, dan het inhalen van de vergeten termijnen van huurverhoging binnen de geldende verjaringstermijn van vijf jaar alsnog mogelijk, terwijl dit voor niet-geliberaliseerde woonruimte op grond van artikel 7:250 lid 3 BW niet mogelijk is als de periode waarover men de verhoging in wenst te halen langer dan 24 maanden beslaat.
Het uitsluiten van de dwingend rechtelijke regels van huurprijzen en servicekosten voor geliberaliseerde woningen is duidelijk gemaakt in artikel 7:247 BW. Volgens laatstgenoemd artikel zijn voor geliberaliseerde woningen alleen de volgende artikelen over de (verhoging van de) huurprijs en de servicekosten van toepassing:

Toekomstig beleid
In de nabije toekomst zal er, als het aan minister Blok Kamerbrief ombouwen kantoorruimte 4 mei 2015 ligt, een nieuw segment vrije-sector woonruimte worden gecreëerd in de vorm van omgebouwde leegstaande kantoorpanden naar woonruimte. Door soepeler regelgeving worden voorwaarden opgesteld, om het ombouwen van leegstaande kantoorpanden te vergemakkelijken. Het is niet duidelijk wanneer dit voorstel wettelijke kracht krijgt. Het is in ieder geval zinvol te beseffen dat de geliberaliseerde woonruimte aangevuld kunnen worden met een nieuwe soort woonruimte.

Allereerst stelt de minister voor om de bedrijven die in kantoorpanden woningen bouwen de eerstkomende dertig jaar vrij te stellen van de verhuurdersheffing, ook al hebben de woningen een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Ook geldt voor deze omgebouwde woningen het puntensysteem binnen het woningwaarderingsstelsel niet over een periode van dertig jaar.

Door deze maatregelen hoopt de minister dat het aantrekkelijker wordt leegstaande kantoorpanden te transformeren tot woningen. Het gaat er niet alleen om leegstand van bedrijfsgebouwen tegen te gaan, maar ook om (iets) te doen aan het grote tekort aan iets duurdere huurwoningen. In de voorstellen is ook een vrijstelling van de verhuurderheffing meegenomen voor energiezuinige nieuwbouwwoningen (Nieuwsbrief Sdu Uitgevers, 2015 Huurrecht@actueel 2015-18, 11 mei 2015).

De minister is van mening dat er gelijkheid van toepassing hoort te zijn, tenzij er een gerechtvaardigde reden voor het maken van onderscheid is. De minister acht doorbreking van het gelijkheidsbeginsel gerechtvaardigd nu er een groter doel als genoemd in de bovengenoemde alinea achter dit onderscheid zit.

De huurder zal zich moeten realiseren dat er geen huurtoeslag voor deze woningen kan worden verkregen, ook als de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt. Dit kan tot verwarring leiden, want als de huurder in eerste instantie huurtoeslag ontvangt, dan zal deze later terug betaald dienen te worden. De huurder zal er door de verhuurder volgens de minister op gewezen moeten worden gewezen dat er geen recht op huurtoeslag voor de woning bestaat. Dit is niet een gebruikelijke richtlijn, zodat dit in de toekomst wel tot verwarring zal leiden. De minister geeft nog wel als overweging mee om voor deze categorie woningen wel huurtoeslag toe te staan, uiteraard voor zover het woningen betreft die niet boven de liberalisatiegrens verhuurd worden. Het niet uitsluiten van huurtoeslag kan het risico tot extra uitgaven huurtoeslag met zich mee brengen, maar deze kosten blijven naar verwachting zeer beperkt gezien de verwachte kenmerken van de groep verhuurders die interesse hebben in de langs deze weg gerealiseerde woningen en gezien de relatief hoge inkomenseisen die particuliere verhuurders veelal stellen in het segment waarvoor deze maatregel beoogd is.
Er moet dus worden opgelet waar uiteindelijk voor gekozen wordt.

Huurcontract vermeldt geen concreet verhogingsbeding; aangezegde huurverhogingen toch realiseerbaar? >>

Inleiding
Voor geliberaliseerde woonruimte geldt geen wettelijke regeling, waarop een jaarlijkse verhoging van de huur kan worden gebaseerd. De verhoging moet daarom worden gebaseerd op een contractuele regeling, die in het huurcontract staat opgenomen. Als er geen verhogingsbeding in het huurcontract is overeengekomen, dan kan de verhuurder niet jaarlijks een huurverhoging aanzeggen op basis van een bepaald percentage of op basis van inflatiecorrectie, omdat deze wijze van verhoging niet is overeengekomen. Voor sociale woonruimte ligt dit anders, omdat de verhoging op een wettelijke regeling kan worden gebaseerd. Voor sociale woonruimte is het dus niet noodzakelijk om een huurverhogingsbeding in de huurovereenkomst op te nemen. In een zaak die voor de rechtbank ’s-Gravenhage, team kanton Leiden/Gouda diende had ik namens een huurder een verklaring van recht aangevraagd, inhoudende dat de door de verhuurder aangezegde huurverhogingen vanaf 2012 niet doorberekend mochten worden. De rechtbank heeft vooralsnog deze vordering afgewezen in haar vonnis van 22 oktober 2014 (Noot 1aba). Naar mijn mening ten onrechte. Ik werk de casus, de standpunten van partijen en mijn standpunt hieronder uit.

De casus
Wat was hier aan de hand? De huurder had in 2002 een huurcontract gesloten met betrekking tot geliberaliseerde woonruimte. In het huurcontract was de volgende bepaling opgenomen: “De prijs als bedoeld in lid 1 begrepen netto of kale huur wordt bepaald door verhuurster en kan door haar worden gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende regels”. In artikel 5 lid 2 van de algemene voorwaarden staat slechts vermeld dat de huur door de verhuurder kan worden gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Vanaf 1 juli 2004 is aan de huurder jaarlijks een huurverhoging in rekening gebracht. Deze verhogingen variëren van 1,2% tot 6,5%. De verhuurder haalde tijdens deze aanzeggingen van de huurverhoging bovendien regelmatig de regelingen van geliberaliseerde en sociale verhuring door elkaar. Op 1 juli 2012 is door de verhuurder de huur verhoogd met 2,8%. Op 16 april 2013 had de verhuurder een brief naar de huurder gestuurd, waarin de jaarlijkse huurverhoging van deze woning werd aangekondigd. Voor deze aanzegging van de huurverhoging was door de verhuurder al ten onrechte bij de belastingdienst geïnformeerd naar de hoogte van het inkomen van de huurder. In de aanzegging van de huurverhoging staat de volgende zin vermeld: “Jaarlijks passen wij de huurprijs van uw woning aan. Zo ook dit jaar. Dit betekent dat wij per 1 juli 2013 de kale huur van uw woning verhogen met een percentage van 6,5%. In deze brief leest u wat uw nieuwe kale huur wordt en vindt u informatie over de betalingswijze en het maken van bezwaar”. De brieven besloegen ongeveer twee kantjes en waren voornamelijk gericht aan de huurders van sociale woonruimte. De verhuurder had voor de huurverhogingen kennelijk één standaardbrief gebruikt voor de huurders van sociale woonruimte en de huurders van geliberaliseerde woonruimte. In deze brief stond voor geliberaliseerde huurders in een halve zin een verwijzing naar de rechter als men het met de verhoging niet eens was. Over het maken van bezwaar staat de volgende zin vermeld: “wanneer u bezwaar wilt maken tegen uw huurverhoging, dan kunt u dit doen door uw bezwaar rechtstreeks voor te leggen aan de kantonrechter. Uw bezwaar moet uiterlijk voor 30 juni 2013 binnen te zijn”. Op 1 juli 2014 is op soortgelijke wijze een huurverhoging aangezegd. De huurder werd toen wakker geschud en vroeg zich af of het wel correct was dat de verhuurder bij de belastingdienst navraag was gaan doen over de hoogte van zijn inkomen. Ik was vanaf augustus 2013 betrokken bij deze zaak.

Geen wettelijke- en overeengekomen verhoging
De huurder heeft naar zijn mening gedurende de huurperiode gedwaald ten aanzien van de verplichting tot betaling van de jaarlijks aangezegde huurverhoging. Hij realiseerde zich niet dat de jaarlijkse verhogingen (voor de verhoging naar markthuurprijs geldt doorgaans de regeling van artikel 7:274 lid 1 sub d BW, een redelijk voorstel) gebaseerd dienden te zijn op de huurverhogingsbedingen als vermeld in de huurovereenkomst. De huurovereenkomst met betrekking tot geliberaliseerde woonruimte wordt ten aanzien van de wijziging van de huurprijs en de afrekening van de servicekosten grotendeels beheerst door de contractsvrijheid die van toepassing is bij het sluiten van overeenkomsten. Op grond van artikel 7:247 BW en artikel 7:265 BW zijn de bepalingen met betrekking tot huurverhoging en servicekosten grotendeels alleen voor sociale woonruimte van toepassing verklaard. In onderhavig huurcontract waren geen concrete regels voor de verhoging van de huurprijs vermeld. De wettelijke regels voor geliberaliseerde huur omtrent de verhoging van de huurprijs zijn niet aanwezig. Als er geen contractuele bepalingen hierover in het huurcontract zijn opgenomen, dan kan er niet sprake zijn van jaarlijkse huurverhoging. De huurder stelde zich op het standpunt dat hij over zijn positie heeft gedwaald. Door deze dwaling is hij jaarlijks met een verhoging van de huur akkoord gegaan, hoewel hij daartoe niet was verplicht.

De huurder wenste de huur terug te vorderen vanaf 1 juli 2012 en een voorbehoud te maken voor het terugvorderen van overige huurbedragen in verband met de naar zijn mening ten onrechte in rekening gebrachte huurverhoging gedurende de gehele huurperiode. Aangezien de huurder vanaf juni 2013 al bezwaar had gemaakt tegen de huurverhoging, was de huurder van mening dat een eventueel verwerken van recht om alsnog bezwaar tegen de huurverhoging te maken hem in ieder geval deze laatste jaren niet zou treffen. Het verwerken van rechten tot terugvordering van de betaalde verhogingen was reëel aanwezig.

De huurder zette daarom niet in eerste instantie in op terugvordering van de betaalde huurverhogingen. Het ging er in eerste instantie om de huurverhogingen over 2013 en 2014 teniet te doen. Gezien het feit dat er geen huurverhogingsbeding in het huurcontract stond vermeld, waarin een concrete verhoging staat vermeld, was de huurder van mening dat hij alsnog bezwaar kon maken tegen deze laatstgenoemde verhogingen. Voorts kon er naar de mening van de huurder niet stilzwijgend een bepaling in de huurovereenkomst zijn toegevoegd door zijn overeenstemming met de huurverhogingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, waarvan overigens geen vaste lijn in de verhogingen viel te trekken. De verhuurder had zich niet altijd gehouden aan de jaarlijkse maximum verhogingen die voor sociale woonruimte van toepassing was.

Standpunt verhuurder
Volgens de verhuurder waren partijen overeengekomen dat de huurprijs jaarlijks zou worden verhoogd. De concrete invulling van de bewuste bepaling in het huurcontract was niet het meest bepalende element waarop de huurverhoging naar de mening van de verhuurder gebaseerd kon worden. De verhuurder vond dat een redelijke uitleg van deze verhoging moet worden gezien in de vorm van een verhoging conform het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen. De verhuurder had ter onderbouwing van haar standpunt het schema van de huurverhogingen weergegeven. Uit dit schema bleek dat de verhuurder zich deels aan de verhogingen van sociale woonruimte had gehouden. De verhuurder had ook in haar verweer vermeld dat de nieuwe huurovereenkomsten met betrekking tot geliberaliseerde woonruimte vanaf 2004 een huurverhogingsbeding ingebouwd hadden gekregen (een inflatiecorrectie plus een opslag van 4%). Het onderhavige contract bevatte niet een dergelijke bepaling.

Beslissing rechter
De rechter constateert dat in de laatste 12 jaar drie maal een verhoging boven het maximale verhogingspercentage voor sociale huurwoningen is uitgekomen. De rechter vond het doorberekenen van de verhoging niet onredelijk. De rechter bevestigde in het vonnis ook dat in de huurovereenkomst niet is uitgewerkt, waaruit deze huurverhoging zou bestaan. De rechter zegt wel dat de verhoging overeenkomt met hetgeen partijen over en weer mochten begrijpen. De huurder had volgens de rechter op basis van de in de huurovereenkomst opgenomen regels moeten begrijpen dat de verhuurder de huur jaarlijks zou mogen verhogen “op basis van de maximale toegestane huurstijging voor sociale huurwoningen, doch ook rekening houdende met de marktontwikkelingen en lokale omstandigheden”. De rechter is van mening dat de huurder redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de jaarlijkse verhogingen zouden volgen zoals deze door de verhuurder zijn doorgevoerd.

Onjuist standpunt rechter
In de procedure is benadrukt dat het onderscheid tussen geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte de huurder niet duidelijk was en de verschillende regelingen (wettelijke- dan wel contractuele regelingen) waarop een huurverhoging gebaseerd kon worden de huurder nog minder duidelijk waren. Pas na mijn interventie in augustus 2013 werd de huurder het verschil tussen de verschillende huurregimes duidelijk. De huurder ging er niet van uit dat hij door betaling van de verhoging stilzwijgend akkoord is gegaan met een alsnog ingebouwde huurverhogingsclausule in het huurcontract. Bovendien is ook na het vonnis van de rechter onduidelijk waartoe partijen zich dan in het kader van een huurverhogingsclausule verbonden hebben. Het is immers een eerste vereiste van een over en weer aangegane verplichting dat deze voldoende bepaalbaar is. De bepaling in het huurcontract geeft geen voldoende bepaalbare verplichting weer. De door de rechter geconstrueerde regeling blinkt evenmin in duidelijkheid uit.

Daarnaast kunnen partijen een belangrijke wijziging van het huurcontract, zoals een jaarlijkse huurverhoging, niet mondeling overeenkomen. Voor een wijziging van een huurregime (van bijvoorbeeld artikel 7:230a BW-bedrijfsruimte naar artikel 7:290 BWBW-bedrijfsruimte, Noot 1ab ) is ook een verandering van het huurcontract noodzakelijk; een stilzwijgende afspraak daaromtrent is niet voldoende. Hetzelfde is naar mijn mening van toepassing op een wijziging van de bepaling houdende de jaarlijkse verhoging van de huurprijs. Dat de huurovereenkomst volgens de rechter in de loop der jaren is aangevuld met een huurverhogingsbeding ligt daarom al niet voor de hand.

De wet heeft hiervoor immers uitdrukkelijk een wettelijke bepaling opgenomen. De verhuurder kan immers uitdrukkelijk een redelijk aanbod tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst doen, waarin wél een duidelijke huurverhogingsclausule zit verwerkt. Door een redelijk voorstel tot het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst te doen, kan een huurverhoging worden gerealiseerd waarbij een concrete huurverhogingsclausule in het huurcontract wordt opgenomen. De verhuurder had dit in deze zaak ook kunnen doen. De verhuurder had immers opgemerkt dat een dergelijke bepaling ontbrak en zorgde er vervolgens voor dat bij nieuwe contracten een duidelijke huurverhogingsclausule in de overeenkomst werd gevoegd vanaf 2004. De verhuurder had ook de keuze kunnen maken om in onderhavig contract op grond van artikel 7:274 lid 1 sub d BW een dergelijke bepaling te voegen.

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in een arrest in een soortgelijke zaak (een huurverhoging zonder contractueel overeengekomen huurverhogingsbeding in het huurcontract) op 3 maart 2015 ( ECLI:NL:GHSHE:2015:642 ) beslist dat de verhuurder in beginsel eens per jaar de huurprijs mag verhogen. Uitgangspunt daarbij is dan wel dat over deze verhoging met de huurder overeenstemming moet worden bereikt als er geen huurverhogingsbeding in de huurovereenkomst is opgenomen.

Als er geen huurverhogingsbeding is overeengekomen en er is geen overeenstemming over de huurverhoging bereikt, dan kan de verhuurder alleen een verhoging tot stand brengen op grond van een redelijk voorstel. Als de huurder niet akkoord gaat met een redelijk voorstel, dan kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen op grond van artikel 7:274 lid 1 sub d BW. Interessant aan deze zaak was tevens dat het hof zich niet geroepen voelde om op vordering van één der betrokken partijen een bindende uitspraak over de omvang van een huurverhoging of -verlaging te doen. Het hof vond met name dat hier geen sprake kon zijn van het ingrijpen in de contractsvrijheid die tussen partijen geldt als er tussen partijen overeenstemming over huurverhoging van de huurprijs is ontstaan. Volgens het hof is het in strijd met het systeem van de wet en met het daaraan ten grondslag liggende beginsel van contractvrijheid bij de totstandkoming van een huurprijs wanneer de mogelijkheid wordt aanvaard dat de rechter buiten de in de wet gegeven mogelijkheden om op vordering van één der betrokken partijen een bindende uitspraak over de omvang van een huurverhoging of -verlaging zou kunnen doen. Dit is natuurlijk anders geregeld bij niet-geliberaliseerde woonruimte.

De huurder had bovendien bij aanvang van de overeenkomst geen idee waarop de verhoging van zijn geliberaliseerde woonruimte gebaseerd kon worden. De in de overeenkomst gebaseerde regel is te vaag om daarop een huurverhoging te kunnen baseren. Het is volkomen onduidelijk waarom de huurder had moeten begrijpen dat de verhoging gebaseerd zou worden op de regeling die op sociale woonruimte van toepassing is. Deze regeling was immers niet op geliberaliseerde woonruimte van toepassing. Dat geldt eens te meer nu dit bij aanvang van de overeenkomst niet uitdrukkelijk is overeengekomen en de verhuurder zich gedurende de looptijd van de overeenkomst ook niet consequent heeft gehouden aan de verhoging van de huur van woonruimte op basis van de maximale verhoging die voor sociale woonruimte geldt. Als er al sprake zou zijn van een verhoging, die in de loop der tijd in het contract ingebakken zou worden door betaling van de aangezegde verhogingen, dan zou het logischer zijn de door de verhuurder gehanteerde verhogingen voor geliberaliseerde woonruimte van toepassing te verklaren. De verhuurder had bovendien ter zitting uitdrukkelijk vermeld geen uitzondering te willen maken voor deze huurder, en bij een verhogingsclausule de standaardclausule voor geliberaliseerde woonruimte van toepassing te willen verklaren. Een afwijkend beding zoals nu door de rechter is voorgesteld, ligt daarom ook niet in de lijn der bedoeling van de verhuurder.

Daarnaast is deze maximale verhoging nu (oktober 2014) gebaseerd op een basisverhoging en een verhoging op basis van het inkomen. Welke maximumverhoging heeft de rechter hier voor ogen gehad? Als deze regel (huurverhoging ten behoeve van sociale woonruimte) al onderdeel van de huurovereenkomst zou zijn geworden, dan kan bij geliberaliseerde woonruimte niet sprake zijn van een verhoging met een percentage inclusief een percentage met betrekking tot inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze inkomensafhankelijke verhoging is immers niet van toepassing bij geliberaliseerde woonruimte. De rechter vond in deze zaak een verhoging van 6,5% in orde. De rechter heeft zich kennelijk niet gerealiseerd dat in dit percentage een gedeelte inkomensafhankelijke huurverhoging zit begrepen. Voor geliberaliseerde woonruimte is dat niet juist. De inkomensafhankelijke huurverhoging is immers bedoeld als stimulans om mensen met te hoge inkomens voor sociale huurwoningen naar andere woningen te laten vertrekken. Dat doel bestaat niet bij huurders van geliberaliseerde woonruimte. Bij akkoord met een huurverhoging op basis van de regels van sociale woonruimte zou een verhoging zonder inkomensafhankelijke verhoging slechts kunnen leiden tot een verhoging met 4%. Waar komt die extra 2,5% verhoging dan vandaan? Kennelijk baseert de rechter deze extra verhoging op “marktontwikkelingen en lokale omstandigheden”. Deze rechter had volgens mij een verkeerde maatstaf gehanteerd. De rechtbank Gelderland, kantonzaken, locatie Nijmegen, was in haar vonnis van 2 februari 2015 ( ECLI:NL:RBGEL:2015:1126) eveneens ervan uitgegaan dat de huur met betrekking tot geliberaliseerde woonruimte kon worden verhoogd met een destijds maximaal geldend percentage van 6,5% overeenkomstig de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale woonruimte. In de huurovereenkomst was bepaald dat de huur van de woning jaarlijks wordt “.. aangepast naar het door het ministerie van VROM vastgestelde huurprijsverhogingspercentage, verhoogd met 1 %.” Volgens de rechter kon uit deze bepaling niet worden afgeleid dat onder dit percentage alleen een huurverhoging met een inflatiepercentage beschouwd dient te worden. De rechter was verder van oordeel dat uit deze bepaling niet kon worden afgeleid dat de door het ministerie van VROM vastgestelde maximale huurverhogingen niet gevolgd mochten worden wanneer die hoger uitkomen dan het inflatiepercentage. Naar het oordeel van de rechter waren er geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan partijen redelijkerwijs aan het in het bewuste artikel genoemde huurverhogingspercentage de bedoelde beperkte betekenis mochten toekennen, zodat partijen dienden uit te gaan van de letterlijke tekst van dit artikel en daarmee onverkort van het door het ministerie van VROM vast te stellen maximale huurverhogingspercentage.
De beslissing van de rechter was onjuist vanwege bovengenoemde argumenten. Verder konden partijen bij aanvang van de overeenkomst nooit het beleid inzake de inkomensafhankelijke verhoging hebben gehad. De huurovereenkomst was lang voor deze regeling gesloten. Daarnaast heb ik boven al opgemerkt dat de inkomensafhankelijke verhoging niet is geschreven voor geliberaliseerde woonruimte. Daarnaast blijkt uit deze uitspraak niet eens dat de huurder behoort tot de inkomensgroep, waarvoor deze verhoging bij sociale woonruimte is bedoeld.
Het is daarom voor geliberaliseerde woonruimte eenvoudiger het huurverhogingspercentage ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging vast te stellen op de inflatiecorrectie plus maximaal 4% huurverhoging. De verhuurder kan dan immers zelf de verhoging binnen deze grenzen verhogen. Daarnaast kan de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte de huur ook optrekken naar de huurprijs van vergelijkbare woonruimte ter plaatse.

Huurverhoging op basis van marktontwikkeling
Dat de verhuurder de huur jaarlijks mag verhogen op basis van marktontwikkelingen en lokale omstandigheden is in zijn algemeenheid onjuist en leidt tot volkomen willekeur. Deze manier van huurverhoging is doorgaans mogelijk bij geliberaliseerde woonruimte, doch kan niet zonder onderbouwing worden uitgevoerd.

Deze vordering dient dan te worden onderbouwd door de verhuurder door middel van een rapport van een deskundige waaruit blijkt dat de markthuurprijs van vergelijkbare woonruimte ter plaatse een verhoging van de huurprijs rechtvaardigt. Een dergelijke verhoging kan dus niet worden onderbouwd door louter met vermelding van een percentage waarmee de huur zou moeten stijgen zonder onderbouwing van de markthuurprijs van vergelijkbare woonruimte ter plaatse. Door deze uitspraak zet de rechter dus de deur open naar een jaarlijkse verhoging met een bepaald percentage op basis van de marktontwikkeling, zonder dat de verhuurder de verhoging moet kunnen onderbouwen met vergelijkbare woonruimte ter plaatse.

Dit is naar mijn mening echt niet conform de huidige wettelijke regeling. De rechter veegt hiermee twee verschillende systemen van huurverhoging op één hoop (de jaarlijkse huurverhoging op basis van een overeengekomen percentage en de verhoging op basis van markontwikkelingen). Artikel 7:274 lid 1 sub d BW zou door deze interpretatie in het kader van huurprijswijziging terzijde worden geplaatst. Dat lijkt mij niet de bedoeling van de wetgever.

Verwerking rechten
Hoewel de huurder jaren de huur heeft betaald, zonder dat daartoe een wettelijke of een contractuele grondslag bestaat, is het mogelijk dat de huurder de rechten heeft verwerkt om deze betalingen terug te vorderen. Zie hetgeen ik verder in dit hoofdstuk over rechtsverwerking heb opgemerkt De rechter heeft geen beslissing hoeven nemen of er sprake van rechtsverwerking was, omdat de verhuurder volgens de rechter de huur kon verhogen wegens - naar de mening van de rechter - door partijen gemaakte afspraken. Daarnaast had de huurder volgens de rechter niet gedwaald over zijn positie. De rechter motiveert dit standpunt niet.

Daarnaast is het mogelijk dat partijen van jaar tot jaar een verhoging overeenkomen. Als het huurcontract geen basis geeft voor een verhoging die afgedwongen kan worden, kunnen partijen immers van jaar tot jaar overeenstemming over verhoging van de huurprijs bereiken. Deze laatste variant was in deze zaak niet van toepassing. De verhoging werd immers als een verplichting gepresenteerd en niet als een voorstel waarvan afgewezen kon worden. De huurder had daarom ook over dit onderdeel van zijn positie gedwaald.

Conclusie
De rechter doet het beroep op dwaling af met het halve zinnetje: dat de verhuurder een juiste invulling heeft gegeven aan de huurverhogingen en het beroep op dwaling niet op gaat. De rechter houdt geen rekening met de inkomensafhankelijke verhoging en houdt evenmin rekening met het feit dat deze huurder zich niet eens heeft gerealiseerd waarom hij jaarlijks de huurverhoging betaalde. Daarnaast realiseert de rechter zich niet dat er door deze uitspraak twee systemen door elkaar worden gehaald. Ik vind dit een uiterst merkwaardige beslissing. Ik vind dit vonnis daarom slecht onderbouwd en voor hoger beroep vatbaar.

Huurverhogingsclausules en/of indexeringsclausules >>

Door de indexeringsclausule in de meeste huurcontracten wordt de geldontwaarding ondervangen. Als zo'n bepaling in het huurcontract is opgenomen, dan geeft dit de verhuurder de mogelijkheid om jaarlijks de huurprijs te corrigeren in verband met de inflatie. Dit is bevestigd in een arrest van het hof te Leeuwarden van 30 juni 2009 LJN: BJ1392, gerechtshof Leeuwarden, 107.000.624/01, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat in verband met de inflatie de huurprijs periodiek dient te worden verhoogd. Voorts is door De Hoge Raad beslist (HR 10 juni 1989, 840, WR 189,76) dat de contractsvrijheid van partijen meebrengt dat een huurprijsindexeringsclausule in beginsel tussen partijen rechtsgeldig kan worden gesloten. Dit geldt zowel voor niet-geliberaliseerde woonruimte als voor geliberaliseerde woonruimte.

Niet-geliberaliseerde woonruimte en indexering >>

Een huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte is echter niet altijd aan deze clausule gebonden. Als de clausule niet alleen is bedoeld en/of zodanig is geformuleerd dat deze voor een inflatiecorrectie zorgt, maar daarentegen bovendien een hoger percentage vertoont dan het percentage waarmee de huur maximaal volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor dat jaar mag worden verhoogd (bijvoorbeeld een vaste verhoging van 1,5 %), dan wordt de clausule als onredelijk beschouwd en mag de verhuurder de huurverhoging niet op dit percentage baseren.
Als dit percentage voor de verhuurder nadelig uitpakt (dus het overeengekomen percentage is lager dan het percentage dat jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld), dan geldt dit percentage tussen partijen wél als geldig overeengekomen. Een dergelijke verhoging is in zoverre aan banden gelegd dat zij niet tot een hogere verhoging kan leiden dan het op dat moment geldende maximale huurverhogingspercentage (bijvoorbeeld als genoemd in de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Brief Minister S.A. Blok 16 februari 2016) dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. De verhuurder kan dan wel worden gehouden aan het overeengekomen percentage. De verhuurder die een dergelijke verhoging in zijn huurcontract heeft verwerkt is aan dit percentage gebonden. De wet is immers bedoeld om de huurder huurprijsbescherming te bieden. Als er in de huurovereenkomst dus een bepaling is verwerkt, die slechts is bedoeld om inflatie te corrigeren (bijvoorbeeld de vermelding dat de huur jaarlijks met het CBS-prijsindexcijfer kan worden verhoogd), dan acht de rechtspraak aanpassing naar het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven percentage wél mogelijk. De verhuurder mag dan het verschil tussen de indexeringsverhoging (de inflatiecorrectie) en het maximaal toegestane huurverhogingspercentage overbruggen (Rb Amsterdam 8 november 1995, WR1997,16). Dit betekent dat de verhuurder die een inflatiecorrectie in het huurcontract opneemt zich door opneming van de mogelijkheid van inflatiecorrectie in het huurcontract niet het recht heeft ontzegd om een hogere verhoging af te mogen dwingen tot maximaal het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegestane percentage. Door vermelding van een inflatiecorrectie in het huurcontract hoeft de verhuurder niet een huurverhoging op deze gronden aan te zeggen, doch kan de verhuurder deze contractuele verhoging bij de huurder in rekening brengen.

De huurverhogingsclausule bij niet-geliberaliseerde woonruimte is niet zo handig als de inflatiecorrectie lager is dan de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weergegeven percentage. De verhuurder die het verschil tussen de indexeringsverhoging (de inflatiecorrectie) en het maximaal toegestane huurverhogingspercentage wenst te overbruggen dient de huurder daarvoor toch apart aan te schrijven en dat leidt mogelijkerwijs tot verwarring. Dit is ook bevestigd door de rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam op 6 september 2005. Noot 0a

Deze indexeringsclausule zorgt niet alleen voor verhoging van de geldende huurprijs, maar ook voor verhoging van de door de Huurcommissie (tijdelijk) verlaagde huurprijs. Bij de toelichting van dit wetsartikel wordt dit gemotiveerd dat er geen bezwaar is tegen een indexeringsclausule die slechts beoogt het effect van een eventuele inflatie op te heffen. Deze clausule kan om dezelfde redenen dan ook van toepassing worden verklaard op de wegens een gebrek verminderde huurprijs.

Geliberaliseerde woonruimte en huurverhogingsclausules >>

Het verschil tussen indexerings- en huurverhogingsclausules is gelegen in het feit dat door laatstgenoemde bepalingen in het huurcontract, de huur boven de inflatie kan worden verhoogd.
Bij huurovereenkomsten van geliberaliseerde woonruimte is de verhuurder niet gebonden aan de regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als er in het huurcontract geen mogelijkheid van huurverhoging is opgenomen, dan kan de verhuurder op grond van de redelijkheid en billijkheid ( artikel 6:248 BW) een voorstel doen om de huur te verhogen. Dit is mede gezien de regelgeving met betrekking tot de niet-geliberaliseerde woonruimte (mogelijkheid om jaarlijks de huur te verhogen) niet onredelijk. Als er in het huurcontract slechts een inflatiecorrectie is opgenomen, dan is de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte ook bevoegd een voorstel tot verhoging van de huur te doen als dit gezien de ontwikkelingen van de markt noodzakelijk is geworden. Dit betekent dat de verhuurder die een inflatiecorrectie in het huurcontract heeft opgenomen zich niet het recht heeft ontzegd om een hogere verhoging af te mogen dwingen. Vaak staat in het huurcontract een combinatie opgenomen van een inflatiecorrectie en een bepaling dat partijen na een huurperiode van vijf jaar zijn bevoegd om de huurprijs aan te passen. Als de verhuurder een vast percentage als huurverhoging heeft opgenomen zal de verhuurder bij een gewenste verhoging, die uitstijgt boven dat percentage uitdrukkelijk een beroep op de redelijkheid en billijkheid dienen te doen. Voor geliberaliseerde woonruimte is een huurverhogingsclausule wel noodzakelijk om jaarlijks zonder veel administratieve rompslomp de huur te kunnen verhogen. Een voorbeeld van een huurverhogingsclausule bij geliberaliseerde woonruimte:
 • Er vindt een jaarlijkse huurprijswijziging plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de vierde kalendermaand die ligt voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de zestiende kalendermand die ligt voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast;
 • Het berekende indexcijfer kan worden verhoogd met een percentage van maximaal 4%.

De huurprijs van € 1000 per maand kan dan als volgt maximaal worden verhoogd conform de volgende berekening:
CPI alle huishoudens, 2006 = 100, maart 2013 gedeeld door CPI alle huishoudens, 2006 = 100, maart 2012 x € 1.000,00= 114,87 gedeeeld door 111,61 x € 1.000,00 = 1,029 x € 1.000,00 = € 1.029,00 (+2,9%).
Zie voor deze berekening: CBS stapsgewijze berekening gewijzigde huurprijs.

De huurprijs kan aldus worden gewijzigd met een percentage van maximaal 6,9% (4% + 2,9%). De huurprijs kan in dit voorbeeld worden verhoogd naar € 1069.

Redelijk voorstel huurverhoging geliberaliseerde woonruimte>>

De verhuurder van geliberaliseerde woonruimte dient een redelijk voorstel tot verhoging van de huur te doen. Er is in de wet geen beoordelingsmaatstaf vastgelegd voor wat betreft de redelijkheid van de voorgestelde huurprijs. Er kan worden gedacht aan de huurprijs van vergelijkbare woningen ter plaatse, of aan de markthuurprijzen die bij nieuwe verhuringen van vergelijkbare woonruimte wordt overeengekomen. De verhuurder zal een huurprijsverhoging op grond van de marktontwikkeling kunnen staven met behulp van bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. De huurder kan tegenbewijs leveren door ook de huurwaarde te laten taxeren. Met de markthuur wordt de huurprijs van vergelijkbare geliberaliseerde woonruimte bedoeld. Het betrekken van niet-geliberaliseerde woonruimte in de vergelijking is niet juist. De huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte wordt immers niet bepaald door de marktontwikkeling, doch wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel voor woonruimte, waarvan de hoogte van de huurprijs wordt berekend conform het beleid van de Huurcommissie dat is vastgelegd in de handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte. De tabel behorend bij de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 waarmee u de huurprijs van zelfstandige woningen af kunt leiden treft u hierbij aan. Vergelijkbare niet-geliberaliseerde woningen dienen dus niet in het taxatierapport te worden opgenomen.
De vergelijkbare woningen worden referentiewoningen genoemd. Deze woningen dienen wat betreft voorzieningen en oppervlakte vergelijkbaar te zijn met de woning waarvan de verhuurder de huur wenst te verhogen. Wat de oppervlakte betreft moet worden gekeken naar gebruiksoppervlakte (GO) welke conform de NEN2580 is gemeten. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen GO woonfunctie en GO overige ruimte. In de noot staat een meetinstructie van de NVM opgesteld Noot 31a . De kantonrechter te Haarlem besliste in zijn vonnis van 25 april 2001 ( WR 2001,62) dat nu in de huurovereenkomst een bepaling was opgenomen krachtens welke partijen bevoegd zijn om na vijf jaar een voorstel te doen tot aanpassing van de huurprijs aan de ontwikkelingen van de markt, de verhuurder gerechtigd is de huurprijs aan te passen. Onder markthuurprijs wordt verstaan de huurprijs waarvoor vergelijkbare, vrijgekomen woningen in de directe nabijheid van het gehuurde opnieuw zijn verhuurd in een periode van enkele maanden rondom (d.w.z. voor en na ) de huurprijsherzieningsdatum. Dat een voorstel een forse huurverhoging tot gevolg kan hebben, hoeft niets af te doen aan de redelijkheid van dit voorstel. Volgens de rechter heeft niet het bedrag van de huurverhoging, maar de ontwikkeling in de markt als criterium te gelden. Als zo'n bepaling niet in het huurcontract staat opgenomen, is aanpassing van de huurprijs op grond van de redelijkheid en billijkheid mogelijk.
De kantonrechter te Amsterdam was in haar vonnis van 8 maart 2010 (Noot 31b) van mening dat de in het geding gebrachte panden niet zonder meer vergelijkbaar waren met het gehuurde pand. In dit geval waren weliswaar 21 referentiepanden in het geding gebracht, maar dit betroffen, in tegenstelling tot het gehuurde, gemeubileerde woningen voor expats, die bereid zijn om voor kant en klaar woningen een prijs te betalen die aanzienlijk hoger is dan de prijs voor een kale woning, vermeerderd met de afschrijvingen van stoffering enz. Daardoor staat niet vast dat er sprake is van dezelfde markt als die voor 'kale' woningen zoals het gehuurde. Volgens de rechter waren er dus onvoldoende omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat het voorstel tot wijziging van de huurprijs redelijk is. Het is de vraag of omstandigheden die de huurder persoonlijk betreffen, zoals inkomensbeperkingen, bij de beoordeling of het voorstel redelijk is, ook in aanmerking genomen dienen te worden. Uit bovengenoemde uitspraak van de rechter te Haarlem valt een dergelijke ruimere interpretatie niet te halen. Het hof te 's-Hertogenbosch geeft in haar arrest van 21 december 2010 ( LJN: BP0227, gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.051.237) wel aan dat bij de beoordeling van de redelijkheid van het aanbod niet uitsluitend gekeken moet worden of de voorgestelde nieuwe huurprijs daadwerkelijk marktconform is, maar dat ook andere omstandigheden een rol kunnen spelen bij de beoordeling van de redelijkheid van het aanbod. Het ligt volgens het hof bijvoorbeeld in de rede dat omstandigheden die de huurder persoonlijk betreffen, zoals inkomensbeperkingen, ook in aanmerking genomen moeten worden. Het gerechtshof te Amsterdam geeft in haar arrest van 3 mei 2011 ( LJN: BQ5813, gerechtshof Amsterdam, 200.066.104/01) nog een nadere invulling van wat als een redelijk voorstel aangemerkt dient te worden. Zo dient volgens het hof de oppervlakte van referentiewoningen overeen te komen met het gehuurde. Voorts kan de huurprijs van een gemeubileerde woning niet worden vergeleken met die van een niet gemeubileerde woning. Het voorstel van de verhuurder voorzag bovendien niet in een huurgewenningsperiode. De huur zou ineens, zij het op een termijn van zes maanden, met meer dan 100% worden verhoogd. Ook dit element van het voorstel van de verhuurder droeg naar de mening van het hof eraan bij dat het voorstel de toets aan de redelijkheid niet kon doorstaan.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft in haar vonnis van 3 september 2014 ( ECLI:NL:RBZWB:2014:7356 ) in een procedure die door de huurders verkeerd was ingestoken haar standpunt weer over een redelijke verhoging van de huurprijs. Een makelaarskantoor had een huurverhoging aangezegd en had de huurders verteld dat zij door een procedure tot verlaging van de huurprijs ex artikel 7:207 BW bezwaar konden maken tegen deze aangezegde verhoging. De kantonrechter wees de huurders, die kennelijk zonder juridisch deskundige partij aan het procederen waren geslagen, op deze onjuiste benadering van deze procedure. De rechter wees daarom de vordering van de huurders af. De rechter gaf echter in haar vonnis wel haar standpunt weer over de eisen waaraan een redelijke verhoging dient te voldoen en gaf ook weer waaraan een bezwaar van een huurder van geliberaliseerde woonruimte tegen een huurverhoging moet voldoen. De rechter gaf in rechtsoverweging 10 van het vonnis weer dat voor de beantwoording van de vraag of de huurprijsverhoging redelijk is, gekeken moet worden naar de specifieke omstandigheden van iedere huurder op zich. Daaronder valt onder andere de financiële draagkracht van de betrokken huurder. De rechter zat hiermee op dezelfde golflengte als het gerechtshof te 's-Hertogenbosch in haar arrest van 21 december 2010. Daarnaast moet de individuele huurder te kennen geven waarom de verhoging in het individuele geval niet redelijk is. De huurders kunnen dus de verhoging niet afwijzen door in groepsverband een algemeen verhaal te geven waarom de verhoging onredelijk zou zijn. De huurder moet in het kader van een bezwaar tegen een huurverhoging van geliberaliseerde woonruimte per individueel geval te kennen geven waarom de verhoging in hun concrete geval onredelijk is. Een algemeen bezwaar is niet voldoende.
Ik ben er een voorstander van om deze persoonlijke situatie van de huurder wel bij de besluitvorming te betreffen. Het voorstel kan toch immers slechts als redelijk aangemerkt worden als dit voorstel voor beide partijen als redelijk aangemerkt kan worden? Een huurprijs van € 1000,- die bij de aanvang van de huurprijs, mede gezien het inkomen van de huurder, goed is te betalen en 25 % van het netto-inkomen beslaat, zal voor die huurder minder goed zijn te betalen als de huur na verloop van vijf jaar naar een bedrag van € 1500,- wordt opgetrokken, vanwege bijvoorbeeld een overspannen markthuurprijs. Het valt immers bij een overspannen huizenmarkt goed voor te stellen dat de markthuurprijs veel sterker stijgt dan de loonontwikkeling van de huurder. De verhuurder die op grond van het salaris van de huurder genoegen heeft genomen met een huurprijs die vergelijkbaar is met 25 % van het inkomen van de huurder kan toch niet in alle redelijkheid verlangen dat die huurder binnen een paar jaar (onder gelijkblijvende omstandigheden, werkloosheid komt uiteraard wel voor rekening en risico van de huurder) 40 % van zijn inkomen aan huur uitgeeft. Als van de huurder in redelijkheid niet mag worden verlangd dat deze het aanbod aanvaardt, dan lijkt mij dit voorstel niet redelijk.

Ik pleit er voor om voor de bepaling van een redelijke huurprijs een referentieperiode in te bouwen zoals voor de bepaling van de huurprijs van bedrijfsruimte wordt toegepast (zie het hoofdstuk: Huurprijswijziging bedrijfsruimte). Dezelfde argumenten (het voorkomen van al te grote schommelingen in de huurprijs) om in het kader van een huurprijsverhoging bij bedrijfsruimte een referentieperiode toe te passen, kunnen immers ook gelden voor huurverhoging van geliberaliseerde woningen. Hoewel voor geliberaliseerde woningen, in tegenstelling tot bedrijfsruimte, elk jaar conform een contractuele bepaling de huur aangepast kan worden, is het inbouwen van een referentieperiode wenselijk. Een verhuurder van geliberaliseerde woonruimte zal naast de jaarlijkse indexeringen doorgaans de huur na vijf jaar willen te wijzigingen naar de markthuurprijs als dit tot huurverhoging leidt. Voor bedrijfsruimte mag de huur doorgaans om de vijf jaar aangepast worden en zijn er in theorie grotere schommelingen van de huurprijs te verwachten dan als de huurprijs elk jaar kan worden gewijzigd.
Dat de huurder van woonruimte de huur op elk gewenst moment op kan zeggen met inachtneming van een termijn van een maand (als er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde duur), terwijl de huurder van bedrijfsruimte, ofwel aan een volgende huurtermijn van vijf jaar vastzit (als de tweede termijn van vijf jaar nog moet worden uitgezeten), ofwel de huur met inachtneming van een termijn van een jaar op kan zeggen (als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt) wordt door Huurgeschil.nl niet als belangrijk argument ervaren om de huurder van geliberaliseerde woonruimte op dit gebied extra huurbescherming te ontzeggen. De huurder van geliberaliseerde woonruimte kan door deze regeling met heftige prijsschommelingen worden geconfronteerd, die binnen korte termijn hebben plaatsgevonden. Het opzeggen van de overeenkomst kan dan wel een theoretische optie zijn, doch deze oplossing lijkt verre van redelijk. Een woning behoort immers tot een primaire levensbehoefte. Een noodgedwongen opzegging van de huurovereenkomst geeft een heftige inbreuk in het leven van een persoon, waarvan de beslissing door de huurder niet lichtvaardig wordt genomen.
De huurder van geliberaliseerde woonruimte heeft ook wel wettelijke bescherming nodig in het geval de markthuurprijs door een overspannen markt gedurende enkele jaren een onevenredige stijging vertoont. Een verhoging naar de markthuurprijs als bedoeld door de kantonrechter te Haarlem (WR 2001, 62) zal de huurder ernstig in moeilijkheden kunnen brengen. Een regeling zou er als volgt uit kunnen zien:

 1. Partijen regelen huurverhoging in het huurcontract;
 2. De verhuurder heeft de mogelijkheid de huur te verhogen op grond van vaste, door de wet neergelegde, criteria, minimaal vijf jaar na aanvang van de huurovereenkomst, als er geen mogelijkheid tot verhoging van de huur in het huurcontract is opgenomen.
Als er een huurverhoging in het huurcontract is opgenomen zijn partijen daaraan gebonden ook al zou deze verhoging door de jaren heen nadelig voor één van de partijen zijn. Vaak staat in het huurcontract een mogelijkheid om opgenomen om de huur op basis van het CPI-prijsindexcijfer te verhogen. Een standaardregeling (zoals bijvoorbeeld in de ROZ-bepalingen) heb ik hierboven met een voorbeeldberekening al weergeven.
De regeling onder punt twee moet voorkomen dat de verhuurder te snel tot wijziging van de huurprijs overgaat. Het lijkt daarom wenselijk een minimumperiode van vijf jaar in te bouwen alvorens de verhuurder de huurprijs kan wijzigen. Daarnaast moet de verhoging plaatsvinden aan de hand van door de wet beschreven criteria. Deze criteria kunnen voor wat betreft de wijze van berekening aanknopen aan de regeling die voor bedrijfsruimte is geformuleerd. Met name de regels over toepassing van de referentieperiode lijken geschikt om al te heftige schommelingen van de huurprijs af te vlakken. De huurder zal bij een nadelige verhoging van de huurprijs doorgaans de mogelijkheid hebben de huur op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand. Deze mogelijkheid van opzegging zal voor de huurder die plezierig woont echter wel als een "paardenmiddel" gezien worden. Dit is maar een “schot voor de boeg”. Een verdere uitwerking van dit idee laat het bestek van de site (vooralsnog) niet toe.

Afwijzing van het voorstel van de verhuurder kan tot gevolg hebben dat er door de verhuurder een procedure wordt gestart tot huurbeëindiging op grond van het feit dat de huurder met een redelijk voorstel niet akkoord gaat. In de wet lijkt deze grond van huurbeëindiging niet op huurverhoging betrekking te mogen hebben (zie artikel 7:274 lid 1 sub d BW). Doch voor geliberaliseerde woonruimte geldt deze regel niet. De rechter zal dan dienen te toetsen of het voorstel redelijk is. De rechter kan ambtshalve advies van deskundigen inwinnen. Aangenomen kan dus worden dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat voor bepaling van de huurprijs van geliberaliseerde woonruimte de huurprijs van vergelijkbare geliberaliseerde woonruimte ter plaatse bepalend zal zijn.
Als het voorstel niet redelijk is zal de rechter het voorstel af moeten wijzen. In de procedure kan de rechter de huurder aan bieden alsnog binnen een maand na vonnis aan de verplichtingen te voldoen (terme de grâce). De huurder doet er goed aan de rechter te verzoeken hem deze mogelijkheid te gunnen als de rechter het voorstel als redelijk beoordeelt. In de wet staat immers dat de rechter deze mogelijkheid de huurder kan verlenen. De rechter lijkt niet verplicht de huurder deze mogelijkheid ambtshalve aan te bieden.

Gezien het feit dat de regeling van wijziging van de huurprijzen voor geliberaliseerde woonruimte voornamelijk aan de vrije beslissingsruimte van partijen is overgelaten, zal het onderstaande over de huurprijsverhoging daarom voornamelijk betrekking hebben op de regeling, die ten aanzien van de niet-geliberaliseerde woonruimte door de wet is geredigeerd.

De wettelijke regeling van huurprijsverhoging ten behoeve van sociale woonruimte>>

De wettelijke regeling over huurprijsverhoging ten behoeve van niet-geliberaliseerde woonruimte is vastgelegd in artikel 7:250 BW. In dit artikel is vooral de frequentie geregeld waarop huurverhogingen mogen plaatsvinden.
Leidt toepassing van een beding als bedoeld in lid 1 tot verhoging van de huurprijs met een hoger percentage dan het door onze minister vastgestelde maximale huurverhogingspercentage als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, dan is het beding nietig voor zover zij tot dit hogere percentage leidt en geldt de huurprijs als verhoogd met het door onze minister vastgestelde maximale huurverhogingspercentage.

Voor alle duidelijkheid wordt op deze plaats opgemerkt dat er geen sprake van een periodieke huurverhoging kan zijn als de huurprijs vanwege gebreken aan de woning tijdelijk is verlaagd. Dit is duidelijk vastgelegd in artikel 7:250 lid 2 BW. Als er sprake is van een contractueel overeengekomen verhoging (bijvoorbeeld bij geliberaliseerde woningen, 7:250 lid 2 BW is voor geliberaliseerde woonruimte niet van toepassing), dan lijkt huurverhoging wel mogelijk te zijn. De wet spreekt immers van een verhoging op "verzoek van de verhuurder". Bij contractuele verhogingen is er geen sprake van een verhoging op verzoek van de verhuurder, maar is deze verhoging daarentegen contractueel overeengekomen. Een overeengekomen indexeringsclausule lijkt wél (ook bij niet-geliberaliseerde woonruimte) in rekening gebracht te kunnen worden gedurende de periode dat de huur door de Huurcommissie wegens gebreken aan de woonruimte is verlaagd. Zie hierover in dit hoofdstuk het onderdeel "Huurverhogingsclausules".

Het dwingendrechtelijke karakter van deze regeling is nog van belang. Volgens artikel 7:265 BW kan niet van de bepalingen van onderafdeling 2 (de artikelen 7:265 BW tot en met 7:265 BW) worden afgeweken. Deze bepaling is van dwingend recht . Volgens artikel 7:247 BW zijn de meeste artikelen die verhoging van de huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte regelen, alsmede de artikelen die betrekking hebben op berekening van de servicekosten, niet van toepassing op geliberaliseerde woonruimte. Deze artikelen kunnen ook door partijen ook niet in onderlinge overeenstemming van toepassing worden verklaard wegens het dwingendrechtelijke karakter. Als partijen ten aanzien van een geliberaliseerde woonruimte de Huurcommissie bevoegd hebben verklaard om over geschillen in verband met de huurprijs of met de eindafrekening servicekosten een oordeel te geven, dan bindt deze afspraak partijen niet, omdat van deze artikelen niet in het voordeel van de huurder kan worden afgeweken. In het huurrecht is vaak geregeld dat partijen wél wel zijn bevoegd in het voordeel van de huurder van wettelijke bepalingen af te wijken. Dit is bijvoorbeeld het geval op grond van de artikel 7:242 BW en 7:291 BW. De wetgever heeft het in het kader van de regels betreffende de huurprijs en de servicekosten niet wenselijk geacht dat partijen bij overeenkomsten van geliberaliseerde woonruimte de Huurcommissie bevoegd kunnen verklaren om hier en bindend oordeel over te geven. De kantonrechter is daarom altijd de bevoegde instantie waarnaar partijen zich dienen te wenden die zijn betrokken bij verhuring van geliberaliseerde woonruimte.

Een verhuurder die de huurprijs van sociale woonruimte wenste te verhogen met een percentage hoger dan het door de Minister voorgeschreven percentage liep tegen deze dwingend rechtelijke regeling aan. Ook zijn beroep op artikel 1 Eerste Protocol EVRM (Europees Hof voor de rechten van de Mens, hierna: artikel 1 EP) mocht niet het door de verhuurder gewenste effect hebben. Volgens de verhuurder dienen de wettelijke huurbepalingen buiten toepassing te blijven, althans dient de huurder daaraan in de gegeven omstandigheden geen rechten te kunnen ontlenen, nu art. 1 EP meebrengt dat de wet de eigenaar niet mag belemmeren om een redelijk rendement ten behoeve van het gehuurde te behalen. De verhuurder deed onder meer een beroep op de uitspraak van het EHRM (Grote Kamer) 19 juni 2006, nr. 35014/97 (Hutten-Czapska/Polen).
De Hoge Raad was in haar arrest van 4 april 2014 ( ECLI:NL:HR:2014:826 ) van mening dat de wettelijke regels betreffende de huurverhoging geen inbreuk maken in de eigendomsrechten van de eigenaar/verhuurder. De Hoge Raad was van mening dat het hof te Amsterdam geen rechtsrechtsregels had geschonden door de vordering van de verhuurder af te wijzen.
Het gerechtshof te Amsterdam had over deze kwestie onder meer overwogen dat een inmenging door de overheid ten aanzien van het rendement dat de eigenaar op zijn woning mag genereren is toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de regeling moet bij wet zijn voorzien;
 • de regeling mag niet in strijd komen met het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van willekeur;
 • de regeling dient een gerechtvaardigd algemeen belang te dienen;
 • de regeling moet proportioneel zijn, in de zin dat een “fair balance” moet bestaan tussen de eisen van het algemeen belang en de bescherming van de rechten van de betrokkene; en
 • mag geen onevenredige last (“excessive burden”) leggen op de betrokkene.
Uit die rechtspraak volgt tevens dat de Staat een ruime bevoegdheid heeft om te bepalen wat in het algemeen belang is en voorts een ruime vrijheid heeft (“margin of appreciation”) om beperkingen te stellen aan de uit artikel 1 EP voortvloeiende eigendomsbescherming. Een schending wordt niet snel aangenomen en is beperkt tot evident onredelijke of onevenredige gevallen.
De onderhavige zaak speelt tussen twee particulieren. Uit de door de verhuurder in het geding gebrachte algemene kanttekeningen bij de Nederlandse huurprijs- en huurbescherming volgt volgens het hof niet dat het Nederlandse stelsel leidt tot huurprijzen waarbij verhuurders (zwaar) verlies lijden op de exploitatie, zoals in Polen kennelijk wel het geval was. Het hierna door het hof te verrichten onderzoek of de eigendomsrechten van de verhuurder/eigenaar onder artikel 1 EP zijn geschonden, verdient aantekening dat, nu de verhuurder zijn pijlen in deze zaak niet richt op de overheid, de doorwerking van artikel 1 EP in de verhouding tussen verhuurder en de huurder (meer) indirect is.
De verhuurder was verder van mening dat de wet niet mag verhinderen dat de huurverhogingsbedingen zoals zijn besproken in het huurcontract door de huurbeschermings- en huurprijsbepalingen mag worden doorkruist. Het hof overwoog als volgt. De voorwaarden waaronder de verhuurder de woning kan verhuren zijn wettelijk gereguleerd. Bij de beoordeling komt het er daarom, kort gezegd, slechts op aan of hetgeen de huurovereenkomst als gevolg van het verweer van de huurder beroep op genoemde wettelijke bepalingen meebrengt, in strijd komt met artikel 6:248 BW, dan wel of sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6:258 BW, waarbij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
Volgens het hof heeft de verhuurder zijn stelling dat uit de huuropbrengsten de onderhoudskosten niet kunnen worden bestreden, onvoldoende cijfermatig toegelicht. Ook de stelling van de verhuurder dat toepassing van de wettelijke huurprijsbepalingen in zijn geval leidt tot een zodanig laag rendement dat sprake is van een individuele buitensporige last, is niet onderbouwd met feitelijke gegevens die dat oordeel kunnen dragen. Een zeer beperkt positief rendement is voor die – ingrijpende – conclusie onvoldoende. De door verhuurder gevraagde, buitenwettelijke, huurverhoging ligt niet voor de hand. Voor een dergelijk rechtsherstel in een individueel geval bestaat slechts ruimte indien en voor zover de rechtsgevolgen van de huurovereenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. de vordering van de verhuurder is onvoldoende op een dergelijk rechtsgevolg toegespitst, dan wel is daartoe onvoldoende concreet gemotiveerd.
Tot slot oordeelt het hof dat van de huurder niet in redelijkheid kan worden verlangd dat hij het aanbod van de verhuurder aanvaardt tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst voor de woning, maar dan zonder de zolderkamer.
De Hoge Raad is van mening dat artikel 1 EP een drietal regels bevat.
 • De eerste regel, vervat in de eerste volzin van de eerste paragraaf, is van een algemeen karakter en geeft eenieder het recht op een ongestoord genot van zijn eigendom.
 • De tweede regel, vervat in de tweede volzin van de eerste paragraaf, verbindt voorwaarden aan het kunnen ontnemen van eigendom en
 • de derde regel, vervat in de tweede paragraaf, onderkent dat een Staat de bevoegdheid heeft die wetten toe te passen die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren, in overeenstemming (voor zover hier van belang) met het algemeen belang.

Het EHRM aanvaardt volgens de Hoge Raad dat de in het geding zijnde wettelijke regelingen meebrengen dat sprake is van een inperking van het ongestoord eigendomsrecht van de verhuurder/eigenaar, maar dat de verhuurder eigenaar van de woning is en blijft, dat hij vrij is om zijn bezit te vervreemden en dat hij huur blijft ontvangen. De zaak zal dus verder moeten worden onderzocht met toepassing van de tweede paragraaf van artikel 1 EP (punt 31 en 32). Daartoe is van belang of de inperking berust op een wet die voldoende toegankelijk, precies en voorspelbaar in zijn toepassing dient te zijn (punt 33). Een maatregel ter regulering van eigendom kan alleen gerechtvaardigd zijn wanneer sprake is van “overeenstemming met het algemeen belang”. De nationale autoriteiten zijn in dit verband beter in staat om te bepalen of sprake is van een “algemeen” of “publiek” belang dan de internationale rechter, en het begrip “algemeen” of “publiek” belang is noodzakelijkerwijs een brede notie. In het bijzonder bij huisvesting, waar het gaat om complexe sociale, economische en politieke kwesties, is de beoordelingsvrijheid van de wetgever ruim en is het vaste rechtspraak dat het EHRM de door de nationale wetgever te maken beoordeling respecteert, tenzij die beoordeling evident zonder redelijke basis is. Dat de onderhavige inperking op een (deugdelijke) wet berust, is niet in geschil en dient daarom te worden aangenomen. Voorts is sprake van een gerechtvaardigde sociaal-politieke doelstelling, namelijk de bescherming van huurders.
Een inperking van eigendomsrechten moet voorts in overeenstemming zijn met het proportionaliteitsvereiste. Er dient sprake te zijn van een “fair balance” tussen het algemeen belang en het belang van de bescherming van grondrechten van individuen. Die “fair balance” is niet aanwezig indien de betrokken persoon een individuele onevenredige last heeft te dragen. In het onderhavige geval heeft het EHRM vastgesteld dat niet kan worden aangenomen dat de verhuurder – die slechts algemene gegevens verstrekte ter ondersteuning van zijn stellingen - geen redelijk rendement (“decent profit”) zou genieten van zijn huurinkomsten. Die inkomsten behelzen immers aanzienlijk meer dan de onroerendezaakbelasting. Voorts is er geen aanwijzing dat de huurinkomsten niet voldoende zijn voor de noodzakelijke onderhoudskosten. Tevens zijn er geen andere aanwijzingen dat [eiser] een disproportionele en onevenredige last heeft te dragen. In het licht van de ruime beoordelingsvrijheid voor de Staat bij het uitvaardigen van wetgeving ter zake van huisvestingsproblemen, moet worden aangenomen dat de regulering van het gebruik van eigendom in de omstandigheden van dit geval gerechtvaardigd is als bedoeld in artikel 1 EP. Daarom zijn de klachten van de verhuurder evident ongegrond. Het beroep van de verhuurder is door het EHRM niet-ontvankelijk verklaard.

Volgens de Hoge Raad heeft het hof hetzelfde toetsingskader gehanteerd als het EHRM en aldus de juiste maatstaven aangelegd. Het oordeel van het hof dat hetgeen verhuurder ter onderbouwing van zijn stellingen heeft aangevoerd, onvoldoende is om te kunnen concluderen dat hij door de wettelijke regulering van de huurprijzen disproportioneel wordt getroffen, is voorts niet onbegrijpelijk en niet onvoldoende gemotiveerd.De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

In het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van 5 juli 2016 ( ECLI:NL:GHDHA:2016:1951 ) wordt door eisers betoogd dat het Nederlandse huurprijzenstelsel betreffende de gereguleerde huurprijsverhoging voor sociale huurwoningen in strijd met het EVRM zou zijn. De eisende partijen (onder meer een belangenvereniging ten behoeve van de verhuurders) betoogden onder meer dat het hiervoor omschreven systeem van huur(prijs)regulering in strijd is met artikel 1 eerste protocol van het EVRM (EP) en een verboden vorm van ongelijke behandeling zou opleveren. Er werden nog meer vorderingen ingesteld. Ik concentreer mij hier op de huurprijsregeling, zoals die in de wet ten behoeve van (gereguleerde) sociale woonruimte is opgenomen. Ook hier oordeelt het hof dat de Nederlandse wettelijke regeling ten aanzien van de wijziging van huurprijzen niet in strijd is met het EVRM.

Het is allereerst vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat de vraag of een bepaalde wettelijke regeling in strijd is met artikel 1 EP niet alleen kan – en desgevorderd moet - worden beoordeeld op het niveau van de individuele burger (waarbij het er om gaat of er sprake is van een individual and excessive burden) maar ook op het niveau van de regelgeving als zodanig. In het laatste geval wordt geabstraheerd van de omstandigheden van de individuele burgers, en wordt onderzocht of de regeling als zodanig een fair balance heeft getroffen tussen het algemeen belang en de belangen van de burgers die door die regeling getroffen worden. Zie onder meer HR 16 november 2001, NJ 2002, 469 (onder 7.3) en ( ECLI:NL:HR:2016:124 onder 2.8). Het hof is van oordeel dat de belangen van de verhuurders die in deze zaak in het geding zijn zich voor bundeling lenen waar het gaat om de vraag of de huur(prijs)regulering op regelgevingsniveau in strijd is met artikel 1 EP.

In deze procedure wordt onder meer duidelijk gemaakt (ik behandel niet alle argumenten van eisers die tegen het wettelijke systeem zijn opgevoerd) dat zowel de rechter als de Huurcommissie zich aan dezelfde regels dienen te houden na het starten van een procedure ex artikel 7:262 BW. Eisers hadden betoogd dat dit niet het geval was; zij waren van mening dat de rechter zich niet aan dezelfde regels hield als die waaraan de Huurcommissie zich hield. Ik ben het met het hof eens dat de rechter zich bij beoordeling van een geschil over de huurprijzen van sociale woonruimte dient te houden aan de wettelijke regels, waaronder de UHW, Besluit huurprijzen woonruimte (basis 2016) en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (basis 2016). De rechter zal niet zonder meer gehouden zijn zich te houden aan de beleidsnotities van de Huurcommissie, zoals het Gebrekenboek Huurcommissie, versie oktober 2016 . In het kader van een beoordeling van een geschil door de rechter kan hier een verschil ontstaan met de beoordeling door de Huurcommissie. Kennelijk werd het beleid dat door de Huurcommissie gevoerd kan worden op basis van artikel 3a UHW niet aangevoerd, waardoor er verschillende uitkomsten kunnen ontstaan tussen een uitspraak door de rechter en die door de Huurcommissie. Er werd in deze zaak niet betwist dat er een legitiem doel wordt nagestreefd, namelijk de bescherming van de sociaal zwakkere huurder. Het hof is vervolgens van oordeel dat de stelling van eisers dat de huur(prijs)regulering geen geschikt middel is om dit doel te dienen en onvoldoende is onderbouwd. Uit het hiervoor aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 4 april 2014 ( ECLI:NL:HR:2014:826 ), blijkt dat de verhuurders er in die gevallen niet in zijn geslaagd hun huurders een hogere huur te laten betalen, dan wel de huur op te zeggen, en dat de door de wetgever beoogde huur(prijs)bescherming in zoverre verwezenlijkt wordt. De huur(prijs)regulering is dus wel degelijk relevant voor het daarmee beoogde doel.
Daarbij komt volgens het hof dat de omstandigheid dat er aan het huidige stelsel mogelijk ook nadelen kleven, bijvoorbeeld voor het functioneren van de huurwoningmarkt, op zichzelf niet betekent dat de bescherming van huurders niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het is dan ook aan de wetgever om de afweging te maken of de voordelen van het stelsel opwegen tegen de nadelen die daaraan mogelijk verbonden zijn.
Het hof concludeert dat het systeem van huur(prijs)bescherming een wettelijke grondslag heeft, een legitiem doel dient, geschikt is om dat doel te bereiken en noodzakelijk is in een democratische samenleving.

De Hoge Raad heeft op 26 januari 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:109) opnieuw zich gebogen over de vraag of de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van verhuur van woningen in de sociale sector (huurprijsbeheersing, huurbescherming, Huisvestingswet, fictieve rendementsheffing, Wet verhuurderheffing en lokale heffingen en belastingen) in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM (hierna: art. 1 EP), althans dat diverse onderdelen van die regelgeving dat zijn, althans voor zover een verhuurder als gevolg van die regelgeving geen decent profit ontvangt of verlies op de exploitatie lijdt.
De Hoge Raad wijst de klacht af op grond van formele gronden. Volgens de Hoge Raad maakte het middel niet duidelijk op welke grond de wetgever op regelgevingsniveau geen fair balance zou hebben getroffen tussen het algemeen belang en de belangen van de verhuurders. De Hoge Raad ging niettemin – ten overvloede – in op de betekenis van de rechtspraak van het EHRM waarop deze onderdelen zich beroepen.
De overwegingen van de Hoge raad worden hieronder verkort weergegeven: "dat de enkele omstandigheid dat de huuropbrengst de met de exploitatie gemoeide kosten niet dekt, nog niet meebrengt dat een verhuurder zich met succes kan beroepen op strijd met art. 1 EP. Een factor die in zo’n geval kan bijdragen tot het falen van een zodanig beroep is dat de verhuurder uit vrije wil, dus zonder dwang van overheidswege, tot verhuur is overgegaan dan wel het huurobject in verhuurde staat heeft aangekocht en de daaraan verbonden beperkingen heeft kunnen verdisconteren in de aankoopprijs.(...) Dat het EHRM betekenis toekent aan de omstandigheid dat de verhuurder zich, toen hij verhuurder werd, bewust moet zijn geweest van de geldende wettelijke beperkingen, blijkt overigens ook uit andere arresten van het EHRM. (...) Uit deze rechtspraak kan echter niet worden afgeleid dat het EHRM van oordeel is dat de verhuurder van woonruimte steeds aanspraak kan maken op een decent profit of zelfs een minimal profit. De overwegingen over het niveau van de winst die de verhuurder behaalt, maakten in deze uitspraken van het EHRM immers steeds deel uit van een toetsing op basis van alle omstandigheden van het voorliggende geval. (...) Daartoe behoort ook de omstandigheid dat de desbetreffende huurovereenkomst van overheidswege aan de verhuurder was opgelegd. Ook uit andere rechtspraak gewezen na het in 3.6.1 vermelde arrest [A] c.s./Nederland blijkt niet dat het EHRM inmiddels de koers volgt – in afwijking van paragraaf 39 van dat arrest – dat art. 1 EP ongeacht de overige omstandigheden van het geval een verhuurder van woonruimte steeds of in beginsel een decent profit of zelfs minimal profit garandeert.

Huurprijsverhoging kan eenmaal in de twaalf maanden plaats vinden>>

Geliberaliseerde woonruimte
De huurder van geliberaliseerde woonruimte dient op deze indexeringsclausules bedacht op te zijn. In het algemeen wordt met indexering van de huurprijs een aanpassing van de huurprijs bedoeld die is gekoppeld aan het CBS consumentenprijsindexcijfer. Waar de woningen die tot het niet-geliberaliseerde segment behoren kunnen terugvallen op het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties genoemde huurverhogingspercentage, kan de huurder van de geliberaliseerde woonruimte dat niet, omdat volgens artikel 7:247 BW de artikelen 7:250 BW, 7:252 BW en 7:253 BW buiten toepassing zijn verklaard.

Deze huurder wordt geacht minder bescherming nodig te hebben. Voorts wordt de huurder door toepassing van de inflatiecorrectie slechts geacht de huur te betalen, die is overeengekomen. In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 mei 2004 (WR 2005/8), is hetzelfde beslist ten aanzien van vergeten indexering van bedrijfsruimte. De verhuurder die gedurende jaren had vergeten de indexering toe te passen mocht echter niet huur berekenen over de periode dat hij had verzuimd de indexering toe te passen. Ook voor bedrijfsruimte geldt de bepaling van 7:250 lid 3 BW uiteraard niet.

Niet-geliberaliseerde woonruimte
Als de verhuurder van niet-geliberaliseerde woonruimte meer dan twee jaar is vergeten de indexeringsclausule door te voeren, dan zal de verhuurder van niet-geliberaliseerde woonruimte deze indexering toch mogen toepassen. De hoofdregel is dat contractuele clausules betreffende indexering buiten de regeling van de regel van 7:250 lid 3 BW vallen (waarin staat dat de huurverhoging voor maximaal een periode van twee jaar kan worden ingehaald). Deze clausules zijn immers slechts bedoeld om geldontwaarding op te vangen. Er valt echter iets voor te zeggen de contractuele indexering te laten vallen onder de regeling van artikel 7:250 lid 3 BW. Hoewel een contractuele indexering verschilt met de regeling van artikel 7:250 lid 3 BW zijn deze verhogingen wel met elkaar te vergelijken nu de laatste jaren de door de Minister voorgeschreven verhogingen nauwelijks verschillen met het de inflatiecorrectie. Door deze in de loop van de jaren ingezette tendens valt er naar mijn mening wel iets voor te zeggen de regel van artikel 7:250 lid 3 BW analoog toe te passen op de contractueel overeengekomen indexering bij niet-geliberaliseerde woonruimte. Een andere uitleg van artikel 7:250 lid 3 BW leidt tot rechtsongelijkheid. De verhuurder die vergeten is de door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgestelde verhoging door te voeren (in deze verhoging zit voor het grootste gedeelte de inflatiecorrigerende component) mag op grond van 7:250 lid 3 BW slechts één huur inhalen binnen 24 maanden na de laatste huurverhoging. Zou dit voor het inhalen van de indexeringsclausules anders zijn, dan zou de verhuurder die deze clausules toepast een voordeel hebben ten aanzien van de huurders die slechts op grond van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties genoemde huurverhogingspercentage de huur verhogen. Aangezien deze verhoging gedurende een grotere periode voornamelijk bestaat uit een inflatiecorrectie kan hieruit ook de conclusie worden getrokken dat de overeengekomen indexering die gelijk te stellen is met de huurverhoging als bedoeld in artikel 7:250 lid 3 BW met de regeling van dit laatste artikel gelijk gesteld moet worden. De wetgever heeft met deze regeling immers bedoeld deze huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte te verschonen van een forse huurverhoging als de wakker geschudde verhuurder alsnog in één keer al die vergeten verhogingen door wenst te voeren.
De uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 3 mei 2012 ( LJN: BW 5006, sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 788640 ) sluit aan op hetgeen ik boven heb gesteld over de huurverhoging op grond van indexeringsclausules en het wettelijk huurverhogingspercentage voortvloeiende uit de Wet Huurprijzen Woonruimte, zoals dit jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld." De verhuurder was in deze zaak vergeten gedurende 17 jaar een huurverhoging door te berekenen. Hierover was de huurder door de verhuurder op 1 november 2010 geïnformeerd. De huurovereenkomst was aangevangen in 1993. Gezien de hoogte van de aanvangshuurprijs (circa € 340 ) ga ik ervan uit dat er sprake was van niet-geliberaliseerde woonruimte.

De kantonrechter concludeerde dat uit deze tekst duidelijk was dat dit een indexeringsclausule betrof en dat het de bedoeling was dat de huur automatisch jaarlijks verhoogd zou worden.

Het bevreemdt mij dat de rechter deze huurverhogingsclausule gelijk stelde met een indexeringsclausule. In beginsel zijn dat twee verschillende zaken. Een huurverhogingsclausule kan leiden tot een hogere verhoging van de huur dan een inflatiecorrectie, terwijl een indexeringsclausule is bedoeld als inflatiecorrectie, zonder dat er sprake is van een reële stijging van de huur. Uit de tekst van de overeenkomst valt naar mijn mening niet zonder meer te herleiden dat partijen slechts hebben bedoeld een inflatiecorrectie af te spreken. Bij een huurverhogingsclausule loopt de verhuurder tegen de bepaling van artikel 7:250 lid 3 BW, terwijl dit bij een indexeringsclausule niet zonder meer het geval is. Wegens de door mij genoemde analoge redenering kan daarom deze verhoging op grond artikel 7:250 lid 3 BW worden beperkt.
De rechter had naar mijn mening de vordering van de verhuurder dus op basis artikel 7:250 lid 3 BW af kunnen wijzen. De redenering dat er sprake is van een indexeringsclausule maakt afwijzing op grond van een analoge redenering op grond van dit artikel naar mijn mening mogelijk.

De rechter honoreerde echter een beroep op de redelijkheid en billijkheid nu de huurder de door een doorberekening van de indexering geen recht zou hebben op huurtoeslag en de huurtoeslag die hij heeft ontvangen terug zou moeten betalen. Ook hadden huurders geen mogelijkheid gehad om te anticiperen op de verschuldigdheid van een hoog bedrag aan plotseling alsnog verschuldigde huurpenningen en op de financiële gevolgen daarvan. Om deze reden was de rechter van mening dat de indexering slechts vanaf november 2010 plaats kon vinden.

De rechter wijkt af van de redenering die bij vergeten indexering bij bedrijfsruimte door het gerechtshof te Amsterdam werd toegepast in haar arrest van 10 april 2012 LJN: BW7821, gerechtshof Amsterdam, 200.083.077/01. Het hof was in deze zaak ten aanzien van de overeengekomen indexering de mening toegedaan dat de verhuurder met inachtneming van de geldende regels van verjaring ( artikel 3:308 BW) de huur alsnog in rekening mocht brengen die de huurder niet had betaald nadat de indexering alsnog was toegepast. Daarnaast mocht vergeten indexering wel worden doorberekend naar de huurder van de bedrijfsruimte, waardoor de huurprijs in één keer kan worden rechtgetrokken.

Bedingen in de huurovereenkomst die leiden tot meer verhogingen dan eenmaal per twaalf maanden zijn dus nietig. Dit staat letterlijk vermeld in artikel 7:251 BW tenzij het gaat om het geval van artikel 7:255 BW.
Deze bepaling is met name van belang om de contractuele huurverhogingen eenmaal per jaar te laten plaatsvinden. De verhuurder mag de huur dus wel meerdere malen verlagen om bijvoorbeeld leegstand tegen te gaan.
Verder is het van belang om te realiseren dat de regeling is bedoeld om de verhuurder de mogelijkheid te geven de huurverhoging op de gebruikelijke datum door te voeren.
Verder is het mogelijk uitgestelde huurverhogingen in te halen. Daardoor lijkt het alsof binnen 12 maanden de huur twee keer kan worden verhoogd. Dit is echter niet het geval. In dit hoofdstuk wordt hier verderop in gegaan. Duidelijk is in ieder geval dat de huur volgens het huurcontract niet meer dan 1 maal per 12 maanden mag worden verhoogd.

Als een huurovereenkomst is aangevangen op 1 januari van enig jaar, dan is het door deze regeling in ieder geval mogelijkde huurverhoging vanaf de gebruikelijke datum van 1 juli van dat jaar door te voeren. Volgens artikel 7:250 lid 1 sub a BW is dit mogelijk. In dit artikel staat immers dat de huur gedurende de eerste twaalf maanden na aanvang van de huurovereenkomst eenmaal mag worden verhoogd.
In andere gevallen mag de huurprijs pas worden verhoogd tegen de laatste dag van de twaalfde maand na de dag dat een eerdere huurverhoging was ingegaan (behoudens de mogelijkheid van inhalen van een niet doorgevoerde huurverhoging).

Huursombenadering>>

De huursombenadering geldt alleen voor woningcorporaties. Voor de huurverhoging van 2018 heeft de wetgever voor niet-geliberaliseerde woonruimte evenals voor de verhoging in 2017 slechts ten dele gekozen voor de huursombenadering. Kern van de huursombenadering is dat de totale huurstijging bij een verhuurder aan een maximum wordt gebonden, maar dat het daarbij mogelijk is op het niveau van de individuele woning de huurverhoging te differentiëren. De gedachte is dat dan een betere relatie gelegd kan worden tussen de huurverhoging en de marktwaarde/kwaliteit van de woning. Zo zouden de huren meer dan gemiddeld verhoogd kunnen worden als de huurprijs laag is in verhouding tot de geboden kwaliteit en minder dan gemiddeld als de huurprijs hoog is in verhouding tot de geboden kwaliteit. Zo zou de huurder die onlangs een huurovereenkomst heeft gesloten en een relatief hoge huurprijs betaalt, een lagere huurverhoging kunnen krijgen dan degene die al langer huurt een relatief lage huurprijs kunnen betaalt. Dit wordt ook differentiëren of staffelen van de huurprijs genoemd. Dit differentiëren of staffelen van de huurprijs is niet in de wet opgenomen. Corporaties en huurdersorganisaties mogen wel afspraken maken over het hanteren van de staffel in het eigen huurbeleid.

Uitwerking huursombenadering
Bij de huursombenadering krijgt - zoals hierboven al opgemerkt - dus niet iedere woning dezelfde huurverhoging, maar wordt ervan uitgegaan dat alle huren van alle huurders bij een corporatie bij elkaar opgeteld een bepaald percentage (voor 2017 is 1,3% en voor 2018 is dit 2,4%) mag stijgen. Door dit middel kan een corporatie deze verhoging gericht inzetten naar gelang de marktomstandigheden en prijskwaliteitverhoudingen van de huurwoningen. Woningen die relatief goedkoop zijn kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan vergelijkbare woningen die nu al een goede prijskwaliteitverhouding hebben. Dat de huurstijging als gevolg van huurharmonisatie onderdeel gaat uitmaken van de berekening van de huursomstijging leidt er toe dat alle huurstijgingen gedurende het jaar in de huursomstijging mee moeten tellen en niet alleen de jaarlijkse huurverhoging bij bestaande contracten. Bij het berekenen van de huursomstijging wordt de gemiddelde huurprijs van de verhuurde woningen op 1 januari 2019 vergeleken met de gemiddelde huurprijs van die woningen op 1 januari 2018. Het gaat dus om de woningen die zowel op 1 januari 2018 als op 1 januari 2019 verhuurd waren (een huurprijs hadden). Voor de huurverhogingen in de particuliere sector geldt de huursombenadering niet, zodat de huren voor respectievelijk het jaar 2017 kunnen worden verhoogd met 2,8% en 4,3% en voor het jaar 2018 met de percentages 3,9% en 5,4% al naar gelang de hoogte van het inkomen van de huurder.

Door de gereguleerde verhogingen kan er een discrepantie zijn ontstaan tussen de gereguleerde huurprijs van huurders die al jaren gebruik van de woning maken en nieuwe verhuringen van soortgelijke woningen die opnieuw worden verhuurd. Deze verschillen worden steeds groter: een verhoging van 2,5% over een huur van € 500 zorgt voor een hoger absoluut bedrag aan verhoging dan een verhoging van 2,5% over € 300. Na een paar jaar is die huur van oorspronkelijk € 500 in absolute bedragen aanzienlijk meer gestegen dan de huurprijs, die oorspronkelijk was begonnen bij € 300. Dit gevolg kan worden ondervangen door de huursombenadering. Door de lagere huurprijzen met een hoger percentage hoger te laten stijgen worden de verschillen tussen de hogere en lagere huurprijzen kleiner. Door de huursombenadering kan dit verschil dus worden verkleind.

Voor particuliere verhuurders geldt deze huursombenadering niet ( Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, pagina 4.). De minister vond dit voor particuliere verhuurders negatieve gevolgen met zich mee brengen. In eerste plaats zitten de huren bij particulier huurders veelal bij 80% van de maximum huurprijs conform het woningwaarderingsstelsel. Deze particuliere verhuurder komt dan voor het grootste deel van zijn bestand niet toe aan de hogere verhogingen die van toepassing zijn voor verhuringen met een huurprijs onder 80% van de maximum huurprijs. Dit gaat dan ten koste van de verdiencapaciteit van de particuliere verhuurder.
Daarnaast geldt dat de particuliere verhuurder geen maximering van de huursomstijging van hun woningvoorraad kan toepassen. Voor de verhuurder die één woning heeft verhuurd is een maximering van de huursomstijging nu eenmaal niet mogelijk.
Bovendien hebben particuliere verhuurders geen sociale taak. Een beperking van de huursomstijging zou daarnaast grote administratieve lasten met zich meebrengen: immers, de gemiddelde huurstijging van het gehele bezit van elke individuele particuliere verhuurder moet dan in beeld gebracht en gecontroleerd worden. Hiervoor ontbreekt op dit moment een toezichthoudende organisatie.

De Memorie van toelichting doorstroming huurmarkt 2015 geeft op bladzijde 9 weer dat de woning die na het vrijkomen na gereguleerd verhuren in het jaar waarin de woning overgaat van het gereguleerde naar het geliberaliseerde segment onder de beperking van de huursomstijging valt. In het jaar daarop is deze woning geliberaliseerd en dus niet vallend onder de beperking van de huursomstijging.

Door de huurverhoging tijdens een huurperiode kan de huurprijs van een huurwoning boven de liberalisatiegrens uitstijgen. De woning blijft dan echter wel vallen onder het gereguleerde systeem. Gereguleerde huurovereenkomsten blijven gereguleerd, ook als de huurprijs door jaarlijkse huurverhogingen tot boven de zou stijgen. Dat kan overigens alleen als de woning een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens heeft, omdat de huurverhoging wordt begrensd door de maximale huurprijsgrens van de woning.

Door de huurverhogingen kan de huur tijdens een huurperiode boven de liberalisatiegrens uitstijgen. De woning blijft dan echter wel vallen onder het gereguleerde systeem. Gereguleerde huurovereenkomsten blijven gereguleerd, ook als de huurprijs door jaarlijkse huurverhogingen tot boven de liberalisatiegrens zou stijgen. Dat kan overigens alleen als de woning een maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens heeft, omdat de huurverhoging wordt begrensd door de maximale huurprijsgrens van de woning. Pas bij nieuwe verhuring kan de woning geliberaliseerd verhuurd worden.

De gemiddelde huurprijs van de zelfstandige woningen van een woningcorporatie mag - in verband met de huursomstijging - op 1 juli 2017 niet hoger mag zijn dan de gemiddelde huurprijs van de zelfstandige woningen per 30 juni 2017, vermeerderd met 1,3%. Voor 2018 geldt een percentage van 2,4%. Er gelden achter veel uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen worden behandeld in het onderdeel: "De gedeeltelijke huursombenadering over 2017 en 2018".

Regeling vanaf 2018
Uitgangspunt voor de huursomstijging voor 2018 is een maximale stijging van het totale woningbestand van een corporatie van 2,4% (inflatie van 1,4% plus 1%). Bedacht moet worden dat in dit percentage ook begrepen zitten de nieuw vastgestelde huurprijzen in verband met nieuwe verhuringen (harmonisatie). Dit geldt ook ten aanzien van de woningen die in 2018 geliberaliseerde worden verhuurd.
Verder telt de inkomensafhankelijke verhoging gewoon mee voor de berekening van de huursomstijging. Dit leidt tot uitzondering als er op lokaal niveau afspraken zijn gemaakt waardoor deze verhogingen worden aangewend voor investeringen ter verbetering van de kwaliteit van deze woningen.

Voor de particuliere huursector geldt voor het jaar 2018 geen beperking van de huursomstijging. Wel geldt daar uiteraard de maximering van de jaarlijkse huurprijsstijging voorde individuele huurder als boven beschreven.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen inkomens onder de € 41.056 (basis 2018) en het gezinsinkomen boven dit bedrag. Er gelden dan twee inkomensgroepen. Er geldt dus nog maar één inkomensgrens. De inkomens-afhankelijke (hogere) huurverhoging voor de middeninkomengroep is komen te vervallen. De inkomensgrens is gelijk aan de inkomensgrens voor toewijzing voor gereguleerd verhuurde woningen van woningcorporaties (DAEB-grens). Daarnaast wordt door de wet in artikel 10 onder b van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte voor bepaalde personen de mogelijkheid geboden om bezwaar te maken ten de inkomensafhankelijke verhoging.

Voor de berekening van de huursomstijging (inclusief harmonisatie) van de zelfstandige woningen van een corporatie van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 blijven de volgende woningen (en dus de bijbehorende huurprijs) buiten beschouwing:

 • de woningen die op 1 januari 2018 of 1 januari 2019 leegstonden (niet verhuurd waren);
 • de woningen die op 1 januari 2018 met een geliberaliseerd huurcontract verhuurd waren;
 • de woningen die in de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 voor het eerst of voor het laatst door de corporatie zijn verhuurd;
 • woningen waarvan de huurprijs in de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 is verhoogd als gevolg van woningverbetering/renovatie en waarbij die woningverbetering/renovatie maximaal een jaar voordat de huurprijs wegens woningverbetering/renovatie is verhoogd, is gerealiseerd (ook als die huurverhoging (pas) bij huurharmonisatie plaatsvindt);
 • woningen waarvan de huurprijs met een inkomensafhankelijke huurverhoging (meer dan 3,9%) is verhoogd, mits in prestatieafspraken tussen de corporatie, gemeente en huurdersorganisatie(s) is afgesproken dat de daaruit voortvloeiende extra huuropbrengsten worden ingezet voor investeringen en voor zo ver deze extra opbrengsten de in die afspraken overeengekomen investeringsbedragen niet overschrijden;
 • onzelfstandige woonruimte, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

Er geldt dus nog maar één inkomensgrens (€ 41.056, 2018). Daarnaast wordt door de wet in artikel 10 onder b van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte voor bepaalde personen de mogelijkheid geboden om bezwaar te maken ten de inkomensafhankelijke verhoging. Deze uitzonderingen worden in verderop in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven. De mogelijkheden om bezwaar tegen de huurverhoging te maken wordt uitgebreid met de typen huishoudens waarvan de huurder vanaf 1 januari 2018 (1 januari 2018 is dus de peildatum) de pensioengerechtigd heeft bereikt. Daarnaast wordt deze mogelijkheid om bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging te maken uitgebreid voor huishoudens van vier of meer personen.
Voor deze huishoudens is de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 gelijk aan 3,9% (1,4% inflatie + 2,5 procentpunt), ongeacht hun inkomen. Deze huishoudens zijn immers van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging uitgezonderd.

Zonder dat er sprake is van een uitzonderingssituatie als hierboven genoemd geldt voor de standaardsituatie dat de huur van het betreffende huishouden in het betreffende jaar (voor 2018 dus maximaal 5,4%) kan stijgen ten laste van de huurders met een gezinsinkomen boven de € 41.056 (basis 2018). Voor huurders onder deze inkomensgrens geldt voor zelfstandige woonruimte een verhoging naar inflatie + 2,5% (voor 2018 dus maximaal 3,9%). Voor onzelfstandige woonruimte geldt een verhoging van maximaal inflatie + 1,5% (voor 2018 dus maximaal 2,9%). De corporatie moet er dan wel rekening mee houden dat de huurprijs van het totale woningbestand niet meer stijgt dan 2,4% (basis 2018).
De corporatie die de verschillen tussen bestaande huurders en nieuwe huurders wenst te verkleinen, kan kiezen voor een huursomneutrale harmonisatie. Daarbij worden bijvoorbeeld bestaande contracten verhoogd met de inflatie, terwijl nieuwe contracten een huurprijs krijgen aangeboden ter hoogte van de huurprijs van bestaande woningen plus inflatie, zodat de huursomstijging van deze nieuwe verhuringen nihil is.

Hierboven is al gesproken over het differentiëren of staffelen van de huurprijs. Aangezien de totale huursomstijging van het woningbestand niet meer man zijn dan inflatie plus 1% is het de vraag welke verhouding huurstijgingen tussen de verschillende woningen behorende tot het huurbestand het beste is. Te denken valt aan de volgende verhouding: woningen met een huurprijs boven 75% van de maximum huurprijs krijgen geen huurverhoging; woningen met een huurprijs tussen 65% en 75% van de maximum huurprijs krijgen een huurverhoging ter hoogte van de inflatie; woningen met een huurprijs lager dan 65% van de maximum huurprijs krijgen een huurverhoging ter hoogte van de inflatie plus 2,5%.

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstand-plaatsen blijft de maximale huurverhoging per 1 juli 2018 gehandhaafd op inflatie + 1,5 procentpunt. Voor deze typen woonruimte geldt immers geen maximale huursomstijging voor woningcorporaties. Het maximale huurverhogingspercentage voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen is daardoor per 1 juli 2018 2,9%.

De huishoudverklaring heeft een geldingsduur van drie jaar. De verhuurder mag nadat hij in een bepaald kalenderjaar een huishoudverklaring heeft opgevraagd ook pas drie jaar later een nieuwe huishoudverklaring opvragen. Bij een na het moment van inwerkingtreding van de driejaarlijkse inkomenstoets ontstane nieuwe huurovereenkomst kan de verhuurder in het eerste jaar van die huurovereenkomst een huishoudverklaring opvragen en vervolgens voor het eerst drie jaar na het opvragen van die eerste huishoudverklaring een volgende huishoudverklaring opvragen. De verhuurder is er zelf voor verantwoordelijk dat hij niet te vaak een huishoudenverklaring opvraagt.
Nadat de verhuurder een huishoudverklaring heeft aangevraagd en deze (voor het eerst) bij het voorstel tot huurprijsverhoging heeft gevoegd, dient hij ten aanzien van de twee volgende jaren steeds een kopie van die "eerste" verklaring bij te voegen. Het bijvoegen van de verklaring is slechts vereist indien hij een huurprijsverhoging voorstelt van meer dan inflatie plus 2,5%.
In het geval van een inkomensdaling wordt een terugvalregeling gehanteerd analoog aan die van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Brondocument: Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Brief Minister S.A. Blok 20 januari 2017

Brondocument: Rijksoverheid:Huren 2018: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent

Peiljaar inkomen ligt twee kalenderjaren eerder dan moment verhoging>>

Bij een huurverhoging in 2018 wordt het gezinsinkomen van 2016 (het peiljaar t-2) tot uitgangspunt genomen. Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de woonruimte die op 1 juli van het jaar waarop de verhoging ingaat in het gehuurde staan ingeschreven. Het huishoudinkomen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt bepaald op grond van het inkomensgegeven op basis van artikel 21 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het huishoudinkomen wordt gebaseerd op het inkomensgegeven uit de Basisregistratie inkomen (box 1, box 2 en box 3). Dit inkomensgegeven wordt vastgesteld door de inspecteur van de Belastingdienst. Bij de vaststelling wordt alleen het inkomen uit sparen en beleggen meegenomen. Het vermogen zelf wordt niet tot het inkomen gerekend, maar alleen het fictieve rendement van dit vermogen wordt bij het inkomen meegenomen. Bij de extra huurverhoging geldt het verzamelinkomen dat huurder 2 kalenderjaren eerder verdienden (het peiljaar t-2) staat gedefinieerd in artikel 7:252a lid 2 sub d BW). Bij een huurverhoging in 2017 en 2018 gaat het dus respectievelijk om het inkomen over 2015 en 2016. Dit wordt nu enigszins cryptisch omschreven in artikel 7:252a lid 2 sub f BW. De reden daarvoor is dat de meeste inkomens van twee jaar geleden inmiddels definitief zijn vastgesteld, zodat daarover geen discussie kan ontstaan tussen verhuurder en huurder.

Voor een antwoord op de vraag wie tot het huishouden gerekend dient te worden is artikel 7:252a lid 2 sub b BW van belang. Hierin staat dat tot het huishouden wordt gerekend degenen die op het adres van het gehuurde volgens de registratie van de rijksbelastingdienst woont of wonen op het moment van behandeling van het verzoek van de verhuurder aan de inspecteur in het jaar dat de wijziging wordt voorgesteld. Voor de samenstelling van het huishouden is dus bepalend wie er op de datum van de voorgestelde ingang van de huurverhoging in de woning wonen. Bij een huurverhoging per 1 juli 2018 is dus bepalend wie er op 1 juli 2018 in de woning wonen. Van hen wordt dan het gezamenlijk inkomen over 2016 meegeteld. Omdat de verhuurder het huurverhogingsvoorstel minstens twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum bij de huurder moet indienen en de inkomensindicaties daaraan voorafgaand bij de Belastingdienst worden opgevraagd, vermelden de inkomensindicaties niet de bewoningssituatie per 1 juli 2018 Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, bladzijde 9.
Dit betekent dat het huishouden van de huurder die in 2018 is gaan samenwonen wordt gerekend tot een huishouden van twee personen. De huurder die tegen het einde van 2017 een relatie heeft verbroken wordt geacht een eenpersoonshuishouden te hebben (ik ga bij dit voorbeeld niet uit van andere inwonende personen). Voor bepaling van het huishoudinkomen wordt vervolgens gekeken naar het inkomen dat de personen hebben genoten in 2016 die tot het huishouden gerekend kunnen worden. Dit geldt dus ook als de partner die pas in 2018 deel uit is gaan maken van het huishouden van de huurder en die vóór 2018 en dus ook in 2016 elders heeft gewoond. De consequentie van deze redenering is dat waar er in 2016 en 2017 nog sprake was van samenwoning en beëindiging van deze relatie in 2018 er voor het huishoudinkomen geen rekening gehouden hoeft te worden met het inkomen van de vertrokken partner in het peiljaar 2016.

Deze bewijslast ligt niet ten laste van de huurder als het inkomen in het peiljaar niet juist is en de huurder het bezwaar tegen de huurverhoging kenbaar heeft gemaakt vóór het tijdstip waarop de gewijzigde huurprijs in zou gaan (dat is meestal 1 juli van elk jaar). Als de huurder voor het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel had moeten ingaan, schriftelijk verklaart met het voorstel van de verhuurder niet in te stemmen, verzoekt de verhuurder immers aan de inspecteur om een tweede verklaring als bedoeld in artikel 252a lid 4 af te geven. Uit deze tweede verklaring zal nogmaals het huishoudinkomen van de huurder tot uitdrukking komen. Als uit de vervolgverklaring (opnieuw) blijkt dat het huishoudinkomen in het inkomenstoetsjaar (in 2018: 2016) de in het huurverhogingsvoorstel gehanteerde inkomensgrens overschrijdt en de huurder in zijn bezwaar persisteert, kan de verhuurder zijn huurverhogingsvoorstel, met de huishoudverklaring en de vervolgverklaring, aan de Huurcommissie voorleggen.

Inkomen inwonende kinderen onder de leeftijd van 23 jaar tellen niet altijd mee
Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari 2017 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (€ 19.758 minimumloonniveau 2016) niet meer voor de bepaling van het huishoudinkomen. Artikel 7:252a lid 2 sub b BW geeft hierover een regeling. Dit bedrag is lager dan het minimumloonniveau 2017 door de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Deze wet heeft één loonbegrip gebracht voor de loonbelasting, de premies volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekerings-wet. Die uniformering brengt vereenvoudiging in het loonstrookje van alle werknemers in ons land. Het inkomen van thuiswonende kinderen onder de 23 jaar, die een hoger inkomen genieten dan in de vorige zin beschreven en het inkomen van inwonende kinderen ouder dan 23 jaar telt dus wel mee voor bepaling van het huishoudinkomen.

Dalende inkomsten huurder, chronisch zieken en gehandicapten>>

Het gezinsinkomen is gedaald in het jaar vóór het jaar waarin de nieuwe verhoging is voorgesteld
De extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging geldt niet als de huurder kan aantonen dat het huishoudinkomen 1 kalenderjaar eerder (bij een verhoging in 2018 dus over het inkomen van 2016) niet hoger was dan € 41.056. Artikel 7:252a lid 6 sub b BW regelt immers dat het huurverhogingsvoorstel met de opslagen als bedoeld in artikel 10 lid 2 UHW niet tot stand komt als de huurder aan kan tonen dat het gezinsinkomen in het kalenderjaar na het peiljaar (het peiljaar ligt twee jaar vóór de voorgestelde verhoging, artikel 7:252a lid 2 sub b BW) gelijk is aan of lager is dan de in artikel 10 lid 2 sub a en b UHW genoemde niveaus van inkomen. Dan geldt het huurverhogingspercentage dat is toegestaan bij het nieuwe inkomensniveau (€ 40.349, basis 2017, € 41.056, basis 2018). Als de huurder bezwaar maakt tegen de voorgestelde huurverhoging van meer dan 3,9% met als bezwaargrond dat het huishoudinkomen in het kalenderjaar na het inkomenstoetsjaar (jaar t-1; in 2018: 2017) onder de in het huurverhogingsvoorstel gehanteerde inkomensgrens lag, dan moet de huurder dat aantonen. De Belastingdienst kan geen huishoudverklaring met inkomenscategorie voor het jaar t-1 afgeven aan de verhuurder, want de Belastingdienst heeft alleen de bevoegdheid om een huishoudverklaring met inkomenscategorie over het inkomenstoetsjaar (t-2) af te geven.

De huurder dient dus op grond van artikel 7:252b lid 2 BW gelijktijdig met het verzoek tot huurverlaging in principe zijn huurverlagingsvoorstel onderbouwen met gegevens van de belastingdienst waaruit blijkt dat het jaarinkomen van het huishouden tot onder de inkomensgrens is gezakt voor de gerealiseerde inkomensafhankelijke hogere huurverhoging(en). Volgens dit systeem kan de Belastingdienst wél inkomensgegevens verschaffen over het jaar dat gelegen is twee jaar vóór ingangsdatum van de huurverhoging (jaar t-2), maar niet over het jaar vóór de voorgestelde huurverhoging (jaar - 1). De huurder moet daarom zelf een inkomensverklaring middels een IBRI-formulier (voorheen IB60-formulier) van alle leden van het huishouden bij het huurverlagingsvoorstel voegen. De huurder voegt hierbij ook een uittreksel uit de BRP (voorheen GBA) van één van de bewoners bij waaruit blijkt hoeveel bewoners op dat moment op het woonadres staan ingeschreven. ( Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Brief Minister drs. K.H. Ollongren 1 februari 2018, pagina 16)
Deze gegevens moeten wel naar de Huurcommissie worden meegestuurd als er met de verhuurder geen overeenstemming wordt bereikt. De Huurcommissie kan namelijk huurverlagingsvoorstellen wegens inkomensdaling alleen toetsen aan door de belastingdienst verstrekte jaarinkomens. Het staat verhuurders uiteraard vrij om in te stemmen met een huurverlagingsvoorstel dat is gebaseerd op bijvoorbeeld het maandinkomen van het huishouden nadat het inkomen is gedaald.

De wettelijke regel is echter gewijzigd. In de oude versie van artikel 7:252a lid 6 sub b BW stond immers dat de wijziging van de huurprijs niet tot stand zou komen "indien de huurder kan aantonen dat het huishoudinkomen in het kalenderjaar na het peiljaar gelijk is aan of lager is dan het in artikel 10 lid 2 eerste volzin onderdeel a van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte eerstgenoemde bedrag". Nu staat er in de huidige versie van artikel 7:252a lid 6 sub b BW dat "de huurprijs niet gewijzigd zal worden als het huishoudinkomen in het peiljaar gelijk is aan of lager is dan het in artikel 10 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte bedoelde bedrag". Door deze nieuwe redactie lijkt verlegging van het peiljaar niet mogelijk. Bovengenoemde circulaire geeft een andere uitleg. Aangenomen moet worden dat de wetgever bij invoering van de nieuwe regels omtrent huurverhoging over 2017 abusievelijk het zinsdeel in het kalenderjaar na het peiljaar over het hoofd heeft gezien. Het betreft hier immers geen huurverlagingsvoorstel als genoemd in artikel 252 b BW. Hier is sprake van een bezwaar tegen de huurverhoging wegens het kunnen verleggen van het peiljaar waarover het inkomen wordt getoetst.

Het gezinsinkomen is gedaald onder de inkomensgrenzen, maar nog niet gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens
Huurders waarvan hun huishoudinkomen na één of meer inkomensafhankelijke hogere huurverhoging(en) met een inkomensdaling tot onder een van de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (nu € 40.349, basis 2017, € 41.056, basis 2018) worden geconfronteerd, krijgen recht op huurverlaging tot het niveau dat de huurprijs zou hebben bedragen als het huishoudinkomen steeds in die lagere categorie zou hebben gevallen. De kapstok van deze mogelijkheid tot verlaging van de huur is gebaseerd op artikel 7:252b lid 1 sub b BW. De in dit lid genoemde bedragen corresponderen met de genoemde inkomensgrens van € 40.349 (basis 2017) en € 41.056 (basis 2018). Dat de inkomensafhankelijke huurverhoging over maximaal een periode van twee jaar kan worden verlaagd, blijkt uit artikel 14 lid 2 onder b UHW. In dat laatste artikel staat immers dat de huurprijs kan worden verlaagd over maximaal een periode van twee jaren tot het niveau dat de huurprijs gehad zou hebben als de huur op basis van een lager inkomen verhoogd zou zijn geworden.

Er worden maximaal twee inkomensafhankelijke hogere huurverhogingen teruggebracht tot het bij het lagere huishoudinkomen toegestane niveau. De huurder die is geconfronteerd met een daling van het gezinsinkomen onder de genoemde inkomensgrenzen, doch waarvan het gezinsinkomen niet onder de huurtoeslaghuurprijsgrens is gedaald kan maximaal twee inkomensafhankelijke verhogingen (dus niet de basisverhogingen) van de huurprijs af laten halen. Als het huishoudinkomen is gedaald onder de huurprijstoeslaghuurprijsgrens, en de huurprijs is door de inkomensafhankelijke verhoging gestegen boven de huurliberalisatiegrens dan is het mogelijk meerdere jaren inkomensafhankelijke verhogingen terug te draaien. Dit wordt in het volgende onderdeel besproken.

Het gezinsinkomen is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens
In het geval dat de geldende huurprijs door een of meer inkomensafhankelijke hogere huurverhogingen tot boven de huurtoeslaghuurprijsgrens is gestegen en het huishoudinkomen daarna tot onder de huurtoeslaginkomensgrens (nu € 22.375/22.400 of € 30.400) is gezakt, heeft het huishouden recht op huurverlaging tot op de huurtoeslaghuurprijsgrens (=huurliberalisatiegrens), zodat het huishouden in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. Dat de huur tot de liberalisatiegrens kan worden verlaagd blijkt uit artikel 14 lid 2 onder c UHW. In dat laatste artikel staat immers dat de huur na huurverlaging niet hoger zal zijn dan de liberalisatiegrens. Deze regeling is gebaseerd op artikel 7:252b lid 1 sub a BW. Dit artikel verwijst naar de inkomensafhankelijke huurverhoging, die op grond van artikel 7:252a lid 1 BW een onderdeel van de huurverhoging was. Als alleen het basisbedrag aan verhoging en dus niet de inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening is gebracht, dan kan de huurder op basis van dit artikel geen huurverlaging vragen. Bij een inkomensdaling, die niet onder de huurtoeslaggrens uitkomt kan de huurder alleen het effect van de laatste twee inkomensafhankelijke huurverhogingen voor de toekomst corrigeren (artikel 14 lid 2 onder b UHW). In de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019, 1 februari 2018. wordt door drs. K.H. Ollongren op pagina 18 uitdrukkelijk gewezen op deze mogelijkheid.

Huurders die huurverlaging wegens inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) wensen, doen daartoe volgens de gebruikelijke procedure een huurverlagingsvoorstel aan de verhuurder, met inachtneming van de indieningstermijn (ten minste twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum). De huurprijs kan worden teruggebracht tot op de liberalisatiegrens, tenzij de huur zonder inkomensafhankelijke verhoging ook boven de liberalisatiegrens is gekomen. Als de huur door deze basisverhoging ook al boven de huurtoeslaghuurprijsgrens is gestegen, dan zal het verlagen van de huur met de inkomensafhankelijke verhoging niet het gewenste effect hebben. Verder is het voor de huurder soms gunstiger beroep te doen op de regeling van artikel 7:252b lid 1 sub b BW in combinatie met artikel 14 lid 2 onder b UHW (maximaal twee jaar huurverlaging) dan op de regeling die specifiek bedoeld is de huur te verlagen als het inkomen onder de huurprijstoeslaggrens is gedaald. De huurverlaging werkt dus niet terug, maar gaat gelden vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Rekenvoorbeeld:
Een huurder betaalt in januari 2016 een huur van € 670 per maand. De huurder heeft in 2016 en 2017 een huishoudinkomen boven de hoogste inkomensgrens, zodat in 2015 en 2016 respectievelijk een huurverhoging wordt toegepast van 5% en 4,3%. Na twee jaar huurverhoging betaalt de huurder een bedrag aan huur van € 733.75. De huurliberalisatiegrens in 2018 beloopt een bedrag van € 710,68. Als de huurder aanspraak maakt op verlaging van de huur over de laatste twee jaren, waarbij huurder alsnog de huurverhoging krijgt doorbelast passende bij het huidige inkomen (onder de huurtoeslaggrens), dan daalt de huurder naar een huurprijs van € 697,47 ((€ 670 plus een huurverhoging van 3% en een verhoging van 2,6%). Maakt de huurder gebruik van de specifieke regeling die van toepassing is op verlaging van de huurprijs wegens daling van het inkomen onder de huurtoeslaghuurprijsgrens, dan kan de huurprijs maximaal worden verlaagd tot maximaal de liberalisatiegrens, zijnde het bedrag van € 710,68.

Nog een rekenvoorbeeld:
Het inkomen van een huurder was in 2016 hoger dan de maximale inkomensgrens. De huurprijs van € 690 per maand (huurliberalisatiegrens was in 2016 gesteld op € 710,68) is in 2016 verhoogd met 4,6% en in 2017 met 4,3%. De huur is € 752,77 per maand geworden. Het huishoudinkomen daalt in 2018 tot onder de huurtoeslaghuurprijsgrens. Uitgangspunt is dat de basishuurverhogingen van 2,6% en 2,8% in stand blijven, waardoor de huur zonder inkomensafhankelijke verhoging toch al uitkomt op een bedrag van € 727,76 per maand. Deze huurder kan geen beroep doen op de regeling, waarmee de huur naar de huurtoeslaggrens terug kan worden gebracht. Deze huurder kan slechts aanspraak maken op de regeling die gebaseerd is op artikel 7:252b lid 1 sub b BW. Deze huurder kan geen aanspraak maken op de regeling, die gebaseerd is op artikel 7:252b lid 1 sub a BW. De huurprijs kan dus niet worden teruggebracht tot de huurtoeslaghuurprijsgrens.

Als het inkomen van de huurder is verlaagd tot onder de huurtoeslaghuurprijsgrens, dan kan de huurder de verhuurder immers alleen verzoeken alle inkomensafhankelijke verhogingen die in rekening zijn gebracht terug te draaien. Als de huurder vanaf 2016 de maximum huurverhogingen in rekening gebracht heeft gekregen behorende bij de hoogste inkomensgrens, dan kan de huurder bij de huurverhoging in 2018 - als zijn inkomen in het peiljaar is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens - de verhuurder verzoeken alle inkomensafhankelijke verhogingen terug te draaien. Toevallig gaat het hier dan maar om twee jaar in rekening gebrachte huurverhoging. De regeling van inkomensafhankelijke verhoging loopt ook nog niet zo lang. Als deze huurder bijvoorbeeld in de toekomst in totaal vijf jaar inkomensafhankelijke huurverhoging heeft betaald, dan kan de huurder verzoeken al deze inkomensafhankelijke verhogingen te schrappen als zijn inkomen is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens. Alleen de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dan geschrapt, maar niet de basisverhoging. Als de huur door de jaren heen alleen al met de basisverhoging (dus zonder toeslag inkomensafhankelijke verhoging) boven de huurliberalisatiegrens (is gelijk aan de huurtoeslaggrens) is gestegen, dan komt de huurder niet in aanmerking voor de regeling van artikel 7:252b lid 1 sub a BW.

Als door het schrappen van de inkomensafhankelijke verhogingen de huurprijs onder de liberalisatiegrens is gedaald, dan kan de huurder huurtoeslag aanvragen, omdat de huurprijs op de huurprijs wordt gebracht behorende bij de huurliberalisatiegrens van dat jaar waarin de huurverlaging wordt gevraagd.
Het verschil met de bovengenoemde mogelijkheid (het inkomen is wel gedaald, maar niet onder de huurtoeslaghuurprijsgrens) is dat de mogelijkheid van huurverlaging niet is beperkt tot twee voorafgaande jaren van huurprijswijziging, doch dat alle inkomensafhankelijke verhogingen geschrapt kunnen worden als het inkomen van de huurder is gedaald onder de huurtoeslaghuurprijsgrens en de huurprijs door schrapping van deze verhoging onder de liberalisatiegrens blijft. Als de huurprijs met alleen de basisverhogingen boven de liberalisatiegrens komt, dan kan de huurder alleen gebruik maken van de regeling die is gebaseerd op artikel 7:252b lid 1 sub b BW.

De huurder kan buiten deze regeling natuurlijk altijd een verlaging van de huur vragen op basis van het puntenstelsel. De artikelen 7:252b BW en artikel 14 UHW voorzien in een regeling van verlaging van de inkomensafhankelijke huur bij daling van het huishoudinkomen.

Het gezinsinkomen is gedaald in het jaar waarin de nieuwe verhoging is voorgesteld
Als het inkomen in het jaar waarin de verhoging is aangezegd is gedaald, kan de regel van artikel 7:252a lid 6 sub b BW niet worden toegepast. Daarnaast kan de huurder niet het in artikel 7:252b lid 2 BW verlangde formulier meesturen als bewijs van de gedaalde inkomsten. Een huurder kan dan wel bezwaar bij de verhuurder maken, maar de verhuurder hoeft dat niet te honoreren. Die kan eisen dat de inkomensdaling aangetoond wordt met een IBRI-formulier (voorheen IB60-formulieren) over het jaar waarin de verhoging is aangezegd. In deze informatie moeten de inkomensgegevens van alle bewoners staan opgenomen die in dat jaar tot het huishouden in het gehuurde behoren. Dit formulier kan echter pas het jaar volgend op het jaar waarin de verhoging is aangezegd door de Belastingdienst worden verstrekt! Deze huurder valt dan gedurende een zekere periode tussen wal en schip. Ook als de huurder met salarisspecificaties bewijs kan leveren van gedaalde inkomsten hoeft de verhuurder daar niet mee akkoord te gaan. Dit is wel begrijpelijk. De huurder en zijn gezinsleden kunnen immers naast inkomsten uit loon allerlei andere bronnen van inkomsten hebben. Het is voor de verhuurder ondoenlijk om uit allerlei bronnen van inkomsten het hier bedoelde gezinsinkomen te filteren. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar ging in zijn vonnis van vonnis van 23 december 2015 ECLI:NL:RBNHO:2015:11213 week naar mijn mening ten onrechte af van dit systeem. In deze zaak werd een huurverhoging aangezegd op 1 juli 2014. De verhuurder had gebruik gemaakt van de inkomensgegevens over 2012. Op grond van de inkomensgegevens van dat jaar kon een inkomensafhankelijke verhoging worden toegekend van 2,5%. Verlegging van het peiljaar had geen zin nu het inkomen over dat jaar ook deze verhoging rechtvaardigde. In 2014 (dus het jaar waarin de verhoging was aangezegd) daalde het huishoudinkomen van de huurder, waardoor hij onder de hoogste inkomensgrens uitkwam. De huurder kon dit niet met de door de wet gevraagde informatie bevestigen. Deze informatie over het jaar 2014 was immers in 2014 niet beschikbaar. De rechter vult naar mijn mening ten onrechte de door de huurder gedane bezwaren aan en merkte het bezwaar aan als een huurverlagingsvoorstel. Dit is al feitelijk onjuist, omdat de huurder bezwaar had gemaakt tegen het verhogingsvoorstel. Een huurverlagingsvoorstel moet anders worden ingekleed (zie de volgende alinea). het is daarom een raadsel dat de rechter een bezwaar tegen de huurverhoging als een huurverlagingsvoorstel aan heeft kunnen merken. Bovendien kan een huurverlagingsvoorstel alleen in behandeling worden genomen als er een verklaring van de Belastingdienst overgelegd kan worden ter zake van de inkomensverlaging. Deze gegevens waren nog niet bekend ten tijde van het indienen van het verzoek door de huurder. De rechter stelt voorts: "Het door Kennemer Wonen aangedragen argument dat medio 2014 de inkomensgegevens over dat jaar nog niet definitief vast stonden, is naar het oordeel van de kantonrechter vergeefs aangevoerd. Immers, ter zitting is onweersproken gesteld dat de AOW-uitkering al jarenlang de enige inkomstenbron van [huurder] en [X] is geweest, zodat deze uitkering als uitgangspunt heeft kunnen dienen voor de huurprijsbepaling. De ter zitting geuite vrees voor onbekende neveninkomsten komt de kantonrechter dan ook ongegrond voor". De rechter wijkt hier ten onrechte af van het wettelijke systeem. Het systeem is namelijk dat de verhuurder rekening mag houden met het gewijzigde inkomen op basis van gegevens. de verhuurder is hiertoe niet verplicht zonder de een IBRI-formulier (voorheen IB60-formulier) van alle leden van het huishouden en een uittreksel uit de BRP (voorheen GBA) van één van de bewoners bij waaruit blijkt hoeveel bewoners op dat moment op het woonadres staan ingeschreven. De rechter gaat geheel aan het wettelijke systeem voorbij en komt kennelijk op basis van een redelijk oordeel op een afwijzing van de verhoging. Op basis van het wettelijke systeem had de rechter niet de vordering anders in mogen vullen. De rechter had ook niet van het wettelijke systeem af mogen wijken. Door deze foute uitspraak wordt een huurder die in dezelfde situatie zit valse hoop gegeven. Deze uitspraak moet worden geacht op zichzelf te staan. De beoordeling van de Huurcommissie was juist. Het is aldus zinloos om in een soortgelijke situatie te hopen op een zelfde onjuiste uitspraak door de Huurcommissie of de rechter. De huurder was uiteraard wel gediend met deze uitspraak. de rechtszekerheid niet.

De huurder die aldus met een inkomensverlaging te maken krijgt in het jaar waarin de huurverhoging wordt voorgesteld kan dus pas een verzoek tot verlaging van de inkomensafhankelijke huur indienen als het verzoek kan worden begeleid met een IBRI-formulier (voorheen IB60-formulieren) over dat jaar. De huurprijs kan dan alsnog met inachtneming van het dan vastgestelde inkomen worden vastgesteld vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift. Het huishouden dat met een huurverlaging wordt geconfronteerd, krijgt recht op huurverlaging tot het niveau dat de huurprijs zou hebben bedragen als het huishoudinkomen steeds in die lagere categorie zou zijn gevallen. De huurder zal de te veel betaalde huur tot het moment van indiening van het verzoekschrift dus niet terugkrijgen.

Een voorbeeld. Een huurder had in juli 2016 een huishoudinkomen van € 44.602 wegens de aanwezigheid van een inwonend kind met een leeftijd van 25 jaar met een inkomen van € 10.000. Dit inkomen telt volledig mee voor bepaling van het huishoudinkomen, omdat het kind ouder is dan 23 jaar (artikel 7:252a lid 2 sub b BW) en in juli 2018 onderdeel van het huishouden van de huurder uitmaakt. Als dit inwonende kind in augustus 2018 op kamers gaat, daalt het gezinsinkomen met een gedeelte over het bedrag van € 10.000. Bij bepaling van de samenstelling van het huishouden wordt uitgegaan van de samenstelling van het gezin op 1 juli 2018. Op juli 2018 bestaat de samenstelling van het gezin nog uit de huurder plus het kind. In 2018 wordt het inkomen beoordeeld inclusief de inkomsten van dit kind. Zou dit kind in januari 2018 zijn vertrokken, dan telt het inkomen van dit kind niet meer mee voor bepaling van het huishoudinkomen.
Bij een onveranderde samenstelling van het gezin, maar wel dalende inkomsten in 2018 zal de huurder zijn IBRI-formulier (voorheen IB60-formulieren) over 2018 op moeten vragen en mee dienen te sturen met het verzoek tot huurverlaging. De huurder moet het voorstel ten minste twee maanden voor de datum doen, waarop hij de huurverlaging wil laten ingaan. Stuurt de huurder het voorstel bijvoorbeeld in op 1 oktober, dan kan de huurverlaging op 1 januari ingaan. Het voorstel tot huurverlaging moet de volgende gegevens bevatten:

 • een uittreksel uit de BRP (voorheen GBA) waaruit blijkt hoeveel bewoners nog op het adres staan ingeschreven;
 • als bijlage het gevraagde IBRI-formulier (voorheen IB60-formulier).
Na beoordeling van dit verzoek kan het verhogingspercentage door de verhuurder worden aangepast vanaf datum indiening van het verzoek. De huurverlaging werkt dus niet terug tot het moment waarop de huurverhoging is ingegaan (bijvoorbeeld 1 juli 2018). Hetzelfde geldt dus ook voor de huurder die vóór de voorgestelde verhoging met een gedaald gezinsinkomen wordt geconfronteerd.
Gaat de verhuurder niet akkoord met huurverlaging, dan kan de huurder een verzoek tot huurverlaging bij de Huurcommissie indienen. De huurder stuurt dan een kopie van zijn verzoek tot huurverlaging dat hij naar de verhuurder heeft gestuurd als bijlage mee met het verzoekschrift dat naar de Huurcommissie wordt gestuurd. Het voorstel tot huurverlaging op grond van gedaalde inkomsten kan door de huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte alleen worden gedaan met een door de overheid verstrekt formulier. Gaat de verhuurder niet akkoord met het voorstel tot huurverlaging, dan moet de huurder de Huurcommissie inschakelen door invulling en opsturen van het volgende verzoekschrift. De huurder dient op straffe van verval van zijn recht tot uiterlijk zes weken na het tijdstip waarop de verlaging blijkens het voorstel had moeten ingaan, de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel (artikelen 7:254 BW). Mocht de huurder dus verzuimen binnen deze termijn van zes weken de Huurcommissie in te schakelen, dan zal een nieuw verlagingsvoorstel noodzakelijk zijn en zal de huurder opnieuw conform de geldende regels een verlagingsvoorstel moeten doen. De genoemde termijn van zes weken is aldus een vervaltermijn, die niet verlengd kan worden.

Bezwaarmogelijkheid voor gehandicapten en chronisch zieken
Voor groepen van gehandicapten en chronisch zieken is er een bezwaarmogelijkheid tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen. De huurders die onder deze groep gehandicapten en zieken vallen, kunnen beroep doen op een verhoging van maximaal het basispercentage (3,9% in 2018). Deze mensen kunnen vaak niet doorstromen naar een andere woning en dat is ook niet gewenst, gezien de voorzieningen die in hun woning zijn getroffen. Ook biedt dit meer mogelijkheden voor mantelzorg. Minister Blok heeft reeds bij besluit van 24 april 2013 een nadere invulling gegeven (Besluit aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten) van artikel 7:252a zesde lid onderdeel a BW. Het besluit van minister Blok is verwerkt in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte. Met de regeling van 27 juni 2013 (artikel 10 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte per 1 januari 2014), is de hardheidsclausule uitgebreid met blinden ( in de circulaire "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015", pagina 8). De regeling is in de loop van de jaren gedurende 2013 en 2014 uitgebreid. Ook de regelgeving betreffende de inwonende mantelzorger is in de loop der tijd uitgebreid. Deze aanvullende regeling geeft een uitbreiding voor de gevallen waarin voor een van de leden van het huishouden wel een langdurige zorgindicatie is afgegeven, maar dat er geen zorgindicatie wordt aangegeven omdat een inwonende mantelzorger de benodigde zorg al levert (een zogenoemde 0-urenindicatie of mantelzorgindicatie). Deze zorgvrager heeft een mantelzorger in huis en heeft ook het recht om een zogenoemd mantelzorg-compliment weg te geven. Voor meerpersoonshuishoudens geldt dan dat er een zorgindicatie voor extramurale zorg met een geldigheidsduur van ten minste 371 dagen moet zijn verstrekt aan een van de leden van het huishouden. Door in die gevallen het huishoudinkomen buiten beschouwing te laten, wordt de zorgvrager niet benadeeld door het inkomen van een inwonende mantelzorger.

Bij het aanwijzen van de groep gehandicapten en chronisch zieken is volgens het besluit van minister Blok aangesloten bij de groep die is aangewezen voor vrijstelling van de inkomensgrens op grond van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen en economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Het gaat daarbij om leden van een huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie ‘verblijf’ voor een van de bewoners of een ADL-indicatie voor een van de bewoners. De verwachting is dat de meeste huishoudens die van de in de wet genoemde bezwaarmogelijkheid gebruik willen maken al over een van deze indicaties beschikken (artikel 10 onder a van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte).
Daarnaast vallen volgens het besluit van minister Blok ook leden van een huishouden die met een beschikking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wet maatschappelijke ondersteuning) die voor 1 mei 2013 aan hen is verstrekt, kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de bewoners onder de aangewezen groep (artikel 10 onder b van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte).
Artikel 10 onder lid 1 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte geeft in 2015 de volgende mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke verhoging:

 • de huurder heeft minstens 10 uur per week verpleging of verzorging (artikel 10 lid 1 sub a Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte):
 • bij meerpersoonshuishoudens is mantelverzorging aanwezig in de zin van artikel 10 lid 1 sub b Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte;
 • de huurder of een ander lid van dat huishouden is in bezit van een indicatiebesluit van de Wet langdurige zorg voor verblijf of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (artikel 10 lid 1 sub c Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte);
 • aan de huurder of aan een ander lid van dat huishouden is een beschikking verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte. Zie voor de wettelijke basis van deze wijzigingen artikel 10 lid 1 sub d Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte (Ten aanzien van het eerste lid, onderdeel d, is de groep verruimd tot alle op grond van de WMO 2015 of de daaraan voorafgaande wettelijke regelingen aangepaste woningen. Het stelsel van inkomensafhankelijke huurverhogingen zal ook in 2015 van kracht zal zijn. Het ligt daarom in de rede om ook huurders van woningen die zijn aangepast na 1 mei 2013 onder de aanwijzingscriteria te laten vallen.);
 • een huurder of een ander lid van dat huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is (artikel 10 lid 1 sub c Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte).
Tot de groep, bedoeld in het eerste lid, behoren eveneens de huishoudens, bedoeld in dat lid, die beschikken over een geldend indicatiebesluit als genoemd in artikel 10, onderdelen a, b, c respectievelijk d, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde op 31 december 2014. Voor een toelichting van deze regeling verwijs ik naar de Regeling aanpassing van de bedragen genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, aanpassing zorgwetgeving, gegevensverstrekking door de huurder en wijziging aanduiding Nen-norm).

Deze uitzonderingen worden in verderop in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven. De mogelijkheden om bezwaar tegen de huurverhoging te maken wordt uitgebreid met de huurder die vanaf 1 januari 2017 (1 januari 2017 is dus de peildatum) de pensioengerechtigd heeft bereikt. Daarnaast wordt deze mogelijkheid om bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging te maken uitgebreid voor huishoudens van vier of meer personen. ( Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Brief Minister drs. K.H. Ollongren 1 februari 2018, pagina 15). Als de huurder bezwaar maakt met als bezwaargrond dat het huishouden (inmiddels) uit vier of meer personen bestaat of dat een van de bewoners (inmiddels) de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft de huurder daar geen bewijsstukken van over te leggen. De eigenaar-verhuurder vraagt na dergelijke bezwaren opnieuw een huishoudverklaring (vervolgverklaring) op bij de Belastingdienst.

De huurder van een huishouden waarbij hij of een ander lid van dat huishouden behoren tot die groep Chronisch Zieken en Gehandicapten, kunnen dus op die grond bezwaar maken tegen het betreffende voorstel tot huurverhoging, ongeacht de hoogte van hun inkomen. Op deze manier worden ook de inkomens van eventuele inwonende mantelzorgers buiten beschouwing gelaten.

De huurder die heeft vergeten bezwaar te maken tegen de huurverhoging op grond van de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten zit vast aan de huurverhoging op grond van artikel 7:253 lid 3 BW. Volgens dit artikel wordt de huurder immers geacht de voorgestelde verhoging van de huurprijs met ingang van de in het voorstel genoemde datum van ingang met de verhuurder te zijn overeengekomen.
De huurder die vergeten is om tijdig bezwaar te maken tegen huurverhoging, kan onder bepaalde condities op een later tijdstip alsnog een voorstel doen de huur te verlagen als het inkomen in het jaar waarin de verhoging was voorgesteld onder bepaalde inkomensgrenzen is komen te liggen. De huurder kan ook een verlagingsvoorstel doen als de huur boven de maximale huurprijsgrens conform het woningwaarderingsstelsel uitstijgt.
Uit artikel 7:252 BW en artikel 7:254 BW blijkt niet zonder meer dat een verlagingsvoorstel kan worden gedaan als de huurder is vergeten een beroep te doen op de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten. De beoordeling van de redelijkheid van het voorstel lijkt te zijn gericht op de hoogte van het inkomen dan wel de maximale huurprijs van de woning en niet zozeer op het niet toepassen van de Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Het buiten toepassing laten van de inkomensafhankelijke afhankelijke huurverhoging leidt dus niet tot een lagere verhoging dan de 3,9%. Als het inkomen onder de € 41.056 komt, heeft het dus geen zin om bezwaar tegen de verhoging te maken, tenzij door de verhoging de maximum huurprijs wordt overschreden.

Aanvraag inkomsten bij de belastingdienst>>

De verhoging per 1 juli 2017 en 1 juli 2018
De inkomensafhankelijke huurverhoging en de mogelijkheid van toetsing bij de belastingdienst van het inkomen door de verhuurder is bepaald in artikel 7:252a lid 4 BW en artikel 19b UHW.
De belastingdienst verstrekt deze gegevens alleen aan de genothebbende bij de woonruimte. Dit is degene die de WOZ-beschikking van de woonruimte krijgt van de gemeente. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook een beperkt zakelijk gerechtigde, zoals erfpachter, opstalgerechtigde, of vruchtgebruiker. Door de belastingdienst wordt op adresniveau gecontroleerd of de aanvrager inderdaad de genothebbende betreft.
De verklaring door de belastingdienst als bedoeld in artikel 7:252a lid 3 BW wordt volgens de volgende procedure door de verhuurder verkregen.
Allereerst dient de verhuurder de woning waarvoor hij een inkomensafhankelijke verhoging toe wenst te passen aan te melden bij een door de belastingdienst opengesteld webportaal. Andere belanghebbenden (bemiddelaars, die optreden namens de eigenaar) zullen de eigenaar moeten vragen (machtigen) deze informatie op te vragen bij de belastingdienst. Dit webportaal inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl gaat op maandag 1 februari 2018 open voor het aanvragen van accounts/inlogcodes. Het webportaal sluit op 11 december 2018 voor het aanmelden voor een account/inlogcode. Het is van belang dat verhuurders die gebruik willen maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging voor al hun RSIN’s (Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummer) en/of hun BSN (Burger Service Nummer) een aparte account/inlogcode aanvragen, dus voor alle identificatienummers waarmee woningen voor de WOZ-beschikkingen als hun eigendom geregistreerd staan. Denk ook aan de RSIN’s van woningen die recentelijk zijn verkregen via bijvoorbeeld aankoop of fusie.
Vanaf 13 februari 2018 kunnen verhuurders die een account hebben aangevraagd en dat account hebben verkregen huishoudverklaringen aanvragen bij de Belastingdienst. Ook de verhuurders die in de afgelopen jaren al één of meer accounts hebben verkregen moeten deze huishoudverklaringen opnieuw aanvragen voor 2018.

De werkwijze luidt kort samengevat:

 • de verhuurders die gebruik willen maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging moeten voor al hun RSIN’s (Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummer) en/of hun BSN (Burger Service Nummer) een aparte account/inlogcode aanvragen;
 • Het webportaal sluit op 11 december 2018 voor het aanmelden voor een account/inlogcode;
 • Verhuurders die een account voor 2018 hebben aangevraagd en verkregen kunnen nog wel huishoudverklaringen aanvragen;
 • Het webportaal sluit voor het aanvragen van huishoudverklaringen op 31 december 2018.
Voor verdere uitleg van de werkwijze van de belastingdienst verwijs ik naar Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019.

Als blijkt dat een verhuurder structureel onterecht – namelijk voor geliberaliseerd verhuurde woningen, of als de huurder de maximale huurprijs al (bijna) betaalt, zodat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet aan de orde is – inkomensverklaringen opvraagt, kan de Belastingdienst sancties opleggen en de verhuurder eventueel ook de verdere toegang tot het portaal voor het aanvragen van inkomensverklaringen ontzeggen (artikel 19b lid 5 UHW). De Belastingdienst geeft het verstrekken van onterechte inkomensgegevens door bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De verhuurders moeten de door de Belastingdienst verstrekte inkomensindicaties vernietigen zodra ze niet meer nodig zijn, dat wil zeggen zodra de voorgestelde huurverhoging is overeengekomen dan wel zodra over die voorgestelde huurverhoging onherroepelijk (door Huurcommissie of rechter) is beslist.
Dat betekent dat verhuurders die voor alle woningen of voor bepaalde woningen geen voornemen hebben om inkomensafhankelijke huurverhogingen (dus voor 2018 van meer dan 3,9%) voor te stellen, geen huishoudverklaringen voor die woningen mogen aanvragen. Huurverhogingsvoorstellen tot en met inflatie +2,5 procentpunt (2018: 3,9%) zijn immers ongeacht het inkomen toegestaan en hoeven niet vergezeld te gaan van een huishoudverklaring. Het betekent ook dat de huishoudverklaringen niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan voor het nagaan van de mogelijkheid tot het voorstellen en het daadwerkelijk voorstellen van een inkomensafhankelijke huurverhoging (denk aan bijvoorbeeld reclame of marketing).
Verhuurders riskeren sancties (bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 800.000 en het Openbaar Ministerie kan overgaan tot strafvervolging) als zij huishoudverklaringen van hun huurders opvragen zonder de intentie te hebben de inkomensafhankelijke huurverhoging te gaan voorstellen (onrechtmatige inbreuk op de privacy van huurders) of als zij de aangevraagde en verkregen huishoudverklaringen voor een ander doel gebruiken dan voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs (onrechtmatig gebruik van de verkregen huishoudverklaringen). Voorts moeten verhuurders de verkregen huishoudverklaringen vernietigen zodra zij voor de huurverhoging niet meer nodig zijn.
Op 25 mei 2018 vervangt de Europese Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. De privacybescherming wordt hiermee strenger. Zo wordt de maximale bestuurlijke boete die de Autoriteit persoonsgegevens (Ap) kan opleggen fors verhoogd, namelijk naar € 20 miljoen (of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, als dit bedrag hoger is).

Als de verhuurder ten onrechte inkomensgegevens bij de belastingdienst op heeft gevraagd, dan kan de huurder daarover een klacht indienen bij de belastingdienst. Deze klacht moet worden gestuurd naar:
Belastingdienst/Centrale administratie
t.a.v. Team Juridisch Advies en Klachten
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

In dat geval kan de verhuurder ook niet meer voor gereguleerd verhuurde woningen een inkomensafhankelijke huurverhoging voorstellen. En verder staan de sanctiemogelijkheden van de Wet bescherming persoonsgegevens open en bij ernstig misbruik kunnen gedupeerden aangifte doen bij het Openbaar Ministerie wegens schending van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

In artikel 7:252a BW staat dat de inspecteur desgevraagd aan de verhuurder een huishoudverklaring verstrekt. Door de huidige redactie van de wet is er een wettelijke verplichting van de inspecteur ontstaan om deze verklaring te verstrekken. In de regeling die tot 2016 van toepassing was stond deze wettelijke verplichting niet in de wet, waardoor de inkomensverstrekking door de belasting dient verstrekt had mogen worden. Op 3 februari 2016 had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dan ook beslist Uitspraak 201506945/1/A3 dat de belastingdienst op basis van de huidige wettelijke regeling geen inkomensgegevens aan de verhuurder mocht verstrekken in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging. In het hoofdstuk Systeem periodieke huurprijsverhoging tot en met 2016 ga ik hier uitgebreid op in. Voor de huurprijsverhoging in 2017 is dit onderwerp niet langer van belang, omdat de in wettelijke regeling nu wel uitdrukkelijk een wettelijke verplichting voor de inspecteur is opgenomen om deze gegevens beschikbaar te stellen. Voorheen ontbrak deze verplichting, waardoor het verstrekken van deze gegevens in strijd was met artikel 67 lid 1 Awr

De Woonbond heeft een poging gewaagd om de Belastingdienst (De Staat) aansprakelijk te stellen voor de schade die de huurders hebben geleden door de volgens de Woonbond gestelde onrechtmatig verstrekte informatie door de Belastingdienst. De rechtbank 's-Gravenhage heeft op 10 januari 2018 ( ECLI:NL:RBDHA:2018:172 ) beslist dat afgifte en gebruik van de ná 1 april 2016 afgegeven inkomensverklaringen door de belastingdienst niet onrechtmatig is. De ingestelde schadeclaims werden deels niet-ontvankelijk verklaard, deels afgewezen.
De rechtbank stelt vast dat de Wet tot doel heeft de doorstroming van huishoudens met hogere inkomens te bewerkstelligen en ‘scheefwonen’ (het fenomeen dat huishoudens met een te hoog inkomen van een sociale huurwoning gebruik maken) tegen te gaan. De Wet geeft daartoe verhuurders van sociale huurwoningen de mogelijkheid om de huurprijs jaarlijks extra te verhogen ten opzichte van het reguliere basishuurverhogingspercentage.
Een verhuurder kan via het Portaal voor Inkomensafhankelijke Huurverhoging van de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen. Het gaat daarbij om het gezamenlijke inkomen van het huishouden verstrekt.
Naar aanleiding van een door een huurder op de voet van artikel 40 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingesteld verzet tegen verstrekking van een inkomensverklaring als bedoeld in artikel 7:252a lid 3 BW, heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 3 februari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:253 – samengevat – overwogen dat het bij de verstrekking van een inkomensverklaring als bedoeld in artikel 7:252a BW gaat om verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 8, aanhef en onder f Wbp en dat er geen wettelijke verplichting op de inspecteur rust om inkomensgegevens van een huurder van een sociale huurwoning te verstrekken aan de verhuurder. De ABRS concludeerde dat verstrekking van de inkomensgegevens heeft plaatsgevonden in strijd met artikel 67 Awr.
Een huurder heeft gevorderd dat door de rechter wordt verklaard voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens de huurder heeft gehandeld door inkomensgegevens aan de verhuurder van eisers te verstrekken zonder wettelijke grondslag.
De rechter stelde vast dat de vordering betrekking heeft op toekomstige inkomensafhankelijke huurverhogingen.

De ontvankelijkheid
De rechter maakte verschil tussen de verstrekking van gegevens door de Belastingdienst vóór en na 1 juli 2016.
Vóór 1 april 2016 moest de verstrekking van inkomensverklaringen worden aangemerkt als verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 8, onder f, Wbp. Zie ABRS 3 februari 2016 ECLI:NL:RVS:2016:253. Tegen dergelijke gegevensverwerking kan op de voet van artikel 40 Wbp verzet worden aangetekend door de belanghebbende. Een door een bestuursorgaan genomen beslissing naar aanleiding van de aantekening van dit verzet is een beslissing als bedoeld in de Awb (artikel 45 Wbp). Daartegen staat bezwaar open en uiteindelijk beroep bij de ABRS. Daarmee stond volgens de rechtbank tegen vóór 1 april 2016 door de inspecteur aan de verhuurder van huurder verstrekte inkomensverklaringen een met voldoende waarborgen omgeven rechtsgang open. In die rechtsgang kon de door huurder gestelde strijd met artikel 67 Awr aan de orde worden gesteld. Daar kon eenzelfde of een vergelijkbaar resultaat worden bereikt als wordt beoogd met vordering zoals nu ingesteld. Dit gegevens staat in de weg aan ontvankelijkheid van de ingestelde vordering van de huurders.
Sinds 1 april 2016 valt de verstrekking van inkomensverklaringen onder artikel 8, aanhef en onder c, Wbp. Daartegen staat geen verzet op de voet van artikel 40 Wbp; verzet is alleen opengesteld tegen gegevensverwerking op grond van artikel 8, aanhef onder e en f, Wbp. Sinds 1 april 2016 dienen bestuursorganen verzet tegen verstrekking van de inkomensverklaring dus niet-ontvankelijk te verklaren. Tegen zo’n besluit kan bezwaar worden gemaakt dat toegang geeft tot de bestuursrechter. Dat kan echter niet leiden tot inhoudelijke beoordeling en/of exceptieve toetsing van de gegevensverwerking onder de c-grond. Tegen verstrekkingen van inkomensverklaringen van na 1 april 2016 kan dus niet (inhoudelijk) worden opgekomen bij de bestuursrechter. Hier is sprake van een rechtstekort waarin de burgerlijke rechter dient te voorzien. Huurders zijn dus ontvankelijk in vordering voor zover deze betrekking heeft op verstrekking van inkomensverklaringen vanaf 1 april 2016.

In het kader van deze schadeclaim is die vanwege het afgegeven van de inkomensverklaringen ten behoeve van de huurverhogingen die zich vóór 1 april 2016 hebben voorgedaan alleen een rol voor de burgerlijke rechter weggelegd ten aanzien van personen die op de voet van artikel 40 Wbp verzet hebben aangetekend tegen verstrekking van een inkomensverklaring door de inspecteur, welk verzet vervolgens door de inspecteur dan wel in een bestuursrechtelijke procedure tot gegrondverklaring heeft geleid.
De Staat heeft aangevoerd dat eisers geen verzet hebben aangetekend. Zij hebben dat niet weersproken. Dit staat in de weg aan ontvankelijkheid van eisers in vordering ten aanzien van de vordering die betrekking heeft over de periode vóór 1 april 2016.

De beoordeling van de schadeclaim
Ten aanzien van de door de huurder gevorderde schadevergoeding besliste de rechtbank als volgt. Door de rechter werd allereerst de taakverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter in het kader van deze vordering uitgelegd. De belanghebbende is bevoegd in het kader van dit vraagstuk een vordering tot een schadeverzoek van maximaal € 25.000 voor te leggen aan de bestuursrechter. Hij kan zijn schadeverzoek desgewenst ook aan de burgerlijke rechter voorleggen. Teneinde gelijktijdige procedures over dezelfde schades te vermijden, is bepaald dat de weg naar de bestuursrechter niet meer openstaat na het instellen van een vordering bij de burgerlijke rechter.

Sinds 1 april 2016 werd voldaan aan het in het tweede lid van artikel 67 Awr neergelegde vereiste voor ontheffing van de geheimhouding, te weten dat ‘enig wettelijk voorschrift tot de bekendmaking verplicht.’ Huurder – op wiens weg dat ligt – heeft niet concreet gesteld waarom artikel 67 Awr in deze periode (toch) wordt geschonden. De vordering werd daarom afgewezen.

Het bovenstaande leidde ertoe dat de schadeclaim van deze huurder ten aanzien van de verhogingen die vóór 1 april 2016 zijn doorgevoerd, vanwege procedurele regels niet-ontvankelijk waren, terwijl ten aanzien van de verhogingen die na 1 juli 2016 zijn doorgevoerd geen rechtsregels zijn geschonden en daardoor geen schade kon worden geclaimd.

Huurtoeslag >>

Met ingang van 1 januari 2016 zijn woningcorporaties verder verplicht om DEAB-woningen het merendeel van de woonruimte te verstrekken aan de huishoudens die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep. Ten minste 80% daarvan moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 36.798 (in 2018). Tot en met 2020 mogen corporaties binnen de 90% ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.349 (in 2017). Deze grens wordt met dezelfde ontwikkeling aangepast en zal per 1 januari 2018 € 41.056 bedragen. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen komen te vervallen. De beoogde invoering hiervan is 2020. Het effect hiervan is dat de huurtoeslag geleidelijk zal gaan aflopen bij een hoger inkomen. De algemene maximale huurgrens huurtoeslag is bevroren tot en met 2017 tot een bedrag van € 710,68. Deze liberalisatiegrens blijft ook in 2018 op het bedrag van € 710,68 luiden. ( Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018, pagina 8.)

De huurder is gehouden de basishuur geheel te betalen. De inkomensgrenzen voor meerpersoons- en eenpersoons (ouderen)huishoudens werden voor het jaar 2017 met 0,48% en in 2018 0,86% aangepast en vervolgens naar boven afgerond op een veelvoud van € 25. De inkomensgrenzen voor meerpersoons- en eenpersoons (ouderen)huishoudens worden voor het jaar 2018 met 0,86% aangepast en vervolgens eveneens naar boven afgerond op een veelvoud van € 25. De basishuur is het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurtoeslagontvanger blijft (eigen bijdrage). De basis huurprijs beloopt afhankelijk van de gezinssamenstelling over 2017 en 2018 respectievelijk tussen de € 219,79 tot en met € 223,42 per maand (2017) en € 221,45 en € 225,08 per maand (2018). De gezinssamenstelling kent varianten zoals: eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens en huishoudens die bestaan uit van eenpersoonsouderen en meerpersoonsouderen.

Voor een antwoord op de vraag of een huurder recht heeft op huurtoeslag is de leeftijd van de huurder (minimaal 18 jaar oud), de hoogte van de huur, het inkomen van de huurder en het vermogen van de huurder van belang. Het gaat te ver hier volledig in te gaan op het inkomen en het vermogen van de huurder. Het volstaat hier te zeggen dat een huurder met een gezinsinkomen van meer dan € 30.175 (basis 2017) (€ 30.400 (basis 2018) (huurtoeslaghuurprijsgrens 2017 voor gezinnen van meerpersoonsouderen) niet voor huurtoeslag in aanmerking komen. Het vermogen mag per 1 januari 2017 per persoon in uw huishouden niet hoger zijn dan € 25.000 (2017) € 30.000 (2018). Dit bedrag is het heffingvrije vermogen. Met een toeslagpartner ligt dit bedrag op € 50.000. Voor personen van 65 jaar en ouder vervalt de eerdere toegekende extra vrijstelling voor vermogen. Voor meer informatie zie: (huurtoeslaghuurprijsgrens, huurtoeslaghuurprijsgrens 2017). Voor de maximale inkomensgrenzen per huishouden (leeftijd, gezinssamenstelling de Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018. Let er op dat voor eenpersoonshuishoudens lagere grenzen gelden voor voor huishoudens met deze samenstelling boven deze leeftijd.

Kwaliteitskortingsgrens
Het huurdeel onder de kwaliteitskortingsgrens (€ 403,06, basis 2015, € 409,92 basis 2016, € 414,02 basis 2017 en € 417,34 basis 2018) komt in aanmerking voor 100% subsidiëring. Ligt de huurprijs hoger dan deze grens, dan wordt er gekort op de huurtoeslag. Dit heet 'kwaliteitskorting' omdat een hogere huur ook een kwalitatief betere woning met zich mee zou brengt. Het (inkomensafhankelijke) bedrag dat ieder huishouden met toeslag zelf moet betalen heet ´basishuur´. Het bedrag tussen de basishuur en de kwaliteitskortingsgrens wordt 100% vergoed door huurtoeslag. Daarboven is dat niet meer het geval. De huurder moet 35% van de huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens zelf betalen. De kwaliteitskortingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld (www.woonbond.nl). Zie ook Memorie van toelichting doorstroming huurmarkt 2015, pagina 1 en 2.
Deze grens geldt ook als maximale huurgrens huurtoeslag voor jongeren (zonder handicap) onder de 23 jaar. Voor gehandicapte jongeren is, onder bepaalde voorwaarden, de jongerengrens niet van toepassing en geldt de algemene maximale huurgrens huurtoeslag.
Indien de huur deze kortingsgrens overstijgt, zal boven deze grens (tot aan de aftoppingsgrenzen) voor 65% huurtoeslag worden verstrekt.

Aftoppingsgrens
Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij meerpersoonshuishoudens niet meegenomen voor het vaststellen van de hoogte van de huurtoeslag. Een zittende huurder die vóór 1 juli 2013 al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de liberalisatiegrens ) uitkomt. Deze huurder heeft geen recht op huurtoeslag over het deel dat de rekenhuur uitkomt boven de liberalisatiegrens (is ook de maximale aftoppingsgrens). In het kader van een verworven recht blijft deze huurder ook in de jaren na 2015 huurtoeslag ontvangen, mits deze huurder op hetzelfde adres blijft wonen. Bij een nieuwe aanvraag met betrekking tot andere woonruimte (als de huurder verhuist) moet de huur wél lager zijn dan liberalisatiegrens . Minister Blok bevestigt in zijn kamerbrief van 1 april 2016 dat de huurder die een huurprijs boven de liberalisatiegrens betaalt vanaf aanvang van de huurovereenkomst niet voor huursubsidie in aanmerking komt als hij door daling van inkomsten voor huurtoeslag in aanmerking wenst te komen. De achterliggende gedachte is dat de huurder die de huur niet meer op kan brengen op zoek moet naar andere woonruimte als er sprake is van gehuurde vrije sector woonruimte. Deze huuder heeft dan de pech als hij altijd huur boven de liberalisatiegrens heeft betaald. Als deze huurder op een zeker moment een inkomen verwerft waarvoor in beginsel huurtoeslag verkregen zou kunnen worden, dan komt deze huurder toch niet voor huurtoeslag in aanmerking, omdat hij vrije sector woonruimte huurt.
Ouderenhuishoudens, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens 40% vergoed ( Circulaire Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018, pagina 8).

Verschillende aftoppingsgrenzen (basis 2015, 2016, 2017 en 2018)

 1. Voor huurders onder de 23 jaar geldt een andere aftoppingsgrens van een huur van € 403,06 (2015), € 409,92 (2016) en € 414,02 (2017) € 417,34 (2018) per maand (zonder kind);
 2. Voor huurders met een leeftijd van 23 jaar en ouder en met een huishouden van 1 tot 2 personen geldt een aftoppingsgrens aan huur per maand van € 576,87 (2015), € 586,68 (2016), € 592,55 (2017) en € 597,30 (2018);
 3. Voor huurders met een leeftijd van 23 jaar en ouder en met een huishouden van 3 of meer personen geldt een aftoppingsgrens aan huur per maand van € 618,24 (2015),€ 628,76 (2016), € 635,05 (2017) en € 640,14 (2018);
 4. Ongeacht de leeftijd is de maximale aftoppingsgrens € 710,68 (2015, 2016, 2017 en 2018).
 5. De kwaliteitsgrens luidt € 414,02 (2017) € 417,34 (2018)

Huurtoeslaggrens 2017 en 2018
Of u een inkomen onder de huurtoeslaggrens heeft, hangt af van de hoogte van uw inkomen, uw gezinssituatie en uw leeftijd. Deze inkomensgrenzen geven aan wat het maximale inkomen van een huishouden mag bedragen om nog in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor het inkomensbegrip wordt aangesloten bij de fiscale begrippen. Uitgangspunt is het verzamelinkomen in het berekeningsjaar op basis van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), of wanneer bij betrokkene geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964. Hieronder staan de maximum inkomensgrenzen:

 • Eén persoon: € 22.200 (2017) en € 22.400 (2018);
 • Twee of meer personen onder AOW-leeftijd: € 30.150 (2017) en € 30.400 (2018);
 • Twee of meer personen boven de AOW-leeftijd: € 30.175 (2017) en € 30.400 (2018)
 • Eenpersoonsouderen: € 22.200 (2017) en € 22.375 (2018)

Minimum-inkomensijkpunten en referentie-inkomstensijkpunten 2017 en 2018 (voorlopige bedragen)
Onderstaande tabel bevat de bedragen voor de minimum-inkomensijkpunten. Huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan het minimum-inkomensijkpunt betalen een minimum-eigen bijdrage en ontvangen het maximale bedrag aan huurtoeslag. Vanaf dit inkomen loopt de eigen bijdrage op en de huurtoeslagbijdrage af.

 • Eén persoon: € 15.675 (2017) en € 15.925 (2018);
 • Twee of meer personen onder AOW-leeftijd: € 20.2750 (2017) en € 20.600 (2018);
 • Twee of meer personen boven de AOW-leeftijd: € 22.850 (2017) en € 23.200 (2018)
 • Eenpersoonsouderen: € 17.075 (2017) en € 17.325 (2018)

Referentie-inkomensijkpunten 2017 en 2018 (voorlopige bedragen)
Onderstaande tabel bevat het referentie-inkomen is nodig om de hoogte van de eigen bijdrage voor huishoudens met een bovenminimaal inkomen vast te stellen. Conform de Wht maken de referentie-inkomensijkpunten een zelfde ontwikkeling door als de daarmee corresponderende minimum-inkomensijkpunten.

 • Eén persoon: € 22.900 (2017) en € 23.275 (2018);
 • Twee of meer personen onder AOW-leeftijd: € 29.775 (2017) en € 30.275 (2018);
 • Twee of meer personen boven de AOW-leeftijd: € 30.600 (2017) en € 31.100 (2018)
 • Eenpersoonsouderen: € 23.050 (2017) en € 23.450 (2018)
Bijzondere situaties
De huurtoeslag kent enkele bijzondere situaties. Op grond van artikel 2a van het Besluit op de huurtoeslag kan bijv. een partner of medebewoner in bepaalde verzorgingssituaties bij het toekennen van huurtoeslag buiten beschouwing worden gelaten. Er is dan geen effect op de hoogte van de huurtoeslag. Deze uitzondering is alleen bedoeld voor bijzonder harde situaties. Als nadere voorwaarde worden extra grenzen gesteld aan het maximuminkomen en het inkomen uit vermogen (voordeel uit sparen en beleggen).

Bezuinigingen
Door de bezuinigingen wordt de huurtoeslag per huurder verminderd voor zover er huurtoeslag wordt verstrekt boven de kwaliteitskortingsgrens. Door het deel van de rekenhuur tussen de kwaliteitskortingsgrens tot aan de aftoppingsgrens niet meer voor 75%, maar voor 65% te subsidiëren is er sprake van een forse bezuiniging, omdat de meeste huurders een huurbedrag van € 414,02 (2017) € 417,34 (2018) zijn verschuldigd. Daarnaast ontvangt de huurder boven de verschillende aftoppingsgrenzen geen huursubsidie meer. Voorheen ontving de huurder over de verschuldigde huur boven de aftoppingsgrens nog 40% subsidie. Dat is 2013 al terug gebracht naar 0% subsidie. Als iemand echter al huurtoeslag in het vorige tijdvak heeft ontvangen, vervalt het recht daarop niet door overschrijding van de maximale huurgrens. Huurtoeslag wordt dan verstrekt tot aan de maximale huurgrens. Subsidie boven de aftoppingsgrens wordt in sommige gevallen toch gedeeltelijk gegeven aan een beperkte groep mensen. Mensen van 65 jaar en ouder, alleenstaanden en gehandicapten kunnen nog 40% huurtoeslag ontvangen over het deel van de rekenhuur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt.
Wanneer de huurprijs door de voorgestelde huurverhogingen is gestegen tot boven de liberalisatiegrens (=aftoppingsgrens), dan heeft een huurder die voor het eerst bij daling van inkomen huurtoeslag aanvraagt dus geen recht op huurtoeslag. Voor een huurprijs boven de aftoppingsgrens geldt immers dat de huurder in het geheel geen recht op huurtoeslag toekomt. De huurder die al huurtoeslag had, behoudt zijn recht op huurtoeslag tot de aftoppingsgrens. De huurder die helemaal geen recht op subsidie heeft, loopt het risico dat hij hierdoor in financiële problemen komt. Deze huurder krijgt het dan extra zwaar, namelijk een daling van inkomsten, maar wel een verhoging van de huur. Als iemand huurtoeslag voor een woning aanvraagt, kan die aanvraag dus alleen worden gehonoreerd als de huurprijs niet hoger is dan de maximumhuurgrens van de huurtoeslag; deze is gelijk aan de liberalisatiegrens. Indien het huishoudinkomen zover gedaald is dat het aan de inkomensgrens voor huurtoeslag voldoet, komt het huishouden in ieder geval in aanmerking voor een andere, goedkopere huurwoning van een woningcorporatie omdat het huishoudinkomen dan ook tot onder de inkomensgrens voor toewijzing van huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst van woningcorporaties gedaald is.

Huurcommissie>>

De Huurcommissie dient bij een geschil de inkomensgegevens te toetsen aan de waarheid. Indien een huurder van mening is dat het huishoudinkomen minder dan € 40.349 (2017) en € 41.056 (2018) bedraagt en er met zijn verhuurder niet uitkomt in de bezwarenfase, kan de huurder het voorstel tot extra huurverhoging voorleggen aan de Huurcommissie. De huurder zal dan bij het bezwaarschrift tegen het huurverhogingsvoorstel of bij het verzoekschrift om een uitspraak van de Huurcommissie bewijs moeten leveren middels een IBRI-formulier (voorheen IB60-formulieren) dat het huishoudinkomen in het peiljaar lager was dan de inkomensgrens (€ 40.349 (2017) en € 41.056 (2018) zoals die door de belastingdienst aan de verhuurder over het peiljaar is doorgeven.

Formele eisen aan de huurverhoging >>

Het voorstel tot verhoging van de huurprijs moet door de verhuurder schriftelijk worden gedaan. De verhuurder moet tenminste twee maanden voor de beoogde dag van de huurverhoging het voorstel aan de huurder doen (zie artikel 7:252 BW). Het Hof te Leeuwarden had in hoger beroep in rechtsoverweging 6 van haar arrest van 23 augustus 2011 LJN: BR5592, gerechtshof Leeuwarden, 200.019.354/01 weinig woorden nodig om de verhuurder terecht te wijzen die meende dat een verhogingsvoorstel met terugwerkende kracht ingevoerd kon worden.
Een bepaald formulier voor het verhogingsvoorstel is niet meer nodig. Een voorbeeld van een formulier voor huurverhoging treft u hier aan. U kunt uw eigen model hieruit herleiden als u dit model niet wenst te gebruiken. Het schriftelijke voorstel moet wel aan de volgende eisen voldoen:
 1. de verhuurder moet tijdig (tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag) de huurverhoging schriftelijk voorstellen (zie artikel 7:252 BW);
 2. het voorstel moet de geldende huurprijs noemen;
 3. het voorstel moet het percentage (of het bedrag ) van de wijziging vermelden;
 4. het voorstel moet de voorgestelde huurprijs noemen;
 5. het voorstel moet de voorgestelde dag van de voorgestelde huurprijs noemen;
 6. het voorstel moet vermelden binnen welke termijn en op welke manier de huurder tegen het voorstel bezwaar kan maken en moet de gevolgen vermelden die het met zich meebrengt als de huurder geen bezwaar maakt.

Indien de verhuurder een voorstel tot huurprijsverhoging doet op grond van artikel 7:252a lid 1 BW , dient hij daarbij een door de inspecteur afgegeven verklaring omtrent de hoogte van het huishoudinkomen te voegen. De huurder kan dan kennis nemen van het gegeven of het huishoudinkomen meer of minder bedraagt dan de in artikel 10 lid 2 UHW opgenomen grenzen, of dat geen gegevens beschikbaar zijn.
Ik vind het enigszins merkwaardig dat dit vereiste niet in artikel 7:252 BW is opgenomen. Door de vereisten die aan een huurverhoging worden gesteld over enkele artikelen te versnipperen, wordt de regeling er niet duidelijker op.
Zo besliste de kantonrechter Limburg in haar vonnis van 28 juni 2013 (ECLI:NL:RBLIM:2013:4893 ) dat artikel 3 lid 2 Wohv op de periodieke huurverhoging van toepassing is. Volgens de rechter staat het de verhuurder vrij de inkomensafhankelijke huurverhoging al of niet toe te passen, waardoor een besluit van de verhuurder om per of ná 1 juli 2013 de huurprijs extra te verhogen ter stimulering van de doorstroming voor hogere inkomens, gekwalificeerd moet worden als een wijziging van beleid inzake de huurprijzen als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub e van de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). Conform het bepaalde in artikel 5 Wohv van die wet kan de verhuurder een dergelijke beleidswijziging niet doorvoeren dan nadat hij binnen een periode van tenminste zes weken na het verstrekken van de informatie overeenkomstig artikel 5 Wohv de belangenvereniging van de huurders in staat heeft gesteld met hem overleg te voeren of schriftelijk advies uit te brengen.

De verhuurder die zich niet aan de termijnen ten aanzien van de adviserende rol van de huurdersorganisaties op grond van de Wohv had gehouden kon de voorgestelde huurverhoging wegens de in acht te nemen termijnen op 1 juli 2013 in laten gaan. De aangezegde huurverhoging werd door de Huurcommissie geconverteerd naar 1 augustus 2013. Deze casus heeft geleid tot de uitspraak van de Huurcommissie van 11 juli 2013. De Huurcommissie heeft in haar (uitspraak van 11 juli 2013) geoordeeld dat de huurdersorganisatie niet tijdig om advies was gevraagd omtrent de inkomensafhankelijke huurverhoging en dat de verhogingsvoorstellen al waren verstuurd, voordat het advies van de huurdersorganisaties de verhuurder had bereikt. De verhuurder was in tijdsnood gekomen door het tijdstip waardoor de inkomensafhankelijke verhoging definitief door de regering was goedgekeurd. De verhuurder had sinds 2007 de gebruikelijke huurverhoging gelijk het door de minister kenbaar gemaakte huurverhogingspercentage aan de huurders doorbelast. De verhuurder had voor 2013 besloten voor alle huurders slechts het percentage van 4% huurverhoging in rekening te brengen. Het inflatiepercentage als basis voor de huurverhoging per 1 juli 2013 bedraagt 2,5%. Deze verhuurder besloot voor alle huurders de verhoging van 1,5% bovenop het inflatiepercentage door te voeren.

De Huurcommissie was van mening dat er sprake was van wijziging van beleid van de verhuurder. De verhuurder bracht in tegenstelling tot voorgaande jaren een hoger percentage in rekening dan de inflatiecorrectie. Daarnaast had de Huurcommissie de rechter elk jaar om advies gevraagd.
De Huurcommissie was van mening dat de verhuurder met het aanzeggen van de huurverhoging per 1 juli 2013, een beleidswijziging heeft doorgevoerd, zonder het advies van de huurdersbelangenverenigingen af te wachten. Dit is een schending van artikel 5 Wohv. De verhuurder had conform artikel 5 lid 3 onder c Wohv haar voornemen pas kunnen uitvoeren drie dagen nadat haar schriftelijke mededeling d.d. 26 april 2013 als bedoeld in artikel 5 lid 2 door de huurdersbelangenverenigingen was ontvangen, en met inachtneming van de voor de huurverhoging toepasselijke, wettelijke termijn.
Dit alles bezien, beschouwde de Huurcommissie de in half april naar huurders verzonden huurverhogingen als prematuur verzonden. Die aangezegde huurverhogingen vormden de uitvoering van het gewijzigde beleid ten aanzien van de huurprijsverhogingen zoals verhuurder deze per 1 juli 2013 wilde doorvoeren. Het rechtsgevolg van de voortijdig verzonden aanzeggingen wordt echter door de uitspraak dat er sprake is van schending van de verplichtingen van de WOHV, gelet op de termijn van 3 dagen conform artikel 5 lid 3 sub c WOHV opgeschort tot 30 april 2013. Strikt genomen had de verhuurder op dat moment de huurverhogingsaanzeggingen pas mogen versturen. In dit geval leidt een redelijke uitleg van het gebeurde tot de conclusie dat de huuraanzeggingen als verzonden moeten worden beschouwd per 30 april 2013. Immers middels de brief van 26 april 2013 heeft verhuurder de adviezen van de huurdersbelangenverenigingen gemotiveerd naast zich neergelegd. Aangezien de aanzeggingen de huurders niet voor 1 mei 2013 bereikt zouden hebben, is het redelijk dat de aangezegde huurverhogingen geacht worden in te gaan op 1 augustus 2013.

In deze gevallen volgde de verhuurder in het verleden het inflatievolgende huurverhogingsbeleid. De wetgever heeft voor het jaar 2013 de mogelijkheid geopend naast de inflatievolgende huurverhoging een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging door te voeren. Als de verhuurder vervolgens van deze mogelijkheid gebruik maakt stapt deze verhuurder dus af van zijn beleid om alleen een inflatiecorrectie toe te passen. Daarmee is er feitelijk een wijziging van beleid die volgens de Wohv een informatieplicht van verhuurder aan de huurdersorganisaties oplevert en daar op volgend een adviesrecht voor huurdersorganisaties oplevert.
Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bevestigt in hoger beroep in haar arrest van 13 maart 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:721 ) dat de kantonrechter te Limburg in haar vonnis van 28 juni 2013 een terechte beslissing heeft genomen.

In dit arrest wordt bevestigd dat er sprake is van wijziging van beleid betreffende de huurverhoging. De huurdersorganisatie had daarom over dit beleid geïnformeerd dienen te worden conform het bepaalde in artikel 5 Wohv. Het hof is van mening dat de verhuurder haar eerdere beleid ter zake de jaarlijks door haar aan te zeggen huurverhoging heeft gewijzigd vanwege de noodzakelijk te maken keuze of er slechts een verhoging met inflatiecorrectie in rekening zou worden gebracht of een verhoging inclusief de extra verhoging boven de inflatiecorrectie. Dat per saldo het besluit van de verhuurder relatief gunstig uitpakte voor de huurders met een jaarinkomen boven € 33.614,= maakt het voorgaande niet anders.

Ik vraag mij af of de regelgeving niet te ver is doorgeschoten. Uit deze uitspraken volgt immers dat de verhuurder die altijd de door de minister voorgeschreven verhoging heeft toegepast nu haar beleid wijzigt als de verhuurder de wettelijke mogelijkheden van inkomensafhankelijke verhoging toepast. De handelwijze van de verhuurder is dan afgeleid van het beleid van de overheid. De overheid heeft beslist dat de mensen met een bepaald inkomen moeten worden gestimuleerd om door te schuiven naar andere woonruimte. Dat de verhuurder kan kiezen dit beleid door te voeren maakt dit in mijn beleving nog niet tot beleid van de verhuurder. Dat is anders als de verhuurder de huurverhoging niet altijd volledig toe heeft gepast en nu besluit het volledige verhogingspercentage toe te passen. Het beleid wijzigt in mijn beleving niet als de verhuurder die altijd het maximale huurverhogingspercentage heeft toegepast nu ook de maximale verhoging doorvoert voor de verschillende huurders. Verder is er ook een praktische benadering. De verhuurder die volgens de wet het door de minister voorgeschreven percentage hanteert kan de adviezen van de huurdersorganisaties gewoon naast zich neerleggen. De wettelijke regels hebben dan tot gevolg dat slechts de invoering van de huurverhoging kan worden vertraagd. Dit lijkt mij niet de bedoeling van de wetgeving. De mogelijkheid tot het geven van advies op basis van de door de verhuurder verstrekte informatie moet toch nog enige zin hebben? Het kan toch niet de bedoeling zijn de verhuurder te hinderen in de verhoging van de door de minister weergeven verhogingspercentage als de verhuurder altijd de maximale verhoging heeft doorgevoerd ook als deze maximale verhoging in het verleden alleen een inflatiecorrectie bevatte? De intentie van het beleid van de verhuurder was dan immers deze maximale verhoging door te voeren. De intentie van de verhuurder wordt dan niet gewijzigd, maar feitelijk vindt er in 2013 wel een verhoging plaats waarbij de huurprijs op andere wijze kan worden verhoogd dan in voorgaande jaren. De huidige regeling van de Wohv kijkt niet naar de intentie van de verhuurder, maar naar de wijziging van de feitelijke componenten waaruit de huurverhoging bestaat. Bestaat deze huurverhoging uit andere componenten dan in voorgaande jaren het geval was, dan is dit een wijziging van beleid waarover de huurdersorganisatie advies mag geven.

In de laatste uitspraak nam de verhuurder de volledige mogelijkheden tot verhoging niet over, maar beperkte deze verhuurder de verhoging tot 4%. De verhoging van 4% vertoont ook een verhoging boven de inflatie, hetgeen een afwijking is van de verhoging van voorafgaande jaren, die alleen een inflatiecorrectie bevatte. Dit is in het voordeel van de huurders die op basis van hun inkomen een verhoging van 4,5% en 6,5% zouden moeten voldoen. Dit is ook een wijziging van beleid als de verhuurder voorheen altijd voor alle huurders de door de minister voorgeschreven verhoging volledig heeft doorgevoerd. Volgens de wet is daar dus wel op grond van de Wohv informatieplicht van de verhuurder richting de huurdersorganisatie. Ik zie het nut niet zo van deze papieren rompslomp als aan het eind van de rit de verhuurder zijn beleid toch door kan voeren als deze simpel is gebaseerd op de wetgeving. Artikel 5 Wohv is nu zo ingericht dat de verhuurder ook in de situaties waarbij altijd de maximale huurverhoging is doorgevoerd op wettelijke gronden nu toch op grond van artikel 3 lid 2 Wohv de plicht heeft de huurdersorganisaties te informeren als de wettelijke mogelijkheden de huur te verhogen andere componenten heeft dan in voorgaande jaren het geval was.
De rechter te Breda was in haar vonnis van 6 januari 2010 (ECLI:NL:RBBRE:2010:BK8577) (het ging niet over de inkomensafhankelijke verhoging, maar een contractuele verhoging) van mening dat de verhuurder niet te kort was geschoten aangezien er geen sprake was geweest van wijziging van beleid, maar van vaststelling van beleid. Dit beleid kan slechts door de rechter worden doorkruist als er sprake van een onredelijke handelwijze zou zijn. Dat was niet het geval. De rechter was verder van mening dat er geen sprake was van wijziging van beleid, maar enkel van de (eerste) vaststelling en het kenbaar maken van dat beleid. De rechter is vervolgens van mening dat de wet de huurdersorganisatie in artikel 5 lid 1 Wohv geen bevoegdheid geeft te adviseren met betrekking tot de vaststelling van beleid. Dat dit anders zou zijn ligt althans niet voor de hand, al was het maar omdat dat zich bijvoorbeeld niet verdraagt met het in artikel 3 Wohv neergelegde recht op informatie over het huurprijsbeleid. Dat is overbodig dan wel zinledig indien de huurdersorganisatie in de vaststelling van dat beleid toch al participant zou zijn. Analoog redenerend kan ook gesteld worden dat het voor het eerst toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging vaststelling van beleid betreft en niet van wijziging van beleid. Er is immers nooit eerder inkomensafhankelijk huurverhoging mogelijk geweest. De eerder weergeven uitspraken delen dit standpunt niet. Wellicht zal de Hoge Raad zich hierover in het belang van het recht een keer uitlaten.

In de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017, bladzijde 18 bevestigt de minister dat de verhuurder die zich de door de overheid vastgestelde percentages laat leiden feitelijk geen wijziging van een beleid toepast, zodat de huurdersorganisatie niet om advies gevraagd hoeft te worden. Ten onrechte verwijst de minister naar bovengenoemde uitspraken die de rechter in 2013 had gewezen, waarin was bevestigd dat er sprake was wijziging van beleid. In 2013 was immers de inkomensafhankelijke verhoging het eerst ingevoerd. Vóór 2013 bestond de mogelijkheid van inkomensafhankelijke verhoging niet, zodat er iets viel te zeggen over wijziging van een beleid bij toepassing van deze verhoging. De verhuurder die vanaf 2013 een inkomensafhankelijke verhoging toepast, wijzigt volgens mij haar beleid niet door deze wijze van verhoging andermaal toe te passen. Volgens de minister verdient het veiligheidshalve aanbeveling om bij in wezen ongewijzigd huurprijsbeleid van de verhuurder (toch) met de huurdersorganisaties en bewonerscommissie te overleggen over het huurprijsbeleid en hen in de gelegenheid te stellen daarover te adviseren.

Als het voorstel niet voldoet aan de bovengemelde eisen, dan blijft de oude huurprijs verschuldigd, tenzij de geadresseerde van het voorstel niet door deze fout is benadeeld (artikel 7:252 lid 4 BW.

Dit is een onduidelijk criterium, want wanneer wordt de huurder geacht door de fout te zijn benadeeld? In ieder geval lijkt de huurder volgens mij benadeeld als de verhuurder niet op de termijn heeft gewezen waarbinnen de huurder bezwaar moest maken en het voorstel de gevolgen van zijn verzuim niet vermeldt. Voorheen was het zo dat bij de verhuurder het initiatief lag om de voorgestelde huurprijs door te voeren bij bezwaar van de huurder of bij non-reactie van de huurder. Op grond van 7:253 lid 1 BW dient de verhuurder de Huurcommissie van het bezwaar van de huurder op de hoogte te brengen als de verhuurder schriftelijk van het bezwaar van de huurder vóór het tijdstip waarop de verhoging in had moeten gaan op de hoogte is gesteld. Als de huurder na dat tijdstip bezwaar tegen de huurverhoging maakt ligt het initiatief om de zaak bij de Huurcommissie aanhangig maakt bij de huurder. De huurder dient hier bedacht op te zijn. Bij het onbetaald laten van de per aangetekende brief aangezegde huurverhoging en bij verzuim van het starten van een procedure bij de huurcommissie, zal de voorgestelde huurprijs toch geldig zijn en zal de huurder bij het onbetaald laten van de huurverhoging een huurschuld opbouwen.

Bezwaar tegen de huurverhoging en termijnen >>


Inleiding
De mogelijkheid om op grond van ernstige onderhoudsgebreken bezwaar te maken tegen de huurverhoging is na 1 juli 2000 komen te vervallen. De huurder kan in zo’n geval gebruik maken van de procedure voor tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsklachten (het hoofdstuk: huurprijzen en gebreken aan woning). Deze procedure kan gedurende het gehele jaar bij de Huurcommissie worden gestart.
Ook kan de huurder geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als hij meent dat het energielabel dat bij Agentschap NL (voorheen: SenterNovem) is geregistreerd, onjuist is. De Huurcommissie moet dan uitgaan van dat geregistreerde energielabel. Dit blijkt uit artikel 13 lid 5 UHW waarin de volgende regel staat vermeld: "De Huurcommissie vormt zich daarbij geen eigen oordeel over de energieprestatie van de woonruimte, indien de eigenaar een voor die woonruimte, overeenkomstig de op grond van artikel 120 van de Woningwet gegeven regels omtrent de energieprestatie van gebouwen, afgegeven energieprestatiecertificaat aan de huurder heeft verstrekt".

De huurder maakt bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging

Als de huurder een bezwaar tegen de voorgestelde verhoging bij de verhuurder heeft ingediend, uiterlijk voordat de voorgestelde huurverhoging in had moeten gaan (meestal is dat 1 juli van elk jaar), dan moet de verhuurder binnen zes weken na de oorspronkelijke ingangsdatum van de huurverhoging bij de Huurcommissie een verzoekschrift indienen om de Huurcommissie een uitspraak te laten doen over de redelijkheid van het voorstel. De huurder moet zijn bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging dus aan de verhuurder en niet aan de Huurcommissie kenbaar maken als hij vóór ingangsdatum van de voorgestelde verhoging bezwaar tegen het huurverhogingsvoorstel maakt. Als de hurder de huurverhoging in deze situatie wel betaalt, dan behoudt het bezwaar van de huurder zijn effect en dan dient de verhuurder dit geval te handelen zoals boven beschreven. De huurder kan in dit stadium van de procedure tegen het verhogingsvoorstel zijn bezwaar tegen de huurverhoging kenbaar maken door een zelf geformuleerde brief. De huurder kan zijn bezwaar tegen het verhogingsvoorstel onder meer kenbaar maken door gebruik te maken van een door de Huurcommissie voorgedrukte modelbrief .
Verzuimt de verhuurder naar aanleiding van dit bezwaar actie te ondernemen, dan gaat de huurverhoging niet door (zie artikel 7:253 lid 1 BW). In de praktijk is deze regeling mooi uitgewerkt in rechtsoverweging 7 van het arrest van het gerechtshof te Leeuwarden van 23 augustus 2011 LJN: BR5592, gerechtshof Leeuwarden, 200.019.354/01 . In deze zaak had de huurder tijdig bezwaar gemaakt bij de verhuurder na een voorgestelde huurverhoging. De verhuurder deed niets met deze klacht, terwijl deze na deze klacht eigenlijk de Huurcommissie in had moeten schakelen. Het gevolg hiervan was dat de verhoging van de huur geen doorgang kon vinden. Verhuurders mogen bezwaarschriften van huurders dus niet eigenhandig ongegrond verklaren.

Als een verhuurder de indieningstermijn voor verzoeken bij de Huurcommissie ongebruikt laat verstrijken, kan hij daarna wel weer een nieuw huurverhogings-voorstel aan de huurder doen met inachtneming van de termijn van minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum. Een dergelijk nieuw huurverhogingsvoorstel gaat dan maanden later in dan de voorgestelde ingangsdatum van het eerdere, betwiste huurverhogingsvoorstel. Als de verhuurder wel tijdig een verzoek om uitspraak bij de Huurcommissie indient, zal de Huurcommissie een oordeel geven over de voorgestelde huurverhoging en de door de huurder ingediende bezwaren. Indien de Huurcommissie van oordeel is dat de voorgestelde huurverhoging niet redelijk is, zal de Huurcommissie uitspreken welke huurverhoging zij wel redelijk acht. Het is dus niet zo dat de Huurcommissie de huurverhoging in het geheel zal afwijzen als blijkt dat de voorgestelde verhoging niet redelijk is. De Huurcommissie zal daarentegen de redelijke verhoging van de huurprijs in plaats van het voorgestelde onredelijke huurverhogingsvoorstel plaatsen.

Mocht de huurder bezwaar hebben gemaakt tegen de huurverhoging, omdat door de verhoging de maximum punten van de woning zou worden overschreden, dan kan de verhoging niet doorgaan. Doe de Huurprijscheck!.

De huurder maakt bezwaar tegen de hoogte van het inkomen in de voorgestelde huurverhoging
Als de huurder van mening is dat de door de verhuurder meegestuurde inkomensgegevens niet kloppen, kan hij dit via een bezwaarschrift aan de verhuurder kenbaar maken. De basis van dit bezwaar ligt in artikel 7:253 lid 1 BW. De huurder hoeft hij bij het bezwaar geen inkomensgegevens te voegen als het bezwaar zich richt tegen de hoogte van het huishoudinkomen. En als de huurder bezwaar maakt met als bezwaargrond dat het huishouden (inmiddels) uit vier of meer personen bestaat of dat een van de bewoners (inmiddels) de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft de huurder daar geen bewijsstukken van over te leggen.
De verhuurder is vervolgens verplicht bij de inspecteur een tweede verklaring op te vragen, waaruit de door de huurder in zijn bezwaarschrift gemelde wijziging van omstandigheden, blijkt. Als dat het geval is, is het aan de verhuurder om zijn in eerste instantie gedane voorstel tot huurprijsverhoging in te trekken of aan te passen. Ook kan de huurder zijn bezwaar intrekken als uit de tweede verklaring dezelfde overschrijding van een van de inkomensgrenzen blijkt. Als het voorstel tot huurprijsverhoging wordt ingetrokken, zal het niet tot een geschil bij de Huurcommissie komen. Als de verhuurder zijn voorstel aanpast, is het verder aan de huurder of het al dan niet tot een geschil leidt. De huurder hoeft zijn bezwaar dus niet te onderbouwen met zijn inkomensgegevens. De verhuurder dient na een bezwaar van de huurder opnieuw de inkomensgegevens op te vragen. Van de regel "wie stelt bewijst (artikel 152 lid 2 RV) wordt hier dus af geweken.

Als de huurder na deze tweede opgevraagde verklaring die door de verhuurder is opgevraagd, of na het door de verhuurder aangepaste voorstel zijn bezwaar handhaaft, dan zal de verhuurder de Huurcommissie van het bezwaar op de hoogte moeten brengen. Het is niet de bedoeling dat de huurder door de verhuurder “de bal terug krijgt gespeeld”. De verhuurder zal het bezwaar bij de Huurcommissie in moeten dienen als de huurder zijn bezwaar handhaaft. Volgens artikel 7:253 lid 1 BW dient de verhuurder immers het bezwaar van de huurder bij de Huurcommissie aanhangig te maken als dit bezwaar door de huurder kenbaar is gemaakt vóór de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging en het bezwaar door de huurder wordt gehandhaafd.

Als de huurder zijn bezwaar niet correct heeft onderbouwd, dan kan de verhuurder het bezwaar niet afwijzen en het daarbij laten. Ook als de verhuurder van mening is dat het bezwaar voor de huurder geen kans van slagen heeft en de verhuurder slaagt er niet in de huurder zijn bezwaar in te laten trekken, dan moet de verhuurder het bezwaar doorspelen naar de Huurcommissie. Doet de verhuurder dat niet, dan zal de huurverhoging geen doorgang kunnen vinden, ook als het bezwaar op zichzelf geen schijn van kans bij de Huurcommissie maakt. De verhuurder dient het bezwaar immers aan de verhuurder ter beoordeling voor te leggen. Het is immers uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of bezwaren wel of niet terecht zijn. De corporatie kan een bezwaar wel erkennen en de eerder voorgestelde huurverhoging aanpassen.

Betaling van de huurverhoging op verschillende momenten
In het kader van de bezwaren tegen de huurverhoging die artikel 7:253 lid 1 BW biedt, is goed hierbij te beseffen dat de huurder die zijn bezwaar tegen de huurverhoging schriftelijk aan de verhuurder te kennen geeft vóór het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel had moeten ingaan (meestal 1 juli van elk jaar) niet tegen een verval van zijn recht op het maken van bezwaar tegen de huurverhoging aanloopt, als hij de huurverhoging ondanks zijn bezwaar toch voldoet. Artikel 7:253 lid 1 BW brengt uitdrukkelijk geen verval van het recht op het maken van dit bezwaar tegen de huurverhoging in stelling, als de huurder ondanks zijn bezwaar deze huurverhoging toch voldoet. Dat ligt anders als de huurder na het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel had moeten ingaan alsnog bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie maakt. De huurder moet dit bezwaar dan volgens de regels van artikel 7:253 lid 2 BW doen en wordt niet geacht hangende zijn bezwaar de huurverhoging te betalen. Ik ga hier in één van de volgende onderdelen uitgebreid op in.

Artikel 7:253 lid 2 sub a BW stelt drie voorwaarden aan de mogelijkheid van het maken van bezwaar tegen de huurverhoging:

 • De huurder heeft niet in een eerder stadium (dus voor de oorspronkelijke ingangsdatum van de huurverhoging) bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. (Het bezwaar wordt gedaan met een modelbrief ).
  Toelichting: de huurder moet niet al voor de voorgestelde datum van huurverhoging bezwaar tegen de huurprijswijziging hebben gemaakt. Lijkt logisch want dan kan er van uit worden gegaan dat de verhuurder tot vier maanden na het tijdstip waarop de verhoging in had moeten gaan de Huurcommissie verzoekt zich uit te laten over de redelijkheid van het voorstel. Doet de verhuurder hier niets mee dan lijkt deze de mogelijkheid tot huurverhoging te hebben verspeeld. Het initiatief ligt in dit geval bij de verhuurder.
 • De huurder heeft de huurverhoging niet betaald. Toelichting: de huurder moet de aangezegde huurverhoging niet hebben betaald; door de huurverhoging te betalen heeft de huurder de rechten verspeeld om alsnog bezwaar te maken. Als de verhuurder gebruik maakt van een automatische incasso, dan doet de huurder er verstandig aan deze automatische incasso te storneren en het oorspronkelijke huurbedrag over te maken, dan wel de automatische incasso ongedaan te maken.
 • De huurder heeft een (aangetekende) rappelbrief ontvangen. Toelichting: als de verhuurder de eerste mededeling over de huurverhoging niet per aangetekende post heeft verstuurd, dan dient er een aangetekende rappelbrief door de verhuurder te worden verstuurd en door de huurder te zijn ontvangen. De huurder maakt bezwaar tegen de verhoging na de rappelbrief met door een verzoek dit formulier. Zonder aangetekende rappelbrief gaat de huurverhoging niet door en heeft het voor de huurder geen zin om tegen het voorstel van de huurverhoging bezwaar te maken. De mogelijkheid dat de verhuurder de zaak na het versturen van het aangetekende voorstel tot verhoging van de huur bij de Huurcommissie ter beoordeling voor kan leggen, speelt hier niet, omdat de Huurcommissie dan al is ingeschakeld om de redelijkheid van het voorstel te beoordelen.

Als aan de drie voorwaarden is voldaan en er door de huurder binnen vier maanden na ingangdatum van de voorgestelde huurverhoging geen bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie is ingediend, dan wordt de huurder geacht met het voorstel in te stemmen. De verhuurder hoeft dan niet een procedure bij de Huurcommissie te starten om de huurverhoging effect te laten hebben. De huurder zit vast aan de voorgestelde huurprijs.

De huurder die alsnog bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging wenst te maken doet er dus goed aan de huurverhoging niet te betalen en binnen de daarvoor gestelde termijn van vier maanden na de voorgestelde datum van de huurverhoging bezwaar te maken bij de huurcommissie. Uit artikel 7:253 lid 2 sub a BW volgt immers uitdrukkelijk dat de huurder als deze al niet eerder schriftelijk bezwaar tegen de verhoging heeft gemaakt vóór het tijdstip waarop de verhoging in had moeten gaan (meestal 1 juli), alsnog na dit tijdstip bij de Huurcommissie bezwaar tegen de verhoging kan maken, tenzij de huurder de verhoging al wel heeft betaald. In dit stadium wordt de betaling van de huur de huurder fataal, want dit zorgt dan van een verval van zijn mogelijkheid om bezwaar te kunnen maken. Dit is dus uitdrukkelijk anders als de huurder ex Artikel 7:253 lid 1 BW (dus vóór het moment waarop de huurverhoging in had moeten gaan) schriftelijk bezwaar tegen de verhoging heeft gemaakt. Een betaling van de huurverhoging zorgt dan niet voor verval van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. In de praktijk komt het niet vaak voor dat de huurder die in een vroeg stadium bezwaar tegen de verhoging maakt, deze verhoging wel voldoet. Desondanks zal dat soms gebeuren als er bijvoorbeeld sprake is van een automatische incasso.
De huurder die bezwaar maakt, hoeft de voorgestelde huurverhoging niet te betalen zolang niet onherroepelijk is beslist over het door huurder betwiste huurverhogingsvoorstel. De huurprijs die gold vóór het huurverhogingsvoorstel is de geldende huurprijs die blijft verschuldigd tot het moment dat door de Huurcommissie en/of de rechter is beslist in deze procedure. Als de verhuurder in dit stadium van de zaak een incassobureau inschakelt, dan kan dit incassobureau met lege handen terug worden gestuurd. Er is immers nog geen betalingsachterstand opgebouwd.

De huurder maakt geen bezwaar en betaalt ook de voorgestelde huurverhoging niet

De verhuurder moet dan binnen drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de verhoging van de huurprijs de huurder een aangetekende brief sturen om te reageren op het eerder gedane voorstel. De verhuurder kan deze actie overslaan als hij het huurverhogingsvoorstel al per aangetekende brief heeft verstuurd. De verhuurder moet dan binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum van de verhoging van de huurprijs de Huurcommissie verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs (artikel 7:253 lid 5 BW) De huurder dient na de aangetekende brief de Huurcommissie in te schakelen. Deze termijn bij de laatste wijziging van de wet veranderd van zes weken naar drie maanden. De verhuurder krijgt hierdoor de mogelijkheid de huurder eerst niet-aangetekend enkele malen te herinneren aan het huurverhogingsvoorstel en te wijzen op de bezwaarmogelijkheid. Als de huurder dan nog niet betaalt, heeft de verhuurder drie maanden de tijd om de huurder bij aangetekend schrijven opnieuw van het voorstel in kennis te stellen. Daarna heeft de huurder, overeenkomstig met de huidige rappelprocedure, de mogelijkheid om alsnog een bezwaar in te dienen bij de huurcommissie. Gelet op de langere termijn voor de verhuurder wordt ook de termijn voor de huurder verlengd en wel van drie naar vier maanden ná de voorgestelde datum van huurprijswijziging (dus tot en met 31 oktober). De huurder kan het bezwaar tegen huurverhoging na de rappelbrief bij de Huurcommissie indienen volgens het volgende verzoekschrift .

Geen rappel, wel aangetekende brief huurverhoging; noodzaak inschakeling Huurcommissie

Als de verhuurder het huurverhogingsvoorstel al bij aangetekende brief heeft verstuurd, dan hoeft de verhuurder geen aangetekende rappelbrief te sturen om de redelijkheid van zijn voorstel aan de Huurcommissie voor te kunnen leggen. Om de huurprijsverhoging effect te laten sorteren moet door de verhuurder echter wel bij de Huurcommissie een verzoek worden ingediend om de huurprijs te toetsen. Dit is geen aantrekkelijke optie gezien de per 1 april 2010 vastgestelde hoogte van de legesvergoeding voor een vereniging een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een NV of een BV, van € 450. De Huurcommissie moet de formulieren van de verhuurder binnen 3 maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging hebben ontvangen. De verhuurder kan de zaak aan de Huurcommissie voorleggen door middel van dit verzoekschrift. Bij een huurverhoging per 1 juli betekent dit, dat de formulieren uiterlijk 30 september bij de Huurcommissie binnen moeten zijn (zie artikel 7:253 lid 2 sub b sub a BW). Als de verhuurder niet of niet op tijd het verzoekschrift bij de Huurcommissie indient, dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan desgewenst een nieuw huurverhogingsvoorstel doen, waarbij opnieuw rekening moet worden gehouden met alle wettelijke termijnen. Artikel 7:253 lid 5 BW schept hier verwarring. Dit artikel wekt de suggestie dat er altijd een aangetekende rappelbrief moet worden gestuurd alvorens de zaak aan de Huurcommissie ter beoordeling te geven. Dat is dus niet nodig als het huurverhogingsvoorstel al middels aangetekende brief naar de huurder is verstuurd. Nogmaals: de verhuurder bereikt ook dit effect zonder inschakeling van de Huurcommissie als hij de huurder een aangetekende herinnering van het voorstel stuurt en de huurder zowel op het voorstel als op de herinnering niet reageert.


Wel aangetekende rappelbrief; geen noodzaak inschakeling Huurcommissie

Als de huurder na ontvangst van de per aangetekende post verzonden rappelbrief niet binnen vier maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging hiertegen bezwaar bij de Huurcommissie maakt, dan wordt de huurder geacht in te hebben gestemd met dit voorstel. de huurder dient in dit bezwaar de Huurcommissie te verzoeken het voorstel tot verhoging van de huurprijs te toetsen op grond van de redelijkheid. Als de huurder heeft verzuimd dit bezwaar in te dienen, dan is de huurder door de wettelijke fictie gebonden aan de voorgestelde huurverhoging.

De verhuurder hoeft dus na versturen van de aangetekende herinnering geen maatregelen te nemen om de huurverhoging effect te laten sorteren als de huurder niet laat merken dat deze niet instemt met de voorgestelde huurverhoging; de huurverhoging moet dan wel aan de bovengenoemde door de wet gestelde eisen voldoen (onder meer een aangetekende brief van het voorstel van de huurverhoging en een rappelbrief van de huurverhoging; de verhuurder moet dus minimaal twee brieven hebben verstuurd). De huurder wordt geacht met het voorstel in te hebben gestemd als deze na ontvangst van beide brieven binnen de door de wet gestelde termijn geen bezwaar tegen het voorstel maakt. Zie 7:253 lid 3 BW.

Gezien het bovenstaande lijkt de verhuurder, die een aangetekende rappelbrief verstuurt, op de meest informele wijze een huurverhoging door te kunnen drukken als de huurder een lakse houding ten aanzien van de plannen van de verhuurder inneemt. Onderstaand wordt uitgebreider ingegaan op de positie van de huurder.

De huurder heeft het voorstel niet bij aangetekende brief ontvangen.

Als de verhuurder het voorstel niet per aangetekende brief naar de huurder stuurt en de verhuurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid het voorstel alsnog binnen drie maanden na de beoogde ingangsdatum van de huurverhoging per aangetekende brief naar de huurder te sturen (de rappelprocedure), dan blijft de oude huurprijs in stand als de huurder de huurverhoging niet heeft betaald. De huurder hoeft dan geen bezwaar tegen de huurverhoging gemaakt te hebben. De verhuurder kan door de langere rappeltermijn van drie maanden er ook nog voor kiezen eerst nog een gewone brief te sturen om de huurder te attenderen op de huurverhoging. Binnen deze termijn van drie maanden dient er toch een aangetekende rappelbrief gestuurd te worden als de huurder nog steeds niet reageert op de aangezegde huurverhoging.
Als de huurder na de datum waarop de voorgestelde huurverhoging in had moeten gaan bezwaar tegen deze verhoging maakt, dan doet de verhuurder er toch verstandig aan om een aangetekende rappelbrief te versturen. Hoewel de aangetekende brief is bedoeld om zekerheid te hebben of het verhogingsvoorstel de huurder heeft bereikt en de huurder door zijn bezwaar kenbaar maakt deze verhoging te hebben ontvangen, doet de verhuurder er toch verstandig aan de rappelbrief te sturen als het bezwaar van de huurder na de ingangsdatum van de huurwijziging de verhuurder heeft bereikt. Volgens 7:253 lid 2 BW lijkt een huurverhogingsvoorstel onder meer alleen rechtsgeldig gedaan te kunnen worden als het oorspronkelijke voorstel (dat niet aangetekend was verstuurd) wordt gevolgd door een aangetekende rappelbrief als er vóór de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs geen bezwaar van de huurder de verhuurder heeft bereikt, doch dit bezwaar pas na de voorgestelde ingangsdatum bij de verhuurder binnen is gekomen. Dit lijkt een overbodige handeling, omdat het bezwaar van de huurder- zij het na de voorgestelde ingangsdatum van de huurprijs - kenbaar is gemaakt. Artikel 7:253 lid 2 BW lijkt hiermee geen rekening te houden. Een beroep op de redelijkheid en billijkheid door de verhuurder is natuurlijk altijd mogelijk, maar geeft toch niet de zekerheid die het versturen van een rappelbrief wel kan geven.

De huurder heeft de voorgestelde verhoging wel bij aangetekende brief ontvangen

Als de huurder de verhoging van de huurprijs wel per aangetekende brief heeft ontvangen, hetzij als eerste aanzegging door de verhuurder, hetzij met een aangetekende herinnering binnen een termijn van drie maanden na de beoogde ingangsdatum van de huurverhoging, dan moet de huurder binnen vier maanden na de beoogde ingangsdatum van de huurwijziging bezwaar bij de Huurcommissie maken (dus uiterlijk 31 oktober). Voor dit bezwaar kan de huurder van gebruik maken van een verzoekschrift bezwaar tegen jaarlijkse huurverhoging voor huurders .

Conclusie
De huurder die niet reageert (geen bezwaar maakt) op het correct gedane voorstel bouwt een huurachterstand op als de huurverhoging niet wordt betaald en de huurder voor de ingangsdatum waarop de gewijzigde huurprijs in had moeten gaan geen bezwaar tegen de verhoging heeft ingediend.

Als de huurder geen bezwaar maakt tegen het huurverhogingsvoorstel en de huurder betaalt de huur conform het huurverhogingsvoorstel, dan geldt de huurprijs als te zijn overeengekomen. De huurder kan dan in een later stadium geen bezwaar meer maken tegen deze bij wettelijke fictie overeengekomen huurprijs. Een bezwaar tegen de huurverhoging is dan ook niet mogelijk als deze verhoging achteraf gezien op onjuiste gronden is gebaseerd. Een voorbeeld. De verhuurder verhoogt de huur tot een maximum huurprijsgrens behorende bij energielabel C conform het woningwaarderingsstelsel. Mocht gedurende het jaar waarop de verhoging betrekking heeft, het label door de deskundige worden gekwalificeerd op niveau D, dan kan de huurder niet de verhoging in een later stadium ongedaan maken wegens een algemeen beroep op dwaling ex artikel 6:228 BW. De huurder heeft dan weliswaar gedurende een bepaalde periode ten onrechte een te hoge huurprijs betaald als duidelijk is dat de deskundige zich heeft vergist bij toekenning van het energielabel op niveau C, doch deze “overeengekomen huurprijs” kan wegens het systeem van de wet niet met terugwerkende kracht terug worden gedraaid.

Dit algemeen beroep op dwaling is naar mijn mening uitgesloten door de dwingendrechtelijke regeling van 7:265 BW en het systeem van de wet, dat niet is gebaseerd op vernietiging van een huurverhoging als daartegen geen bezwaar is gemaakt. Dit geeft bovendien te veel onzekerheid voor partijen. De huurder kan immers op eenvoudige wijze bezwaar maken tegen de verhoging. Het wettelijke systeem zou haar kracht verliezen als partijen door een algemene dwalingsactie een verhoging alsnog met terugwerkende kracht terug zouden kunnen draaien.

De regeling omtrent huurverhoging is een specifieke regeling en door het accepteren van de huurverhoging wordt de huurprijs geacht tussen partijen overeen te zijn gekomen. In dit systeem is het niet van belang of de huurprijs door een verkeerde voorstelling van zaken door een partij of door beide partijen tot stand is gekomen. Mocht de huurder door deze verkeerde voorstelling van zaken worden benadeeld, dan kan deze op grond van 7:254 BW een verlagingsvoorstel doen om de huurprijs alsnog in overeenstemming te brengen met de punten die de woning conform het woningwaarderingsstelsel krijgt toebedeeld. Deze actie heeft dan geen terugwerkende kracht tot het moment dat de huurverhoging tot stand kwam, maar werkt vanaf het moment dat het verzoek tot huurverlaging is gedaan. Indien de verhuurder met een voorstel van de huurder tot verlaging van de huurprijs niet instemt, kan de huurder tot uiterlijk zes weken na het tijdstip waarop de verlaging blijkens het voorstel had moeten ingaan, de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel. Laat de huurder deze termijn voorbij gaan, dan zal de huurder opnieuw een verlagingsvoorstel moeten doen.

Naar mijn mening is een mogelijkheid van huurverlaging op grond van 7:254 BW in de plaats gekomen van de algemene vernietigingsgrond ex artikel 6:228 BW als mogelijkheid van correctie op de huurprijs als deze door een vergissing door de maximumhuurprijs heen is geschoten. Als de huurprijs door een verkeerde voorstelling van zaken niet door de maximumhuurprijs heen is geschoten, dan zal de huurder toch deze hogere huurprijs niet terug kunnen draaien als hij met deze huurprijs in bovengenoemde zin akkoord is gegaan.
Dit bleek ook uit de zaak die speelde voor de kantonrechter van de rechtbank te Utrecht. De kantonrechter te Utrecht heeft op 6 oktober 1993 een vonnis (ECLI:NL:KTGUTR:1993:AK0544) gewezen in een zaak waarbij de verhuurder zich had vergist in het verhogingspercentage dat was doorgegeven aan de huurder. De rechter was desondanks van mening dat de verhuurder de huurverhoging niet terug kon draaien om alsnog het juiste percentage door te berekenen. Verder was het volgens de rechter door de dwingende regeling van de wet niet mogelijk tussentijds een aanvullende huurverhoging aan te zeggen. Deze uitspraak speelde zich af in een heel ander tijdperk, namelijk vóór 2003, dus vóór invoering van het huidige huurrecht, maar de kern van de uitspraak is nog steeds van toepassing.

De huurprijsverhoging is subjectgebonden >>

Deze regeling is subjectgebonden en NIET objectgebonden.

Inhalen huurverhoging (na herstel gebreken)>>

Een huurprijs die door gebreken aan de woning niet per de gebruikelijke datum is gerealiseerd mag worden ingehaald. Als er gebreken zijn ontstaan, dan blokkeert artikel 7:250 lid 2 BW jaarlijkse verhoging van de huurprijs op de reguliere tijdstippen als er door de Huurcommissie een huurverlaging wegens deze gebreken is uitgesproken. Deze huurverlaging blijft dan voortduren tot het moment partijen het eens zijn over herstel van het gebrek, of wanneer door de Huurcommissie wordt bepaald dat het gebrek is hersteld.

De mogelijkheid van het kunnen inhalen van een huurverhoging beperkt zich niet tot het geval waarop door een verhuurder een huurverhogingsvoorstel te laat is ingediend. Door te laat indienen van de huurverhoging (bijvoorbeeld op 1 augustus in plaats van op 1 mei van een jaar) zal de dan geldende actuele huurprijs langer worden gecontinueerd dan de minimum termijn van 12 maanden.
Artikel 7:250 lid 3 BW maakt het mogelijk een huurverhoging in te halen als de verhuurder de huurverhoging niet heeft kunnen realiseren, of de huurverhoging abusievelijk niet heeft plaatsgevonden. Dit artikel lijkt ook mogelijk door de verhuurder toegepast te kunnen worden na herstel van gebreken. De verhuurder kan op grond van laatstgenoemd artikel terugkeren naar het gebruikelijke tijdstip waarop de huurverhoging normaliter wordt doorgevoerd (1 juli). Noot 1
Als de gebreken pas zijn hersteld na het tijdstip waarop de huurverhoging normaal plaats zou vinden, dan kan de huurverhoging worden ingehaald als herstel eerder plaatsvindt dan 24 maanden na de laatste verhoging. Als herstel van de gebreken meer tijd in beslag heeft genomen dan 24 maanden na de voorgestelde verhoging, dan kunnen de uitgestelde termijnen niet allemaal worden ingehaald. Onderstaand wordt dit nader verklaard.

Dit betekent dat een uitgestelde huurverhoging later plaatsvindt dan de voorgeschreven minimumtermijn van 12 maanden (zie artikel 7:251 BW). Als herstel plaatsvindt tussen de 13 en de 24 maanden na de laatste verhoging, dan kan de verhoging worden ingehaald op grond van artikel 7:250 lid 3 BW .

Herstel van de gebreken vindt plaats tussen 13 en de 24 maanden na de laatste verhoging

Als de huurprijs inmiddels 15 maanden ongewijzigd is gebleven mag de verhuurder de verstreken 3 maanden (boven de al eerder verstreken twaalf maanden ) van de geldende termijn van twaalf maanden aftrekken, zodat de volgende verhoging 9 maanden na 15 maanden plaats kan vinden. Een huurverhoging binnen 24 maanden kan dus altijd na verloop van 24 maanden worden gerealiseerd.

Schematisch kan dit er als volgt uit zien:

 • 1 juli 2015: eerste verhoging ( artikel 7:250 lid 1 BW);

 • 1 december 2015: huurverlaging op grond van gebreken aan het gehuurde ( artikel 7:207 BW);

 • 1 juli 2016: geen huurverhoging door nog aanwezige gebreken ( artikel 7:250 lid 2 BW);

 • 10 september 2016: herstel van gebreken;

 • 1 december 2016: tweede uitgestelde huurverhoging na herstel van gebreken ( artikel 7:250 lid 1 sub b BW,ook hier moet een termijn van twee maanden na aanzegging van de huurverhoging in acht worden genomen, tenzij er overeenstemming over de verhoging bestaat);

 • 1 juli 2017: derde versnelde verhoging ( artikel 7:250 lid 3 BW);

 • 1 juli 2018: vierde verhoging.

Herstel van de gebreken vindt plaats tegen verstrijken van 24 maanden na de laatste verhoging.
Als de tweede verhoging pas na vierentwintig maanden kan worden doorgevoerd (het gebrek is bijvoorbeeld pas verholpen op 30 april 2017, dan kunnen de tweede en de derde verhoging in dit voorbeeld gelijktijdig op 1 juli 2017 worden doorgevoerd. De huurverhoging heeft dus geen terugwerkende kracht, zodat de inkomsten van de gemiste huurverhoging gedurende de periode waarover de huurverhoging is uitgesteld als verloren beschouwd moeten worden.

Herstel van de gebreken vindt plaats na verstrijken van 24 maanden na de laatste verhoging

Een belangrijk argument dat de verhuurder huurverhogingen mis gaat lopen als hij 24 maanden na de laatste verhoging de huur niet heeft verhoogd, is dat hij op grond van artikel 7:250 lid 3 BW kan weten dat hij dan de mogelijkheid tot verhoging misloopt. Noot 1c

Indien de verhuurder wijziging van de huurprijs 24 maanden na de laatste huurprijsverhoging wenst door te voeren, dan is allereerst de reguliere verhoging mogelijk na herstel van de gebreken. Vervolgens kan de verhuurder een versnelde verhoging doorvoeren om daarmee terug te keren naar het gebruikelijke verhogingsschema.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:
 • 1 juli 2013: eerste verhoging ( artikel 7:250 lid 1 BW);

 • 1 december 2013: huurverlaging op grond van gebreken aan het gehuurde ( artikel 7:207 BW);

 • 1 juli 2014: geen huurverhoging door nog aanwezige gebreken ( artikel 7:250 lid 2 BW);

 • 1 juli 2015: geen huurverhoging door nog aanwezige gebreken ( artikel 7:250 lid 2 BW);

 • 1 juli 2016: geen huurverhoging door nog aanwezige gebreken ( artikel 7:250 lid 2 BW);

 • 10 september 2016: herstel van gebreken;

 • 1 december 2016: tweede uitgestelde huurverhoging na herstel van gebreken ( artikel 7:250 lid 1 sub b BW, ook hier moet een termijn van twee maanden na aanzegging van de huurverhoging in acht worden genomen, tenzij er overeenstemming over de verhoging bestaat);

 • 1 juli 2017: derde versnelde verhoging ( artikel 7:250 lid 3 BW);

 • 1 juli 2018: vierde verhoging.

De verhuurder mist dus een verhoging en omdat de verhoging geen terugwerkende kracht heeft mist de verhuurder ook de inkomsten van de overgeslagen huurverhoging gedurende de periode waarover de huurverhoging is uitgesteld, en inkomsten kunnen ook niet worden ingehaald. Deze inkomsten moeten dus als verloren worden beschouwd.

Op welke manier moeten de (in te halen ) huurverhogingen kenbaar worden gemaakt?>>

Overeengekomen opschorting van de huurverhoging

Als partijen zijn overeengekomen dat huurverhoging na herstel van de gebreken kan worden verhoogd, dan is aanzegging van de huurverhoging niet nodig. Het verdient dan wel aanbeveling dat tussen partijen schriftelijk wordt vastgelegd wat is overeengekomen om onduidelijkheid te voorkomen.

Geen overeenstemming over huurverhoging na herstel van gebreken

Als partijen het over de huurverhoging na herstel van de gebreken niet eens zijn, dan moet de huurverhoging op de normale wijze worden aangezegd. Zie het onderdeel "Formele eisen aan de huurverhoging" in dit hoofdstuk. Als dit anders zou zijn, dan zou de huurder de mogelijkheid tot bezwaar tegen de huurverhoging worden ontnomen. Dit geldt voor zowel de uitgestelde als de versnelde huurverhoging.

De verhuurder die een goede inschatting heeft gemaakt van de datum waarop de gebreken zijn hersteld, kan de aanzegging van de huurverhoging al doen op het moment dat de gebreken nog bestaan (bijvoorbeeld bij afronding van de herstelwerkzaamheden). De ingangsdatum van de huurverhoging kan immers op zijn vroegst ingaan op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin herstel heeft plaatsgevonden. Als na het herstel de verhogingen worden aangezegd, dan is de verhuurder, gezien de wettelijke termijn van twee maanden die bij aanzegging van de huurverhoging in acht moet worden genomen, altijd te laat in die zin dat verhoging van de huur dan niet plaats kan vinden op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin herstel heeft plaatsgevonden.

Mocht in het huurverhogingsvoorstel een datum worden genoemd waarop het herstel nog niet heeft plaatsgevonden, dan kan de Huurcommissie bij toetsing van de redelijkheid van het voorstel tot geen andere conclusie komen dan dat het voorstel niet redelijk is, althans dat de voorgestelde verhogingsdatum niet redelijk is.

De verhuurder geeft toch een voorstel tot huurverhoging per 1 juli ondanks aanwezigheid van gebreken

Als de huurder de gebreken nog niet bij de Huurcommissie heeft gemeld, doet deze er verstandig aan alsnog een huurverlaging te vorderen op grond van artikel 7:207 BW. Dit moet worden gedaan volgens de manier waarop een huurverlaging op grond van artikel 7:207 BW moet worden gestart (zie: Huurprijzen (en gebreken aan de woning). De Huurcommissie kijkt voor de beoordeling van de juistheid van de huurverhoging immers niet of er gebreken in het gehuurde aanwezig zijn. De huurder doet er verstandig aan bezwaar tegen de huurverhoging te maken wegens een al eerder toegewezen verzoek tot verlaging van de huurprijs op grond van gebreken in het gehuurde. Als de huurder nog geen vordering heeft ingediend op grond van artikel 7:207 BW, dan dient de huurder dat alsnog te doen en bij het bezwaar tegen de huurverhoging te verwijzen naar de procedure tot vermindering van de huurprijs op grond van gebreken aan het gehuurde.
In dit hoofdstuk (zie Bezwaar tegen de huurverhoging en termijnen) is duidelijk gemaakt dat een huurder, die geen actie tegen de huurverhoging indient, na verloop van tijd wordt geconfronteerd met een huurverhoging waartegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt! Het is dus altijd van belang dat de huurder bij aanwezigheid van gebreken in het gehuurde altijd bezwaar tegen de huurverhoging maakt (en gelijktijdig een actie start op grond van huurvermindering op grond van gebreken aan het gehuurde, voor zover een dergelijke procedure al niet is gevoerd bij de huurcommissie.
Verhogingen die worden aangezegd, terwijl de huur door de Huurcommissie is verlaagd wegens gebreken aan het gehuurde, kunnen niet leiden tot verhoging van de huur (zie artikel 7:250 lid 2 BW)

Huurverhogingspercentages

Uitgangspunt is dat voor niet-geliberaliseerde woonruimte het voor het betreffende tijdvak geldende percentage kan worden berekend. Voor de versnelde verhoging geldt hetzelfde. Voor geliberaliseerde woonruimte geldt dat de contractueel overeengekomen verhoging door de verhuurder kan worden berekend. De verhuurder van geliberaliseerde woonruimte is niet gebonden aan het percentage dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld.

Huurcommissie oordeelt over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging>>

niet-geliberaliseerde woonruimte uitspraak over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Zij vermeldt de verhoging van de huurprijs die zij redelijk acht of spreekt uit dat het ongewijzigd blijven van de huurprijs redelijk is (artikel 13 lid 1 UHW).
1. In geval van een verzoek als bedoeld in artikel 7:253 BW doet de Huurcommissie uitspraak omtrent de redelijkheid van de huurprijsverhoging die staat vermeld in het daaraan ten grondslag liggende voorstel. De Huurcommissie spreekt uit welke huurprijsverhoging zij redelijk acht, in welk geval zij tevens aangeeft tot welke huurprijs die huurprijsverhoging leidt, dan wel dat zij een huurprijsverhoging niet redelijk acht.

Verder geeft zij in haar uitspraak de ingangsdatum van de huurprijsverhoging aan (artikel 13 lid 2 UHW).
2. De Huurcommissie vermeldt in de uitspraak de datum van ingang van de huurprijsverhoging, zijnde de in het in het eerste lid bedoelde voorstel vermelde datum van ingang, dan wel een latere datum indien de wet zulks voorschrijft.

Voor een verdere uitleg voor de rol van de Huurcommissie bij bepaling van de huurprijs wordt verwezen naar het hoofdstuk: Huurprijzen en de procedure bij de huurcommissie

De redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging en huurvast>>

In het huurcontract waarin tussen partijen en huurvastprijs is opgenomen, wordt tussen partijen afgesproken dat de huurprijs een bepaalde periode (meestal vijf jaar) niet wordt verhoogd. Normaal gesproken wordt deze huurprijs per jaar aangepast. Dit is afhankelijk van het beleid van de overheid en het huurbeleid van uw verhuurder. De huurvastconstructie zorgt ervoor dat de huurprijs niet stijgt binnen de overeengekomen periode. Als de verhuurder de mogelijkheid heeft, staat het de huurder vrij hier al dan niet gebruik van te maken.

Bij de huurvastconstructie hangt de hoogte van de vaste huurprijs samen met de verwachte ontwikkeling van de huurprijs voor de betreffende woning en het moment waarop de huurvastperiode ingaat. Deze prijs is aanvankelijk hoger dan de gewone huurprijs, maar naar verwachting aan het einde van de huurvastperiode lager.

Partijen zijn vrij de hoogte van de huurprijs te bepalen bij aanvang van de huurovereenkomst. De huurder kan deze afspraak slechts aantasten in het kader van toetsing van de aanvangshuurprijs. Het is evenmin de bedoeling dat de huurprijs in het kader van deze afspraak boven de liberalisatiegrens uitstijgt. Deze regeling is immers slechts mogelijk in het niet-geliberaliseerde segment woonruimte. In het geliberaliseerde segment woonruimte zijn de regels op grond van artikel 7:247 BW niet van toepassing. Door laatstgenoemd artikel zijn voor geliberaliseerde woonruimte de meeste dwingendrechtelijke regels betreffende verhoging van de huurprijs niet van toepassing verklaard.
De huurder van woonruimte in het niet-geliberaliseerde segment zit dus vast aan de overeengekomen huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst, tenzij deze uitstijgt boven de maximum huur van de woning.
Partijen kunnen ook in het kader van de huurvastovereenkomst een afwijkende huurprijs overeenkomen in een lopend contract. De aanvangshuurprijs kan de huurder in beginsel door de Huurcommissie terug laten schroeven naar de maximum huur ten behoeve van deze woonruimte.
Als er een huurvastperiode is overeengekomen dan kan de verhuurder de huur bij het einde van de huurvastperiode wijzigen. De meest voorkomende varianten zijn: het wijzigen van de huurvastprijs in een reguliere huurprijs en het wijzigen van de huurvastprijs naar een nieuwe huurvastprijs. Deze mogelijkheid van wijzigen van de huurprijs is neergelegd in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte, bijlage VI. Deze regeling bevat nadere regels ter uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (UHW) en het Besluit huurprijzen woonruimte. De regeling regelt onder meer de maximale huurverhogingspercentages en de maximale huurprijsgrenzen. De basis is gelegen in artikel 10 lid 2 UHW

In beginsel is een huurverhoging gebonden aan de redelijkheid van het beding. Volgens artikel 7:248 lid 2 BW dient bij de jaarlijkse verhoging rekening te worden gehouden met het door de minister vastgestelde huurverhogingspercentage. De kern van deze (huurvast) regeling is echter juist dat er gedurende een vastgestelde periode geen verhoging plaatsvindt. Door geen huurverhoging toe te passen handelt de verhuurder niet in strijd met het gestelde in artikel 7:248 lid 2 BW als er bij het einde van de huurvastperiode een huursprong plaatsvindt. Wanneer de huurder en de verhuurder een nieuwe huurvastprijs overeenkomen, is het verschil tussen de huidige huurprijs en de voorgestelde nieuwe huurvastprijs niet gebonden aan een maximum. De achtergrond hierbij is dat iedere huursprong naar een (nieuwe) huurvastprijs redelijk is omdat toetsing vooraf van de redelijkheid van die voorgestelde huursprong niet mogelijk is. Op het moment van toetsing zijn immers geen, of in bepaalde situaties slechts één van de toekomstige te bepalen percentages voor de nieuwe huurvastperiode bekend. De huurder die de voorgestelde huurprijs te hoog vindt, zal die doorgaans niet aangaan.

Bij eerste lezing lijkt het alsof deze regeling in strijd is met de dwingendrechtelijke regeling van artikel 7:246 BW tot en met artikel 7:265 BW. Dit is echter niet het geval. De overeengekomen huurprijs staat immers vrij ter beoordeling van partijen. De verhuurder zal geen problemen ondervinden zolang de aanvangshuurprijs niet boven de liberalisatiegrens uitkomt, waardoor de huurder van een niet-geliberaliseerde woning zich op grond van artikel 7:249 BW kan bedenken en op de gemaakte afspraken terug kan komen door toetsing van de huurprijs aan te vragen.

Als de huurder na de huurvastperiode weer overgaat op een reguliere huurprijs dan kan een huursprong worden gemaakt naar een huurprijs zoals die berekend zou zijn als de verhogingen jaarlijks op reguliere wijze zouden hebben plaatsgevonden. Dit kan een huurverhoging betekenen van een paar tientjes per maand als de huurder tijdens de huurvaste periode gedurende de laatste jaren een te lage huurprijs heeft betaald in verhouding tot de reguliere verhoging die normaliter ten aanzien van deze woonruimte zou zijn toegepast. Deze verhoging lijkt in strijd met de wettelijke regeling van artikel 7:248 lid 2 BW, doch daarvan is geen sprake. Op grond van artikel 10 UHW wordt deze wijziging van de huurprijs geregeld. In artikel 10 lid 2 UHW staat immers dat bij regeling het maximale huurverhogingspercentage wordt vastgesteld. In artikel 6 van de Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte staat ten behoeve van de huurvastprijs vermeld dat de Huurcommissie de redelijkheid beoordeelt van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s. Uit bijlage VI van deze regeling blijkt dat de huurprijs na de huurvastperiode met inachtneming van de gecumuleerde reguliere huurverhoging kan worden verhoogd, voor zover daarbij de maximale huurprijsgrens niet wordt overschreden.
Deze regeling schept wel de nodige verwarring. De argeloze huurder zou ten onrechte het verhogingsvoorstel dat voldoet aan artikel 6 Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte kunnen afwijzen, met het argument dat de huur maximaal mag worden verhoogd met het voor dat jaar weergegeven verhogingspercentage. Er wordt in Boek 7 titel 4 BW ook niet letterlijk verwezen naar deze regeling zodat de huurder wegens onbekendheid met deze regeling voor onplezierige verrassingen kan komen te staan. Deze uitvoeringsregeling is niet algemeen bekend, terwijl het door de minister weergegeven jaarlijkse wijzigingspercentage wel algemene bekendheid geniet.

Inhoudelijke toetsing van huurverhogingsvoorstel door de Huurcommissie>>

De Huurcommissie beoordeelt of de huurprijswijziging voldoet aan het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties" target="_blank">Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doorgegeven maximale huurprijspercentage. De Huurcommissie toetst de redelijkheid van het voorstel tot huurprijsverhoging vanaf het moment dat de verhoging is voorgesteld. De dagtekening van de brief waarin het huurverhogingvoorstel werd gedaan geldt dan als peildatum en dus niet de datum waarop de huurverhoging moet ingaan (artikel 13 lid 6 UHW). Verder toetst de Huurcommissie met behulp van puntentelling als vermeld in Het Besluit Huurprijzen Woonruimte of de maximale huurprijs niet wordt overschreden. In dit besluit staat uitgebreid weergeven welke punten aan de woning toegekend mogen worden.
Voor een verdere uitleg voor de rol van de Huurcommissie bij bepaling van de huurprijs wordt verwezen naar het hoofdstuk: De procedure bij de huurcommissie.

Voor zover de woningwaardering van de desbetreffende woning onderwerp van geschil is tussen partijen geeft de Huurcommissie een oordeel over de kwaliteit van de woonruimte. In dit geval lopen er dus twee procedures naast elkaar. De wettekst maakt duidelijk dat de Huurcommissie waar het gaat om de handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte of handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte vanaf 1 oktober 2016 een lijdelijke rol heeft. (artikel 13 lid 4,5 UHW). De tabel waarmee u de huurprijs van zelfstandige woningen af kunt leiden treft u hier aan. De tabel waarmee u de huurprijs van onzelfstandige woningen af kunt leiden treft u hier aan. Deze notities zijn overigens duidelijk gebaseerd op Besluit huurprijzen woonruimte : de inhoud van deze notities komt bijna letterlijk overeen met dit genoemde besluit. Dit kan uiteraard niet anders, omdat de Huurcommissie zich dient te houden aan de door de regering genomen besluiten. De Huurcommissie heeft voor het toekennen van de punten aan een woning een handleiding opgesteld, aan de hand waarvan zowel de huurder, de verhuurder en de Huurcommissie punten aan de woning toe kunnen kennen. Deze handleiding behorende bij het waarderingsstelsen van zelfstandige woningen treft u hier .

Als de huurder geen opmerkingen heeft gemaakt over de woonwaardering, dan zal de Huurcommissie zich niet buigen over waardering van de woning volgens het door haar gehanteerde woonwaarderingssysteem. De huurverhoging mag niet betrekking hebben op de woningverbeteringen die de huurder zelf heeft aangebracht. De woning kan immers door deze verbeteringen hoger comfort bieden. Het is echter onredelijk een huurder huurverhoging te laten betalen voor verbeteringen aan de woning die hij zelf heeft aangebracht en gefinancierd. Een huurverhoging kan wel plaatsvinden als de huurder zich tegenover de verhuurder heeft verplicht om verbeteringen te realiseren. In dat geval moet de prestatie van de huurder als betaling in natura in de huurprijs geacht te zijn begrepen.

De Huurcommissie toetst de redelijkheid van het voorstel tot huurprijsverhoging vanaf het moment dat de verhoging is voorgesteld. De dagtekening van de brief waarin het huurverhogingvoorstel werd gedaan geldt dan als peildatum en dus niet de datum waarop de huurverhoging moet ingaan (artikel13 lid 6 UHW).
Voor een verdere uitleg voor de rol van de Huurcommissie bij bepaling van de huurprijs wordt verwezen naar het hoofdstuk: Huurprijzen en de procedure bij de huurcommissie

Ingangsdatum huurprijsverhoging>>

De ingangsdatum van de huurverhoging is de datum waartegen de huurprijsverhoging is voorgesteld of een latere datum als de wet dit eist.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de verhoging maar een maand van tevoren is voorgesteld (artikel 7:252 lid 1 BW) of binnen een jaar na de laatste huurprijsverhoging (artikel 7:250 lid 1 BW).

Rechtsverwerking claim (terug) betaling huur >>

Algemeen wordt aangenomen dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking, tenzij daarvan sprake is door de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996,89). Voor een beroep op rechtsverwerking gaat het niet om stilzitten van één der partijen. Er moet sprake zijn van gedragingen van de huurder waaraan de verhuurder het gerechtvaardigde vertrouwen mocht ontlenen dat de huurder bijvoorbeeld niet meer tegen de hoogte van een overeengekomen huurprijs op zou komen.

In de zaak die heeft geleid tot het arrest van het hof te Leeuwarden van 22 maart 2011 LJN: BP9801, gerechtshof Leeuwarden, 200.034.771/01 zijn diverse rechtsvragen aan de orde gesteld. Een daarvan was een vraagstuk betreffende verhoging door de verhuurder van de huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte buiten het wettelijke systeem. De verhuurder had de huurprijs met een hoger bedrag verhoogd, dan wettelijk was toegestaan. De huurder had ingestemd met deze verhoging en had ruim twee jaar deze verhoging betaald. Nadat de huur twee jaar na deze verhoging was opgezegd, had de huurder nog steeds die verhoogde huurprijs betaald. In de beëindigingsprocedure vorderde de huurder de te veel betaalde huur terug.
De verhuurder maakte in hoger beroep bezwaar tegen het standpunt dat de kantonrechter in eerste aanleg in had genomen. De kantonrechter had overwogen dat de huurprijs uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:252 BW had mogen worden gewijzigd en was van mening dat te veel betaalde huur terugbetaald diende te worden.
Het hof was met de kantonrechter van oordeel dat de kantonrechter op goede gronden had overwogen dat de huurprijs uitsluitend met inachtneming van artikel 7:252 BW had mogen worden gewijzigd. Dit wetsartikel is krachtens artikel 7:265 BW namelijk van dwingend recht.
Het hof was desondanks van mening dat de huurder het recht had verwerkt om de te veel betaalde huur terug te vorderen. In rechtsoverweging 19 van het hierbesproken arrest geeft het hof een onderbouwing waarom zij van mening is dat de verhuurder terecht een beroep op rechtsverwerking van de vordering van de huurder toekwam. Het hof is onder meer van mening dat er sprake van rechtsverwerking zijdens de huurder is wegens betaling van de overeengekomen huurprijs van meer dan twee jaren nadat deze was overeengekomen, alsmede het feit dat de huurder na opzegging deze hogere huurprijs ook is blijven betalen.

Ik vraag mij echter af of deze onderbouwing voldoende is om rechtsverwerking te rechtvaardigen. Feitelijk heeft de huurder alleen zonder verder commentaar de overeengekomen huurprijs betaald. Het betalen van de huurprijs is mijns inziens niet zonder meer een actieve daad, waardoor de verhuurder mocht menen dat de huurder geen aanspraak op vermindering van de overeengekomen huurprijs zou doen. De meeste argeloze huurders denken immers dat een overeengekomen huurprijs betaald dient te worden! De meeste huurders zijn niet op de hoogte van de juridische kaders, waarbinnen verhoging van de huurprijs plaats dient te vinden. Ik kan mij voorstellen dat de huurder daadwerkelijk niet op de hoogte was van de wettelijke regeling van de artikelen 7:252 BW en 7:265 BW. Ook nadat de huurder na de opzegging had gezegd zich in zijn positie ten aanzien van de huurprijs te gaan verdiepen en hiermee kennelijk een half jaar niets heeft gedaan, lijkt dit een smalle basis om rechtsverwerking van terugvordering van de te veel betaalde huur te rechtvaardigen. Het bovenstaande lijkt mijns inziens voornamelijk meer op stilzitten, dan op het verrichten van actieve handelingen, waardoor de verhuurder mocht verwachten dat de huurder geen aanspraak meer op huurverlaging zou doen. Verder blijkt uit niets dat de verhuurder onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken (HR 29 september 1995, NJ 1996,89). Mede gezien het feit dat de verhuurder gezien de wettelijke regeling ervan uit kon gaan dat de huurder binnen de verjaringstermijn aanspraak kon maken op terugvordering van de te veel betaalde huur, valt volgens mij niet in te zien dat de huurder zijn aanspraak op terugbetaling van de huur heeft prijsgegeven. Het hof dacht daar - gezien bovenstaande uitspraak - echter anders over.

Updates >>

 • Bijgewerkt 15 april 2011, de regeling omtrent scheefwonen wordt per 1 juli 2012 ingevoerd ;
 • Bijgewerkt 2 augustus 2011, invoeging van het onderdeel: De redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging en Huurvast;
 • Bijgewerkt 3 september 2011, hof te Leeuwarden van 22 maart 2011 ( LJN: BP9801, gerechtshof Leeuwarden, 200.034.771/01) rechtsverwerking terugvordering huur door huurder;
 • Bijgewerkt 1 oktober 2011, invoeging onderdelen betreffende huurverhoging en energielabels, bron: concept huurbeleid 2010-2011;
  Bijgewerkt 27 december 2011, ingevoegd Modelbrief huurverhoging
 • Bijgewerkt 2 februari 2012, invoeging de huurverhoging van 2,3 % per 1 juli 2012;
 • Bijgewerkt 28 juni 2012, rechtbank 's-Hertogenbosch van 3 mei 2012 LJN: BW 5006, sector kanton Rechtbank 's-Hertogenbosch, 788640 vergeten indexering gematigd wegens redelijkheid en billijkheid.
 • Bijgewerkt 15 juli 2012, regeling scheefwonen bijgewerkt.
 • Bijgewerkt 31 oktober 2012. Formulieren Huurcommissie geactualiseerd naar de modellen van 2012
 • Bijgewerkt 1 november 2012, Uitvoeringsregeling Huurprijzen woonruimte, versie september 2012.
 • Bijgewerkt 3 maart 2013. Herziening van het onderdeel scheefwonen.
 • Bijgewerkt 4 april 2013. Herziening van het onderdeel scheefwonen.
 • Bijgewerkt 5 april 2013. Herziening van het onderdeel scheefwonen, onderdeel Dalende inkomsten huurder, chronisch zieken en gehandicapten.
 • Bijgewerkt 8 mei 2013, Huurprijstabel zelfstandige- en onzelfstandige woonruimte aangepast naar prijsniveau 2013
 • Bijgewerkt 15 mei 2013, (Besluit aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten)
 • Bijgewerkt 18 mei 2013, tekst onderdeel Dalende inkomsten huurder, chronisch zieken en gehandicapten aangepast; het onderdeel met name tekstueel uitgebreid voor wat betreft dalende inkomsten van de huurder in het jaar dat de huurverhoging wordt/is voorgesteld.
 • Bijgewerkt 21 augustus 2013. Formulieren Huurcommissie herschikt. .
 • Bijgewerkt 30 augustus 2013. Onderdeel Huurwijziging en de Wet op het overleg huurders verhuurder.
 • Bijgewerkt 11 december 2013. Duidelijker onderscheid gemaakt tussen het voorstel tot huurverlaging door de huurder naar de verhuurder en het verzoek om huurverlaging naar de Huurcommissie als de verhuurder niet op het voorstel is ingegaan.
 • Bijgewerkt 1 januari 2014. Bedragen geïndexeerd naar het niveau 2014 (Parameters prijzen 2014).
 • Bijgewerkt 1 januari 2014. Onderdeel huurtoeslag aangevuld en uitgebreid.
 • Bijgewerkt 22 januari 2014. de circulaire "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015" verwerkt.
 • Bijgewerkt 17 maart 2014. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bevestigt in hoger beroep in haar arrest van 13 maart 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:721 ) dat de kantonrechter te Limburg in haar vonnis van 28 juni 2013 een terechte beslissing heeft genomen. In dit arrest wordt bevestigd dat er sprake is van wijziging van beleid betreffende de huurverhoging.
 • Bijgewerkt 13 april 2014. De Hoge Raad was in haar arrest van 4 april 2014 ( ECLI:NL:HR:2014:826 ) van mening dat de wettelijke regels betreffende de huurverhoging geen inbreuk maken in de eigendomsrechten van de eigenaar/verhuurder.
 • Bijgewerkt 12 mei 2014. Fragment inkomensafhankelijke verhoging aangepast en verlaging inkomen door pensioen aangepast.
 • Bijgewerkt 11 juli 2014. Rappeltermijn verlengd van zes weken naar 3 maanden en termijn van bezwaar verlengd van 3 maanden naar vier maanden.
 • Bijgewerkt 10 augustus 2014. De kantonrechter te Amsterdam was in haar vonnis van 8 maart 2010 (Noot 31b) van mening dat de in het geding gebrachte panden niet zonder meer vergelijkbaar waren met het gehuurde pand.
 • Bijgewerkt 21 augustus 2014. Geen mogelijkheid van huurverlaging voor wegens vergeten beroep te doen op de regeling chronisch zieken en gehandicapten?
 • Bijgewerkt 21 oktober 2014. Aanpassing onderdeel huurverlaging tot niveau huurtoeslaggrens na inkomensdaling onder huurprijstoeslaggrens
 • Bijgewerkt 24 oktober 2014. Aanvulling onderdeel: "Huurcontract vermeldt geen concreet verhogingsbeding; aangezegde huurverhogingen toch realiseerbaar?"
 • Bijgewerkt 23 november 2014. Artikel 7:228 BW niet van toepassing op de wettelijke (dwingendrechtelijke) regeling omtrent verhoging van huurprijzen sociale woonruimte.
 • Bijgewerkt 30 november 2014. Bedragen huurtoeslag 2015 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 8 januari 2015. Aanwijzing groep chronisch zieken en gehandicapten, artikel 10 Uitvoeringsregeling-huurprijzen woonruimte 2015 weergegeven
 • Bijgewerkt 28 januari 2015. verwerking huurverhoging 2015 en de de circulaire "Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties"
 • Bijgewerkt 10 februari 2015. kamerbrief evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging 6 februari 2015
 • Bijgewerkt 24 februari 2015. Regeling verval van mogelijkheid van het maken van bezwaar door de huurder aangevuld als de huurverhoging door de huurder wordt betaald.
 • Bijgewerkt 15 maart 2015. Tekstuele correcties toegepast.
 • Bijgewerkt 23 maart 2015. Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch arrest van 3 maart 2015 ( ECLI:NL:GHSHE:2015:642 ) Uitgangspunt is dat over deze verhoging met de huurder overeenstemming moet worden bereikt als er geen huurverhogingsbeding in de huurovereenkomst is opgenomen.
 • Bijgewerkt 28 april 2015. Interim-maatregel aangescherpt en er een fout uit gehaald. Nieuwe eerste bewoonde woonruimte vallen niet onder de regeling als deze tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen waarbij de huurprijs lag boven de liberalisatiegrens. Reeds bestaande en eerder bewoonde woonruimte met een huurprijs boven de liberalisatiegrens vallen wel onder het Besluit huurprijzen woonruimte en worden als sociale woonruimte aangemerkt.
 • Bijgewerkt 24 mei 2015. Toekomstig beleid ombouwen kantoorruimte tot woningen.
 • Bijgewerkt 8 juli 2015. De rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft in haar vonnis van 3 september 2014 ( ECLI:NL:RBZWB:2014:7356 ) weer dat voor een antwoord op de vraag of de huurprijsverhoging redelijk is, gekeken moet worden naar de specifieke omstandigheden van iedere huurder op zich. Daaronder valt onder andere de financiële draagkracht van de betrokken huurder.
 • Bijgewerkt 11 september 2015. Formulieren Huurcommissie aangepast.
 • Bijgewerkt 3 december 2015. Onderdeel huurtoeslag aangepast.
 • Bijgewerkt 3 februari 2016. Op 3 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist Uitspraak 201506945/1/A3 dat de belastingdienst op basis van de huidige wettelijke regeling geen inkomensgegevens aan de verhuurder mag verstrekken in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
 • Bijgewerkt 8 februari 2016. Aanpassing van de eerder geplaatste tekst naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten beslist Uitspraak 201506945/1/A3. Ik heb de uitspraak uitgewerkt.
 • Bijgewerkt 19 februari 2016. Verwerking van de gegevens Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. Brief Minister S.A. Blok 16 februari 2016 en in dit hoofdstuk verwerkt.
 • Bijgewerkt 8 maart 2016. Huurtoeslaggrens 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 29 maart 2016. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar ging in zijn vonnis van vonnis van 23 december 2015 ECLI:NL:RBNHO:2015:11213 week naar mijn mening ten onrechte af van het systeem van bezwaar tegen huurverhoging. De huurder had bezwaar gemaakt tegen een periodieke verhoging en de rechter beschouwde dit bezwaar als een verzoek tot huurverlaging. Naar mijn idee ten onrechte!
 • Bijgewerkt 26 april 2016 in het kader van de inkomensafhankelijke verhoging.
 • Bijgewerkt 25 augustus 2016 De rechtbank Gelderland, kantonzaken, locatie Nijmegen, was in haar vonnis van 2 februari 2015 ( ECLI:NL:RBGEL:2015:1126) eveneens uitgegaan dat de huur met betrekking tot geliberaliseerde kon worden verhoogd met een destijds maximaal geldend percentage van 6,5% overeenkomstig de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale woonruimte.
 • Bijgewerkt 28 augustus 2016. Huurbeleid 2017, Tips voor huurdersorganisaties, brochure Woonbond, augustus 2016 verwerkt in het onderdeel huursombenadering;
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. De tabel maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimte vanaf 1 juli 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Besluit huurprijzen woonruimte geldend vanaf 1 oktober 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte vanaf 1 oktober 2016 ingevoerd.
 • Bijgewerkt 20 oktober 2016. Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte vanaf 1 oktober 2016.
 • Bijgewerkt 19 november 2016. Dat de Belastingdienst op basis van onvolledige regels informatie aan de verhuurder heeft verstrekt, kan de verhuurder niet worden verweten. De rechtbank Midden-Nederland was in haar vonnis van 2 november 2016 ECLI:NL:RBMNE:2016:5968 van oordeel dat omstandigheid dat de informatieverstrekking door de Belastingdienst onrechtmatig was, niet in de weg staat aan het doen van een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel door de verhuurder.
 • Bijgewerkt 20 november 2016. In het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van 5 juli 2016 ( ECLI:NL:GHDHA:2016:1951 ) wordt door eisers betoogd dat het Nederlandse huurprijzenstelsel betreffende de gereguleerde huurprijsverhoging voor sociale huurwoningen in strijd met het EVRM zou zijn. Het hof oordeelde dat de Nederlandse wettelijke regeling ten aanzien van de wijziging van huurprijzen niet in strijd is met het EVRM.
 • Bijgewerkt 20 november 2016. Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat de vraag of een bepaalde wettelijke regeling in strijd is met artikel 1 EP niet alleen kan – en desgevorderd moet - worden beoordeeld op het niveau van de individuele burger (waarbij het er om gaat of sprake is van een individual and excessive burden) Zie onder meer HR 16 november 2001, NJ 2002, 469 (onder 7.3) en ( ECLI:NL:HR:2016:124 onder 2.8)). Het hof is van oordeel dat de belangen van de verhuurders die in deze zaak in het geding zijn zich voor bundeling lenen waar het gaat om de vraag of de huur(prijs)regulering op regelgevingsniveau in strijd is met artikel 1 EP.
 • Bijgewerkt 23 januari 2017, Onderdeel huurtoeslag 2017 aangepast.
 • Bijgewerkt 27 januari 2017. hoofdstuk aangepast aan de wijzigingen als genoemd in de Circulaire Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Brief Minister S.A. Blok 20 januari 2017
 • Bijgewerkt 28 april 2017. Stat er een weeffout in artikel 7:252a lid 6 sub b BW waardoor verplaatsing van het peiljaar in het kader van een huurverhogingsvoorstel niet mogelijk is?
 • Bijgewerkt 19 november 2017. Invoeging Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018
 • Bijgewerkt 4 januari 2018. Huurverhoging 2018 ingevoegd
 • Bijgewerkt 5 januari 2018. aan de hand van Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2018 bedragen aangepast.
 • Bijgewerkt 10 januari 2018. De Woonbond heeft een poging gewaagd om de Belastingdienst (De Staat) aansprakelijk te stellen voor de schade die de huurders hebben geleden door de volgens de Woonbond gestelde onrechtmatig verstrekte informatie door de Belastingdienst. De rechtbank 's-Gravenhage heeft op 10 januari 2018 ( ECLI:NL:RBDHA:2018:172 ) beslist dat afgifte en gebruik van de ná 1 april 2016 afgegeven inkomensverklaringen door de belastingdienst niet onrechtmatig is. De ingestelde schadeclaims werden deels niet-ontvankelijk verklaard, deels afgewezen.
 • Bijgewerkt 11 februari 2018. De Hoge Raad heeft op 26 januari 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:109) opnieuw zich gebogen over de de vraag of de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van verhuur van woningen in de sociale sector (huurprijsbeheersing, huurbescherming, Huisvestingswet, fictieve rendementsheffing, Wet verhuurderheffing en lokale heffingen en belastingen) in strijd is met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM (hierna: art. 1 EP), althans dat diverse onderdelen van die regelgeving dat zijn, althans voor zover een verhuurder als gevolg van die regelgeving geen decent profit ontvangt of verlies op de exploitatie lijdt.