Leegstandswet en huurperiode

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U heeft een huurcontract op basis van de Leegstandswet. U vraagt zich af of de verhuurder de huur na vijf jaar kan beëindigen en woning vervolgens weer verder kan verhuren als studentenwoning.

 

Antwoord

Het antwoord vindt in het hoofdstuk huurovereenkomst voor bepaalde- en onbepaalde duur op de site.

 

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php

 

Bij een huurovereenkomst die door partijen voor een bepaalde periode is gesloten en waarbij geen tussentijdse mogelijkheid van beëindiging is overeengekomen, is het voor partijen niet mogelijk de huur door opzegging eerder dan de einddatum te beëindigen. Ook voor deze huurovereenkomst geldt dat de huurovereenkomst dient te worden opgezegd. De opzegging dient dan plaats te vinden tegen de einddatum van het huurcontract.

 

Huurovereenkomst bepaalde tijd op grond van de Leegstandswet

Door de regelgeving van de Leegstandswet kan ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen.

Met de Leegstandswet heeft de wetgever een antwoord geformuleerd op de discussies over kraken. Er bestond een discussie over kraken, omdat kraken enerzijds een schending van het eigendomsrecht inhoudt, maar anderzijds de problematiek van leegstand van bepaalde onroerende zaken benadrukt.

De Leegstandwet biedt de eigenaren van bepaalde leegstaande woningen en gebouwen de mogelijkheid deze tijdelijk te verhuren. Daarbij lijkt deze wet een uitzondering te bevatten op de regel als vermeld artikel 7:274 lid 2 BW.

 

Vergunningvereiste voor verhuring op grond van de Leegstandwet

 

Artikel 15 lid 4 van de leegstandwet luidt als volgt:

De vergunning wordt ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts eenmaal verleend en wel voor een duur van ten hoogste twee jaren. Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur telkens met ten hoogste een jaar verlengen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten hoogste vijf jaren kan bedragen. Op een verzoek om verlenging van de vergunning is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

 

Het lijkt mij dat verhuurder niet met een andere huurder in zee kan gaan. In dit artikel 15 lid 4 Leegstandwet staat immers dat de vergunning slechts eenmaal kan worden verleend.  De verhuurder moet dan immers voor de tweede maal voor deze woning een vergunning aanvragen. Na 5 jaar is het niet mogelijk om de woning op basis van de Leegstandwet aan u te verhuren. De gemeente kan naar mijn mening op basis van de leegstandswet de woning niet langer aan u verhuren. Op zich is het dus terecht dat de huur wordt opgezegd. Verhuren op grond van de Leegstandwet is niet voor een tweede keer mogelijk. Als de verhuurder het gehuurde bewoonbaar wenst te houden, dan moet men een normale huurovereenkomst sluiten, of een gebruiksovereenkomst aangaan. In het kader van een gebruiksovereenkomst kan men dan geen significante huur van u vragen. Gezien het bovenstaande adviseer ik u met de verhuurder in dialoog te gaan en te vragen op welke wijze u van het gehuurde gebruik kan blijven maken.

 

Geen verlenging gevraagd?

Als in het kader van de verlenging geen vergunning is gevraagd en gekregen, dan is er inmiddels een huurovereenkomst van toepassing waarop artikel 7:230 BW e.v. van toepassing is, waardoor u huurbescherming geniet.  

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie