Medehuurder op grond van de wet

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de medehuurders die op grond van contractuele afspraken medehuurder zijn geworden en de personen die op grond van wettelijke bepalingen medehuurder zijn geworden. Op grond van wettelijke regels komt de echtgenoot of de geregistreerde partner van een huurder het medehuurderschap toe.

De echtgenoot of geregistreerde partner hoeft niets te doen om zich de positie van medehuurder te verschaffen. Deze wettelijke regel is vastgelegd in artikel 7:266 BW. Deze wettelijke regeling omtrent het medehuurderschap van de echtgenoot, geldt algemeen, ongeacht de wijze waarop de partners het huwelijksgoederenregime hebben geregeld. Deze regeling geldt dus ook als partners buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Er is hier sprake van dwingend recht. Van deze regel mag noch door de verhuurder, noch door de echtgenoten onderling worden afgeweken. Als ex-echtgenoten weer bij elkaar gaan wonen, dan is er geen plaats om de regeling van artikel 7:266 BW analoog toe te passen. De ex-partner is aldus niet gehuwd met de huurder en heeft geen geregistreerd partnerschap met de huurder. Het hof te ‘s-Hertogenbosch oordeelt daarom in haar arrest van 28 augustus 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:3632) terecht dat de achterblijvende samenwonen naar het overlijden van de huurder geen aanspraak kon maken op de regeling van artikel 7:266 BW. Dit was voor deze samenwoner wel een probleem nu deze wellicht een geslaagd beroep op artikel 7:268 BW kunnen doen. De huurder had echter niet binnen de wet gestelde termijn een beroep ingesteld.

De echtgenoot of de geregistreerde partner, die de status van medehuurder verkrijgt, hoeft niet te voldoen aan de eisen als genoemd in artikel 7:267 BW. Daarnaast verwerft deze wettelijk medehuurder opnieuw de status van medehuurder als deze na vertrek uit het gehuurde weer in het gehuurde terugkeert. De echtgenoot of de geregistreerde partner heeft voorts geen huisvestigingsvergunning nodig als in de plaats waar de onroerende zaak is gelegen deze eis wordt gesteld.