Ontruimingsmogelijkheden huurder ivm huurovereenkomst bepaalde periode

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U heeft een huurcontract voor bepaalde duur gesloten met een huurder. Nadien heeft u dit contract met een jaar verlengd. De verlengde duur is verstreken en de huurder weigert te vertrekken. Wat Nu?

 

Antwoord

Er is een verschil tussen het beëindigen van een huurovereenkomst en het ontruimen van het gehuurde. Een huurovereenkomst kan na overeenstemming tussen partijen worden beëindigd. Mocht de huurder dan in het gehuurde blijven zitten, dan moet er altijd een ontruimingsvonnis bij de rechter worden gehaald. Als partijen geen overeenstemming over huurbeëindiging hebben, dan zal de huurovereenkomst altijd door de rechter moeten worden beëindigd.

 

U mag nooit het pand zelf ontruimen. Als u het pand zonder ontruimingsvonnis zou ontruimen zou u onrechtmatig bezig zijn.

 

Is er sprake va een huurovereenkomst voor bepaalde duur?

Het wil niet zeggen dat een huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte waarin een bepaalde huurperiode is overeengekomen geldt als een huurovereenkomst voor bepaalde duur. De huurder komt veelal huurbescherming toe als de bepaalde periode is verstreken.

De verhuurder kan de huurder de huur laten eindigen op de overeengekomen datum als de huurovereenkomst aan strikte wettelijke voorwaarden voldoet. De wettelijke voorwaarden staan vermeld in  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=artikelen.php” l “274” artikel 7:274 lid 2 BW Op de site heb ik onder deze link  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurovereenkomstvoorbpaaldeenonbepaaldeduur.php beschreven wanneer een overeenkomst voor bepaalde periode kan worden gesloten. Voldoet uw huurovereenkomst niet aan deze voorwaarden, dan kunt u de huurder niet zonder meer laten verwijderen. De huurder geniet dan huurbescherming.

Eisen aan het huurcontract

In het huurcontract moet uitdrukkelijk zijn bedongen dat de gehuurde woonruimte na afloop van de bij dat beding overeengekomen termijn moet worden ontruimd. Verder kan dit slechts in de volgende situaties.

indien de verhuurder die de woonruimte niet zelf heeft bewoond, noch deze eerder heeft verhuurd, na afloop van die termijn de woning zelf wil betrekken;

b. indien de verhuurder die zelf de vorige bewoner van de woonruimte is, na afloop van die termijn die woonruimte zelf opnieuw wil betrekken;

c. indien de verhuurder jegens wie de vorige huurder het recht heeft verkregen na afloop van die termijn de woning opnieuw te betrekken, deze huurder daartoe gelegenheid wil geven.

Uw situatie lijkt onder B te vallen.

 

Dat de huurder na verloop van de afgesproken termijn verplicht is het gehuurde te ontruimen bestaat dus alleen in drie limitatief opgesomde én strikt omschreven gevallen. In feite gaat het daarbij om huurkwesties, waarbij de hoofdpersoon vrijwel steeds een particuliere verhuurder is. In verband met de persoonlijk omstandigheid van de reden tot beëindiging van de huurrelatie worden deze overeenkomsten aangeduid met de benaming ‘tussenhuur’, ‘diplomatenovereenkomst’, ‘ontwikkelingshulpovereenkomst’

 

De feitenrechter, die het hier in overwegende mate voor het zeggen heeft, neigt ertoe om in dit verband aan de letterlijke bewoordingen van het huurcontract een doorslaggevende betekenis toe te kennen. Illustratief is de uitspraak van Rb. Haarlem 7 mei 1993, WR 1993, 60. In het betrokken geval stond vast dat de huurder wist dat de verhuurder na een uitzending door Artsen zonder Grenzen, en na afloop van de in verband hiermee bedongen huurtermijn van 2,5 jaar weer in zijn eigen woning wilde terugkeren. En toch was de ontruimingsverplichting naar het oordeel van de rechtbank niet uitdrukkelijk bedongen!

 

De verlengde huurovereenkomst

De verlenging van de overeengekomen duur pleit niet in uw voordeel. De eerste periode was dus feitelijk al niet een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:274 lid 2 BW! Verlenging van deze overeenkomst maakt deze overeenkomst niet zonder meer een dergelijke overeenkomst voor bepaalde periode. Als het de huurder niet zonder meer schriftelijk duidelijk is gemaakt dat zij het gehuurde op 15 januari 2007 diende te ontruimen, dan heeft zij grote kans op huurbescherming en kunt u niet zonder meer de huurovereenkomst beëindigen.  

 

Geen huisvestigingsvergunning

Als de huurder geen huisvestingsvergunning heeft kunt u misschien Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Utrecht inschakelen om deze illegale huurder uit de woning te laten verwijderen. U loopt wel kans jegens de huurder schadeplichtig te worden, omdat u voor die verhuring ook een vergunning aan had moeten vragen en u de huurder daarover had moeten informeren. Dit geldt dus alleen als er in Utrecht een vergunningsbeleid bestaat

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

Geef een reactie