Medehuur en huuropzegging door een huurder

Geachte heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Oorspronkelijk heeft tezamen met uw toenmalige partner een huurovereenkomst met betrekking tot een woning gesloten. Uw relatie is beëindigd. Uw toenmalige partner heeft de huur niet opgezegd. Uw verhuurder vraagt zich af wanneer u naar vervangende woonruimte op zoek gaat. U vraagt zich af of uw verhuurder juridische mogelijkheden heeft om u te dwingen het gehuurde te verlaten.

 

Antwoord

Uw verhuurder heeft geen rechtsgrond om u de huurovereenkomst op te zeggen louter en alleen door het vertrek van uw toenmalige partner. Dat kan anders zijn als in het huurcontract uitdrukkelijk is opgenomen dat vertrek van de ene huurder ook het vertrek van de andere huurder met zich mee dient te brengen. Als dit niet het geval is geldt het hiernavolgende:

 

Uw ex-partner is nog huurder

Uw toenmalige partner is nog huurder en daarom aansprakelijk voor betaling van de huur. Uw toenmalige partner stond ook op het huurcontract vermeld, zodat zij als contractuele (mede)huurder is te beschouwen. Zij valt niet zonder meer onder de regels van het medehuurderschap, omdat zij mede met u als contractuele hoofdhuurder is te beschouwen. Een huurder heeft een recht en geen plicht om in het gehuurde te wonen, tenzij het gehuurde de afwezigheid van de huurder wordt beschadigd, of in waarde daalt. Kortom: tot op heden is de toestand ongewijzigd met die van de situatie zoals die was voordat uw relatie tot een einde was gekomen. Uw verhuurder kan hier niet zonder meer iets tegen doen. Uw ex-partner is immers ook nog hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huur.

 

Uw ex-partner zegt de huur op

 

Uw ex-partner wenst uiteraard de contractuele relatie te verbreken. Zij zal de huur zo snel mogelijk op moeten zeggen.

 

Na opzegging door uw ex-partner zal u het enige aanspreekpunt zijn voor betaling van de huur. Als u aan kunt tonen dat betaling van de huur met uw inkomen geen probleem is, dan heeft de verhuurder (los van de vraag of daar wel mogelijkheden toe zijn) geen belang om een actie tegen u te starten.

 

Als in het huurcontract niet uitdrukkelijk is bedongen en/of als niet uit het huurcontract blijkt dat de verhuurder alleen een overeenkomst met twee huurders wenst te sluiten, dan kan uw partner de huur beëindigen zonder dat er veen u consequenties aan verbonden zijn. Het moet partijen dus duidelijk zijn geweest dat het niet zonder meer de wens van de verhuurder was om alleen een huurovereenkomst tussen twee partijen te sluiten. Als deze zaken niet aan de orde zijn, dan heeft de verhuurder niet zonder meer juridische mogelijkheden om het huurcontract te beëindigen. De angst dat u uw verplichtingen niet na komt is niet voldoende om een huurovereenkomst te beëindigen.

 

De meeste rechters zijn van mening dat een contractuele medehuurder bij het verbreken van de relatie de huurovereenkomst kan beëindigen, terwijl de overeenkomst met betrekking tot de andere huurder in stand blijft. Zie de volgende uitspraken:

 

Ktr. Amsterdam 23 april 1986, WR 1986, 79
Bij contractuele medehuur kan één partner de huurovereenkomst eenzijdig (voor zichzelf) opzeggen als de samenwoning wordt beëindigd.
Rb. Amsterdam 23 juni 1993, NJ 1994, 662
(N.B.: geen echtpaar, maar samenwoners)
Bij contractuele medehuur kan men niet zelfstandig (alleen voor zichzelf) opzeggen. Maar in dit geval mag de medehuurder zich beroepen op de billijkheid i.v.m. gewijzigde omstandigheden.
Ktr. Assen 14 oktober 1996, Prg. 1997, 4703
Hier contractuele medehuur door ongehuwde partners. Ktr. gaat ervan uit dat partners wél afzonderlijk kunnen opzeggen (wat echter niet was gebeurd).
Ktr. Utrecht 21 augustus 1984, WR 1984, 121
De regels over (on)deelbaarheid verzetten zich tegen eenzijdige beëindiging van diens rechtspositie, door een contractuele medehuurder.
Ktr. Amsterdam 23 april 1986, WR 1986, 79
De regels van pluraliteit staan er niet aan in de weg dat één partner voor zichzelf opzegt.
Ktr. Deventer 17 juni 1993, Prg. 1993, 3968
Het vonnis gaat er zonder meer van uit dat één partner afzonderlijk kan opzeggen

      

Conclusie

 

Gezien het bovenstaande staat uw verhuurder zwak als deze de huur op wenst te zeggen door de opzegging van uw partner.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie