Overlast – Updates

 • Bijgewerkt 14 april 2011, overlast en normale leefgeluiden, Voorzieningenrechter te ‘s-Gravenhage van 7 april 2011 (LJN: BQ0516, rechtbank ‘s-Gravenhage, 388615 / KG ZA 11-253) ;
 • Bijgewerkt 16 april 2011, drugs in woning geplaatst door uitwonende zoon (zie LJN: BQ0389, rechtbank Rotterdam, 374323 / KG ZA 11-202);
 • Bijgewerkt 16 april 2011, rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Zwolle, 1 maart 2011 LJN: BQ2944, sector kanton Rechtbank Zwolle, 521247 CV 10 – 6675 verplichting aanbrengen geluidswerende vloer die voldoet aan de eisen in de algemene voorwaarden onder verbeuring van dwangsom.
 • Bijgewerkt 27 juni 2013, algehele herziening redactie wegens nieuwe druk “Huurgeschillen Ontleed”.
 • Bijgewerkt 2 september 2013. Het hof te ‘s-Gravenhage geeft in haar arrest van 2 augustus 2011 (zie ECLI:NL:GHSGR:2011:BR6430 gerechtshof ‘s-Gravenhage, 02-08-2011, 200.089.151-01 ) de kaders van overlast weer.
 • Bijgewerkt 3 september 2013. Aanvulling bewijslast.
 • Bijgewerkt 4 september 2013. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 juni 2007 ( ECLI:NL:HR:2007:AZ8743).
 • Bijgewerkt 4 september 2013. Voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht van 16 september 2008 (zie ECLI:NL:RBUTR:2008:BF0857)
 • Bijgewerkt 6 september 2013.De kantonrechter als voorzieningenrechter van de rechtbank te Assen, sector kanton, locatie Assen, lijkt deze door de Hoge Raad aangebrachte beperking in de risicoaansprakelijkheid van de huurder voor inwonende kinderen in haar vonnis van 11 december 2012 ( ECLI:NL:RBASS:2012:BY6174 ) over het hoofd te hebben gezien.
 • Bijgewerkt 16 december 2013. Vonnis van de rechtbank Rotterdam van 5 december 2013 ECLI:NL:RBROT:2013:9665 . In dit vonnis is een straatverbod opgelegd met een dwangsom.
 • Bijgewerkt 11 maart 2014. Uit het arrest van het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden van 25 februari 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:1390 komt duidelijk naar voren dat de huur weliswaar kan ontbonden door de verhuurder wegens veroorzaakte overlast door de huurder, doch dat hier een lang traject aan vooraf gaat.
 • Bijgewerkt 28 april 2014. Het hof te Amsterdam legt in haar arrest van 21 januari 2014 ECLI:NL:GHAMS:2014:319 een dwangsom op om een eigenaar te dwingen demping in een afzuiging aan te brengen.
 • Bijgewerkt 19 september 2014. Grond voor een huurprijsvermindering vervalt als het hieraan ten grondslag liggende gebrek is hersteld. Daarvoor hoeft de overlast nog niet te zijn geëindigd; voldoende kan zijn als de verhuurder voldoende actie is ondernomen in reactie op de overlast, bijvoorbeeld door het opstarten van een ontbindings- en ontruimingsprocedure tegen de overlast veroorzaker, aldus het gerechtshof te ‘s-Gravenhage in haar arrest van 23 augustus 2011 ECLI:NL:GHSGR:2011:BT1712 .
 • Bijgewerkt 1 oktober 2014. Het hof te Amsterdam heeft in haar arrest van 15 juli 2014 ( ECLI:NL:GHAMS:2014:2606 ) een eerder uitgesproken ontruiming door de rechtbank Amsterdam van woonruimte door overlastveroorzaker bekrachtigd. Deze ontruiming was in eerste aanleg toegewezen, ondanks de voornamelijk aanwezige anonieme verklaringen van de huurders die overlast ondervonden.
 • Bijgewerkt 1 oktober 2016. Het hof te Amsterdam ging er in haar arrest van 26 januari 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:236 ) in hoger beroep er verder vanuit dat het belang de bovenburen niet zodanig van minder gewicht is dat zij in redelijkheid niet tot uitoefening van hun bevoegdheid, om toegang tot hun woning te weigeren, kunnen komen. Dat medewerking aan het geluidsonderzoek volgens de onderburen ook in het voordeel van de bovenburen zou kunnen zijn, leidt niet tot een ander oordeel.
 • Bijgewerkt 6 november 2016. In de hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter werd in de kortgedingprocedure van de gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 26 april 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:3343 beoordeeld dat een gezin ontruimd mocht worden. Hier was onder meer een zaak aan de orde gesteld waarbij de ingeschakelde buurtbemiddeling tot de conclusie was gekomen dat – gezien de houding van partijen – de zaak teruggegeven diende te worden.
 • Bijgewerkt 24 mei 2017. Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde in haar arrest van 14 februari 2017 ECLI:NL:GHSHE:2017:518 dat de verhuurder door het aanbieden van buurtbemiddeling de stap had gezet die in de gegeven omstandigheden aangewezen was. Omdat de huurder vervolgens weigerde om de door hem ervaren overlast met hulp van buurtbemiddeling te bespreken met de buurvrouw, waren van de verhuurder geen verdere acties te vergen.
 • Bijgewerkt 24 mei 2017. Aanvulling Wet Bescherming Persoonsgegevens in het onderdeel: “Overlast en de rol van uw verhuurder”.
 • Bijgewerkt 3 juli 2017. Invoering onderdeel “Overlast en de rol van gemeente”.
 • Bijgewerkt 13 november 2017. Uit het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 18 oktober 2017 ECLI:NL:RBNHO:2017:8819 blijkt dat er net zoals boven reeds gesteld een lange adem nodig is om een huurovereenkomst te ontbinden wegens overlast door de huurder.
 • Bijgewerkt 10 juni 2018. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar arrest van 4 februari 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:759) zich uit moeten laten over de vraag of schelden, pesten, discriminerende opmerkingen, vernielingen en bedreigingen door een andere huurder van de verhuurder als een gebrek is aan te merken.
 • Bijgewerkt 2 maart 2019.  Als zich geen sprake is van overlast, die als objectieve vorm van overlast gekwalificeerd kan worden,dan heeft de overlast ondervindende huurder geen actie richting de overlastveroorzaker. Dit kwam aan de orde in het arrest van het hof te Amsterdam van 17 juli 2018 ( ECLI:NL:GHAMS:2018:2535). Uit dit arrest blijkt dat er bij de verhuurder sprake is van een inspanningsverbintenis. Ik geef de overwegingen in dit arrest uitgebreid weer om het onderscheid duidelijk te laten zien tussen een feitelijke stoornis en een gebrek aan het gehuurde.
 • Bijgewerkt 10 november 2019. Uit een arrest van 28 maart 2017 van het hof van 28 maart 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:1534) blijkt dat huurders die geluidsoverlast ondervonden van een door de gemeente in een woonwijk geplaatste speelkooi daartegen konden optreden.
 • Bijgewerkt 10 november 2019. Als de huurder deze beplanting hebben geplaatst, dan zijn de huurders nog eigenaar van deze beplanting en komt die huurders een schadeclaim toe. Dit werd ook bevestigd door de kantonrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, in haar vonnis van 25 juni 2007 (ECLI: NL: RBARN: 2007:BA8311).
 • Bijgewerkt 10 november 2019. De Hoge Raad heeft in het arrest van 28 april 1961 (ECLI:NL:HR:1961:139, Gorsselse Bomen, niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl) al beslist dat er niet met succes een beroep op het burenrecht kan worden gedaan als toepassing van de bepalingen onverenigbaar zijn met de bestemming van het erf ten behoeve van openbaar nut of met de voorzieningen die vereist om deze bestemming te kunnen verwezenlijken. De rechtspraak volgt nog steeds deze lijn gezien het arrest van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 10 februari 2009 (ECLI:NL:GHSHE:2009:BI4753).