Publicaties Huurgeschil.nl

Publicaties Huurgeschil.nl

Huurgeschil.nl nu ook als boek verkrijgbaar!

Mocht u de tekst van Huurgeschil.nl liever in boekvorm wensen te bestuderen, dan is dit mogelijk! "Huurgeschillen ontleed" geeft de tekst van de website in boekvorm weer. De versie 2016 is inmiddels te verkrijgen bij uitgeverij Eburon te Delft. Het betreft al weer een achtste gewijzigde druk. het boek vertoont 400 pagina's meer dan de vorige versie. Er zijn meer dan 200 rechterlijke uitspraken toegevoegd. Het is ondoenlijk om alle wijzigingen hier kort te benoemen.
Bestel Huurgeschillen ontleed Informatie bij Eburon

Inhoudsopgave Huurgeschillen Ontleed versie 2016

Wetteksten en besluiten

Voor de beantwoording van vragen over het huurrecht is uiteraard boek 7 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk gereedschap. Met alleen de wettekst van het boek 7 titel 4 van het BW kunnen vraagstukken vaak slechts ten dele worden opgelost, omdat andere wetten en besluiten ook bij de beantwoording van het voorgelegde vraagstuk betrokken dienen te worden.

Huurgeschil.nl heeft wetten en besluiten gebundeld, die bij de oplossing van huurgeschillen gebruikt kunnen worden. U maakt een aanvang met bestelling van dit boek (A4-formaat) door op de volgende link te klikken. Het boek kost circa 18,- exclusief verzendkosten. U komt na het volgen van de "link" op een pagina van de online drukker "lulu.com" terecht, waarop u dit boek kunt bestellen. Volg vervolgens de instructies om het boek daadwerkelijk te bestellen. Een preview van dit boek treft u hierbij als voorbeeld aan.
In dit materiaal treft u daarom naast boek 7 titel 4 van het Burgerlijk Wetboek vrijwel alle wetten en besluiten aan die voor beantwoording van rechtsvragen over huurkwesties voor de dagelijkse praktijk van belang zijn.
Met behulp van de informatie in deze bundel heeft u een solide basis in handen voor de oplossing van vrijwel alle dagelijkse problemen op het gebied van het huurrecht.

Jurisprudentie woonruimte 2009

In dit boek treft u een korte beschrijving en de daarbij behorende uitspraken aan van de meest voorkomende onderwerpen met betrekking tot de algemene wettelijke bepalingen van het huurrecht met betrekking tot woon- en bedrijfsruimte en de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot woonruimte. U maakt een aanvang met bestelling van dit boek (A4-formaat)door op de volgende link te klikken. Het boek kost circa 28,- exclusief verzendkosten. U komt na het volgen van de "link" op een pagina van de online drukker "lulu.com" terecht, waarop u dit boek kunt bestellen. De meeste uitspraken zijn in 2009 op Rechtspraak.nl gepubliceerd en in dit boek gebundeld. Naast dit boek heb ik ook een bundel gemaakt waarin uitspraken zijn gebundeld die in 2009 op Rechtspraak.nl over de huurovereenkomsten met betrekking tot MKB-bedrijfsruimte (artikel 7:290 BW e.v.) zijn gepubliceerd.

Het algemene recht is zowel van toepassing op woonruimte als op bedrijfsruimte. Er kan een verschil bestaan in de positie van de huurder van bedrijfsruimte in vergelijking met de huurder van woonruimte als in het huurcontract van de wettelijke regeling is afgeweken. Voor bedrijfsruimte mag immers van veel wettelijke regels worden afgeweken. Mocht in het huurcontract niet van de wettelijke regeling zijn afgeweken, dan kan de positie van partijen hetzelfde zijn als de positie van de huurder van woonruimte. Voor woonruimte is het meestal niet mogelijk in het nadeel van de huurder van de wettelijke regels af te wijken.

Ik heb de uitspraken met betrekking tot bedrijfsruimte weergegeven, voor zover deze de positie van de huurder van woonruimte ook kan illustreren. Ik heb hierbij geen onderscheid gemaakt tussen 7:230a BW bedrijfsruimte (opslagruimte, kantoorruimte en garages) en 7:290 BW bedrijfsruimte (MKB-winkelruimte). De partijen bij een huurovereenkomst bedrijfsruimte dienen altijd te beseffen dat hun specifieke situatie kan verschillen met de situatie zoals in de uitspraak weergegeven als van de algemene bepalingen in het contract is afgeweken en afwijking van de wettelijke regeling ook daadwerkelijk mogelijk is.

Het is niet mogelijk een boekwerk samen te stellen, waarin over een bepaald onderwerp alle mogelijke varianten zijn opgenomen. Ik heb dus een selectie moeten maken. Ik heb gemeend over een onderwerp een uitspraak te publiceren die het meest duidelijk maakt op welke wijze door de rechter een wettelijke regeling wordt uitgelegd. Soms geven de uitspraken ook weer dat een andere rechter in een soortgelijke situatie een andere beslissing kan nemen.

Aangezien ik dit boek ook ten behoeve van mijn cursussen huurrecht gebruik, worden deze uitspraken voornamelijk gebruikt om de leerstof te verduidelijken en met voorbeelden te illustreren.