Verschillende rechtsgronden beschikbaar ten behoeve van de ontbindingsactie

De mogelijkheid van ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder

Huurachterstand

Wet schuldsanering natuurlijke personen doorkruist ontruimingsvonnis

Zich niet gedragen als een goed huurder betaamt

1. Overlast

2. Handelen in strijd met overeengekomen bestemming

2.a. Het gastouderschap in een huurwoning

2.b. Short stay in een (sociale)huurwoning

2.c. Short stay in een geliberaliseerde woonruimte

2.1. Het ongebruikt laten van gehuurde ruimte

2.2.Gebruik van het gehuurde voor de hennepteelt 

2.2.1.Blootstelling aan onredelijke gevaren voor omwonenden door huurder

2.2.2. Woonbelang huurder tegenover ontbinding in verband met hennepteelt

2.2.3. Hennepteelt en opstalverzekering/verhoogd risico

2.2.4. Aansprakelijkheid van de onderverhuurder bij hennepteelt in het gehuurde

2.2.5. Conclusie met betrekking tot hennepteelt

2.3. Het niet bewonen/gebruiken van het gehuurde in strijd met een contractueel overeengekomen verplichting en andere contractuele verplichtingen

2.3.1. Verwaarlozing van het gehuurde

2.3.2. Onderverhuring in strijd met het huurcontract

2.3.3. Andere verbodsbepalingen in het huurcontract

Mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding door zowel huurder als verhuurder 

Wettelijke motivatie buitengerechtelijke ontbinding 

Mogelijkheid tot ontbinding volgens algemene recht blijft in stand 

Gebrek toerekenbaar aan verhuurder? 

Ontbinding door de verhuurder is in de volgende gevallen niet mogelijk 

Door toedoen of risico van huurder is het huurgenot beëindigd

Tijdelijke onmogelijkheid van huurgenot 

Omvang schadevergoeding

Buitengerechtelijke ontbinding in de praktijk

Updates