E5. Objectieve verbeteringen en correctie van de huurprijs

Slechts de veranderingen die door de huurder zijn aangebracht en tot verbetering van het gehuurde hebben geleid kunnen leiden tot vaststelling van een huurprijs die lager is dan de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Veranderingen die door de huurder (onverplicht) zijn verricht (bijvoorbeeld reparaties) kunnen niet leiden tot deze aanpassing van de huurprijs. Noot 178

In het arrest van 10 december 1982 bevestigt de Hoge Raad dat niet alle verbouwingen aan het pand als verbeteringen aangemerkt worden. Als een verbouwing niet als een verbetering aangemerkt wordt, behoeft er geen correctie op de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse plaats te vinden. HR 10 december 1982, NJ 1983, 215 (Heerlense Kegelbond). De huurder, die rekent op een correctie van een huurprijs na verbouwing, doet er dus goed aan zich er van te vergewissen of een verbouwing een objectieve verbetering met zich mee brengt. Dit geldt eens te meer nu de kosten van de verbouwing niet bepalend zijn voor de vraag of er van een objectieve verbetering sprake is. Noot 180 Als de verbouwing geen objectieve verbetering betreft, die tot verhoging van de huurwaarde leidt, dan moet de verhuurder er rekening mee houden dat er geen correctie op de huurprijs plaatsvindt. Noot 182