Schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode

Schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode

Aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het gehuurde >>

In artikel 6:74 BW wordt een regeling opgenomen ten behoeve van het algemene verbintenissenrecht. In deze bepaling wordt geregeld dat de partij die tekortschiet in de nakoming van een verplichting voortvloeiende uit een verbintenis gehouden is de schade van de andere partij te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
Het huurrecht kent naast deze algemene regeling een bijzondere regeling. De wettelijke regeling van aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode is vastgelegd in artikel 7:218 BW. Volgens deze regeling wordt alle toerekenbare schade aan het gehuurde geacht voor rekening van de huurder te komen. Alle schade wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan behoudens brandschade.
Óf schade aan het gehuurde aan de huurder doorberekend kan worden, moet worden beantwoord aan de hand van de vraag of de schade aan de huurder toegerekend kan worden.

In mijn praktijk maakte ik enige tijd geleden het volgende geval mee. Een huurder, woonachtig in de kustplaats Katwijk, had op een zonnige dag haar raam “op het haakje gezet” en was naar het strand vertrokken. In de middag was er een harde wind opgestoken. De wind had het raam van het haakje gelicht. Het raam was met een smak opengeslagen. Het raam was vervolgens in het geheel met omlijsting en al uit de sponning gelicht en door de kas van de buren geslagen. De buren waren toevallig ook de verhuurder van de huurder. De verhuurder achtte de huurder aansprakelijk. De huurder achtte zichzelf niet aansprakelijk. De huurder was van mening dat het raam niet uit de sponning had mogen vallen, want naar de mening van de huurder was de wind niet zo heftig geweest dat deze noodzakelijkerwijs het raam uit de sponning had mogen laten slaan. Deze huurder was er lastig van te overtuigen dat zij zowel aansprakelijk was voor de schade aan het gehuurde als voor de schade aan de kas van de verhuurder. Door haar nalatigheid was de schade ontstaan. Een beroep op overmacht kon de huurder ook niet helpen, omdat de huurder verwijtbaar het raam open had laten staan. Dat zij dat deed toen het nog niet stormde deed daaraan niet af. Een goed huurder hoort immers op grond van artikel 7:213 BW ervoor te zorgen dat een raam niet uit de sponning waait. Deze wetsuitleg is gebaseerd op het gegeven dat een verhuurder nu eenmaal niet al zijn verhuurde zaken langs kan gaan, wanneer het gaat stormen, om de ramen te sluiten. Dat moet de huurder doen (Huurrecht @ctueel 2015-07, Storm wrikt een openstaand raam los- wie is aansprakelijk voor schade? Door mr P.G.A. van der Sanden). De huurder kon worden aangesproken opgrond van artikel 6:74 BW. Door het in artikel 7:218 BW neergelegde bewijsvermoeden, zoals al besproken in het hoofdstuk De oplevering van woon-en bedrijfsruimte en het onderdeel “Bewijspositie gedurende de huurperiode en gedeelde schuld” in dit hoofdstuk is het voor de verhuurder eenvoudig de huurder aansprakelijk te houden voor deze schade. Dit is de toegevoegde waarde voor de verhuurder van dit artikel boven artikel 6:74 BW.
Als de kas van een andere eigenaar dan de eigenaar/verhuurder was geweest, dan had deze geleadeerde de eigenaar/verhuurder aansprakelijk kunnen stellen op basis van artikel 6:174 lid 1 BW. De eigenaar/verhuurder zou die schade dan kunnen verhalen ten laste van de huurder.

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, was in haar vonnis van 21 januari 2015 ECLI:NL:RBNHO:2015:1391 van mening dat schade aan de buitenzijde van de woning die is veroorzaakt door een politie-inval de huurder niet kon worden toegerekend. De kantonrechter wees de schadeclaim, die door de verhuurder was ingesteld af, omdat de schade niet het gevolg is geweest van een toerekenbaar tekortschieten van de huurder.
De schade was ontstaan aan de deur en het kozijn van de woning. De politie-inval had te maken met de verdenking van het plegen van een strafbaar feit, te weten het overtreden van artikel 26 lid 1 van de Wet Wapens en Munitie. De inval was het gevolg geweest van het handelen van de huurder. Het College van procureurs-generaal had geoordeeld dat de politie-inval rechtmatig was aangezien er een redelijk vermoeden van schuld bestond van het plegen van een strafbaar feit waarvoor binnentreden in de woning en de aanhouding buiten heterdaad was toegestaan en er voorts ook niet was gebleken van veronachtzaming van fundamentele vereisten. De verhuurder kon om deze reden de schade niet op de Staat verhalen. De politie kon uiteindelijk de verdenking niet hard maken. Het vuurwapen waar de politie naar op zoek was is niet aangetroffen en de inval is, voor zover bekend, niet gevolgd door een verdere daad van vervolging.
Als de politie het wapen wel gevonden zou hebben, dan zou de schade aan de huurder wel toegerekend kunnen worden, omdat de actie van de politie voorzienbaar geweest zou zijn. De huurder had dan, mede in het kader van de schadebeperkingsplicht, de maatregelen moeten nemen om de voorzienbare schade te voorkomen.

De huurder die de brandweer toestemming had gegeven de woning te betreden en om het balkon te slopen met als doel om zijn zware vrouw (circa 300 kg) naar buiten te takelen voor een urgent ziekenhuis bezoek werd voor de kosten van herstel van de woning aansprakelijk geacht. Deze schade kwam naar het oordeel van de rechtbank Rotterdam in haar vonnis van 13 maart 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:1899 krachtens verkeer geldende opvattingen voor rekening van de huurder. De rechtbank vond het overigens niet zo van belang wie de opdracht tot verwijdering van onderdelen van de woning, omdat de vrouw van de huurder in acute noodtoestand verkeerde en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Dit moet dus gezien worden als schade aan het gehuurde door personen waarvoor de huurder ex artikel 7:219 BW verantwoordelijk is.

Een ander voorbeeld waarin de toerekenbaarheid van de huurder voor schade aan het gehuurde niet aanwezig werd geacht, wordt gegeven door een uitspraak van de rechtbank Almelo. De rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, heeft in haar vonnis van 30 augustus 2011 LJN: BR6251, Rechtbank Almelo, 360.980 CV EXPL 10-15366 moeten beoordelen of de schade die is ontstaan door diefstal van een gehuurde rolsteiger aan de (particuliere) huurder toegerekend kon worden. Volgens de rechtbank dient de vraag of de tekortkoming de huurder toegerekend dient te worden, beantwoord te worden aan de hand van de algemene maatstaf als neergelegd in artikel 6:75 BW e.v., meer in het bijzonder of de schuld krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van huurder dient te komen (LJN: ZC2469, HR, 24-10-1997, 16395)
De rechtbank overwoog dat bouwmateriaal, waaronder mede wordt begrepen een rolsteiger, op derden een grote aantrekkingskracht kan uitoefenen, zodat het risico van diefstal groot is.
Uit de overgelegde gegevens bleek dat een diefstalverzekering door de verhuurder wel wordt aangeboden aan bedrijven, maar niet aan particulieren/consumenten. Die kunnen slechts in aanmerking komen voor een schadeafkoopregeling, maar van deze regeling is schade door diefstal uitgesloten.
De kantonrechter was van oordeel dat van de verhuurder verwacht had mogen worden dat zij de huurder uitdrukkelijk erop zou wijzen, en hem zou waarschuwen, dat hij bij diefstal van de rolsteiger het risico op aanzienlijke schade zou lopen. In een dergelijk geval had de huurder dan kunnen onderzoeken of hij de mogelijkheid had zich hiertegen te verzekeren en, wanneer het antwoord negatief zou zijn, dit bij zijn keuze voor het huren van de rolsteiger kunnen betrekken, dan wel had hij nog meer dan de gebruikelijke maatregelen kunnen treffen om schade door diefstal te voorkomen. Deze uitspraak is ook van belang voor verhuring van onroerende zaken, omdat op deze verhuring dezelfde wettelijke regels van toepassing zijn.
Nu uit niets blijkt dat de verhuurder de huurder heeft gewezen op het risico van het huren van de rolsteiger, komt de schade niet voor rekening van de huurder nu deze niets valt te verwijten en de schade naar in het verkeer geldende opvattingen niet aan de huurder toegerekend kan worden.

De rechtbank Overijssel was in haar vonnis van 23 februari 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:787 van oordeel dat schade aan gehuurde licht- en geluidsapparatuur voor rekening van de huurder diende te blijven. De schade aan deze appratuur was ontstaan doordat tijdens noodweer tijdens een muziekfestival ten behoeve waarvan de appratuur was gehuurd, de festivaltent was ingestort. Een beroep op exoneratiebedingen in de algemene voorwaarden werd door de rechter gepasseerd, omdat niet gesteld en/of gebleken was dat de overeenkomst schriftelijk was aangegaan. Volgens de rechter was daarom van een exoneratie door de huurder voor schade aan de apparatuur evenmin iets gebleken.

De rechter overwoog als volgt. Een tekortkoming kan de schuldenaar slechts niet worden toegerekend, indien zij én niet te wijten is aan zijn schuld én niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, aldus artikel 6:75 BW. Voor niet-toerekenbaarheid (d.i. overmacht) is dan ook in beginsel het ontbreken van schuld niet genoeg; de tekortkoming moet tevens niet voor risico van de schuldenaar komen.

Het stond vast dat de tent was ingestort door een zogenaamde "valwind". Een valwind kan neerwaartse windstoten van ten minste 20 meter per seconde tot mogelijk 25 meter per seconde ofwel neerwaartse windstoten met de kracht van een storm of een zware storm bevatten. Het stond verder vast dat de tent tijdens deze valwinden half open stond. In deze procedure is vast komen te staan dat de wind op een gesloten constructie of een open contractie minder vat heeft. De kantonrechter nam dan ook tot uitgangspunt dat die constructie van halfopen ten opzichte van geheel open of geheel gesloten meer risico inhoudt voor de stabiliteit en soliditeit van de tent bij extreme weersomstandigheden. De kantonrechter was van mening dat hier niet naar een schuldvraag gekeken hoefde te worden en dat slechts gekeken diende te worden voor wiens rekening deze schade naar verkeersopvattingen diende te komen. De kantonrechter was van mening dat deze schade naar verkeersopvattingen voor rekening van de huurder diende te komen. De rechter overwoog daartoe:

 • Van een professioneel optredende organisator van een openluchtfestival als huurder mag doeltreffende zorg worden verwacht als het gaat om het voorbereid zijn op min of meer extreme weersomstandigheden
 • Het is de huurder geweest die ervoor heeft gekozen de zijflappen van de festivaltent deels weg te (laten) vouwen;
 • Eerder op die dag waren delen elders in Nederland getroffen door extreme buien;
 • Een jaar eerder had in België een zware kortstondige onweersbui de ineenstorting van een festivaltent veroorzaakt, zodat het op handen zijnde risico voor de huurder zelf kenbaar voldoende groot was om daarmee rekening te houden en om daar zo veel als mogelijk naar te handelen;
 • Uit de door de verhuurder overgelegde neerslagexpertise van MeteoGroup Nederland d.d. 26 augustus 2014 kan worden afgeleid dat op de avond van 4 augustus 2012 al rond 20.00 uur zichtbaar intensieve buien tot ontwikkeling kwamen en dat de koers daarvan in de richting van de regio van het festivalterrein lag; Evenmin was gesteld noch gebleken dat de stichting in een tijdsbestek van enkele minuten niet (meer) in staat was om de opengevouwen zijflappen van de tent te (doen) sluiten en zodoende de constructie van de tent aan te passen van halfopen naar gesloten;
 • De verhuurder had onweersproken gebleven aangevoerd dat andere tenten op het festivalterrein die in een gesloten constructie waren uitgevoerd, ongehavend waren gebleven.
In dit hoofdstuk worden meerdere uitspraken over schade aan het gehuurde behandeld. Blijkens de inhoud van deze zaken dient te worden beoordeeld of de schade de huurder toegerekend kan worden en of er sprake is van een gedeelde schuld tussen de huurder en de verhuurder.

De toerekenbaarheid speelde ook een rol in een zaak van de rechtbank Alkmaar, sector kanton, locatie Den Helder, van 26 mei 2011 LJN: BQ8476, sector kanton Rechtbank Alkmaar, 326882 CV EXPL 10-928 waarin de verhuurder de huurder aansprakelijk stelde voor schade die was ontstaan door asbestbesmetting door brand in een schuurtje. Het schuurtje was meer dan twintig jaar geleden zonder toestemming van de verhuurder geplaatst. De materialen waren destijds gebruikelijke materialen. Het gebruik van asbest was op het moment dat het schuurtje werd geplaatsts nog niet verboden.
Het feit dat de schuur destijds (1988/1989) zonder toestemming van de verhuurder was gebouwd was volgens de kantonrechter niet meer van belang. De verhuurder had volgens de rechter haar recht verwerkt om na deze lange periode alsnog bezwaar tegen aanwezigheid van de schuur te maken. De kantonrechter was verder van mening dat ook als er sprake is van een tekortkoming de huurder toch niet aansprakelijk is voor de schade vanwege het ontbreken van een causaal verband tussen de tekortkoming en de schade.
Op grond van artikel 6:98 BW komt voor vergoeding slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.
De kantonrechter was verder van mening dat niet de oprichting en de bouw van de schuur zelf de schade heeft veroorzaakt, maar de brand in die schuur. In die zin is er dus slechts sprake van een indirect en beperkt verband tussen de bouw en oprichting van de schuur en de gestelde schade. De kantonrechter vond dat verband ook in tijd ver verwijderd, nu de brand pas heeft plaatsgevonden 20 jaar na oprichting van de schuur.
Verder werd in aanmerking genomen dat de huurder geen enkel verwijt treft ten aanzien van het ontstaan van de brand in de schuur en dat zij die brand ook niet had kunnen voorkomen. Zoals Woningstichting ter zitting heeft erkend, kan niet worden aangetoond en is ook niet gebleken dat de brand is ontstaan door een ondeugdelijke elektrische installatie in de schuur.
Voorts vond de kantonrechter dat de schade door de aard niet voorzienbaar was. Niet in geschil was dat het gebruik van asbest als dakbedekking in 1989 voor particulieren mogelijk was en niet verboden.

Ik vind de redenering van de kantonrechter over toerekening van de schade in zijn algemeenheid wel aardig gevonden, doch ik vraag mij af of deze redenering ook voor deze situatie correct is. Feit blijft dat er sprake is van een zelf aangebrachte voorziening door de huurder. Ook als de verhuurder niet meer zou kunnen stellen dat de huurder toerekenbaar te kort is geschoten door plaatsing van de schuur, is de verhuurder niet aansprakelijk voor het onderhoud van de schuur. De huurder die de voorziening aanbrengt blijft immers verantwoordelijk voor het onderhoud van de schuur. Ook bij het einde van de huurovereenkomst zou de verhuurder kunnen eisen dat de schuur verwijderd zou worden. De schuur lijkt geen objectieve verbetering. De schuur mag bovendien tot het einde van de overeenkomst op grond van artikel 7:216 lid 2 BW door de huurder worden verwijderd als er al geen verplichting tot verwijdering van de schuur is. De verhuurder is niet-risico aansprakelijk ten aanzien van dit schuurtje. Het is jammer dat de rechter bij zijn beoordeling artikel 7:216 lid 2 BW en de onderhoudsverplichting van de huurder van zelf aangebrachte voorzieningen niet in zijn beslissing heeft betrokken. De verhuurder heeft immers totaal geen relatie tot het schuurtje, terwijl dat voor de huurder anders ligt. Het lijkt mij dat de huurder vanwege het feit zij nog gehouden is ten aanzien van het onderhoud van het schuurtje meer reden heeft om voor deze schade op te draaien dan de verhuurder. De toerekenbaarheid van artikel 7:218 BW staat hier los van, omdat dit geen schade aan het gehuurde betreft, maar directe en indirecte schade aan een zelf aangebrachte voorziening.

Bewijspositie gedurende de huurperiode en gedeelde schuld>>

In artikel 7:218 BW staat dat de huurder aansprakelijk is voor alle schade die aan het gehuurde is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van de verplichting uit de huurovereenkomst. Volgens artikel 7:218 lid 2 BW wordt alle schade vermoed daardoor te zijn ontstaan, behoudens brandschade. Aangenomen wordt dat artikelen 7:224 lid 2 BW en 7:218 BW ook van toepassing zijn voor bepaling van aansprakelijkheid van schade gedurende de huurperiode. Ook gedurende de huurperiode kan de huurder van woonruimte terugvallen op de in artikel 7:224 lid 2 BW vermelde bewijspositie. De discussie over schade aan het gehuurde gedurende de huurperiode is dezelfde discussie als die plaatsvindt bij het einde van de huurperiode. De basis zal altijd dienen te zijn of de schade bij aanvang van de huurperiode al dan niet aanwezig was. De huurder van bedrijfsruimte heeft een gelijkwaardige positie, met dien verstande dat van de regel van artikel 7:224 lid 2 BW in het nadeel van de huurder kan worden afgeweken. In de ROZ-voorwaarden van 2008 wordt dan ook in artikel 24.3 in het nadeel van de huurder van bedrijfsruimte van deze regel afgeweken. Voor de huurder van woonruimte is deze regel op grond van artikel 7:242 lid 2 BW semi-dwingend verklaard.
De positie van zowel de huurder als de verhuurder bij het einde van de huurperiode is uitgebreid beschreven in het hoofdstuk: De oplevering van de woning- en bedrijfsruimte
Het Hof te 's-Gravenhage heeft zich in haar arrest van 25 mei 2007 ( LJN: BA6751, gerechtshof 's-Gravenhage, C05/687) moeten buigen over de vraag bij wie de bewijslast lag voor schade aan het aanrecht dat na tien jaar al was versleten, terwijl dit aanrecht volgens de stelling van de verhuurder tenminste 20 jaar mee moest gaan. De huurder stelde dat er sprake was van slijtage en de verhuurder stelde dat er sprake was van grof gebruik.
De rechtbank had de verhuurder toegelaten tot het bewijs, dat de huurder dan wel andere personen die zich met zijn goedvinden in de woning bevonden, zich met betrekking tot het bedoelde keukenblok niet als een goed huurder hadden gedragen, en dat als gevolg daarvan het keukenblok (voortijdig) ernstig beschadigd was geraakt.
De verhuurder ging in beroep tegen de door de rechtbank gehanteerde bewijslasttoedeling. Volgens de verhuurder had de rechtbank daarbij 7:218 BW miskend. Ingevolge dat artikel had de rechtbank volgens de verhuurder de huurder moeten toelaten tot het bewijs dat de schade aan het keukenblok niet door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst is ontstaan.

Het hof overwoog als volgt: Tegen de overweging van de rechtbank dat de verhuurder is gehouden tot vervanging of reparatie op zijn kosten over te gaan indien het keukenblok door intensief gebruik eerder dan gebruikelijk vervangen of gerepareerd moet worden, en niet sprake is van een tekortkoming aan de zijde van de huurder voor wat betreft zijn verplichting zich ten aanzien van het gehuurde als een goed huurder te gedragen, is geen beroep ingesteld. Partijen kunnen zich dus in deze overweging vinden. Met andere woorden: de verhuurder heeft in deze hoger beroep procedure niet bestreden dat de huurder zich als goed huurder heeft gedragen. Dit heeft tot gevolg dat daarom de verhuurder moet bewijzen dat de schade is ontstaan door een toerekenbaar tekortschieten van de huurder.
Als de verhuurder deze stelling in hoger beroep had betwist had de zaak anders kunnen liggen. Het Hof vervolgde in deze kwestie daarom als volgt:
(...) dit brengt mee dat, indien komt vast te staan dat het gebrek is ontstaan door een tekortkoming aan de zijde van de huurder, het gebrek op kosten van de huurder moet worden verholpen en een tijdelijke verlaging van de huurprijs vanwege het gebrek niet redelijk is.
Voor toewijzing van de vordering van de verhuurder is derhalve een tekortkoming aan de zijde van huurder nodig. Gelet hierop heeft de rechtbank overeenkomstig de hoofdregel van artikel 150 RV de verhuurder naar de mening van het Hof terecht belast met het bewijs van zijn stelling dat de huurder dan wel andere personen die zich met zijn goedvinden in de woning bevonden, zich met betrekking tot het keukenblok niet als een goed huurder heeft/hebben gedragen, en dat als gevolg daarvan het keukenblok (voortijdig) ernstig beschadigd is geraakt.
Het beroep op artikel 7:218 BW maakt dit standpunt niet anders. Artikel 7:218 BW bevat in lid 1 een bevestiging van de reeds uit het algemene deel van het verbintenissenrecht voortvloeiende aansprakelijkheid van de huurder (hij is aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst) en bevat in lid 2 een regel omtrent de bewijslast ter zake van het causaal verband (alle schade, behalve brandschade en bij een gebouwde zaak schade aan de buitenzijde, wordt vermoed daardoor te zijn ontstaan).

Het Hof stelde dus dat de verhuurder op grond van artikel 7:218 BW dient te bewijzen dat de huurder toerekenbaar tekort is geschoten in zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. Als dit is bewezen, dan wordt de schade aan het gehuurde geacht hierdoor te zijn ontstaan. Het vermoeden (dat de huurder toerekenbaar tekort is geschoten) is naar het oordeel van het hof genoegzaam weerlegd door de onvoldoende gemotiveerd weersproken stelling dat de schade door gewoon gebruik door een groot gezin kan zijn ontstaan, hetgeen door de huurcommissie als zodanig wordt onderschreven. De stelling van de verhuurder dat er in andere situaties van intensieve bewoning niet van vergelijkbare beschadigingen sprake is, is door de verhuurder in het geheel niet geconcretiseerd en wordt om die reden door het hof gepasseerd. Dit brengt mee dat de hoofdregel van artikel 150 RV herleeft, zodat de klacht tegen de bewijslevering ongegrond is.
Als een discussie over de oorzaak van de schade niet waarschijnlijk is (het ging hier over de vraag of er sprake was van normale slijtage die voor rekening van de verhuurder komt of grof gebruik door de huurder) zoals bijvoorbeeld bij schade in de vorm van gaten in deuren en/of gaten in stucwerk, ongeoorloofde wijzigingen van het gehuurde, etc., dan zal eerder worden aangenomen dat de schade is ontstaan door het tekortschieten door de huurder in de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De huurder wordt immers geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Zie hierover ook het onderdeel: De oplevering van de woning- (bedrijfs)ruimte .

In de zaak die heeft geleid tot een arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 17 april 2007 LJN: BB1012, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , C200501222 kwam de vraag aan de orde of de schade aan het gehuurde de huurder kon worden toegerekend. Het ging hier om een schade aan een woonboot, die was gezonken omdat de huurders de leiding niet hadden afgesloten tijdens een vorstperiode. De verhuurder had geen instructie gegeven op welke wijze dit kon worden gedaan en had de leiding ook niet geïsoleerd. De leiding was bevroren. Verder was de gootsteen verstopt en had de huurder er geen erg in gehad dat de kraan niet goed was afgesloten. Toen de dooi in trad was er water gaan stromen en was als gevolg daarvan de boot (bij afwezigheid van de huurders) vol gelopen en gezonken.

Het Hof komt tot oordeel dat er over en weer fouten zijn gemaakt en overweegt als volgt:

 • het ontstaan van de schade is een gevolg dat kan worden toegerekend aan gedragingen van huurders, te weten dat zij de woonark hebben achtergelaten terwijl het vroor, zonder dat de gootsteenkraan goed was afgesloten terwijl de gootsteenafvoer was verstopt, en zonder de hoofdkraan af te sluiten (rechtsoverweging 4.16);
 • deze schade kan de huurders worden toegerekend (rechtsoverweging 4.17 );
 • Het ontbreken van vorstbescherming aan de watertoevoerleiding kan aan verhuurder worden toegerekend. Het ontbreken van vorstbescherming moet als een gebrek aan de woonark worden aangemerkt: een verhuurder (ook van een woonark) is gehouden deze in zodanige staat en met een zodanige uitrusting ter beschikking te stellen dat een huurder niet hoeft te verwachten dat de watertoevoerleiding onder normale, niet extreme omstandigheden (van extreme weersomstandigheden is niet gebleken) niet bevriest (rechtsoverweging 4.29);
 • als de toevoerleiding niet was bevroren, hadden huurders kunnen bemerken dat de gootsteenkraan open stond zodat zij deze kraan hadden kunnen afsluiten alvorens te vertrekken;
Het Hof is alles afwegende van mening dat ieder de helft van zijn eigen schade als gevolg van het zinken van de woonark dient te dragen (het gevolg daarvan is dat ieder de helft van de schade van de ander dient te vergoeden).
De algemene voorwaarden van de huurovereenkomst sluit schade uit (tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of ernstig nalaten). Het Hof zegt daarmee niet dat de verhuurder ter zake van het zinken van het schip grove schuld treft of dat hij daaromtrent ernstig nalatig is gebleven. Het hof is van oordeel dat daarvan geen sprake is. Door de over en weer gemaakt fouten kan de verhuurder terecht een beroep doen op uitsluiting van de aansprakelijkheid als beschreven in de algemene huurbepalingen. De toerekening als genoemd in artikel 7:218 BW staat een schuldverdeling daarom niet in de weg!

De huurder van een auto, waarvan de regeling onder hetzelfde huurregime valt (Voor roerende zaken kan echter veelal van de wettelijke regeling worden afgeweken). Voor woonruimte en artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte kan vaak niet van de regels worden afgeweken als dit in het nadeel van de huurder is als de huur van onroerende zaken, is aansprakelijk voor diefstal van de auto gedurende de huurperiode. Dit besliste de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam in haar vonnis van 18 november 2009 LJN: BK6040, sector kanton rechtbank Rotterdam, 969305.
De feiten die tot deze uitspraak hebben geleid luidden als volgt:

 • tussen huurder en verhuurder is een huurovereenkomst tot verhuring van een auto gesloten;
 • op 18 maart 2008 (tijdens de huurperiode) heeft huurder geconstateerd dat de autosleutels tijdens het uitladen van zijn boodschappen verdwenen waren;
 • huurder heeft verhuurder hiervan om circa 20:30 uur in kennis gesteld;
 • verhuurder heeft bij deze gelegenheid huurder te kennen gegeven dat voor het ter beschikking stellen van een reservesleutel of het ophalen van de auto € 200,00 in rekening wordt gebracht;
 • huurder heeft afgezien van de mogelijkheid om de reservesleutels te laten brengen of om deze op te halen;
 • in de nacht van 18 op 19 maart 2008 is de auto gestolen.
Huurder had de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:
 • de accu losgekoppeld;
 • een aardappel in de uitlaat geplaatst;
 • 's nachts voor het raam waken.
Het oordeel van de kantonrechter luidde als volgt:
De door huurder getroffen maatregelen – het loskoppelen van de accu en het plaatsen van een aardappel in de uitlaat – zijn hiertoe niet voldoende, omdat deze maatregelen relatief eenvoudig ongedaan gemaakt kunnen worden. Het waken voor het raam is eveneens niet voldoende, nu huurder rekening had moeten houden met het risico dat hij gezien de lange duur van de waakperiode in slaap zou vallen. Huurder had er in de onderhavige situatie voor moeten kiezen de auto op te laten halen of zelf de reservesleutel moeten ophalen om de auto vervolgens op een plaats te stallen. Het goed huurderschap ( zie artikel 7:213 BW, toevoeging Mr. F.C.P. Teeuw) brengt met zich dat er mogelijk kosten gemaakt dienen te worden voor het behoud van de zaak. De door verhuurder in het onderhavige geval berekende € 200,00 komt niet onredelijk voor. Nu huurder van verdere maatregelen heeft afgezien – ondanks de mededeling van verhuurder dat deze handelwijze voor risico van huurder komt – heeft huurder zich niet als een goed huurder gedragen en is dan ook in beginsel aansprakelijk voor de schade.

Gezien het bovenstaande komt schade aan het gehuurde op grond van een analoge redenering voor rekening van de huurder als de schade door nalatigheid van de huurder aan het gehuurde wordt vergroot. Te denken valt aan lekkage aan het gehuurde, waarvan door de huurder aan de verhuurder geen melding wordt gemaakt. Als door de verzuimde mededeling van de huurder het gehuurde (ernstig) wordt beschadigd, dan zal de huurder vanwege niet goed huurderschap aansprakelijk zijn voor de schade aan het gehuurde.

In een zaak waarin schade als gevolg van bodemverontreiniging onderwerp van een procedure was, heeft het hof te Amsterdam in hoger beroep in haar arrest van 2 november 2010 ( LJN: BO5281, gerechtshof Amsterdam , 200.023.413/01 ) beslist dat er sprake was van gedeelde schuld aan de verontreiniging, waardoor het gehuurde was beschadigd. De verhuurder was gedeeltelijk verantwoordelijk voor de schade, omdat het bedrijfsriool gebreken vertoonde. De huurder had niet goed gehandeld betreffende de olie/waterscheider. De conclusie van het hof luidde dat de schade mede het gevolg was van de omstandigheid dat de bedrijfsriolering niet goed functioneerde en dat die omstandigheid aan de verhuurder kon worden toegerekend. Het hof was van oordeel dat het niet legen van de olie/waterscheider en het niet goed functioneren van de bedrijfsriolering in gelijke mate hebben bijgedragen aan de schade. Echter, de door huurder gemaakte fouten zijn aanzienlijk ernstiger dan die van de verhuurder. De huurder heeft in 2001 het gehuurde verlaten en heeft daarbij nagelaten de olie/waterscheider tijdig te legen, dan wel verzuimd maatregelen te treffen om te voorkomen dat in haar langdurige afwezigheid derden olie in de olie/waterscheider konden deponeren, hoewel de huurder wist dat de riolering bij regenval problemen opleverde. Een dergelijk ernstig verwijt valt de verhuurder niet te maken. Gelet op dit een en ander is het hof van oordeel dat de schade voor 80% aan de huurder moet worden toegerekend en voor 20% aan de verhuurder.

Aansprakelijkheid huurder voor gedragingen huisgenoten en loges>>

Een huurder werd door de rechtbank, sector kanton, locatie Amsterdam, in een kortgedingvonnis van 13 augustus 2009 ( LJN: BJ5575, rechtbank Amsterdam, 664KK09 ) aansprakelijk gehouden voor de schade die bij haar inwonende personen aan de andere huurders hebben toegebracht. De basis voor deze uitspraak vormden de algemene voorwaarden, waarin onder meer de volgende bepalingen waren opgenomen:
 • De huurovereenkomst bepaalt dat de huurder geen schade aan de woning of aan naburige woningen of overlast voor omwonenden mag veroorzaken.
 • Ingevolge artikel 5.13 van de voorwaarden is de huurder aansprakelijk voor gedragingen in strijd met (onder meer) artikel 5.11 zowel van huisgenoten als van degenen die door de huurder en huisgenoten in het gehuurde zijn toegelaten.

In het gehuurde had de politie een groot aantal niet aan huurder toebehorende zaken aangetroffen, waaronder in haar slaapkamer een "minibike" en elders in de woning een fiets, een hogedrukreiniger en een printer. De betreffende eigenaars hebben aangifte gedaan dat de vier laatstgenoemde zaken bij de inbraken zijn gestolen. De politie heeft vervolgens de zoon van de huurder aangehouden terwijl hij in het bezit was van bij de inbraken ontvreemde zaken die hij trachtte te verkopen. Een aantal bij de inbraken ontvreemde zaken zijn door de vriendin van de zoon van huurder verkocht aan een winkel in tweedehands zaken.
Aan de hand van deze feiten overwoog de rechter als volgt: dat nu de huurder had toegestaan dat de zoon en de vriendin bij haar inwoonden dan wel veelvuldig in het gehuurde verbleven in de periode waarin de inbraken plaatsvonden en dat zij aan hen de beschikking heeft gegeven van sleutels van de woning. Daarom is huurder ingevolge artikel 5.13 van de algemene voorwaarden aansprakelijk voor hun gedragingen, voorzover daardoor verplichtingen van huurder uit hoofde van de huurovereenkomst zijn geschonden. Als huurder niet van die gedragingen heeft geweten of redelijkerwijs heeft kunnen afweten, doet dat aan haar aansprakelijkheid niet af.
De rechter formuleerde aldus mede gezien de toepasselijke voorwaarden een risicoaansprakelijkheid ten aanzien van de inwonende personen. Bedacht dient hierbij te worden dat de risicoaansprakelijkheid op grond van artikel 7:219 BW wel geldt ten aanzien van schade aan het gehuurde, maar niet als sprake is van ander toegebracht nadeel, zoals lichamelijk letsel of overlast. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 juni 2007 ( ECLI:NL:HR:2007:AZ8743) bepaald dat de huurder tekortschiet als deze zich - in het licht van de gedragingen van de personen waarvoor hij in het kader van dit artikel aansprakelijk is - zich zelf niet als goed huurder heeft gedragen. Bij de beantwoording van de vraag of hiervan sprake is, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de vraag of er een voldoende verband bestaat tussen die gedragingen en het gebruik van het gehuurde. Daarvan is in elk geval sprake indien de huurder van (het voornemen tot) die gedragingen op de hoogte was, of daarmee ernstig rekening had te houden, maar heeft nagelaten de in verband daarmee redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen te treffen.
Gezien de door de Hoge Raad geplaatste kaders is de huurder aansprakelijk voor de gedragingen van de bij hem inwonende personen als deze van de gedragingen op de hoogte was. De door de rechter geformuleerde aansprakelijkheid in het geval dat de huurder niet van die gedragingen heeft afgeweten of redelijkerwijs heeft kunnen afweten is niet in lijn met het door haar uitgezette beleid. Er is dan immers geen aansprakelijkheid op grond van artikel 7:219 BW en evenmin een overtreding van artikel 7:213 BW. De aansprakelijkheid kan dan slechts worden gebaseerd op een contractueel beding zoals boven reeds aangegeven en niet op grond van de wettelijke regeling.

Aansprakelijkheid van de huurder voor brandschade >>

De rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Lelystad, kwam in haar vonnis van 1 maart 2006 LJN: AV3078, Sector kanton Rechtbank Zwolle, 288815 CV 05-10831 tot het oordeel dat schade aan het gehuurde voor rekening van de huurder diende te komen. In onderstaande uitspraak had de huurder een vuilcontainer nabij het gehuurde laten staan, waarin door derden brand was gesticht. Door handelen strijdig met de bepalingen van het huurcontract en gevaarzetting kwam de schade als gevolg van de brand voor rekening van de huurder. De feiten en de beoordeling waren als onderstaand weergegeven.

De feiten

De huurder had een gedeelte van het gehuurde onderverhuurd.
De huurder en de onderhuurder hadden een plastic afvalcontainer (met afval) tegen de gevel van het gehuurde geplaatst. De huurder verhuurde een gedeelte van het gehuurde onderaan een tabakswinkel. De (hoofd) huurder had de tabakswinkel toestemming gegeven om een afvalcontainer te plaatsen naast hun container aan de achterzijde van de winkel. De achterzijde grenst aan een open parkeerplaats. Onbekende derden hadden brand gesticht in de afvalcontainer van de tabakswinkel en/of de afvalcontainer van de (hoofd)huurder.

In het huurcontract van de (hoofd) huurder stond onder meer dat het de (hoofd) huurder niet is toegestaan in de omgeving van het gehuurde brandgevaarlijke zaken te plaatsen. Voorts staat in het huurcontract (voor zover van belang) dat de (hoofd) huurder aansprakelijk is voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hem niets valt te verwijten.

Beoordeling door de rechter

De rechter verwijst in rechtsoverweging 4.3 eerst naar de regeling omtrent de schade als vermeld in het huurcontract. Voorts is de rechter van mening dat de (hoofd) huurder rekening moet houden met vernielingen door jongeren. Van de huurder kan dan ook worden verwacht dat zij maatregelen neemt ter voorkoming van schade aan het huurobject als gevolg van misdragingen van deze genoemde jongeren.
Niet elke situatie leent zich voor het nemen van maatregelen. Een uithangbord en een auto behoeven respectievelijk niet te worden verwijderd of te worden verplaatst.
Volgens de kantonrechter plegen afvalcontainers nogal eens het doelwit te zijn van baldadigheden. Mede gezien de vrij toegankelijke parkeerplaats had van de (hoofd) huurder verwacht mogen worden dat deze maatregelen zou nemen om schade te voorkomen.
Er waren door de (hoofd) verhuurder geen feiten en/of omstandigheden gesteld waarom deze maatregelen niet genomen hadden kunnen worden.
De Kantonrechter merkte verder nog op dat er niet is gebleken van feiten en omstandigheden waarom deze maatregelen niet genomen hadden kunnen worden (bijvoorbeeld het huren van een afsluitbare ijzeren container).
De (hoofd) huurder was een assurantietussenpersoon. Deze had bij uitstek bekend moeten zijn over de risico's van het plaatsen van een plastic container aan de buitenzijde van het pand en de mogelijke gevaren voor het pand door deze handelwijze.
Gezien het vorenstaande vond de kantonrechter de vordering tot toewijzing van de schade toewijsbaar.

De rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie Leiden, oordeelde in haar vonnis van 23 september 2009 LJN: BK5712, sector kanton Rechtbank 's-Gravenhage, 830983/CV EXPL 09-1199 dat de schade door een brand, die door derden in winkelwagentjes was gesticht niet voor rekening van de huurder diende te komen. Deze wagentjes stonden buiten de winkel onder een afdak gestald. De kantonrechter benadrukte dat de brand niet is ontstaan door de wijze van stalling van de winkelwagentjes, maar doordat derden daarin brand hadden gesticht. Voor dit gedrag door derden was de huurder niet aansprakelijk. Brandstichting is mogelijk door gebruik en misbruik van tal van - al dan niet op straat aanwezige - middelen en de aanwezigheid van de winkelwagentjes heeft het risico op brandstichting niet doen ontstaan of vergroot. De huurder handelde niet in strijd met het gebruiksbesluit dat van toepassing was bij de huurovereenkomst. Dit besluit verbood om brandbare zaken onbeheerd buiten te laten staan.
De rechtbank Rotterdam, sector civiel, oordeelde in haar vonnis van 16 maart 2011 LJN: BQ0406, rechtbank Rotterdam, 353673/HA ZA 10-1459 over brandstichting door derden in kratten die door de huurder buiten het gehuurde waren geplaatst dat de huurder niet aansprakelijk is voor deze schade. In het huurcontract was het de huurder verboden zaken aan de buitenzijde van het gehuurde te zetten, die gevaar van brandstichting opleveren. De verhuurder vorderde schadevergoeding op grond van onrechtmatig handelen door de huurder. De rechter was van oordeel dat het geen feit van algemene bekendheid is dat het tegen de achtergevel zetten van lege, niet-brandbare kratten het gevaar oplevert van brandstichting in die kratten. Daarbij achtte de rechtbank van belang dat voor brandstichting in de kratten niet voldoende is dat de kratten zelf worden aangestoken, maar dat er brandbaar materiaal in geplaatst moet worden en daarbij, zoals tussen partijen niet in geschil is, een kleine hoeveelheid niet voldoende is.

Dat een schade aan een pand door brand als gevolg van gedrag van de huurder door de verhuurder toch nog lastig is te bewijzen, ook als de aansprakelijkheid voor de hand lijkt te liggen, wordt aangetoond door het arrest van de Hoge Raad van 17 juli 2017 ECLI:NL:HR:2017:1353 . In deze kwestie was schade aan een huurwoning ontstaan door brand. De verhuurders waren tegen het risico van brandschade verzekerd bij Delta Lloyd. Zij waren voorafgaande aan de brand bezig met een aanzienlijke verbouwing van het pand en hadden met Delta Lloyd afgesproken na de verbouwing de verzekerde som aan te passen. In verband hiermee waren de verhuurders ten tijde van de brand onderverzekerd. Delta Lloyd heeft een uitkering aan verhuurders gedaan van ruim € 140.000. De verhuurders hebben de huurders aansprakelijk gesteld voor de overige schade. De rechtbank heeft de vorderingen toegewezen. Het hof heeft deze afgewezen.

De feiten kunnen als volgt worden weergeven:
de huurder heeft pannen op het vuur gezet en heeft de woning op enig moment verlaten zonder het gas uit te draaien. Door een expert was geconstateerd er nog drie gaskranen open hadden gestaan. Verder hadden andere onderzoekers het volgende vastgesteld:

 • Technisch onderzoeker [A] van Delta Lloyd heeft enkele dagen na de brand een bezoek gebracht aan de locatie. Hij heeft op 3 december 2007 geconcludeerd dat de brand in de keuken van de huurder is ontstaan en dat hoogstwaarschijnlijk vuur in de pan is geslagen waarna de gordijnen in brand zijn geraakt.
 • Schade-expert [B] heeft daarna in opdracht van Interpolis een onderzoek ingesteld en in januari 2008 gerapporteerd. Hij concludeerde dat de oorzaak van de brand niet meer kon worden achterhaald.
 • Technisch expert [C] heeft in opdracht van Interpolis het dossier geanalyseerd. Hij heeft in zijn rapport van 26 mei 2009 geconcludeerd dat uit het dossier niet blijkt dat de oorzaak van de brand onomstotelijk is vastgesteld. Er zijn volgens hem meerdere oorzaken voor de brand mogelijk.
Het hof was van oordeel dat het causaal verband tussen de brand en het gedrag van de huurder niet was te bewijzen. Het hof was van oordeel dat door de conclusie van de deskundige dat de brand niet is ontstaan in de pan met aardappelen brengt mee dat niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de brand is ontstaan door toedoen van huurder. Dat de deskundige de aanwezigheid van een pan met groente en een pan met vlees met jus/vet/olie aannemelijk acht, maakt dat volgens het hof niet anders, omdat de omstandigheden waarop hij dat oordeel baseert al in het eerste tussenarrest waren verdisconteerd. De aansprakelijkheid van de huurder was daardoor niet komen vast te staan.
De Hoge Raad komt tot oordeel dat het hof haar arrest niet voldoende heeft gemotiveerd. Het hof was van oordeel dat er zoveel onzekerheid over het causaal verband was blijven bestaan dat dit verband niet kon worden aangenomen. Dat oordeel was volgens de Hoge Raad zonder nadere motivering onbegrijpelijk, nu uit die omstandigheden zonder meer kan volgen dat de brand is veroorzaakt doordat de vlam is geslagen in een pan met brandbaar materiaal en het hof niet in de motivering van zijn oordeel heeft betrokken hoe waarschijnlijk het is dat de brand door een andere oorzaak is ontstaan. De klacht trof dus doel. De zaak werd vervolgens naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling en beslissing doorverwezen.
Uit dit arrest lijkt een voor de hand liggende oorzaak van de brand toch bemoeilijkt te kunnen worden door de verdeling van de bewijslast ten laste van de verhuurder, terwijl de oorzaak van de brand voor de hand lijkt te liggen. Ik ga ervan uit dat de er door de huurder na doorverwijzing naar het het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geen andere oorzaak van een brand kan worden aangetoond dan de met open vuur op het gasfornuis staande pannen. Ik ga er vanuit dat de huurder aansprakelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van de brand.

Schade aan het gehuurde bij het einde van de huurperiode >>

De positie van zowel de huurder als de verhuurder bij het einde van de huurperiode is uitgebreid beschreven in het hoofdstuk: De oplevering van de woning- en bedrijfsruimte.

Updates>>

 • Bijgewerkt 8 september 2011. De rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, vonnis van 30 augustus 2011 LJN: BR6251, Rechtbank Almelo, 360.980 CV EXPL 10-15366 , schade door diestal rolsteiger kan de huurder niet worden toegerekend.
 • Bijgewerkt 6 september 2013. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 juni 2007 ( ECLI:NL:HR:2007:AZ8743). Invulling risicoaansprakelijkheid.
 • Bijgewerkt 26 februari 2015. De kantonrechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, was in haar vonnis van 21 januari 2015 ECLI:NL:RBNHO:2015:1391 van mening dat schade aan de buitenzijde van de woning die is veroorzaakt door een politie-inval de huurder niet kon worden toegerekend.
 • Bijgewerkt 4 mei 2015. Aanvulling onderdeel: "Aansprakelijkheid van huurder voor schade aan het gehuurde" met schade aan het gehuurde (uitgewaaid raam). Verantwoordelijkheid huurder.
 • Bijgewerkt 24 augustus 2016. Schade aan de woning door het vervoeren van een omvangrijke huurder over het balkon en het daartoe noodzakelijke slopen van een deel van de borstwering kwam naar het oordeel van de rechtbank Rotterdam in haar vonnis van 13 maart 2015 ECLI:NL:RBROT:2015:1899 krachtens verkeer geldende opvattingen voor rekening van de huurder.
 • Bijgewerkt 2 oktober 2016. De rechtbank Overijssel was in haar vonnis van 23 februari 2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:787 van oordeel dat schade aan gehuurde licht- en geluidsapparatuur naar verkeersopvattingen voor rekening van de huurder diende te blijven.
 • Bijgewerkt 16 juli 2017. Dat een schade aan een pand door brand als gevolg van gedrag van de huurder voor de verhuurder toch nog lastig is te bewijzen, ook als de aansprakelijkheid voor de hand lijkt te liggen, wordt aangetoond door het arrest van de Hoge Raad van 17 juli 2017 ECLI:NL:HR:2017:1353 . De Hoge Raad komt tot oordeel dat het hof haar arrest niet voldoende heeft gemotiveerd. Het hof was van oordeel dat er zoveel onzekerheid over het causaal verband was blijven bestaan dat dit verband niet kon worden aangenomen. Dat oordeel was volgens de Hoge Raad zonder nadere motivering onbegrijpelijk, nu uit die omstandigheden zonder meer kan volgen dat de brand is veroorzaakt doordat de vlam is geslagen in een pan met brandbaar materiaal en het hof niet in de motivering van zijn oordeel heeft betrokken hoe waarschijnlijk het is dat de brand door een andere oorzaak is ontstaan.