Leegstandwet en gebruiksovereenkomst verschil

Geachte heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw huurt en woning volgens de Leegstandswet. U betaalt een bepaalde huurprijs. U bent er achter gekomen dat de vergunning die ten aanzien van deze verhuring is verleend niet overeenkomt met het nummer van de vergunning die in het huurcontract staat vermeld. Welke consequenties heeft dat voor u?

 

Antwoord

 

Uitgebreide informatie vindt u onder het onderdeel: huurovereenkomst voor bepaalde duur: zie  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php

 

 

Een woning kan alleen om bepaalde redenen onder de Leegstandwet voor bepaalde tijd worden verhuurd. Zie artikel 15 lid sub a t/m c van de Leegstandwet ( HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=leegstandswet.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=leegstandswet.php). In artikel 15 lid 3 Leegstandwet staat vermeld onder welke voorwaarden de vergunning wordt verleend.

 

Als er door de gemeente een vergunning is verstrekt, dan is er sprake van een woning voor bepaalde duur en dan gelden veel beschermende bepalingen van het huurrecht niet. Is er geen vergunning door de gemeente ten aanzien van de verhuring van de woning afgegeven, dan is de Leegstandwet niet van toepassing en dan geniet u huurbescherming. Is er sprake van een kennelijke verschrijving (het huurcontract vermeldt abusievelijk een verkeerde vergunning, maar de vergunning is wel aanwezig) dan is er wel sprake van een huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet. Is er niet voldaan aan de voorwaarde als vermeld in artikel 16 lid 10 van de Leegstandwet (De huurovereenkomst moet bij geschrifte worden aangegaan. Daarbij moet melding worden gemaakt van de vergunning bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de daarin vermelde huurprijs) dan is geen sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde periode en komt de huurder huurbescherming toe. Er is dan geen sprake van een huurovereenkomst voor bepaalde periode. In artikel 16 lid 11 Leegstandwet staat immers vermeld dat de verhuurder zich niet kan beroepen op de afwijkende bepalingen die van toepassing zijn als een vergunning mocht ontbreken.

 

Ik kan niet beoordelen of de woning als anti-kraak woning in afwachting van sloop is verhuurd. Volgens de Leegstandwet zijn er ook andere motieven om een woning in het kader van de Leegstandwet te kunnen huren. Een woning hoeft immers in het kader van de Leegstandwet niet altijd in afwachting van sloop te worden verhuurd. Mocht uw woning zijn verhuurd in afwachting van sloop, dan mag men gewoon een normale huurprijs voor deze woning berekenen.

 

Als de verhuurder geen huurprijs zou hebben berekend, maar slechts een vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen zou hebben gevraagd, dan is er geen sprake van een huurovereenkomst, maar van een gebruiksovereenkomst. Een gebruiksovereenkomst kan ieder moment worden beëindigd, tenzij daarover andere bepalingen in de gebruiksovereenkomst zijn opgenomen. Voor een huurovereenkomst in het kader van de Leegstandwet geldt, dat voor de duur van de overeenkomst de overeengekomen duur en de opzegtermijnen als vermeld in de huurovereenkomst van belang zijn.  

 

Voor tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet mag dus wel een normale huurprijs worden gevraagd. De afwijking van de normale regeling is niet zo zeer gelegen in de huurprijs, maar in de gebruiksduur van de woning en de ruime mogelijkheid om de huur op te zeggen.   

  

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie